CD-6


VAN PATRONYMICA EN GESLACHTSNAMEN IN DRENTE.

Oorspronkelijk uitgegeven 1943 door E. J. Th. A. M. van Emstede. Zie hieronder het voorwoord bij deze uitgave. 

 Het doel dezer bijdrage is een overzicht te geven van alle doopakten der Nederlandsch Hervormde gemeenten in Drente, waarbij aan nieuwgeborenen, naast een voornaam, tevens een achternaam werd gegeven, die door de betrokkenen in later jaren als geslachtsnaam is gevoerd. Al deze gevallen zijn voor den sibbekundige dikwijls evenzoovele perikelen, waardoor lij bij zijn onderzoek naar de voorouders van de thans levende generatie gehinderd en bemoeilijkt wordt.

Het is daarom, dat deze sibbekundige voetangels en klemmen, voor wat betreft Drente, zorgvuldig werden bijeengezameld en gealphabetiseerd. Tegenwoordig zou men deze gevallen van „naamsaanneming" met een minder prettig klinkende uitdrukking, ontleend aan het Burgerlijk Wetboek, ook wel „verduistering van staat" noemen, en is thans de mogelijkheid uitgesloten om willekeurig van geslachtsnaam te veranderen dan wel een nieuwen geslachtsnaam bij den zijnen te voegen.

Toch zijn de opgesomde gevallen van naamsverandering of naamsaanneming niet van belang ontbloot, daar zij dikwijls als het ware de knooppunten vormen, waar nieuwe geslachten, voor wat betreft den geslachtsnaam, ontstaan en waarbij de geslachtsnaam van hem waaruit de onderwerpelijke personen geboren werden bewust dan wel onbewust aan de vergetelheid wordt prijs gegeven. Degene echter, die in deze bijdrage een verklaring zoekt voor de beteekenis van Drentsche geslachtsnamen zal in zijn verwachtingen waarschijnlijk teleurgesteld worden.

De navolgende gevallen van naamsaanneming of naamsverandering zijn te scheiden in vier categorieën, die hierna beknopt zullen behandeld worden, te weten:

a. De geslachtsnaamveranderingen; 

b. De geslachtsnaamveranderingen en/of aannemingen

c. De geslachtsnaamaannemingen ingevolge wettelijk voorschrift;

d. De patronymica.

Te bestellen door overmaken van € 4,- (file per email, 400 kb) of € 7,- (Op CD). 


Terug naar CD overzicht