Genealogie van Arent Dilling


 

Generatie I


 
I    Arent Dilling, geboren circa 1590.
Gehuwd voor de kerk circa 1620 met Jantje Hachting, geboren circa 1590.
Zij hertrouwt met Wolter Dilling.
Op 4-6-1632 zijn Arent Dillinge en consorten eisers voor de Etstoel tegen Lutjen Huijsinge en Hindrick Huijsinge. Het geschil betreft de erfenis van Jacob Schoetinge te Wachtum. De Etstoel verwijst de zaak door naar de volgende lotting.
[1] Later wordt de zaak echter niet meer aangetroffen. Waarschijnlijk is het geschil in de minne geschikt.
In 1644 is er een verzoek aan de Etstoel om goedkeuring van een eenkindscontract tussen Wolter Dillinge te Exloo en Jantje Hachtinge van 2-2-1643. Jantje heeft voorkinderen. De Etstoel wil dat er eerst mombers benoemd worden.De zaak wordt verwezen naar de volgende lotting.
[2] Het eenkindscontract tussen Wolter Dillinge en Jantje, de weduwe van Arent Dilling te Drouwen wordt in 1644 goedgekeurd.[3]
{etstoel dl 11.jpg:Fragment uit Etstoel deel 11:12:Etstoel 14 deel 11 folio 504}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Tijmen Dilling, geboren circa 1620 te Drouwen (zie IIa).

   2. 

Willem Dilling, geboren circa 1620 te Drouwen (zie IIb).

   3. 

N.N. Dilling, geboren circa 1620.
Gehuwd met olde Jan Sikking, zoon van N.N. Sikking.

   4. 

Jantje Dilling, geboren circa 1625 te Drouwen, overleden voor 1656 te Orvelte.
Gehuwd voor de kerk voor 1652 met Hindrik Dolfing, geboren circa 1620 te Orvelte, zoon van Jan Dolfing.
Hij hertrouwt met Luitje Hoevinge.
Als mombers over de kinderen uit het eerste huwelijk worden benoemd: Timen Dilling, Jan Dolfinge, Willem Dilling en Jan Bavinge.
[4]
Hendrik Dolfing is ouderling in 1661 en kerkvoogd in 1663 en 1664.
In de haardstedenregisters van 1672, 1691, 1692 en 1694 van Orvelte wordt Hindrick Dolfinge voor vol aangeslagen. Op de monsterrol met weerbare mannen opgemaakt 29-1-1689 komt te Orvelte voor Hindrick Dolfinge met een snaphaan. Bij de goedschattingen in 1694 en 1695 wordt te Orvelte Hindrick Dolfinge aangeslagen voor 400 gulden, terwijl hij in 1705 is opgevolgd door Lambart Dolfinge.
[5] Zie voor nadere gegevens van de familie Dolfing de gepubliceerde genealogie Dolfing.[6]

   5. 

Arent Dilling, geboren circa 1640 (zie IIc).

 

Generatie II


 
IIa    Tijmen Dilling, geboren circa 1620 te Drouwen, overleden voor 1698, zoon van
Arent Dilling (zie I) en Jantje Hachting.
Gehuwd voor de kerk circa 1650 met Geesje Teenge, overleden na 1699, dochter van Arent Teenge en Grietje Tebinge.
Tijmen Dillinge wordt in 1655 vermeld bij de weerbare mannen te Drouwen. In 1674 heeft Tijmen Dillinge met consorten een kwestie met Bonifatius Cauw over de betaling van 620 gulden wegens een volle waar te Drouwenerveen die Bonifacius in 1670 gekocht heeft van Tijmen. Volgens Bonifacius heeft hij geen vrij gebruik van het waardeel gehad. De Etstoel stelt Tijmen in het gelijk en de verweerder moet betalen.
[7] Op dezelfde dag klagen ook Arent Dillinge en consorten, Geesje de weduwe van Jan Wijchers te Groningen en Luichien Sickinge te Drouwen Bonifacius Cauw aan wegens wanbetaling. In 1676 heeft Bonifacius nog steeds niet betaald, en Tijmen Dilling verzoekt om de een verklaring van grasvelligheid (failliet verklaring) van de goederen van Bonifacius Cauw.[8] De landschrijver Nijsingh verklaart de boedel grasvellig.Later verzoekt Bonifacius Cauw te Anloo om opheffing van de grasvelligheid omdat hij Tijmen Dilling en consorten betaald heeft.[9]
Geesien Teenge is in 1698/1699 weduwe te Drouwen. Zij voerde toen met haar zonen Willem en Arent en met haar zuster Grietje Teenge en haar minderjarige dochter en met Albert Hachtinge, Timen Dillinge, Arent Dillinge, Geert Huising, getrouwt met een Hachtinge dochter een proces tegen Thijs Lussinge over onderhoud van sloten. De sloot was vroeger gemeenschappelijk bezit.
[10]
Het geschil komt in 1699 opnieuw voor de Etstoel. Geesje Teenge, weduwe van Tijmen Dillinge en consorten appeleren tegen een eerder vonnis. Timen Dillinge of Sickinge moet onder ede verklaren bij de scheiding van partijen land, genaamd De Sloot te zijn geweest en dat de Middelsloot aanvankelijk gemeenschappelijk zou worden opgemaakt, maar later alleen door Hendrick Lussinge is onderhouden. Dat tevens Willem Timens Dillinge en zijn neef Arent Dillinge en Geert Huisinge onder ede moeten verklaren dat zij van hun vaders hebben gehoord, dat Hendrick Lussinge de Middelsloot moest onderhouden. De uitspraak is dat Thije Lussinge de Middelsloot moet onderhouden. Op 17-6-1699 hebben Timen Dillinge of Sickinge, Willem Timens Dillinge en zijn neef Arent Dillinge en Geert Huisinge de eed afgelegd inzake hun verklaringen.
[11]
{kerk van Borger.jpg:kerk van Borger:8:Drents Archief}
{Handtekening Tijmen Dilling.jpg:Handtekening Tijmen Dilling:7:Haardstedenregister Borger 1692}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantje Dilling, geboren circa 1650 te Drouwen, overleden op 25-3-1701 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk circa 1674 met Hindrik Jans Houwing, kremer, geboren circa 1650, overleden circa 1720 te Groningen, zoon van Jan Houwing en N. N.
Hij hertrouwt met Eefje Otten.
Hindrik (Jans) Houwing is vol boer te Gasselte in 1691, 1692 en 1693. In 1693 wordt hij genoemd als Kremer. In 1694 wordt hij voor 2 paarden aangeslagen.
Hendrik Houwinge te Gasselte wordt aangesproken door Dr. Rudolf Steenbergen als volmacht van Luichien Olde Eijtinge, Jan Weggemans op den Hool en Thije Lussinge te Drouwen, over grondschatting van een huis te Drouwen afgebroken en te Gasselte weer opgebouwd.
[12]
Hij komt met attestatie van Gasselte en wordt lidmaat te Groningen sept. 1709. Hij kocht zich in 1709 voor f 375 in het Heilige Geest gasthuis te Groningen in; hij overleed in 1720.
[13]
Op 7-10-1718 is Hindrick Houwink arrestant en Thije Lussinck gearresteerde. Het betreft een beslag op paard en wagen opgeheven op acquiescement van partijen na gestelde borgtocht.
[14]
Tijmen Houwinck verklaart dat zijn vader Hinderik Houwinge in't Heylgen Geest Gasthuis te Groningen op 21-3-1721 verkocht heeft aan Thij Lussinge te Drouwen 3 mudden zaailand en een half vierendeel waardeel in de marke van Drouwen.
[15]

   2. 

Willem Tijmens Dilling, geboren circa 1655 te Drouwen (zie IIIa).

   3. 

Arent Tijmens Dilling, geboren circa 1660 te Drouwen (zie IIIb).

   4. 

Idegien Times Dilling, geboren circa 1660 te Drouwen, overleden na 1722.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-9-1684 te Westerbork met Roelof Dolfing, geboren circa 1660 te Orvelte, overleden voor 1702, zoon van Jan Dolfing en Grietje N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) op 12-10-1702 te Westerbork met Hindrik Alting, ette Beilen, geboren circa 1670 te Elp, overleden na 1730, zoon van Hindrik Alting, ette Beilen 1655-1674; kerkvader Westerbork, en Grietje Harders.
Op 26-6-1703 wordt er een akte van eenkindschap goedgekeurd voor de Etstoel. Hendrick Alting van Elp gehuwd met Ida Tijmens Dillinge, weduwe van Roelof Dolphinge hebben met de mombers over de kinderen uit het eerste huwelijke van Ida Tijmens Dillinge een akte van eenkindschap gesloten. In de akte is er sprake van huwelijkse voorwaarden van 23-10-1702.
[16]
Hendrick Alting van Elp gehuwd met Ida Tijmens Dillinge, weduwe van Roelof Dolphinge hebben met de mombers over de kinderen uit het eerste huwelijke van Ida Tijmens Dillinge een akte van eenkindschap gesloten Zij vragen de Etstoel om goedkeuring.
De huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt op 23-10-1702.[17]


IIb    Willem Dilling, geboren circa 1620 te Drouwen, zoon van
Arent Dilling (zie I) en Jantje Hachting.
Gehuwd met Jantien N.N.
Willem Dilling woont op 31-3-1642 op het oude Dillinge Waardeel. Hij wordt in 1672 in de haardstedenregisters te Drouwen genoemd met een half erf.
{Willem Dillinge in HSR.jpg:Vermelding Willem Dilling in het haarstedenregister van 1672:12:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Arent Dilling, geboren circa 1645 te Drouwen (zie IIIc).


IIc    Arent Dilling, geboren circa 1640, zoon van
Arent Dilling (zie I) en Jantje Hachting.
Gehuwd met Jantje Jacobs Huising, geboren circa 1650, dochter van Jacob Huising.
Niet zeker dat hij een zoon is van Arent Dilling en Jantje.
Arent Dillinge wordt in 1691 en 1692 in de haardstedenregisters te Drouwen genoemd met drie paarden. In 1693 en 1694 met twee, terwijl direct onder hem in het register Derrick Alberts op Dillinge genoemd wordt, ook met twee. In 1695 staat Arent Dillinge ook met twee, met daaronder Lutgert Dillinge met één.
{Arend Dilling in HSR.jpg:Vermelding Arent Dilling in het haarstedenregister van 1692:12:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmtje Arents Dilling, geboren circa 1680 (zie IIId).

   2. 

N.N. Arents Dilling, geboren circa 1680.
Gehuwd met N.N. Alting, geboren circa 1680 te Exloo.
Op 27-11-1736 zijn Arent Altinge, Jantien Altinge, Jan Oostingh namens zijn vrouw Trijntien Altinge, Hendrik Geerts namens zijn vrouw Hendrikkien Altinge te Exloo als dochters kinderen en ook namens hun minderjarige broers en zusters Wolter Altinge, Jan Altinge en Gretien Altinge als ieder voor een zevende deel erfgenaam van de helft van de erfenis van hun bestemoeder Jantien Jacobs Dillinge (=Huisinge) eiser tegen Hindrik Dillinge te Drouwen gehuwd met Harmtien Arents, een dochter en dus voor de helft mede erfgenaam van Jantien Jacobs Dillinge. Hindrik Dilling en zijn vrouw zijn bezitters van de ongescheiden boedel. De eisers willen hun deel van de erfenis. Volgens de verweerders is echter alles al betaald.
De eisers worden in het ongelijk gesteld.[18]

   3. 

N.N. Dilling.
Gehuwd met Hindrik Jans, schoolmeester te Rolde in 1706.
Hindrik Jans is als volmacht van zijn schoonmoeder Jantje Jacobs Dilling op 8-6-1706 eiser tegen Geert Huisinge van Drouwen. Zijn schoonmoeder is een volle zuster van Wessel Jacobs Huisinge, en de eiser wil recht op de halve erfenis van Wessel.
[19]

 

Generatie III


 
IIIa    Willem Tijmens Dilling, geboren circa 1655 te Drouwen, zoon van
Tijmen Dilling (zie IIa) en Geesje Teenge.
Gehuwd met N.N. Pouwels, dochter van Jan Willems Pouwels en Juttien (Lutgertien) Abbring.
Hij wordt aangeslagen als Willem Tijmens in het haardstedenregister van Drouwen van 1691, als Willem Tijmens Dilling in 1692, als Willem Dilling in 1693 en 1694, en als Willem Tijmens in 1695, steeds met een vol erf.
Op 30-3-1691 geeft Willem Timans Dilling wegens de beide broers Jan Pouwels te Onnen dat hun is aangeërfd een derde deel van een plaats te Taarlo van hun broer Nier Pouwels. Het erf wordt door Geert Bour meijerswijze gebruikt.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lutgertje Dilling, geboren circa 1680 te Drouwen, overleden op 20-3-1755 te Meppel.
Gehuwd voor de kerk (1) 1701 met Warner Hansen Steenbergen, geboren circa 1675 te Borger, overleden voor 1705, zoon van Hans Warners en Beertje Roelofs Steenbergen.
Gehuwd voor de kerk (2) 1704 te Meppel met Remmelt Hendriks van der Wolde, gedoopt op 11-9-1687 te Meppel, overleden op 9-9-1746 te Meppel, zoon van Hindrik Remmelts en Lijsbeth Claes van der Veen.
Dr. Rudolph Steenbergen en Aeltjen Hansen, weduwe Egbert Nijsing, samen erfgenamen van hun broer Warner Hansen zijn op 8-6-1706 eisers tegen Lutgertjen Dillinge, weduwe van Warner Hansen. Lutgert wordt geassisteerd door haar oom Arent Dillinge. Het geschil betreft de nalatenschap van Warner Hansen.
De akte geeft 28-10-1701 als datum waarop de huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt tussen Warner en Lutgertje.
[20]
Op 25-9-1709 is er sprake van een lening van 105 gulden door wijlen Warner Hansen van wijlen de ette Jan Rosing. Volgens deze zelfde akte is Aaltje Warners, huisvrouw van Jan Queest is 525 gulden schuldig, en wijlen haar broer de rest. Er is ook nog een schuld van 37-13-0 aan Harm Rosing.
[21]
Op 26-11-1720 is Remmelt Hindriks ten Wolde als erfgenaam van zijn vader Hindrik Remmelts eiser tegen Caspar Leemkuil te Meppel en consorten. Het betreft de betaling van 1288 gulden.
[22]
Op 28-11-1747 verzoeken Jannes Meursingh gehuwd met Elisabeth van der Wolde en Rijk Leijenaar gehuwd met Geessien van der Wolde, dochters van Remmelt van der Wolde te Meppel, om Lutgertien Dilling onder curatele te laten stellen. Zij geven aan dat hun vader enige tijd geleden overleden is en dat hun moeder Lutgertien Dillinge "van haar verstand beroofd is". Hierdoor is ze niet in staat haar boedel de administreren, en Jannes en Rijk willen de boedel zelf administreren. De Etstoel keurt dit goed mits er ook nog twee andere mombers benoemd worden.
[23]

   2. 

Roelofje Willems Dilling, geboren circa 1700 te Drouwen, overleden voor 1780 te Westdorp.
Gehuwd voor de kerk voor 1731 met Arent Garming, geboren circa 1710, overleden op 27-8-1782 te Westdorp, zoon van Hindrik Garming.
Op 7-5-1728 schenkt Albert Garming een derde deel van zijn goederen aan zijn neef Arent Garming te Westdorp.
[24]
Methijn Hendricks weduwe van Jan Wolters, Gretien Hendriks weduwe van Jan Roelofs, Jantien Hendriks weduwe van Lubbert Anninge te samen volle zusters en erfgenamen van wijlen Albert Garminge te Westdorp zijn in 1737 eisers tegen Arent Garminge. Ze zijn het niet eens met de schenking van Albert Garminge aan zijn neef Arent Garminge van 27-5-1728. Er zou een derde deel geschonken zijn en volgens landrecht mag dit slechts een vierde deel zijn. Gretien en Jantien zijn afgekocht, en deze krijgen geen gelijk. Voor Methijn Hendriks wordt de schenking teruggebracht tot een vierde deel.
[25]
Arent Garming wordt genoemd in de haarstedenregisters te Westdorp met een half erf in 1742, 1754, 1764 en 1774.


IIIb    Arent Tijmens Dilling, geboren circa 1660 te Drouwen, overleden op 11-5-1712 te Meppel, zoon van
Tijmen Dilling (zie IIa) en Geesje Teenge.
Ondertrouwd op 16-5-1687 te Westerbork met Margje Hindriks Otten, geboren voor 1670 te Orvelte, dochter van Hindrik Otten en Annigje N.N.
In 1706 is er een akte van overdracht door Arent Dilling, als erfgenaam van zijn broer Willem Dilling, aan Focco Lunsingh van een aandeel in het schulten- en tiendmolt over Norg, Zuid- en Westervelde, Lieveren, Donderen, Vries, Zeijen, Tinaarlo en Taarlo.
[26]
Op 5-12-1705 koopt Arent Dillinck te Drouwen een huis en enkele stukken land te Gasselte van Roelof Hilbrants en Hillechien Fabritius. Datzelfde huis verkopen Arent Tijmens Dillinck en zijn vrouw aan de broers Geert Harms en Jan Harms te Gasselte. Het huis wordt verkocht samen met de Torenacker en het Woeste Vuilackertien te Gasselte.
[27]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Annigje Arents Dilling, geboren circa 1690.
Gehuwd voor de kerk voor 1715 met Jan Baving, geboren circa 1697 te Zuidlaren, zoon van Boele Baving en Aafje? Hemsing.
Bij een verdeling van goederen krijgen Otto Tamming getrouwt met Aaffien Baving een vijfde deel en Claas Baving en Arent Baving ieder twee-vijfde deel van de erfenis.
[28]
De staat en inventaris van de goederen van Harmen Hemsing en wijlen Roelofje Schaange wordt op 9-2-1724 opgemaakt ten behoeve van de dochter Grietje Hemsing. De hoofdmomber is Harmen Schaange van Benneveld aan moederszijde, de medemombers zijn Arent Hilbing van Gasselte van moederszijde en aan vaderszijde Jan Baving en Engbert Baving. Harmen Schaange hertrouwt met Luigien Geerts en er zijn goederen mandelig met de Bavinges. Aangezien Jan en Engelbert Baving hier gemeenschappelijk optreden zijn ze waarschijnlijk broers.
Mogelijk is de moeder van Jan en Engbert Baving een Hemsing dochter, (dochter van Harm Claasen Hemsing en Aaltje Julsing?)
[29]
Jan Baving en Annigje Dilling zijn lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729. Daarboven wordt in de lidmatenlijst Aafje Baving genoemd.
Op 18-5-1740 leent Jan Baving van Zuidlaren 1000 gulden van Willem Steenbergen van de Veltkamp.
[30]

   2. 

Tijmen Dilling, geboren circa 1700 (zie IVa).

   3. 

Willem Dilling, geboren circa 1710 (zie IVb).


IIIc    Arent Dilling, geboren circa 1645 te Drouwen, zoon van
Willem Dilling (zie IIb) en Jantien N.N.
Gehuwd voor de kerk op 10-11-1667 te Gasselte met Grietje Bronniger Hamming, gedoopt op 9-1-1642 te Gasselte, dochter van Pieter Hamming, ette Oostermoer 1647-1691, en Margje Hilbing.
Arent Dilling leent regelmatig geld van familieleden en anderen. Op 29-7-1692 lenen hij en zijn vrouw 200 gulden van Geessien Rosing, weduwe van Roelof Zegering te Exloo.
[31] Drie jaar later leent hij een bedrag van 250 gulden van Thijs Lussing en Aaltien Hamming.[32] Enkele jaren later - in 1699 - leent de weduwe van Frerick Hamminck 245 gulden aan Arent Dilling[33] Onder deze akte staat: "Anno 1725 heb ik met neeve Wilm Dilling afgereekent van dit capitaal". Ondertekend door en Willem Dillinge en Arent Dillinge.
Arent Dilling verklaart op 23-11-1720 te Drouwen 50 gulden geleent te hebben van Egbert Jansen en Lamme zijn huisvrouw.
[34]
Het jaar daarop, in 1721, leent Arent, samen met zijn zoon Willem Dilling een bedrag van 100 gulden van "onze zwager en oom Hamminck", oftewel Jan Hamminck.
[35] In 1731 hebben ze gezamenlijk deze schuld ingelost bij de weduwe schultinne Hamminck (Maria Huising).[36] In datzelfde jaar lenen vader en zoon nog eens 159 gulden van Willem Zegering en zijn vrouw Roelfien.[37]
Arent is landdagcomparant in 1706.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem Arents Dilling, geboren circa 1670 te Drouwen (zie IVc).

   2. 

Grietje Dilling, geboren circa 1670 te Drouwen, overleden voor 1758 te Borger.
Gehuwd met Albert Ebels, overleden circa 1758 te Borger, zoon van Ebel Alberts en N.N. Harms.

   3. 

Margje Dilling, geboren circa 1680 te Drouwen.
Gehuwd voor de kerk voor 1704 met Willem Nijwening, geboren te Wezup, zoon van Jacob Nijwening en Trijntje N.N.


IIId    Harmtje Arents Dilling, geboren circa 1680, dochter van
Arent Dilling (zie IIc) en Jantje Jacobs Huising.
Gehuwd met Hindrik Dilling, schatbeurder in 1728, geboren circa 1680.
Claas Hilbrants te Drouwen voor zich en als man en voogd van zijn huisvrouw Marghien Roelofs en als vader van zijn minderjarige kinderen Harmen Claassen en Swaantien Claassen is op 29-11-1735 eiser tegen Femmeghien Hindericks Dillinge. Femmeghien zou met haar vader Hindrik Dillinge laster verspreid hebben, ten nadele van de eiser.
[38] Op diezelfde datum klaagt Claas Hilbrants ook Harmentien Arents huisvrouw Hinderick Dillinge te Drouwen aan wegens belediging.[39]
Op 12-12-1747 koopt Jan Mensing te Gieten enig vast goed van Harmtien Dilling voor 650 gulden.
[40]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Annigje Hindriks Dilling, geboren circa 1705.
Gehuwd met Lucas Jans, geboren circa 1705.
Arent Dillinge als hoofdmomber, Jacob Dillinge, Jan Peulinge en Harm Jansen als medemombers over Geertijn Jans minderjarige dochter van wijlen mr. Jan Eijsinge en Hendrikje Lucas van Sleen verzoeken om goedkeuring van een afkoop van de pupil met haar ooms Arent Lucas en Jan Lucas van de goederen van de grootvader en grootmoeder.
[41]

   2. 

Jan Dilling, geboren circa 1705 te Drouwen (zie IVd).

   3. 

Jantje Dilling, geboren circa 1710, overleden op 13-4-1767 te Borger.
Gehuwd voor de kerk circa 1730 met Jan Egberts Lenting, overleden op 11-10-1768 te Borger.
Hij wordt genoemd in het haardstedenregister te Borger in 1742 en 1754 als Jan Egberts met drie paarden.
In 1764 wordt hij genoemd met vier paarden.

   4. 

Femmechien Dilling, geboren circa 1710 te Drouwen, overleden circa 1741 te Drouwen.

   5. 

Arent Hindriks Dilling, geboren circa 1715 te Drouwen (zie IVe).

   6. 

Jacob Dilling, geboren circa 1715 te Drouwen (zie IVf).

 

Generatie IV


 
IVa    Tijmen Dilling, geboren circa 1700, overleden 1762, zoon van
Arent Tijmens Dilling (zie IIIb) en Margje Hindriks Otten.
Gehuwd voor de kerk voor 1720 met Aaltje Sikking, geboren circa 1700, dochter van Frederik Jans Sikking en Trijntje Sikking.
Hij wordt voor vol aangeslagen in het haardstedenregister van Drouwen/Bronneger van 1742 en 1754.
Hij woont 1718/1719 te Drouwen en in 1722 te Bronneger. Bij zijn trouwen was hij mogelijk weduwnaar van een Hoijtinge dochter van Buinen.
Tijmen Dilling is in 1728 samen met Geert Hamering en Albert Boeling momber over de kinderen van Hindrik Harms (Hoiting) en Jantje Otten.
[42] Jantje Otten is een zuster van Margje Hindriks Otten, dus zijn tante. In 1741 is hij ook momber over de kleindochter van Hindrik Harms, Annigje Hindriks.[43]
Op 26-6-1731 zijn Jan Garminge, Albert Garminge en Roelof Garminge te Westdorp eisers tegen Tijmen Dillinge voor zich en voor de helft erfgenaam van wijlen zijn vader Arent Dillinge. De eisers willen betaling van 23-10, de helft van een bedrag wegens verkochte varkens aan verweerders vader Arent Dillinge, en 5-15 wegens een varken.
[44]
Op 27-11-1736 is Tijmen Dilling eiser tegen Hendrik Houwink te Zuidlaren. Tijmen wil betaling van 153-15 wegens mandelig koopmanschap, en hij wordt in het gelijk gesteld.
[45] Tijmen Dilling te Bronneger wordt op 18-6-1737 zelf aangeklaagt door Jan Hiskes te Veenhuis onder Onstwedde. Jan wil betaling van 46 gulden wegens twee verkochte ossen.[46]
Tijmen is momber over de kinderen van Tijmen Houwing te Gasselte.
Tijmen Dilling van Bronniger en zijn huisvrouw lenen op 11-3-1737 1500 gulden van F. Dannenberg en zuster Anna Dannenberg te Steenwijk.
[47]
Harm Boelken van Roswinkel gehuwd met Trijntien Sickinge, dochter van wijlen Roelof Sickinge en Gijsseltien Engberts is op 19-11-1743 eiser tegen Tijmen Dillinge te Bronneger gehuwd Aaltien Sikkinge. Het geschil betreft huwelijkse voorwaarden van 28-10-1724, De eiser is van mening op basis van deze voorwaarden mede erfgenaam te zijn van Roelof Langejans, te Grolloo overleden. De eiser wil zijn deel van de erfenis. Volgens verweerder is hij nader in den bloede tot Roelof Langejans. Verder zou volgens de verweerder de moeder van de bruid Trijntien Sickinge niet aanwezig geweest zijn bij het huwelijkscontract, en is het daarom niet geldig. De eiser krijgt gelijk in dit geschil.
[48]
Op 22-9-1756 koopt Tijmen Dilling te Bronneger een plaats te Drouwen van de erfgenamen van Jan Bavinge voor 2800 gulden.
[49]
Aaltje Sikking is een dochter van een Frerik Sikking. Het is niet zeker dat zij een dochter is van Frerik Jans Sikking en Trijntje.
{handtekening Tijmen Dilling 1742.jpg:Handtekening Tijmen Dilling:5:Haardstedenregister Drouwen 1742}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Frederik Tijmens Dilling, geboren circa 1723 te Bronneger (zie Va).

   2. 

Arent Tijmens Dilling, geboren circa 1723 te Bronneger (zie Vb).


IVb    Willem Dilling, geboren circa 1710, zoon van
Arent Tijmens Dilling (zie IIIb) en Margje Hindriks Otten.
Gehuwd met Hilligje Garming, geboren circa 1710 te Westdorp, dochter van Jan Garming.
Willem Dilling wordt in het haardstedenregister van Drouwen genoemd in 1742 met één paard. Te Borger wordt een Willem Dillinge genoemd met drie paarden in 1764. Niet zeker dat dit dezelfde is. In 1794 wordt Wilm Dillinge te Drouwen genoemd met één paard, in 1804 met de vermelding: "is arm".
Uit dit huwelijk:

   1. 

Arent Willems Dilling, geboren voor 1734 te Drouwen (zie Vc).

   2. 

Jantje Willems Dilling, geboren circa 1736 te Drouwen, begraven op 15-6-1809 te Vlagtwedde.
Gehuwd voor de kerk (1) op 9-11-1755 te Onstwedde met Wubbe Boelmans Eelsing, geboren te Ellersinghuizen, gedoopt op 21-5-1724 te Vlagtwedde, overleden circa 1771, zoon van Boelman Wubbes Eelsing en Aaltje Jacobs Hesse.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-6-1786 te Vlagtwedde met Reint Geerts Alting, geboren te Veele, gedoopt op 9-12-1746 te Vlagtwedde, overleden op 1-5-1810 te Ellersinghuizen, zoon van Geert Hindriks Alting en Hidde Reints.
Wubbe Eelsing te Ellersinghuizen onder Onstwedde verkoopt zijn legerstede op het kerkhof te Onstwedde aan Jan Jans Kremer voor 12 gulden op 30-8-1755. Hij verkoopt op dezelfde datum aan Hensum Oolders een mans- en vrouwenbanken in de kerk van Onstwedde voor 92 gulden.
Jantje Dilling, weduwe van Wubbe Eelsing te Ellersinghuizen wordt genoemd bij de benoeming van een nieuwe voormond voor de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Eelsing en wijlen Geesje Harms. Wijlen haar man was de vorige voormond.
Op 23-11-1733 verkoopt Albert Wessels te Jipsinghuizen aan Jantje Willems Dilling, weduwe van Wubbe Eelsing te Ellersinghuizen een behuizing, tuin en hof een een akker bouwland van 2 ½ mud.
[50]

   3. 

Margje Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 10-2-1737 te Borger.

   4. 

Albertien Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 24-10-1740 te Borger, overleden op 4-5-1817 te Grolloo.
Gehuwd voor de kerk op 14-11-1790 te Rolde met Roelof Roelofs Huising, gedoopt op 8-2-1739 te Anloo (getuige(n): Aaltje .... van Gasteren), overleden op 30-10-1822 te Grolloo, zoon van Roelof Roelofs Huising en Aaltje Jans.

   5. 

Luichje Willems Dilling, geboren te Drouwen (zie Vd).

   6. 

Albert Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 5-10-1749 te Borger.


IVc    Willem Arents Dilling, geboren circa 1670 te Drouwen, zoon van
Arent Dilling (zie IIIc) en Grietje Bronniger Hamming.
Gehuwd voor de kerk circa 1715 met Jantje Lussing, geboren circa 1695 te Drouwen, overleden 1743 te Drouwen, dochter van Thij Lussing en Aaltje Hamming.
Op 24-6-1727 zijn Aaltien Hamminge weduwe Thij Lussinge te Drouwen en haar zoon Hendrik Lussinge en zwagers Willem Dillinge en Willem Hamminge namens zijn vrouw eisers tegen Jan Oostinge te Borger als bezitter van de goederen van zijn vader. De eisers willen betaling van 50 gulden met rente. Volgens de verweerder is de obligatie van Everd Oostinge en niet van Jan Oostinge. De eiser krijgt ongelijk.
[51]
Willem Dilling en Jantje Lussing te Drouwen lenen op 11-11-1727 100 gulden van Jan Meijering en Harm Meijering te Eext.
[52]
Willem Dilling als hoofdmomber verzoekt samen met de andere mombers Lambert Wijghers, Jan Caspars en Otto Bouwes over de minderjarige kinderen van wijlen Coert Ottens en Lutghertien Hamminge om goedkeuring van de
verkoop van enige goederen in 1730.
[53] Ook in 1731 verzoeken de mombers om verkoop van een achtste deel van een erf te Drouwen.[54]
Arent Dilling en zijn zoon Willem Dilling geven op 29-11-1731 aan dat hij heeft afgerekend met zijn nicht de schultinne Hammingh. Het betreft een lening die Arent schuldig was aan de erfgenamen van zijn zwager de schulte Jan Hamming.
[55]
In 1732 wordt Willem Dilling genoemd als momber over de kinderen van Coert Ottens en Lutgertje Harms.
[56]
In 1744 wordt er een momberrekening opgemaakt over de minderjarige kinderen van wijlen Jantien Lussing, die in 1743 overleden is en Willem Dilling. De hoofdmomber is Hendrik Lussinge van Drouwen, en de medemombers zijn Willem Rosinge van Valthe, Albert Ebels van Borger en Arent Weeninge van Drouwen. De kinderen zijn Grietje en Thij. De akte wordt ook ondertekend door de nieuwe hoofdmomber Willem Rosing van Wachtum, die sinds februari 1744 hoofdmomber is, omdat de erfenis van Jantien Lussinge nog mandelig is met de vorige hoofdmomber.
[57] De zoon Arent wordt niet genoemd, hij zal waarschijnlijk (net) meerderjarig zijn.
{etstoel dl 44.jpg:Fragment uit Etstoel deel 44:12:Etstoel 14 deel 44 folio 31}
Op 8-12-1763 krijgt Willem Dilling een legaat van Albert Ebels en betaald daarover de 30e penning.
[58]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Arent Willems Dilling, geboren circa 1718 te Drouwen.

   2. 

Grietje Dilling, geboren circa 1721 te Drouwen.
Ondertrouwd op 26-12-1745 te Zuidlaren, gehuwd voor de kerk op 5-1-1746 te Zuidlaren met Jacob Vrijling, gedoopt op 28-8-1718 te Zuidlaren, overleden voor 1769, zoon van Jan Jans Vrijling en Lammigje Lipharts.
Grietje Dilling, de weduwe van Jacob Frijling van Zuidlaren en kinderen met Hindrik Hamming als haar gekozen momber, lenen 685 gulden van brouwer Jan Tiddens van Zuidlaren op 1-2-1768.
[59]

   3. 

Tie Dilling, geboren circa 1724 te Drouwen (zie Ve).


IVd    Jan Dilling, geboren circa 1705 te Drouwen, zoon van
Hindrik Dilling, schatbeurder in 1728, en Harmtje Arents Dilling (zie IIId).
Ondertrouwd op 16-11-1736 te Emmen, gehuwd voor de kerk op 25-11-1736 te Borger met Wemeltje Oldenschirring, geboren te Westenesch, gedoopt op 21-10-1708 te Emmen, dochter van Harm Werners en Margje Werners.
Jan Dilling wordt genoemd in het haardstedenregister te Drouwen van 1742 met 3 paarden met daarbij de vermelding: "heeft egter tevorenoock wel vier peerden gehouden. Besaaijt om de 30 mudde lant an jonge saaij".
Op 14-2-1744 is hij momber over de weeskinderen van mr.
Jan Lefferts en Luigje Harms Oldenschirring.[60]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Dilling, geboren te Drouwen (zie Vf).


IVe    Arent Hindriks Dilling, geboren circa 1715 te Drouwen, zoon van
Hindrik Dilling, schatbeurder in 1728, en Harmtje Arents Dilling (zie IIId).
Gehuwd voor de kerk circa 1733 met Wemeltje Egberts Lenting, geboren circa 1710 te Borger, dochter van Egbert Scheper en Lammigje Jans.
Arent Hindriks Dilling wordt genoemd in het haardstedenregister van 1774 te Drouwen met drie paarden, en in 1784, 1794 en 1804 met vier.
Op 18-2-1741 verklaart Willem Lucas Hachting schuldig te zijn een bedrag van 400 gulden aan Lammechien Jansen, weduwe van Egbert Scheper en haar schoonzoon Arent Dilling.
[61]
Arent Dillinge als hoofdmomber, Jacob Dillinge, Jan Peulinge en Harm Jansen als medemombers over Geertijn Jans minderjarige dochter van wijlen mr. Jan Eijsinge en Hendrikje Lucas van Sleen verzoeken voor de Etstoel op 19-6-1764 om goedkeuring van een afkoop van de pupil met haar ooms Arent Lucas en Jan Lucas van de goederen van de grootvader en grootmoeder.
[62]
Arent Hindriks Dilling van Bronneger is op 20-4-1765 medemomber over de kinderen van wijlen Tale Jans Kruit en Jantje Roelofs van Ees. De andere mombers zijn Jannes Jans Kruit (hoofdmomber), Albert Hoving van Exloo en Hindrik Jans Kruit van Borger.
In 1776 verzoekt Arent Hindriks Dillinge te Borger hoofdmomber over Geertien Jansen Eijsinge minderjarige dochter van wijlen Jan Eijsinge en Hendrikje Lucas om goedkeuring van een afkoop met Arent Lucas Schoenmaker te Borger over de erfenis van wijlen Lucas Schoenmaker te Borger overleden.
[63]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lammigje Arents Dilling, geboren circa 1734 te Bronneger, overleden op 11-1-1812 te Donderen.
Gehuwd voor de kerk op 11-11-1753 te Vries met Jan Jans Tinge, geboren te Donderen, gedoopt op 13-1-1726 te Vries, zoon van Jan Jans Tinge.

   2. 

Hindrik Dilling, geboren te Bronneger (zie Vg).

   3. 

Harmtje Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 10-7-1740 te Borger.


IVf    Jacob Dilling, geboren circa 1715 te Drouwen, zoon van
Hindrik Dilling, schatbeurder in 1728, en Harmtje Arents Dilling (zie IIId).
Gehuwd voor de kerk voor 1740 met Margje Jans, geboren voor 1715, dochter van Jan Gerrits.
Jacob Dillinge wordt in de haardstedenregisters van Drouwen genoemd met een vol erf in 1754. In 1764 met drie met daarbij de vermelding: "3 peerden, somtijts ook vier". In 1774, 1784 en 1794 wordt hij genoemd met twee paarden.
Op 13-12-1741 geeft Jacob Dillinge van Drouwen de erfenis aan van zijn zuster.
[64]
Op 15-4-1757 is Jacob Dilling van Drouwen medemomber over de kinderen van Reinder Egberts en wijlen Froukje Jans. De andere mombers zijn Gerrit Hilbing van Drouwen, Engbert Harms van Drouwen en Hindrik Egberts van Gieten.
[65] Frougien Jans is een zuster van de vrouw van Jacob Dilling.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacobje Dilling, geboren circa 1740 te Drouwen (zie Vh).

   2. 

Hindrik Jacobs Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt 00-02-1740 te Borger, overleden voor 1757 te Drouwen.

   3. 

Harmtje Jacobs Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 23-2-1744 te Borger.

   4. 

Femmechien Jacobs Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 5-3-1747 te Borger, overleden voor 1750 te Drouwen.

   5. 

Femmechien Jacobs Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 7-6-1750 te Borger.

   6. 

Jan Jacobs Dilling, geboren te Drouwen (zie Vi).

   7. 

Hindrik Jacobs Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 27-3-1757 te Borger.
Op 25-11-1777 klaagt Willem Hendrik Enninge te Drouwen over Hendrik Dilling te Drouwen. Hendrik heeft Willem beschuldigd van diefstal, en Willem wil openbare excuses. Omdat Hendrik nog minderjarig is wordt hij geassisteerd door zijn vader. De Etstoel selt de eiser in het ongelijk.
[66]
Hij wordt in 1797 te Drouwen, Bronniger genoemd 41 jaar oud, broer van Jan Dilling, zijnde innocent.
[67]

 

Generatie V


 
Va    Frederik Tijmens Dilling, geboren circa 1723 te Bronneger, overleden na 1797, zoon van
Tijmen Dilling (zie IVa) en Aaltje Sikking.
Gehuwd voor de kerk op 30-1-1752 te Borger met Heiltien Lussing, geboren circa 1727 te Drouwen, overleden op 12-12-1792 te Bronneger, dochter van Hindrik Lussing en Harmtje Hachting.
Frederik Dilling wordt voor vol aangeslagen in het haarstedenregister van Drouwen in 1764, 1774, 1784 en 1794. Hij zal te Bronneger gewoond hebben, maar in de haardstedenregisters werd geen onderscheid gemaakt tussen Drouwen en Bronneger
Op 25-5-1769 lenen Roelof Hindriks te Drouwen en zijn zuster Hindrikje Hindriks 411-14 gulden van de broers Frerik Dilling en Arent Dilling te Bronneger.
[68]
In 1797 wordt te Bronneger genoemd: Freerk Dilling 74 jaar oud, boer, weduwnaar.
[69] Ook zijn zoon Teunis wordt genoemd, 41 jaar oud op hetzelfde adres, evenals twee knechten, Evert Hendriks en Gerrit Hendriks.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Margje Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 18-2-1753 te Borger.

   2. 

Hindrik Dilling, geboren te Bronneger (zie VIa).

   3. 

Tijmen Dilling, geboren te Bronneger (zie VIb).

   4. 

Harmannus Dilling, geboren te Bronneger (zie VIc).


Vb    Arent Tijmens Dilling, geboren circa 1723 te Bronneger, overleden na 1797, zoon van
Tijmen Dilling (zie IVa) en Aaltje Sikking.
Gehuwd voor de kerk op 17-5-1767 te Borger met Lutgertje Wichers, gedoopt op 13-12-1739 te Drouwen, overleden voor 1797 te Bronneger, dochter van Jan Hachting en Margje Heling.
Hij wordt in 1754 in de haardstedenregisters te Drouwen genoemd met een vol erf, in 1764, 1774, 1784 en 1794 als keuter. Waarschijnlijk heeft hij van 1764 tot 1797 zijn erf verhuurd.
Hij wordt in 1797 te Bronneger genoemd als Arent Tijmens Dilling, 74 jaar oud, rentenier.
[70]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Tijmen Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 9-10-1768 te Borger, overleden voor 1774.

   2. 

Tijmen Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 1-5-1774 te Borger, overleden op 20-8-1795 te Bronneger.

   3. 

Margje Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 27-12-1778 te Borger, overleden voor 1781 te Bronneger.

   4. 

Margje Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 28-10-1781 te Borger, overleden 3-1806.
Gehuwd voor de kerk op 23-5-1799 te Borger met Willem Nijenhuis, landbouwer, geboren te Exloo, gedoopt op 14-11-1773 te Odoorn, overleden op 11-10-1838 te Borger, zoon van Jan Nijenhuis, karspelbestuurder, en Jantien Willems Rosing.
Hij hertrouwt met Geesien Dunning.
Voor overlijdensdatum zie RAD o114.21 doos 7 akte 28.
Willem Nijenhuis wordt in 1797 te Exloo genoemd op huisnummer 19, 23 jaar oud.
[71]


Vc    Arent Willems Dilling, geboren voor 1734 te Drouwen, overleden op 27-9-1785 te Diphoorn, zoon van
Willem Dilling (zie IVb) en Hilligje Garming.
Gehuwd voor de kerk (1) op 16-1-1765 te Borger met Jantje Gerhardus, gedoopt op 28-12-1736 te Borger, overleden voor 1776, dochter van Gerardus Claassen Kien en Willemtje Cremers.
Gehuwd voor de kerk (2) op 14-7-1776 te Rolde met Hindrikje Harms, geboren te Eext, gedoopt op 11-3-1753 te Anloo (getuige(n): Annigje Hindriks, huisvrouw van Willem Warners van Eext), overleden op 25-4-1828 te Borger, dochter van Harm Heins en Jantje Hindriks Koiter.
Zij hertrouwt met Wolter Boelens.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Willem Arents Dilling, geboren op 16-4-1766 te Borger, gedoopt op 27-4-1766 te Borger, overleden op 15-4-1842 te Emmen.
Gehuwd voor de kerk op 15-5-1806 te Emmen met Geertje Dening, geboren te Diphoorn, gedoopt op 24-5-1761 te Sleen, overleden op 14-6-1833 te Emmen, dochter van Albert Dening en Geertruit Marissen.
Zij is weduwe van Jan Hindriks ten Oever.
{boerderij Willem Dilling.jpg:boerderij Willem Dilling Westerstraat 19 te Emmen:13:Historisch Emmen}
Op de voorgrond waarschijnlijk de familie Harms die de boerderij erfden.
In 1918 is de boerderij gesloopt.

   2. 

Willemtje Dilling, gedoopt op 23-10-1768 te Borger, overleden voor 1770 te Borger.

   3. 

Willemtje Dilling, geboren te Grolloo, gedoopt op 14-1-1770 te Rolde.

   4. 

Gerhardus Dilling, geboren te Grolloo, gedoopt op 16-8-1772 te Rolde.

Uit het tweede huwelijk:

   5. 

Harm Dilling, geboren te Grolloo (zie VId).

   6. 

Hilligje Dilling, geboren te Erm, gedoopt op 28-11-1780 te Sleen, overleden op 5-1-1871 te Sleen.

   7. 

Hindrik Dilling, geboren op 26-11-1781 te Erm (zie VIe).

   8. 

Jantien Dilling, geboren te Zuid-Sleen, gedoopt op 28-5-1786 te Sleen, overleden op 7-10-1812 te Emmen.
Gehuwd op 18-4-1812 te Odoorn met Lukas Klaassen Veldman, geboren op 18-6-1780 te Valthe, gedoopt op 18-7-1780 te Odoorn, overleden op 12-2-1854 te Odoorn, zoon van Klaas Lucas en Jantje Geerts.
Hij hertrouwt met Jantien Marissen.


Vd    Luichje Willems Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 7-8-1746 te Borger, overleden op 8-3-1806 te Rolde, begraven op 17-3-1806 te Rolde, zoon van
Willem Dilling (zie IVb) en Hilligje Garming.
Gehuwd voor de kerk op 8-7-1792 te Rolde met Luichien Alberts, geboren circa 1758 te Grolloo, overleden op 27-5-1806 te Rolde.
Bij overlijden 48 jaar oud.
Luichje Willems Dillinge te Grolloo wordt in 1775 aangeklaagd door Hindrikje Geerts van Rolde. Hindrikje is in 1774 bevallen van een dochter, en Luichje zou daarvan de vader zijn. Hindrikje wil of trouwen, of smartegeld en onkosten voor de opvoeding van het kind.
Luichje wordt echter vrijgesproken.[72]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hillegien Dilling, gedoopt op 9-12-1792 te Rolde, overleden op 25-2-1862 te Grolloo.
Gehuwd op 6-5-1817 te Rolde met Reinder Niemeijer, boerenknecht, landbouwer, geboren te Loon, gedoopt op 20-10-1782 te Rolde, overleden op 15-1-1854 te Grolloo, zoon van Lambert Hindriks Nijmeijer en Idegien Reinders.

   2. 

Willem Luichies Dilling, gedoopt op 24-7-1796 te Anloo (zie VIf).

   3. 

Albertien Dilling, gedoopt op 27-1-1799 te Rolde, overleden op 25-1-1878 te Assen.
Gehuwd op 18-5-1828 te Assen met Tonnis Lunshof, landbouwer, gedoopt op 23-1-1791 te Anloo, overleden op 13-5-1865 te Kloosterveen, zoon van Jan Hindriks Lunshof en Jantje Tonnis.

   4. 

Arent Dilling, gedoopt op 15-1-1804 te Rolde, overleden op 24-6-1815 te Rolde.


Ve    Tie Dilling, geboren circa 1724 te Drouwen, overleden voor 1758, zoon van
Willem Arents Dilling (zie IVc) en Jantje Lussing.
Gehuwd voor de kerk op 14-12-1749 te Borger met Geesje Laurents, geboren circa 1728 te Drouwen, dochter van Laurens Jans en Geesje Jans.
Zij hertrouwt met Roelof Willems.
In 1758 worden er mombers benoemd over Willem Thijs Dilling, zoon van wijlen Tij Dilling en Geesje Lourents van Drouwen. De hoofdmomber is Jacob Vrijling van Zuidlaren, de medemombers zijn Jan Lourents van Gasselte; Sander Lourents van Drouwen en Arent Willems Dilling van Westrup.
[73] De mombers verzoeken voor de Etstoel op 28-11-1758 om goedkeuring van het eenkindscontract. De moeder gaat hertrouwen met Roelof Willems. Wegens het te laat indienen wordt het verzoek afgewezen.[74]
Op 11-11-1796 wordt Arent Willems Aling van Gasselte benoemd in plaats van de overleden hoofdmomber Jacob Frijling van Zuidlaren, en Frerik Dilling van Bronneger in plaats van de overleden Sander Lourents.
[75]
Arent Willem Aling te Gasselte als hoofdmomber over Willem Dilling, zoon van Thij Dilling en Geesje Lourents te Drouwen, Frerik Dilling van Bronneger, Arent Dilling van Grolloo, als medemombers lenen 314 gulden van oud schulte Aling en huisvrouw op 4-11-1771.
[76]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem Dilling, geboren te Drouwen (zie VIg).

   2. 

Jan Dilling, gedoopt op 9-12-1753 te Borger, overleden voor 1758 te Drouwen.


Vf    Harm Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 23-8-1744 te Borger, zoon van
Jan Dilling (zie IVd) en Wemeltje Oldenschirring.
Gehuwd voor de kerk op 10-10-1784 te Borger met Annegien Jans Lenting, geboren te Borger, gedoopt op 29-11-1750 te Borger, overleden op 23-12-1839 te Borger, dochter van
Jan Egberts Lenting en Jantje Dilling.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Harms Wiggers, geboren te Drouwen, gedoopt op 15-1-1786 te Borger.

   2. 

Jan Harms Wiggers, geboren te Drouwen (zie VIh).

   3. 

Hendrik Wiggers, geboren te Drouwen (zie VIi).

   4. 

Albert Wiggers, landbouwer, geboren te Drouwen, gedoopt op 11-8-1793 te Borger, overleden op 23-2-1847 te Drouwen.


Vg    Hindrik Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 11-12-1735 te Borger, overleden voor 1793, zoon van
Arent Hindriks Dilling (zie IVe) en Wemeltje Egberts Lenting.
Gehuwd voor de kerk op 7-6-1761 te Borger met Aaltje Jans Heling, geboren te Ees, gedoopt op 15-9-1734 te Borger, overleden op 12-7-1795 te Bronneger, dochter van Jan Heling en Margje Tingen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Arent Hindriks Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 4-4-1762 te Borger, overleden voor 1762.

   2. 

Arent Hindriks Dilling, geboren te Bronneger (zie VIj).

   3. 

Jan Hindriks Dilling, geboren te Bronneger (zie VIk).


Vh    Jacobje Dilling, geboren circa 1740 te Drouwen, overleden voor 1783, dochter van
Jacob Dilling (zie IVf) en Margje Jans.
Gehuwd voor de kerk op 26-12-1766 te Borger met Luichje Willems, geboren te Buinen, gedoopt circa 1740 te Borger, overleden op 5-2-1791 te Buinen, zoon van Willem Luichjens en Margje Hindriks.
Hij hertrouwt met Fennigje Derks.
Luichje Willems wordt ook Boeting genoemd.
In het haarstedenregister van Buinen wordt hij genoemd met een vol erf in 1774. In 1784 wordt hij genoemd als keuter.
Op 19-10-1783 worden er mombers benoemd over de kinderen van Luigje Willems en wijlen Jacobje Dilling. De kinderen zijn Willem Luichjens en Jacob Luichjens. De hoofdmomber is Hindrik Dilling van Drouwen, en de medemombers zijn Jan Hindriks van Beilen, Hindrik Wilting van Buinen en Frans Hindriks van Ees.
[77]
Hij wordt in 1797 te Amelte genoemd als Luigien Dillinge, 58 jaar oud, boer, gehuwd met 5 kinderen.
[78]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem Dilling, geboren op 22-6-1768 te Buinen, gedoopt op 26-6-1768 te Borger, overleden op 19-6-1850 te Drouwen.
Gehuwd op 19-12-1818 te Sleen met Hilligje Hindriks, gedoopt op 7-11-1784 te Oosterhesselen, overleden op 27-5-1819 te Sleen, dochter van Hindrik Egberts en Hindrikje Jans.

   2. 

Jacob Luichjes Dilling, geboren op 2-2-1770 te Buinen (zie VIl).

   3. 

Hindrik Dilling, geboren te Buinen, gedoopt op 31-5-1772 te Borger, overleden voor 1783.


Vi    Jan Jacobs Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 6-5-1753 te Borger, begraven voor 1797 te Borger, zoon van
Jacob Dilling (zie IVf) en Margje Jans.
Gehuwd voor de kerk op 14-10-1782 te Borger met Geertje Jans Eising, gedoopt op 18-6-1752 te Sleen, overleden te Drouwen, begraven op 7-2-1793 te Borger, dochter van Jan Eising, schoolmeester, en Hindrikje Lucas.
Jan Dilling wordt in 1797 genoemd als zijnde 45 jaar oud, boer en weduwnaar.
[79]
Jan Dillinge is voor 8-7-1797 overleden. Op die datum worden namelijk mombers benoemd over het weeskind Hindrikje Dilling. De hoofdmomber is Hindrik Wiggers van Drouwen, de medemombers zijn Jan Hindriks Evenhuis van Beilen, Arent Lucas van Borger en Jan Jans Eijsing van Zuidsleen.
[80]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacob Dilling, geboren te Drouwen (zie VIm).

   2. 

Hindrikje Jans Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 15-11-1789 te Borger.

 

Generatie VI


 
VIa    Hindrik Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 19-5-1754 te Borger, overleden voor 1797, zoon van
Frederik Tijmens Dilling (zie Va) en Heiltien Lussing.
Ondertrouwd op 4-5-1783 te Borger, gehuwd voor de kerk op 29-5-1783 te Gasselternijveen met Wemeltje Jans Brouwer, geboren op 21-4-1758 te Gasselternijveen, gedoopt op 30-4-1758 te Gasselternijveen, overleden op 19-2-1827 te Westdorp, dochter van Jan Willems, brouwer, en Geesje Banting.
Zij hertrouwt met Jan Wolting.
Hindrik Dillinge staat in het haardstedenregister van Drouwen van 1794 vermeld met twee paarden.In 1797 wordt zijn weduwe vermeld.
[81]
In OSA 1025 deel 10 wordt vermeld: Hindrik Dilling te Drouwen, gehuwd met Wemeltyn Jans deelt mede dat de nagelaten boedel van R. Banting, overleden 10-7-1791 is gegaan naar hem en Albert Banting en Wilm Jans te Gasselternijveen, benevens Meerten Banting te Meppen.
Op 2-5-1800 worden er mombers benoemd over de kinderen van wijlen Hindrik Dilling en Wemeltje Jans. De kinderen zijn Frerik Dilling, 16 jaar oud; Geesje Dilling, 14 jaar oud; Jan Dilling, 11 jaar oud en Heiltje Dilling, 8 jaar oud. De hoofdmomber is Tijmen Dilling van Bronneger, de medemombers zijn Harmannus Dilling van Drouwen; R.L. Wiggers van Gasselternijveen en Willem Jans van Gasselternijveen.
[82]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Frederik Dilling, geboren te Bronneger (zie VIIa).

   2. 

Geesje Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 26-11-1786 te Borger, overleden op 15-11-1869 te Ees.
Gehuwd voor de kerk op 22-6-1810 te Borger met Willem Beuling, landbouwer, geboren te Ees, gedoopt op 19-10-1764 te Borger, overleden op 7-2-1831 te Ees, zoon van Albert Beuling en Lammigje Arents Garming.

   3. 

Jan Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 23-5-1789 te Borger, overleden op 22-11-1829 te Ees.

   4. 

Heiltje Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 26-2-1792 te Borger, overleden op 5-7-1824 te Roswinkel.
Gehuwd op 6-10-1817 te Borger met Jan Lamberts Zwiers, landbouwer, gedoopt op 11-10-1772 te Roswinkel, overleden op 2-8-1824 te Emmen, zoon van Lambert Hindriks Zwiers en Willemtje Schirring.
Hij is weduwnaar van Trijntje Boelken.
Jan Lamberts Zwiers wordt genoemd in de gewapende burgermacht van 1797, 27 jaar oud.
[83]

   5. 

Marchien Dilling, geboren op 24-1-1795 te Bronneger, gedoopt op 15-2-1795 te Borger, overleden voor 1829.


VIb    Tijmen Dilling, landbouwer, geboren te Bronneger, gedoopt op 6-6-1756 te Borger, overleden op 3-2-1820 te Bronneger, zoon van
Frederik Tijmens Dilling (zie Va) en Heiltien Lussing.
Gehuwd voor de kerk op 13-11-1801 te Borger met Geesje Willems Hoving, geboren te Buinen, gedoopt op 17-1-1773 te Borger, overleden op 27-2-1847 te Bronneger, dochter van Willem Hoving en Fenna Lankhorst.
Voor vol aangeslagen in het haardstedenregister van Drouwen/Bronneger van 1804.
Tijmen Dilling, 41 jaar oud, zoon van Frerik Dilling wordt in 1797 genoemd te Bronneger.
[84]
{Overlijdensakte Tijmen Dilling.jpg:Overlijdensakte Tijmen Dilling:12:Burgerlijke Stand}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Heiltien Dilling, geboren op 24-9-1802 te Bronneger, gedoopt op 3-10-1802 te Borger, overleden op 7-7-1872 te Eext.
Gehuwd op 10-10-1833 te Anloo met Jan Lamberts Julsing, landbouwer, geboren te Eext, gedoopt op 20-7-1794 te Anloo, overleden op 25-11-1852 te Eext, zoon van Lambert Boelens Julsing, landbouwer, en Aaltje Hindriks Jobing.

   2. 

Fenna Dilling, geboren op 25-10-1805 te Bronneger, gedoopt op 3-11-1805 te Bronneger, overleden op 12-2-1883 te Eext.
Gehuwd op 8-6-1843 te Anloo met Jan Homan, landbouwer, geboren te Eext, gedoopt op 5-11-1797 te Anloo, overleden op 1-1-1864 te Eext, zoon van Hindrik Willems Homan, landbouwer, en Grietje Egberts Julsing.

   3. 

Frederik Dilling, landbouwer, geboren op 23-8-1808 te Bronneger, gedoopt op 28-8-1808 te Borger, overleden op 27-2-1869 te Bronneger.

   4. 

Gesina Dilling, geboren op 8-3-1812 te Bronneger, overleden op 4-9-1813 te Bronneger.

   5. 

Willem Hoving Dilling, geboren op 7-10-1814 te Bronneger (zie VIIb).


VIc    Harmannus Dilling, landbouwer, geboren te Bronneger, gedoopt op 21-10-1759 te Borger, overleden op 12-2-1827 te Drouwen, zoon van
Frederik Tijmens Dilling (zie Va) en Heiltien Lussing.
Gehuwd voor de kerk (1) 1791 te Borger met Margje Lussing, geboren te Drouwen, gedoopt op 26-11-1758 te Borger, overleden op 5-12-1821 te Bronneger, dochter van Thij Lussing en Alberdina Meijering.
Gehuwd (2) op 17-10-1823 te Borger met Hindrikje Geerts Veldhuis, geboren te Gieterveen, gedoopt op 26-4-1801 te Gieten, overleden op 28-8-1861 te Wildervank, dochter van Geert Hindriks Velthuis, landbouwer, en Jeigje Willems Meinders.
Zij hertrouwt met Freerk Speelman.
Harmannus Dilling staat in het haardstedenregister van Drouwen van 1794 met twee paarden. Hij wordt in 1797 te Drouwen genoemd als zijnde 37 jaar oud, boer, gehuwd.
[85]
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Freerk Dilling, geboren op 28-8-1799 te Drouwen, gedoopt op 3-9-1799 te Borger.

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Heiltien Dilling, geboren op 2-5-1826 te Drouwen, overleden op 30-12-1883 te Onstwedde.
Gehuwd op 15-1-1847 te Wildervank met Jacob Roelofs Medema, geboren op 9-10-1826 te Ezinge, overleden op 23-11-1887 te Onstwedde, zoon van Roelof Pieters Medema en Zwaantje Jans Meijer.


VId    Harm Dilling, voermansknecht, arbeider, landbouwer, geboren te Grolloo, gedoopt op 12-4-1778 te Rolde, overleden op 31-3-1846 te Coevorden, zoon van
Arent Willems Dilling (zie Vc) en Hindrikje Harms.
Ondertrouwd te Dalen, gehuwd voor de kerk op 6-2-1805 te Coevorden met Fennechien Jans, gedoopt op 11-3-1781 te Dalen, overleden op 10-8-1832 te Coevorden, dochter van Jan Jans en Hindrikje Hindriks Ballast.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Dilling, voermansknecht, geboren op 16-10-1805 te Coevorden, overleden op 21-10-1828 te Coevorden.

   2. 

Hindrikje Dilling, gedoopt op 12-6-1808 te Coevorden, overleden op 13-12-1880 te Coevorden.

   3. 

Albert Dilling, gedoopt op 10-2-1811 te Coevorden (zie VIIc).

   4. 

Hindrik Dilling, geboren op 14-9-1813 te Coevorden (zie VIId).

   5. 

Jantien Dilling, geboren op 23-7-1816 te Coevorden, overleden op 2-8-1816 te Coevorden.

   6. 

Jan Hindrik Dilling, geboren op 25-6-1817 te Coevorden.


VIe    Hindrik Dilling, landbouwer, geboren op 26-11-1781 te Erm, gedoopt op 2-12-1781 te Sleen, overleden op 19-7-1852 te Borger, zoon van
Arent Willems Dilling (zie Vc) en Hindrikje Harms.
Ondertrouwd op 15-4-1810 te Rolde met Hindrikje Egberts, geboren te Bunne, gedoopt op 30-4-1786 te Vries, overleden op 3-4-1858 te Witten, dochter van Egbert Hindriks en Luichje Alderts.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrikje Dilling, geboren op 7-5-1811 te Drouwen, gedoopt op 12-5-1811 te Borger.

   2. 

Egbert Dilling, geboren op 24-2-1813 te Drouwen.


VIf    Willem Luichies Dilling, boerenknecht, landbouwer, gedoopt op 24-7-1796 te Anloo, overleden op 23-2-1862 te Witten, zoon van
Luichje Willems Dilling (zie Vd) en Luichien Alberts.
Gehuwd op 24-3-1820 te Assen met Willempje Wolters Egberts, geboren te Witten, gedoopt op 23-11-1800 te Assen, overleden op 20-6-1859 te Witten, dochter van Wolter Egberts, landbouwer, en Annigje Jans Benning.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wolter Dilling, geboren op 7-8-1821 te Assen (zie VIIe).

   2. 

Luchien Dilling, geboren op 23-11-1823 te De Haar, Assen (zie VIIf).

   3. 

Arent Dilling, geboren op 9-6-1826 te Witten, Assen (zie VIIg).

   4. 

Annegien Dilling, geboren op 13-3-1829 te Assen, overleden op 24-7-1861 te Aardscheveld (Assen).
Gehuwd op 12-5-1850 te Assen met Pieter Emmens, boerenknecht, geboren op 9-8-1821 te Vries, overleden op 24-12-1895 te Assen, zoon van Wolter Willems Emmens en Metje Pieters Wapsenkamp, arbeidster.

   5. 

Hinderkien Dilling, geboren op 28-4-1832 te Witten, Assen, overleden op 17-3-1834 te Witten, Assen.

   6. 

Hendrik Dilling, geboren op 10-7-1834 te Witten (zie VIIh).

   7. 

Egbert Dilling, geboren op 4-3-1837 te Witten (zie VIIi).

   8. 

Henderkien Dilling, geboren op 24-1-1840 te Witten, overleden op 9-1-1894 te Assen.
Gehuwd op 27-2-1867 te Assen met Hendrik Langelo, geboren op 3-4-1823 te Ooststellingwerf, overleden op 12-3-1892 te Assen, zoon van Johannes Wijnholt Langelo en Aaltje Hendriks Kamminga.

   9. 

Jan Dilling, geboren op 16-2-1843 te Witten, overleden op 9-9-1867 te Zeijen.

   10. 

Jacobje Dilling, geboren op 24-10-1845 te Witten, overleden op 22-2-1916 te Rolde.
Gehuwd op 14-11-1868 te Rolde met Albert Rossing, kuiper, geboren op 29-6-1835 te Rolde, overleden op 27-5-1989 te Rolde, zoon van Hindrik Rossing en Margje Beijering.


VIg    Willem Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 10-5-1751 te Borger, overleden op 16-11-1817 te Drouwen, zoon van
Tie Dilling (zie Ve) en Geesje Laurents.
Gehuwd voor de kerk op 4-7-1784 te Gieten met Hilligje Everts, geboren te Drouwen, gedoopt op 19-8-1759 te Borger, overleden op 7-3-1824 te Drouwen, dochter van Evert Jans en Trijntje Willems.
In 1774 is er een zaak van de diakonen van Borger tegen Willem Dillinge. Jantje Geerts, alumnia (door de diaconie onderhouden) is bevallen van een dochter, waarvan Willem de vader zou zijn.
[86] Deze zaak is uitvoerig beschreven in een artikel in het Drents Genealogisch Jaarboek.

Trouwbelofte Willem Dilling:
Als voogden over Jantijn Geerts spanden de diakenen van Borger, ingenieur Mantinge, Jacob Wiltinge, Arent Hindriks en Hindrik Wichers, een zaak aan tegen Willem Dilling in Buinen. Zij wilden dat hij zijn trouwbelofte aan Jantijn zou nakomen en het meisje, dat in de herfst van 1774 was geboren, als zijn wettig kind aannam. Bij onvermoedelijke ontzegging van de trouwbelofte vroegen de diakenen bij de Etstoel een vergoeding voor defloratie en onderhoud voor het kind plus een bedrag van 100 zilveren ducatons. Op 22 januari 1774 was een zekere Aaltijn Geerts in Borger gestorven. Bij het dode lichaam hadden Jantijn Geerts en Willem Dilling de eerste nachtwake gedaan. Daarbij waren ook present Harm Geerts en zijn vrouw Maria Jacobs. Willem Dilling zou gezegd hebben dat het echtpaar naar bed kon gaan omdat zij het alleen wel afkonden. Jantijn en Willem bleven alleen achter bij de haard. Volgens Jantijn zou Willem haar hebben gezoend tegen de grond gelegd en vleselijke gemeenschap met haar hebben gehad. Zo vertelde Maria Jacobs het aan Jantijns werkgever Onne Cremer. Willem Dilling begaf zich naar het huis van Harm en Maria om zich in tegenwoordigheid van Jantijn te verantwoorden. Bij die gelegenheid zou Dilling gezegd hebben dat Maria loog, daaraan toevoegend: `sij kon wel geswegen hebben en liever de tijd afgewacht of er wat van komen soude'. Dat was anders gelopen en Jantijn zou bij de verlossing gezegd hebben dat Willem Dilling de vader van het kind was. Ten dage van de presentatie van het kind bij de vader had zij de pander, de vroedvrouw en de andere vrouwen voor hun moeite voldaan. Jantijn Geerts wilde voor de Etstoel onder ede een verklaring afleggen. Willem Dilling bleef ontkennen en Maria Jacobs zou men niet kunnen geloven. Volgens hem zei ze meer dan ze gezien kon hebben en dat het onvoorstelbaar was dat `dit werk' verricht zou zijn bij een dode in een vertrek waar ook nog eens een man en vrouw te bed lagen. Nee, Maria Jacobs en haar man waren van een gemene soort! Verder verklaarde Dilling dat Jantijn ook omgang had gehad met de koopman Hindrik Geers en ede een verklaring afleggen. De heer assessor en 24 etten besloten dat Jantijn Geerts de eed diende af te leggen. Daaraan gaf zij gevolg, waardoor de schuld van Dilling juridisch meteen vast stond. De diakenen kregen 100 zilveren ducatons, voor kraamkosten kwam daar nog 50 gulden bij en voor het onderhoud van het kind diende Dilling 8 stuivers in de week te betalen tot het 15e jaar. Willemtien, duidelijk genoemd naar de vader, werd door Jantijn Geerts ten doop gehouden en kreeg de aantekening `sijnde een onecht kind'. In dit proces was sprake van minder dan half bewijs. Wanneer de rechtbank hem daarin was gevolgd zou Willem Dilling de eed moeten afleggen. In dit geval de eed dat hij niet de vader van het kind was. Daarmee zou voor hem een gunstige afloop zijn geforceerd, maar de rechtbank oordeelde anders. Een dreigende meineed was daarmee afgewend. Opvallend in dit proces is de gerechtelijke presentatie. Jantijn reisde met haar kind begeleid door de pander (een soort deurwaarder), de vroedvrouw en andere vrouwen van Borger naar Buinen om hem zijn kind `voor te stellen'. Aan de hand van de getuigen werd de zaak op scherp gezet en kon de procedure via de goorspraak tot in hoger beroep beginnen. Had de Etstoel nu in hoogste instantie een oordeel geveld, een nieuw probleem kondigde zich weldra aan.18) Jantijn Geerts trouwde op 6 november 1776 met ene Willem Koops. Het onechte voorkind van Jantijn was met haar moeder door de diaconie van Borger uitbesteed bij oom Luitien Tonnis. De diakenen hadden dit gedaan op voorwaarde dat hij het als zijn eigen kind groot zou brengen en onderhouden. Daarvoor ontving hij het geld dat Willem Dilling als alimentatie betaalde. In eerste instantie hadden de diakenen Jantijn met haar kind voor 15 stuivers in de week uitbesteed. Toen Jantijn trouwde bleef het kind bij hem achter voor 7 stuivers per week en later voor 8 stuivers. Met assistentie van de boekhouderdiaken hadden Koops en zijn vrouw het kind en het geld dat Dilling betaalde `eigenherig' uit zijn huis gehaald. Daarop spande Luitien Tonnis een procedure aan. Hij stelde dat het kind veel beter door hem kon worden opgevoed omdat hij als oom met haar in een nauwe relatie stond. De diakenen hadden daar ook geen bezwaar tegen gemaakt. Koops verweerde zich door te verklaren dat er in de kerkenraad wel over was gesproken, maar dat de effectieve aanbesteding daarop niet was gevolgd. Ook beweerde hij dat de kerkenraad onkundig was van het feit dat Jantijn als moeder het kind zelf begeerde te onderhouden. Zij was de naaste relatie en omdat het echtpaar niet door de diaconie werd onderhouden, daartoe goed in staat. Luitien Tonnis, die zich blijkbaar aan het kind was gaan hechten, verklaarde daarop dat hij het wel voor 4 stuivers per week wilde opvoeden en het in zijn testament bedenken. Dit aantrekkelijke voorstel sloegen Willem Koops en Jantijn geringschattend af. Luitien Tonnis werd vervolgens in zijn eis niet ontvankelijk verklaard.
[87]

In 1784 wordt Willem Dillinge, dan dienstknecht van Geert Braams te Bonnen opnieuw aangeklaagd in een zaak over vaderschap. Nu is Hillegien Everts de moeder.
[88] Nu kiest Willem er voor om met haar te trouwen. Het huwelijk wordt juli 1784 voltrokken, een half jaar na de doop van het kind. Hieronder de volledige tekst van de akte in de Etstoel archieven"

"Jovis den 10 Junij 1794 Post Meridiem

In zaken van Hillegien Everts te Gieten Impetrante ter Eenre en Willem Dillinge, dienstknegt van Geert Braams te Bonnen, Gerequireerde ter andere zijden, Hebben na Impetrante bij klagte geposeert dat Gerequireerde na voorafgedane trouwbeloften hadde geimpraegneert, concluderende: Ten einde Gerequireerde mogte gecondemneert worden, waar toe dezelve na minlijke en geregtelijke instantie niet hadde willen resolveren, om de gelibilleerde trouwbelofte te moeten adimpleren en het kind waar van Impetrante in de maand Januarij 1784 is bevallen voor het zijne te erkennen, cum expensis.
Tot adstructie deser conclusie poserende, dat zij Impetrante gelijktijdig met de Gerequireerde als dienstbode bij den Scholtes Alingh hadde gewoont, geduirende welke inwoning Gerequireerde veel genegenheid voor Impetrante betoont met haar een nauwe verkeering gehad en na voorafgaande trouwbelofte bewijslijk tweemaal met haar vleeschlijk hadde verkeert, zoekende ten dien einde uit de verklaringen van Lucas Hendriks en Jan Berents te adstrueren, dat Gerequireerde in de meijtijd 1782 de Impetrante met de hand bij zig op het bedde getrokken, en aldaar na dat de deur van de bedstede was toegetrokken te zamen een tijdlang hadden vertoeft, 't welk volgens de verklaringe van twee getuigen, namentlijk Remina Willems en Lucas Hendriks niet lange voor Meij 1783 andermaal was voorgevallen, wanneer Gerequireerde wederom de Impetrante bij zig op het bed getrokken, vervolgens de deur der bedstede gesloten, en langer dan een quartier uir bij haar te bed gebleven was, dat toen de Gerequireerde de Impetrante hadde bezwangert van het kind waarvan zij in de maand Januarij 1784 was bevallen.
Dat wijders Gerequireerde getragt zig te excuseren, dat Impetrante ook wel met meer anderen konde hebben geconverseert, 't welk een ingewikkelde bekentenisse van Gerequireerde conversatie zoude insluiten, dat wijders Gerequireerde de trouwbeloften eerst niet volstrekt genegeert maar aleen onder futile voorwendsels gedeclineert hadde die trouwbeloften te adimpleren.
Uit naam van de Gerequireerde wierd tot absolutie gecontendeert, ten dien einde praemitterende, dat de Impetrante reets voor haar zwangerheid en ook geduirende deselve veel blijken van een ligtvaardig en onvoorsigtig gedrag gegeven en familiaire conversatie met andere manspersonen gehouden hadde. Dat Impetrante zelfs onder haar zwangerheid beleden hadde, dat Gerequireerde met haar nimmer vleeschlijk hadde verkeert, dat ten opsigte der praetense trouwbeloften door Impetrante geen het geringste bewijs was geproduceert, dat het geen angaande het verblijf van Gerequireerde bij de Impetrante op een bed verklaart is maar eenmaal was gebeurt, en te onregte als twee afzonderlijke gebeurtenissen wierd opgegeven, waar uit de partijdigheid en ongeloofwaardigheid der getuigen zoude consteren, dat het was voorgevallen op een voorafgaande weddenschap wanneer de andere knecht Lucas Hendriks mede op het zelve bed zig bevond, zo dat er niets dan eenige stoejing was gepasseert.
De Impetrante repliceerde, dat het bewijs opzigtelijk de impraegnatie door drie geloofwaardige getuigen ook zelf op den Rogtbrief van de Gerequireerde buiten allen twijfel wierd gestelt, en nader uit Gerequireerde bekentenisse gehouden en gehouden gedrag, gevoegt bij de confessie van Impetrante ante in et post parlum konde worden geëlicieert, dat Impetrante andersints van een zedig en eerbaar gedrag moeste gepraesumeert worden door trouwbeloften tot vleeschlijke conversatie geseduceert te zijn, dat Impetrante reets voor haar zwangerheid haar op de verloving had beroepen, en dat Gerequireerde wiens affectie voor Impetrante zedert lange blijkbaar was geweest, de verloving zelfs ingewikkelt erkent hadde, terwijl Impetrante met relatie tot de praetense trouwbeloften over dese praesumptien den suppletoiren Eed des gerequireert offereerde. Laatstelijk dat Gerequireerde in den jare 1775 in een gelijk geval bij sententie uit hoofde van defloratie tot de aliture van een kind is gecondemneert, weshalven de Gerequireerde tot den purgatoiren Eed als nu te minder konde worden geadmittert, eindelijk wierd door de Impetrante de confrontatie verzogt.
De Gerequireerde in duplijca zijne vorige middelen in hererende, en de argumenten van Impetrante debatterende.
Wijsen de Heeren Assessor en vierentwintig Etten en committeren de Heeren gedeputeerde J. van Dongen tot Westdorp en Ette H. Strating uit 't Oostermoer benevens den Landschrijver Erkenswijk om staande Lotting parthijen nader te horen in het vriendelijk te vereenigen, zo doenlijk, of anders bij uitspraak cum plena te ontscheiden.

Uitspraak in zaken van Hilligjen Everts Impetrante @ Willem Dillingh Gerequireerde
Ingevolge commissie en authorisatie staande Lottingh op ons ondergeschreven verleent, hebben wij de respectieve parthijen voor ons doen compareren en bij ontstentenis van minnelijk vergelijk de Impetrante in haar eisch en conclusie, zoo in diervoegen dezelve ter klagte is genomen ongefundeert verklaart verstaande nogtans dat Hilligjen Everts, onder Eede voor den Landschrijver Erkenswijk zal moeten verklaren dat Gerequireerde haar heeft bezwangert, en dat niemant anders vader van het kind is dan Gerequireerde, welke Eed gepraesteert zijnde, word de Gerequireerde gecondemneert aan Impetrante wegens defloratie en kraamkosten te betalen de somma van 75-0-0 eens als mede voor de aliture van het kind, heen ter tijd het zelve den ouderdom van sestien jaren zal hebben bereikt tien stuivers ter week, boven de kosten deser proceduire, edoch Impetrante desen Eed niet kunnende of willende praesteren, wordt de Gerequireerde geabsolveert en de Impetrante in de kosten deser proceduire gecondemneert.
Actum Assen den 11 Junij 1784".
[89]
{etstoel dl 63.jpg:Fragment uit Etstoel deel 63:12:Etstoel 14 deel 63 folio 188}

Willem Dilling wordt in 1797 als arbeider genoemd, zijnde 46 jaar oud en gehuwd.
[90]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Trijntje Dilling, gedoopt op 8-2-1784 te Gieten, overleden voor 1792.

   2. 

Tie Dilling, geboren te Drouwen (zie VIIj).

   3. 

Evert Dilling, geboren te Drouwen (zie VIIk).

   4. 

Jan Dilling, geboren te Drouwen, gedoopt op 25-4-1790 te Borger, overleden op 9-8-1828 te Borger.

   5. 

Trijntje Dilling, landbouwster, geboren op 25-12-1792 te Drouwen, gedoopt op 1-1-1793 te Borger, overleden op 14-2-1848 te Exloo.
Gehuwd op 7-5-1814 te Odoorn met Harm Jans Rossing, kerspelsoldaat, landbouwer, geboren te Ees, gedoopt op 21-3-1762 te Borger, overleden op 1-12-1846 te Exloo, zoon van Jannes Hindriks Rossing en Aaltje Harms Ziengs.
Hij is weduwnaar van Lutgertje Reinders.

   6. 

Geessien Dilling, geboren op 22-3-1796 te Drouwen, gedoopt op 28-3-1796 te Borger, overleden op 26-1-1869 te Drouwenerveen.
Gehuwd op 20-1-1821 te Gasselte met Fokke Willems Booikens, boerenknecht, geboren op 24-3-1799 te Gieten, overleden op 4-10-1846 te Drouwenerveen, zoon van Willem Roelfs Karel en Hilligje Fokking.

Kinderen:

   7. 

Willemtje Geerts, gedoopt op 4-12-1774 te Borger, dochter van Jantien Geerts Scheper.


VIh    Jan Harms Wiggers, geboren te Drouwen, gedoopt op 27-1-1788 te Borger, overleden op 11-12-1824 te Drouwen, zoon van
Harm Dilling (zie Vf) en Annegien Jans Lenting.
Gehuwd met Zwaantje Jalving, geboren te Erm, gedoopt op 7-6-1789 te Sleen, overleden op 18-4-1862 te Drouwen, dochter van Lucas Roelofs Jalving en Geertruid Paping.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Annechien Wiggers, geboren op 12-3-1815 te Borger, overleden op 15-2-1858 te Buinen.

   2. 

Jantje Wiggers, geboren op 6-7-1817 te Borger, overleden op 9-7-1892 te Weerdinge.
Gehuwd op 6-5-1842 te Emmen met Hindrik Sikken, geboren te Weerdinge, gedoopt op 18-5-1804 te Emmen, overleden op 22-7-1859 te Weerdinge, zoon van Lambert Sikking en Wemeltje Eving.


VIi    Hendrik Wiggers, landbouwer, geboren te Drouwen, gedoopt op 14-11-1790 te Borger, overleden op 1-9-1846 te Drouwen, zoon van
Harm Dilling (zie Vf) en Annegien Jans Lenting.
Gehuwd op 11-6-1828 te Borger met Grietje Gorting, gedoopt op 16-9-1792 te Buinen, overleden op 5-2-1829 te Drouwen, dochter van Hindrik Alberts Gorting en Grietje Geerts Hamering.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Grietje Wiggers, geboren op 5-2-1829 te Drouwen, overleden op 15-2-1853 te Gasselternijveen.
Gehuwd op 17-7-1851 te Gasselte met Jan Boelken Bakker, geboren op 4-4-1818 te Gasselte, overleden op 22-1-1889 te Gasselternijveen, zoon van Harmannus Wijbens Bakker, landbouwer, en Roelina Boelken.


VIj    Arent Hindriks Dilling, landbouwer, geboren te Bronneger, gedoopt op 27-3-1763 te Borger, overleden op 1-9-1834 te Bronneger, zoon van
Hindrik Dilling (zie Vg) en Aaltje Jans Heling.
Gehuwd voor de kerk op 15-6-1788 te Borger met Annigje Jans Heling, geboren te Ees, gedoopt op 27-3-1768 te Borger, overleden op 18-6-1825 te Bronneger, dochter van Jan Heling en Jantje Harms Kamping.
Arent Hindriks Dilling wordt te Bronneger vermeld in 1797, 34 jaar oud, gehuwd.
[91]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltje Arents Dilling, landbouwersche, geboren te Bronneger, gedoopt op 15-3-1788 te Borger, overleden op 12-5-1845 te Ees.

   2. 

Jantje Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 22-4-1792 te Borger, overleden op 1-8-1835 te Buinen.
Gehuwd op 16-5-1822 te Borger met Jan Meursing, gemeenteontvanger, landbouwer, geboren op 24-8-1782 te Eext, gedoopt op 1-9-1782 te Anloo, overleden op 4-3-1856 te Westdorp, zoon van Jacob Meursing en Aaltje Homan.
Hij is weduwnaar van Roelofje Heling.
OSA 1383 Eext: huisnr. 195.

   3. 

Hindrik Arents Dilling, geboren op 17-4-1795 te Bronneger (zie VIIl).

   4. 

Jan Arents Dilling, geboren op 24-3-1798 te Bronneger (zie VIIm).

   5. 

Marchje Dilling, geboren op 17-3-1801 te Bronneger, gedoopt op 22-3-1801 te Borger, overleden op 12-2-1850 te Wezup.
Gehuwd op 26-5-1830 te Zweelo met Jan Hendriks Westeraling, landbouwer, geboren op 1-9-1799 te Wezup, gedoopt op 8-9-1799 te Zweeloo, overleden op 28-9-1883 te Wezup, zoon van Hendrik Jans Westeraling en Aukien Gerrits.

   6. 

Wemeltje Dilling, geboren op 11-4-1804 te Bronneger, gedoopt op 22-4-1804 te Borger, overleden op 7-3-1812 te Drouwenerveen.


VIk    Jan Hindriks Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 27-7-1766 te Borger, overleden op 26-4-1835 te Bronneger, zoon van
Hindrik Dilling (zie Vg) en Aaltje Jans Heling.
Gehuwd voor de kerk op 25-5-1798 te Borger met Jantje Arents Lucas, gedoopt op 15-1-1764 te Borger, begraven op 10-11-1809 te Borger, dochter van Arent Lucas en Jacobje Jans.
Jan Hindriks Dilling wordt in het haardstedenregister van Drouwen genoemd met één paard. In 1797 wordt hij genoemd, 30 jaar oud op nummer 47 te Bronneger.
[92]
Jan Hindriks Dilling van Bronniger is op 24-8-1803 hoofdmomber over de kinderen van wijlen Harm Kamping en Jantje Egberts Lenting. De medemombers zijn Hindrik Oosting, Jan Egberts Lenting en Jan Heling.
[93]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Dilling, geboren op 25-4-1799 te Bronneger, gedoopt op 28-4-1799 te Borger.

   2. 

Hindrik Dilling, landbouwer, geboren op 29-6-1801 te Bronneger, gedoopt op 6-7-1801 te Borger, overleden op 20-9-1874 te Bronneger.
Gehuwd op 13-9-1821 te Borger met Jantien Heling, geboren op 19-3-1799 te Ees, gedoopt op 25-3-1799 te Borger, overleden op 3-10-1884 te Bronneger, dochter van Jan Heling, landbouwer, en Hindrikje Wilting.


VIl    Jacob Luichjes Dilling, landbouwer, geboren op 2-2-1770 te Buinen, gedoopt op 16-4-1770 te Borger, overleden op 8-4-1817 te Gasselte, zoon van
Luichje Willems en Jacobje Dilling (zie Vh).
Gehuwd voor de kerk op 16-4-1796 te Gasselte met Hindrikje Lamberts, gedoopt op 29-12-1776 te Gasselte, overleden op 15-11-1821 te Gasselte, dochter van Lambert Martens en Roelofje Meijering.
Op de goorspraak van Gieten van 27 september 1796 geven de buren van Gasselte aan dat de huisvrouw van Jacob Luichjes te vroeg na het huwelijk in de kraam is gekomen. Dat kost Jacob een boete van 10 carolie gulden.
Jacob Luichies Dillingh is in 1798 knecht bij Schulte Alingh. In 1804 woont het gezin in Gasselte op nr 5, (in 1832 wordt dit huis kadastraal perceel 40, deze plek is nu tussen de Stationsstraat en de Looweg). In 1811 staan ze genoteerd als pachter van huis 17.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jaapkien Dilling, gedoopt op 26-6-1796 te Gasselte, overleden op 18-4-1850 te Gasselte.

   2. 

Roelofje Dilling, gedoopt op 22-9-1799 te Gasselte, overleden op 27-6-1847 te Gasselte.
Gehuwd op 2-5-1818 te Gasselte met Thale Haddering, schoenmaker, gedoopt op 17-6-1787 te Gasselte, overleden op 3-2-1846 te Gasselte, zoon van Roelof Talens Haddering en Albertje Arents Aling.

   3. 

Marchien Dilling, gedoopt op 4-7-1802 te Gasselte, overleden op 24-1-1854 te Buinerveen.
Gehuwd op 1-9-1820 te Gasselte met Jan Hindriks Middeljans, boerenknecht, landbouwer, gedoopt op 2-9-1792 te Borger, overleden op 20-12-1864 te Buinerveen, zoon van Hindrik Jans Middeljans en Hindrikje Hindriks Wanders.

   4. 

Jantien Dilling, gedoopt op 5-5-1805 te Gasselte, overleden op 31-5-1890 te Nieuw Buinen.
Gehuwd op 15-6-1833 te Borger met Hindrik Kruit, geboren op 28-5-1812 te Borger, overleden op 5-5-1856, zoon van Harm Claassen Kruit, landbouwer, en Annechien Jans Kruit.

   5. 

Lambert Dilling, geboren op 14-1-1808 te Gasselte (zie VIIn).

   6. 

Lucas Dilling, geboren op 14-1-1808 te Gasselte (zie VIIo).

   7. 

Hindrik Jacobs Dilling, geboren op 6-6-1812 te Gasselte (zie VIIp).

   8. 

Willem Jacobs Dilling, geboren op 14-1-1816 te Gasselte (zie VIIq).

   9. 

Aaltien Dilling, geboren op 14-1-1816 te Gasselte, gedoopt op 28-1-1816 te Gasselte, overleden op 17-2-1855 te Borger.
Gehuwd op 4-5-1841 te Borger met Hindrik Baukes, schaapherder, geboren te Grolloo, gedoopt op 20-5-1804 te Rolde, overleden op 20-10-1859 te Buinerveen, zoon van Bauke Tonnis Kleinenberg, scheper, arbeider, en Grietje Hindriks.
Hij is weduwnaar van Trijntje Jans Krabben.


VIm    Jacob Dilling, landbouwer, geboren te Drouwen, gedoopt op 14-3-1785 te Borger, overleden op 16-6-1840 te Borger, zoon van
Jan Jacobs Dilling (zie Vi) en Geertje Jans Eising.
Gehuwd op 30-4-1820 te Odoorn met Heiltien Nijenbrinks, geboren op 14-1-1793 te Valthe, gedoopt op 20-1-1793 te Odoorn, overleden op 14-9-1855 te Drouwen, dochter van Harm Nijenbrinks, landbouwer, en Wemeltje Elting.
Zij is weduwe van Jannes Roelofs Kruit.
(getuige(n): Hindrik Nijenbrinks (37 jr broer v/d bruid) en Lucas Elting (38 jr neef v/d bruid)).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertien Dilling, geboren op 30-1-1821 te Drouwen, overleden op 16-2-1859 te Gasselte.
Gehuwd (1) op 24-4-1849 te Emmen met Geert Frieling, landbouwer, geboren op 24-11-1819 te Emmen, overleden op 10-9-1853 te Weerdinge, zoon van Jan Frieling en Jantje Alting.
Gehuwd (2) op 7-5-1856 te Borger met Klaas Zondag, landbouwer, geboren op 27-11-1828 te Gieten, overleden op 11-1-1891 te Gasselternijveenschemond, zoon van Hindrik Jacobs Zondag, landbouwer, en Jantje Pieters Brouwer.
Hij hertrouwt met Henderkien Oosting.

   2. 

Harm Dilling, landbouwer, geboren op 31-10-1823 te Drouwen, overleden op 10-2-1892 te Hijken.
Gehuwd op 22-10-1860 te Borger met Zwaantje Lutken, geboren op 17-9-1823 te Beilen, overleden op 17-1-1903 te Beilen, dochter van Egbert Lutken en Jantje Roelofs Gerding.

   3. 

Jan Dilling, geboren op 8-4-1826 te Drouwen, overleden op 25-3-1829 te Drouwen.

   4. 

Wemeltje Dilling, geboren op 22-3-1829 te Drouwen, overleden op 8-2-1869 te Drouwen.
Gehuwd op 15-5-1858 te Borger met Pieter van Boven, landbouwer, geboren op 30-7-1825 te Gasselte, overleden op 24-4-1890 te Drouwen, zoon van Roelof Pieters van Boven, timmerman, en Annechien Jans Houwing, landbouwersche.

 

Generatie VII


 
VIIa    Frederik Dilling, beijker (1816), landbouwer, geboren te Bronneger, gedoopt op 25-7-1784 te Borger, overleden op 14-10-1856 te Drouwen, zoon van
Hindrik Dilling (zie VIa) en Wemeltje Jans Brouwer.
Gehuwd op 24-9-1816 te Borger met Jantien Rengs, gedoopt op 24-9-1791 te Roswinkel, overleden op 11-3-1870 te Drouwen, dochter van Karsten Willems Renks, landbouwer, en Geesje Lamberts Zwiers.
In een der winters van de jaren 1862 tot 1865 ontstond te Drouwen brand, en werd de landbouwerswoning van de wed. F. DILLINGH in de asch gelegd, waarbij 17 stuks rundvee verloren gingen. Voorzoover bekend was, had men nooit dit huis vooraf in brand zien staan. En toch vonden de verhalen gretig ingang dat de molenaar, wiens molen in het open veld stond, van dezen brand meermalen het voorteeken zou hebben gezien en dat hij zelfs het geloei van het bij den brand omgekomen vee vooraf had gehoord.
[94]
{boerderij Frederik Dilling 1832.jpg:boerderij Frederik Dilling 1832:12:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Dilling, geboren op 23-6-1817 te Drouwen, overleden op 24-1-1899 te Drouwen.
{grafsteen Hindrik Dilling.jpg:grafsteen Hindrik Dilling:8:}.

   2. 

Geesien Dilling, landbouwersche, geboren op 27-5-1819 te Drouwen, overleden op 10-2-1888 te Drouwen.

   3. 

Wemeltje Dilling, landbouwersche, geboren op 14-9-1822 te Drouwen, overleden op 30-9-1875 te Drouwen.

   4. 

Karsina Dilling, geboren op 8-10-1824 te Drouwen (zie VIIIa).


VIIb    Willem Hoving Dilling, landbouwer, geboren op 7-10-1814 te Bronneger, overleden op 11-8-1870 te Bronneger, zoon van
Tijmen Dilling (zie VIb) en Geesje Willems Hoving.
Gehuwd op 11-6-1859 te Borger met
Karsina Dilling (zie VIIIa).
{Overlijdensakte Willem Dilling.jpg:Overlijdensakte Willem Dilling:10:Burgerlijke Stand}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Frederik Dilling, geboren op 19-5-1861 te Bronneger (zie IXa).

   2. 

Gezina Dilling, geboren op 25-2-1863 te Bronneger, overleden op 24-5-1887 te Drouwen.


VIIc    Albert Dilling, wever, arbeider, gedoopt op 10-2-1811 te Coevorden, overleden op 20-1-1875 te Drouwen, zoon van
Harm Dilling (zie VId) en Fennechien Jans.
Gehuwd op 30-9-1837 te Westerbork met Jantje Oosting, geboren op 30-5-1816 te Westerbork, overleden op 22-6-1844 te Drouwen, dochter van Jan Oosting en Hendrikje Maathuis.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Dilling, arbeider, geboren op 23-1-1838 te Westerbork, overleden op 17-4-1862 te Drouwen.

   2. 

Fennigje Dilling, geboren op 17-8-1840 te Westerbork, overleden op 30-4-1881 te Borger.
Gehuwd op 13-4-1872 te Borger met Jan Geerts Boekholt, arbeider, geboren op 25-8-1833 te Anloo, overleden op 1-11-1903 te Valtherveen, zoon van Klaas Jans Boekholt en Margje Hilbers.
Hij is eerder getrouwd geweest met Aaltje Kruit.

   3. 

Harm Dilling, geboren op 10-2-1843 te Gasselte (zie VIIIb).

   4. 

Hendrik Dilling, geboren op 20-4-1846 te Gasselte, overleden op 5-11-1847 te Gasselte.

   5. 

Hendrik Dilling, geboren op 17-5-1851 te Gasselte (zie VIIIc).

   6. 

Hinderkien Dilling, geboren op 22-9-1857 te Gasselte, overleden op 15-12-1857 te Gasselte.


VIId    Hindrik Dilling, arbeider, geboren op 14-9-1813 te Coevorden, overleden op 6-4-1865 te Coevorden, zoon van
Harm Dilling (zie VId) en Fennechien Jans.
Gehuwd op 13-2-1846 te Coevorden met Aaltje Koenderink, geboren op 12-8-1821 te Gramsbergen, overleden op 25-5-1902 te Coevorden, dochter van Gerrit Koenderink en Henderika Huisken.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Fennegien Dilling, geboren op 23-4-1846 te Coevorden, overleden op 11-1-1852 te Coevorden.

   2. 

Harmina Dilling, geboren op 14-5-1849 te Coevorden, overleden op 27-5-1908 te Doorn.
Gehuwd op 13-2-1884 te IJsselstein met Johannes van Burken, geboren op 14-4-1856 te Langbroek, overleden op 26-7-1930 te Doorn, zoon van Johannes van Burken en Oetje Scheepmaker.
Hij hertrouwt met Gerrigje Beekman.

   3. 

Hinderika Dilling, geboren op 17-6-1850 te Coevorden, overleden op 1-11-1895 te Utrecht.
Gehuwd op 6-11-1878 te Utrecht met Nicolaas Andries van Dugteren, geboren op 28-10-1845 te Nijmegen, overleden op 9-1-1914 te Utrecht, zoon van Jan Hendrik van Dugteren en Anna Rouijer.

   4. 

N.N. Dilling, geboren op 11-1-1852 te Coevorden, overleden op 11-1-1852 te Coevorden.

   5. 

Wibbegien Dilling, geboren op 27-12-1852 te Coevorden, overleden op 8-3-1858 te Benthemerpoort, Coevorden.

   6. 

Fennegien Dilling, geboren op 22-11-1854 te Coevorden, overleden op 9-8-1856 te Coevorden.

   7. 

Fennegien Dilling, geboren op 10-12-1856 te Coevorden, overleden op 15-3-1925 te Coevorden.

   8. 

Wubbegien Dilling, geboren op 17-10-1859 te Coevorden, overleden op 18-1-1932 te Ginneken en Bavel.

   9. 

Gerridina Dilling, geboren op 23-5-1861 te Coevorden, overleden op 6-3-1871 te Coevorden.


VIIe    Wolter Dilling, landbouwer, landbouwer, geboren op 7-8-1821 te Assen, overleden op 20-12-1850 te Beilen, zoon van
Willem Luichies Dilling (zie VIf) en Willempje Wolters Egberts.
Gehuwd op 23-4-1848 te Assen met Fennechien Wolting, geboren op 3-4-1818 te Westerbork, dochter van Jan Wolting, arbeider, en Jantje Sasse Snijders.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willemtien Dilling, geboren op 21-2-1850 te Beilen, overleden op 19-2-1880 te Oudezijl.
Gehuwd op 22-11-1874 te Assen met Lukas Strabbing, bakker, geboren op 30-12-1850 te Assen, zoon van Geert Strabbing, bakker, en Hendrika Hermanna ten Cate.


VIIf    Luchien Dilling, landbouwer, arbeider, geboren op 23-11-1823 te De Haar, Assen, overleden op 22-2-1890 te Norg, zoon van
Willem Luichies Dilling (zie VIf) en Willempje Wolters Egberts.
Gehuwd op 3-7-1853 te Assen met Albertje ter Veen, geboren op 2-5-1828 te Leek, overleden op 29-8-1896 te Norg, dochter van Anne Hendriks ter Veen, schoenmaker, en Janna Jacobs Siegers.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willempie Dilling, geboren op 31-1-1854 te Witten, overleden op 26-12-1894 te Norg.
Gehuwd op 9-10-1874 te Norg met Wietse Postema, geboren op 21-1-1853 te Roden, overleden op 1-6-1933 te Tynaarlo, zoon van Jacob Wietses Postema en Janna Jans Rabbens.
Hij hertrouwt met Jantien Auwema.


VIIg    Arent Dilling, landbouwer, geboren op 9-6-1826 te Witten, Assen, overleden op 23-2-1887 te De Haar (Assen), zoon van
Willem Luichies Dilling (zie VIf) en Willempje Wolters Egberts.
Gehuwd op 16-2-1859 te Assen met Trientien Kamps, geboren op 10-10-1833 te Peize, overleden op 11-1-1885 te De Haar, Assen, dochter van Hindrik Egberts Kamps, landbouwer, en Aaltien Stevens Brink.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltien Dilling, geboren op 30-8-1859 te De Haar, overleden op 2-8-1897 te Schoonloo.
Gehuwd (1) op 12-11-1884 te Assen met Hermannus Koopman, boerenknecht, geboren op 3-3-1857 te Westerbork, overleden op 1-3-1889 te De Haar, zoon van Warmolt Koopman, kleermaker, en Grietien Darwinkel.
Gehuwd (2) op 30-11-1892 te Assen met Martinus Visscher, landbouwer, geboren op 13-3-1865 te Westerbork, overleden op 18-4-1915 te Groningen, zoon van Hein Visscher, kleermaker, en Lena Hollo.
Hij is weduwnaar van Jantje Anninga, hertrouwt met Margje Hinderiks.

   2. 

Willemtien Dilling, geboren op 29-4-1861 te De Haar, overleden op 27-11-1871 te Assen.

   3. 

Hinderkien Dilling, geboren op 11-3-1863 te De Haar, overleden op 5-1-1885 te De Haar.

   4. 

Steven Dilling, geboren op 16-2-1865 te De Haar, overleden op 14-1-1885 te De Haar.

   5. 

Annegien Dilling, geboren op 5-8-1867 te De Haar, overleden op 2-1-1895 te Graswijk, Assen.
Gehuwd op 9-11-1887 te Assen met Jakob van Veen, landbouwer, geboren op 19-2-1863 te Zeijerveen, overleden op 1-9-1934 te Assen, zoon van Klaas van Veen, landbouwer, en Antje Zwier.

   6. 

Jacobje Dilling, geboren op 29-6-1870 te De Haar, overleden op 19-9-1951 te Tynaarlo.
Gehuwd op 2-4-1890 te Assen met Willem Hagting, dienstknecht, geboren op 7-12-1864 te Rolde, overleden op 3-2-1953 te Tynaarlo, zoon van Jakob Hagting, arbeider, en Lammigje Balk.
{overlijdensad Jacobje Dilling.jpg:overlijdensadvertentie Jacobje Dilling:4:}.

   7. 

Willemtien Dilling, geboren op 9-11-1873 te De Haar, overleden op 9-5-1959 te Assen.
Gehuwd op 11-1-1896 te Assen met Gerrit Leppers, sigarenmaker, geboren op 1-3-1874 te Zeijen, overleden op 10-11-1926 te Assen, zoon van Gerrit Leppers, bakker, en Roelofje Jagt.


VIIh    Hendrik Dilling, landbouwer, geboren op 10-7-1834 te Witten, overleden op 10-5-1910 te Assen, zoon van
Willem Luichies Dilling (zie VIf) en Willempje Wolters Egberts.
Gehuwd op 8-5-1861 te Assen met Margien Aaldring, geboren op 13-9-1833 te Paterswolde, overleden op 28-9-1905 te Assen, dochter van Harm Aaldring, arbeider, en Jeichien Boering.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jeichien Dilling, geboren op 20-3-1862 te Assen, overleden op 21-12-1916 te Assen.

   2. 

Willem Dilling, geboren op 24-12-1863 te Assen (zie VIIId).

   3. 

Willemtien Dilling, geboren op 2-11-1865 te Assen.
Gehuwd op 11-5-1887 te Assen met Albertus Seidel, timmerman, geboren op 14-8-1862 te Hijkersmilde, overleden op 12-1-1947 te Assen, zoon van Casimir Frederik Seidel, timmerman, en Hetwig Agatha Jacomina Hatzman.

   4. 

Harm Dilling, geboren op 22-1-1868 te Assen, overleden op 28-1-1868 te Assen.

   5. 

Harm Dilling, geboren op 13-11-1869 te Assen, overleden op 2-3-1870 te Assen.

   6. 

Harmtien Dilling, geboren op 22-3-1871 te Het Broek, Assen.

   7. 

Wolter Dilling, tuinman, geboren op 2-5-1872 te Assen, overleden op 12-3-1943 te Assen.
Gehuwd op 5-12-1918 te Assen met Wubbegien Koops, geboren op 21-5-1875 te Assen, overleden op 30-8-1952 te Assen, dochter van Albert Koops, logementhouder, en Roelfien Meijer.

   8. 

Maria Dilling, geboren op 30-9-1874 te Assen.
Gehuwd op 21-7-1901 te Assen met Harm Maathuis, politieagent, geboren op 8-6-1872 te Sint Annen, zoon van Harm Maathuis en Jantje Venekamp.

   9. 

N.N. Dilling, geboren op 8-2-1879 te Assen, overleden op 8-2-1879 te Assen.

   10. 

Marchien Dilling, geboren op 17-10-1882 te Assen, overleden op 20-10-1882 te Assen.


VIIi    Egbert Dilling, landbouwer, geboren op 4-3-1837 te Witten, overleden op 29-8-1902 te Vries, zoon van
Willem Luichies Dilling (zie VIf) en Willempje Wolters Egberts.
Gehuwd (1) op 30-4-1862 te Assen met Marchien Nijborg, geboren op 25-3-1839 te Assen, overleden op 27-4-1866 te Assen, dochter van Harm Jans Nijborg, landbouwer, en Jantje Hindriks Paas.
Gehuwd (2) op 29-11-1875 te Vries met Aaltien Kuiper, geboren op 23-10-1813 te Vries, overleden op 19-9-1879 te Vries, dochter van Hendrik Kuiper, weversbaas, en Henderika Egberts.
Zij is eerder getrouwd geweest met Lukas Barkhof.
Gehuwd (3) op 1-4-1882 te Vries met Anna de Weme, geboren op 18-7-1862 te Westerbork, overleden op 14-4-1908 te Vries, dochter van Willem de Weme, landbouwer, en Albertje Darwinkel.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Harm Dilling, geboren op 20-8-1863 te De Haar (zie VIIIe).

Uit het derde huwelijk:

   2. 

Willem Dilling, geboren op 26-9-1883 te Vries, overleden op 20-7-1911 te Vries.

   3. 

Willemtje Dilling, geboren op 1-10-1890 te Vries, overleden op 16-1-1907 te Gasselte.

   4. 

Albert Dilling, geboren op 10-4-1895 te Vries (zie VIIIf).


VIIj    Tie Dilling, arbeider, geboren te Drouwen, gedoopt op 28-10-1785 te Borger, overleden op 15-3-1860 te Buinerveen, zoon van
Willem Dilling (zie VIg) en Hilligje Everts.
Gehuwd op 15-5-1823 te Gasselte met Gepke Ottens Talens, geboren te Drouwenermoeras, gedoopt op 30-7-1796 te Gasselternijveen, overleden op 29-6-1876 te Ellertshaar (Borger), dochter van Otto Talens en Hilligje Cornelis.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hillechien Dilling, geboren op 12-8-1823 te Drouwenerveen, overleden op 12-4-1826 te Drouwenerveen.

   2. 

Hillechien Dilling, geboren op 30-4-1825 te Drouwenerveen, overleden op 7-9-1879 te Odoornerveen.
Gehuwd op 28-6-1851 te Borger met Hindrik Strating, arbeider, geboren op 18-3-1826 te Borger, overleden op 16-1-1881 te Odoornerveen, zoon van Hindrik Hindriks Strating, arbeider, en Roelofje Paas.

   3. 

Willemtien Dilling, arbeidster, geboren op 26-3-1828 te Drouwenerveen, overleden op 10-8-1861 te Buinerveen.
Gehuwd op 6-3-1860 te Borger met Hinderikus Strating, arbeider, geboren op 25-11-1838 te Borger, overleden op 10-1-1910 te Drouwenerveen, zoon van Hindrik Hindriks Strating, arbeider, en Roelofje Paas.
Hij hertrouwt met Geessien Kort.

   4. 

Lammechien Dilling, geboren op 10-5-1834 te Drouwenerveen, overleden op 24-2-1876 te Exloërveen.
Gehuwd op 17-6-1854 te Borger met Jannes Everts Habing, arbeider, geboren op 23-12-1823 te Buinerveen, zoon van Jan Everts Habing, arbeider, en Jantien Wanders.


VIIk    Evert Dilling, arbeider, geboren te Drouwen, gedoopt op 4-5-1788 te Borger, overleden op 16-6-1855 te Gasselte, zoon van
Willem Dilling (zie VIg) en Hilligje Everts.
Gehuwd op 28-10-1815 te Gasselte met Aaltien Harms Venema, geboren te Gieten, gedoopt op 5-10-1794 te Gieten, overleden op 13-10-1856 te Gasselte, dochter van Harm Egberts Venema, arbeider, en Jantje Adams.
Bewoners 1825 Gieten no. 17a.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem Dilling, arbeider, geboren op 2-4-1816 te Gasselte, overleden op 15-1-1878 te Gasselte.
Gehuwd op 9-5-1857 te Gasselte met Jantje Keur, geboren op 16-3-1814 te Erm, overleden op 2-1-1894 te Weerdinge, dochter van Albert Alberts Keur, landbouwer, en Margje Velting.

   2. 

Jantien Dilling, geboren op 13-3-1819 te Gieten, overleden op 31-10-1888 te Zuidlaren.
Gehuwd op 5-8-1843 te Haren met Jan Harms Wichers, geboren op 21-7-1808 te Zuidlaren, gedoopt op 7-8-1808 te Zuidlaren, overleden op 23-4-1893 te Zuidlaren, zoon van Harm Geerts Wichers en Gerdina Jans Slotman.

   3. 

Hillegien Dilling, geboren op 8-4-1821 te Anloo, overleden op 30-5-1886 te Gasselte.
Gehuwd op 21-11-1844 te Gasselte met Derk Hadders, dienstknecht, geboren op 26-9-1822 te Westerbork, overleden op 6-6-1888 te Gasselte, zoon van Berend Derks Staal, schaapherder, en Harmtien Wessels.

   4. 

Harm Dilling, geboren op 31-8-1832 te Gasselte (zie VIIIg).


VIIl    Hindrik Arents Dilling, landbouwer, geboren op 17-4-1795 te Bronneger, gedoopt op 26-4-1795 te Borger, overleden op 19-1-1856 te Bronneger, zoon van
Arent Hindriks Dilling (zie VIj) en Annigje Jans Heling.
Gehuwd op 16-5-1828 te Borger met Geesje Wigchering, geboren op 30-4-1803 te Westerbork, gedoopt op 8-5-1803 te Westerbork, overleden op 16-9-1850 te Bronneger, dochter van Berent Hindriks Wigchering en Warmoltje Gerrits Heuker.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Arent Dilling, landbouwer, geboren op 23-2-1829 te Bronneger, overleden op 13-4-1862 te Bronneger.
Gehuwd op 22-6-1861 te Borger met Annechien Dilling, geboren op 2-1-1840 te Ees, overleden op 16-1-1878 te Buinen, dochter van
Jan Arents Dilling (zie VIIm) en Marchien Jans Heling.
Zij hertrouwt met Jannes Meijeringh.

   2. 

Annechien Dilling, geboren op 23-12-1830 te Bronneger, overleden op 26-3-1903 te Buinen.
Gehuwd op 5-5-1857 te Borger met Roelof Meursing, landbouwer, geboren op 23-2-1817 te Borger, overleden op 10-4-1895 te Buinen, zoon van
Jan Meursing, gemeenteontvanger, landbouwer, en Roelofje Heling.

   3. 

Warmelina Dilling, geboren op 27-11-1833 te Bronneger, overleden op 17-12-1904 te Noordlaren.
Gehuwd op 9-6-1857 te Anloo met Roelof Kloots, landbouwer, geboren op 5-3-1826 te Noordlaren, overleden op 1-4-1899 te Noordlaren, zoon van Otto Kloots, landbouwer, en Jantje Houwing.
Hij is eerder getrouwd geweest met Aaltien Meursing.

   4. 

Berent Dilling, geboren op 14-1-1837 te Bronneger (zie VIIIh).

   5. 

Jan Dilling, geboren op 30-12-1840 te Bronneger, overleden op 7-5-1841 te Bronneger.

   6. 

Jantien Dilling, geboren op 9-4-1846 te Bronneger, overleden op 27-2-1887 te Deurze.
Gehuwd op 9-5-1870 te Rolde met Lambert Beijering, landbouwer, geboren op 16-5-1841 te Rolde, overleden op 24-2-1906 te Deurze, zoon van Jacob Beijering, landbouwer, en Ida ten Oever.


VIIm    Jan Arents Dilling, landbouwer, geboren op 24-3-1798 te Bronneger, gedoopt op 1-4-1798 te Borger, overleden op 26-12-1871 te Ees, zoon van
Arent Hindriks Dilling (zie VIj) en Annigje Jans Heling.
Gehuwd op 3-5-1826 te Borger met Marchien Jans Heling, geboren op 26-5-1803 te Ees, gedoopt op 30-5-1803 te Borger, overleden op 16-6-1865 te Ees, dochter van
Jan Heling, landbouwer, en Hindrikje Wilting.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jans Dillingh, geboren op 11-7-1826 te Ees (zie VIIIi).

   2. 

Arent Dilling, geboren op 31-5-1829 te Ees, overleden op 13-2-1830 te Ees.

   3. 

Arent Dilling, geboren op 18-9-1831 te Ees, overleden op 9-9-1832 te Ees.

   4. 

Annechien Dilling, geboren op 2-9-1833 te Ees, overleden op 15-9-1833 te Ees.

   5. 

Arent Dilling, geboren op 15-8-1836 te Ees, overleden op 11-5-1838 te Ees.

   6. 

Annechien Dilling, geboren op 2-1-1840 te Ees, overleden op 16-1-1878 te Buinen.
Gehuwd (1) op 22-6-1861 te Borger met Arent Dilling, landbouwer, geboren op 23-2-1829 te Bronneger, overleden op 13-4-1862 te Bronneger, zoon van
Hindrik Arents Dilling (zie VIIl) en Geesje Wigchering.
Gehuwd (2) op 30-4-1864 te Borger met Jannes Meijeringh, landbouwer, geboren op 20-7-1827 te Westenesch, overleden op 31-7-1910 te Buinen, zoon van Willem Mensink Meijeringh, landbouwer, en Geesje Hendriks Strating.
Hij hertrouwt met Aaltje Willems.
{grafsteen Jans Meijering.jpg:grafsteen Jans Meijering:4:}
{grafsteen Annechien Dilling.jpg:grafsteen Annechien Dilling:4:}.

   7. 

N.N. Dilling, geboren op 25-1-1848 te Ees, overleden op 25-1-1848 te Ees.
Levenloos geboren.


VIIn    Lambert Dilling, arbeider, landbouwer, geboren op 14-1-1808 te Gasselte, gedoopt op 24-1-1808 te Gasselte, overleden op 17-11-1865 te Gasselte, zoon van
Jacob Luichjes Dilling (zie VIl) en Hindrikje Lamberts.
Gehuwd (1) op 1-2-1840 te Gasselte met Jantien Hooiveld, gedoopt op 2-4-1804 te Gasselte, overleden op 22-6-1844 te Gasselte, dochter van Harm Egberts Hooiveld, timmerman, en Albertje Jans Speelman.
Gehuwd (2) op 5-5-1848 te Gasselte met
Albertje Jalving, geboren op 27-9-1823 te Gasselte, overleden op 22-12-1914 te Gasselte, dochter van Tonnis Jalving, arbeider, en Marchien Hooiveld.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Albertien Dilling, geboren op 21-7-1840 te Gasselte, overleden op 27-3-1876 te Buinen.
Gehuwd op 15-5-1867 te Borger met Lammert Schipper, landbouwer, geboren op 5-12-1815 te Gasselte, overleden op 24-1-1877 te Buinen, zoon van Jacob Schipper en Cornelissie Cornelissen.
Hij is eerder getrouwd geweest met Grietien Haddering.

   2. 

Jakob Dilling, geboren op 1-6-1844 te Gasselte, overleden op 17-12-1844 te Gasselte.

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Jacob Dilling, landbouwer, geboren op 8-2-1849 te Gasselte, overleden op 17-7-1912 te Gasselte.

   4. 

Marchien Dilling, dienstmeid, geboren op 17-6-1851 te Gasselte, overleden op 1-6-1893 te Buinen.

   5. 

Hindrikkien Dilling, geboren op 9-4-1855 te Gasselte, overleden op 25-3-1891 te Borger.
Gehuwd op 5-5-1888 te Gieten met Hendrik Meijers, arbeider, geboren op 19-8-1846 te Gieten, overleden op 9-11-1904 te Groningen, zoon van Harm Meijers, landbouwer, en Jantje Schuiling.
Hij hertrouwt met Harmtje Meijers.

   6. 

Teunis Dilling, geboren op 2-5-1858 te Gasselte, overleden op 27-4-1915 te Gasselte.

   7. 

Lukas Dilling, geboren op 2-8-1863 te Gasselte (zie VIIIj).


VIIo    Lucas Dilling, arbeider, landbouwer, geboren op 14-1-1808 te Gasselte, gedoopt op 24-1-1808 te Gasselte, overleden op 19-1-1877 te Gasselte, zoon van
Jacob Luichjes Dilling (zie VIl) en Hindrikje Lamberts.
Gehuwd op 10-5-1833 te Gasselte met Annegien Hooiveld, gedoopt op 19-3-1809 te Gasselte, overleden op 21-9-1876 te Gasselte, dochter van
Harm Egberts Hooiveld, timmerman, en Albertje Jans Speelman.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Albertien Dilling, landbouwersche, geboren op 8-6-1833 te Gasselte, overleden op 11-6-1870 te Bronneger.
Gehuwd op 2-1-1852 te Gasselte met Geert Komduur, arbeider, geboren op 13-2-1826 te Gasselte, overleden op 8-6-1894 te Gasselte, zoon van Hindrik Geerts Komduur, landbouwer, arbeider, en Diechien Christiaans Geertsema.

   2. 

Hindrikkien Dilling, geboren op 27-8-1835 te Gasselte, overleden 1-1881 te Zwolle.
Gehuwd (1) op 18-6-1868 te Zwolle met Lambertus Geels, smid, geboren circa 1836 te Veldhausen, Pruissen, overleden 4-1879 te Zwolle, zoon van Jan Hindrik Geels en Harmpien Moeken.
Gehuwd (2) op 11-3-1880 te Zwolle met Jan Christoffer Portheine, beurtschipper, geboren op 27-7-1827 te Zwolle, overleden op 19-11-1911 te Zwolle, zoon van Lubbertus Portheine en Hendrieka van der Veen.
Hij is weduwnaar van Saartje van Wilpe.

   3. 

Harm Dillingh, geboren op 3-6-1838 te Gasselte (zie VIIIk).

   4. 

Jacobje Dilling, geboren op 23-1-1841 te Gasselte (zie VIIIl).

   5. 

Jakob Dilling, geboren op 25-4-1850 te Gasselte, overleden op 25-4-1850 te Gasselte.

   6. 

Jan Dilling, geboren op 25-4-1850 te Gasselte, overleden op 29-4-1850 te Gasselte.


VIIp    Hindrik Jacobs Dilling, arbeider, landbouwer, geboren op 6-6-1812 te Gasselte, overleden op 24-1-1894 te Gasselte, zoon van
Jacob Luichjes Dilling (zie VIl) en Hindrikje Lamberts.
Gehuwd op 18-8-1835 te Gasselte met Roelfien Kiers Kroeze, geboren op 7-2-1813 te Gasselte, overleden op 20-10-1877 te Gasselte, dochter van Kier Jans Kroeze, smid, en Lammigje Hindriks.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lammechien Dilling, geboren op 27-11-1835 te Gasselte, overleden op 24-9-1857 te Gasselte.

   2. 

Hinderkien Dilling, geboren op 25-8-1837 te Gasselte (zie VIIIm).

   3. 

Keerina Dilling, geboren op 7-3-1840 te Gasselte, overleden op 8-5-1914 te Bronneger.
Gehuwd op 16-5-1862 te Gasselte met Geert Enting, dienstknecht, geboren op 7-10-1836 te Gasselte, overleden op 20-12-1925 te Borger, zoon van Lambert Geerts Enting, arbeider, en Hillegien Laurens Brouwer.

   4. 

Jakob Dilling, geboren op 17-2-1846 te Gasselte, overleden op 23-2-1846 te Gasselte.

   5. 

Jacobje Dilling, geboren op 25-2-1849 te Gasselte, overleden op 9-10-1861 te Gasselte.

   6. 

Jantje Dilling, geboren op 22-7-1854 te Gasselte, overleden op 3-10-1861 te Gasselte.


VIIq    Willem Jacobs Dilling, arbeider, geboren op 14-1-1816 te Gasselte, gedoopt op 28-1-1816 te Gasselte, overleden op 23-7-1883 te Gasselte, zoon van
Jacob Luichjes Dilling (zie VIl) en Hindrikje Lamberts.
Gehuwd op 3-10-1843 te Gasselte met Grietje Geertsema, geboren op 4-11-1820 te Gasselte, overleden op 26-8-1876 te Gasselte, dochter van Christiaan Geertsema, arbeider, en Lubbegien Hindriks Oortwijn.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Christiaan Dilling, geboren op 26-1-1844 te Gasselte, overleden op 15-5-1846 te Gasselte.

   2. 

Henderkien Dilling, geboren op 5-10-1845 te Gasselte, overleden op 12-9-1871 te Gasselte.
Gehuwd op 9-5-1868 te Gasselte met Jan Tangenberg, dienstknecht, geboren op 4-6-1837 te Borger, overleden op 9-12-1906 te Gasselte, zoon van Jurrien Tangenberg en Hillechien Jans Hoving.
Hij hertrouwt met Lammechien Hindriks.

   3. 

Lubbina Dilling, geboren op 7-2-1848 te Gasselte, overleden op 17-1-1851 te Gasselte.

   4. 

Jakob Dilling, geboren op 12-2-1850 te Gasselte (zie VIIIn).

   5. 

N.N. Dilling, geboren op 9-4-1852 te Gasselte, overleden op 9-4-1852 te Gasselte.

   6. 

Cristiaan Dilling, geboren op 1-5-1853 te Gasselte (zie VIIIo).

   7. 

Lubbina Dilling, geboren op 23-2-1856 te Gasselte, overleden op 8-3-1888 te Eext.
Gehuwd op 9-4-1881 te Gasselte met Jan Smit, dienstknecht, geboren op 26-5-1852 te Balloo, overleden op 7-11-1929 te Onstwedde, zoon van Frans Smit, timmerman, en Aaltje de Vries.
Hij is eerder getrouwd geweest met Geesje Hambeek.

   8. 

Jantien Dilling, geboren op 9-10-1858 te Gasselte, overleden op 7-6-1876 te Gasselte.

   9. 

Geert Dilling, geboren op 7-8-1861 te Gasselte, overleden op 11-1-1863 te Gasselte.

 

Generatie VIII


 
VIIIa    Karsina Dilling, geboren op 8-10-1824 te Drouwen, overleden op 20-9-1903 te Drouwen, dochter van
Frederik Dilling (zie VIIa) en Jantien Rengs.
Gehuwd op 11-6-1859 te Borger met
Willem Hoving Dilling (zie VIIb).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder
VIIb).
 
VIIIb    Harm Dilling, arbeider, geboren op 10-2-1843 te Gasselte, overleden op 5-7-1913 te Borger, zoon van
Albert Dilling (zie VIIc) en Jantje Oosting.
Gehuwd op 16-5-1885 te Borger met Jantje Tien, geboren op 12-9-1845 te Drouwenermond, overleden op 31-3-1926 te Borger, dochter van Jan Martens Tien en Johanna Egberts Siepel.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Dilling, tuinman, geboren op 2-3-1887 te Borger, overleden op 5-9-1941 te Emmen.
{grafsteen Jan Dilling.jpg:grafsteen Jan Dilling:6:}.


VIIIc    Hendrik Dilling, arbeider, geboren op 17-5-1851 te Gasselte, overleden op 26-6-1927 te Wildervank, zoon van
Albert Dilling (zie VIIc) en Jantje Oosting.
Gehuwd op 3-5-1890 te Gasselte met Trientje Oorburg, geboren op 31-8-1860 te Gieterveen, dochter van Gouke Arends Oorburg, arbeider, en Harmke Huizing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmke Dilling, geboren op 15-2-1891 te Gasselterboerveenschemond, overleden op 23-12-1972 te Stadskanaal.
Gehuwd op 3-5-1918 te Wildervank met Egge Staats, arbeider, geboren op 4-2-1887 te Zandvoort, Anloo, overleden op 25-12-1956 te Stadskanaal, zoon van Roelof Staats, arbeider, en Heiltien Hulshof.


VIIId    Willem Dilling, opzichter, hoevenaar (1909), hoofdopzichter, geboren op 24-12-1863 te Assen, overleden op 14-2-1947 te Assen, zoon van
Hendrik Dilling (zie VIIh) en Margien Aaldring.
Gehuwd op 7-11-1888 te Assen met Anna Bakker, geboren op 20-2-1865 te Kloosterveen, overleden op 28-1-1929 te Schellinkhout, dochter van Jeene Bakker, vervener, en Grietje Smit.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Marchien Dilling, geboren op 7-11-1889 te Veenhuizen, overleden op 10-4-1916 te Leeuwarden.
Gehuwd op 1-3-1909 te Norg met Jan Jeuring, kassiersklerk, kruidenier, geboren op 15-12-1884 te Emmen, overleden op 3-5-1940 te Assen, zoon van Gerhardus Jeuring, winkelier, en Harmina Hinderika Kleijze.
Hij hertrouwt met Minke van Seijen.

   2. 

Grietje Dilling, geboren op 15-1-1892 te Veenhuizen.
Gehuwd op 22-5-1926 te Norg met Peter Fredriks, beambte huisdienst, geboren circa 1901 te Rotterdam, zoon van Hendrik Fredriks, huismeester, en Elisabeth Postema.

   3. 

N.N. Dilling, geboren op 31-1-1894 te Veenhuizen, overleden op 31-1-1894 te Veenhuizen.

   4. 

Hendrika Willemina Dilling, geboren op 22-1-1895 te Veenhuizen, overleden op 8-4-1987 te Groningen.
Gehuwd op 12-5-1921 te Assen met Leendert van Aalst, kantoorbediende, geboren op 1-6-1896 te Assen, zoon van Willem van Aalst, letterzetter, en Gezina Roelina Berkenbosch.

   5. 

Hendrik Dilling, klerk, geboren op 18-1-1897 te Veenhuizen, overleden op 4-3-1917 te Assen.

   6. 

Jeena Dilling, geboren op 12-11-1898 te Veenhuizen, overleden op 7-1-1899 te Veenhuizen.

   7. 

Jeene Dilling, geboren op 28-10-1900 te Veenhuizen (zie IXb).

   8. 

Jeichina Harmina Dilling, verpleegster, geboren op 6-6-1902 te Veenhuizen, overleden 1973 te Haarlem.
Gehuwd op 4-11-1942 te Laren met Gerardus van der Post, geboren op 1-10-1896 te Alkmaar, overleden 1973 te Haarlem, zoon van Gerardus van der Post en Fokje Kuiper.
In 1937 komt ze van Beverwijk naar Alkmaar. In 1938 vertrekt ze naar Oostvoorne om in mei 1938 weer terug te komen naar Alkmaar.


VIIIe    Harm Dilling, knecht, arbeider, geboren op 20-8-1863 te De Haar, overleden op 6-2-1949 te Gieten, zoon van
Egbert Dilling (zie VIIi) en Marchien Nijborg.
Gehuwd op 21-8-1886 te Vries met Geertien Sans, geboren op 3-7-1862 te Benkoelen, Vries, overleden op 6-3-1935 te Gieten, dochter van Roelof Sans, landbouwer, en Geertien Struik.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertien Dilling, geboren op 13-1-1887 te Vries, overleden op 19-5-1977 te Gieten.
Gehuwd op 9-5-1914 te Vries met Harm Jansen, smid, geboren op 12-5-1886 te Grolloo, overleden op 9-2-1950 te Groningen, zoon van Albert Jansen, landbouwer, en Neeltje van Veen.

   2. 

Egbert Dilling, geboren op 18-4-1890 te Vries (zie IXc).


VIIIf    Albert Dilling, arbeider, landbouwer, geboren op 10-4-1895 te Vries, overleden op 4-5-1928 te Yde, zoon van
Egbert Dilling (zie VIIi) en Anna de Weme.
Gehuwd op 12-5-1917 te Eelde met Antje Brookman, geboren op 5-1-1897 te Eelde, overleden op 21-2-1969 te Eelde, dochter van Geert Brookman, landbouwer, en Lammechien Suurd.
Zij hertrouwt met Roelf Rozeveld.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Dilling, geboren circa 1917 te Eelde, overleden op 10-11-1918 te Vries.

   2. 

Anna Dilling, geboren op 4-11-1919 te Vries, overleden op 25-8-1948 te Groningen.
Gehuwd met Douwe Woelinga, melkhandelaar, geboren 1915, overleden op 15-6-2002 te Hoogezand.
Hij hertrouwt met Aaltje Westerkamp.

   3. 

Albert Dilling, geboren circa 1926 te Yde, overleden op 8-6-1927 te Yde.


VIIIg    Harm Dilling, dienstknecht, landbouwer, geboren op 31-8-1832 te Gasselte, overleden op 5-2-1911 te Gasselte, zoon van
Evert Dilling (zie VIIk) en Aaltien Harms Venema.
Gehuwd op 12-5-1860 te Gasselte met
Hinderkien Dilling (zie VIIIm).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Evert Dilling, geboren op 7-10-1862 te Gasselte (zie IXd).

   2. 

Hendrik Dilling, geboren op 28-7-1865 te Gasselte (zie IXe).

   3. 

Roelfien Dilling, geboren op 16-2-1869 te Gasselte, overleden op 1-6-1906 te Borger.
Gehuwd op 20-12-1890 te Borger met Hendrik Seggers, kleermaker, geboren op 28-7-1858 te Borger, overleden op 14-7-1946 te Borger, zoon van Berend Seggers, landbouwer, en Grietien Alingh.
{grafsteen Roelfien Dilling.jpg:grafsteen Hendrik Seggers en Roelfien Dilling:6:}.

   4. 

Aaltje Dilling, geboren op 17-6-1871 te Gasselte, overleden op 12-8-1900 te Gasselte.
Gehuwd op 29-5-1897 te Gasselte met Albert Smeenge, dienstknecht, geboren op 3-4-1867 te Drouwen, overleden op 27-2-1950 te Gasselte, zoon van Geert Smeenge, landbouwer, en Geessien Popken.
Hij hertrouwt met Harmtien Oldewening.


VIIIh    Berent Dilling, landbouwer, geboren op 14-1-1837 te Bronneger, overleden op 9-6-1908 te Bronneger, zoon van
Hindrik Arents Dilling (zie VIIl) en Geesje Wigchering.
Gehuwd op 8-10-1864 te Borger met Aaltje Vrijs, geboren op 25-3-1842 te Beilen, overleden op 7-12-1912 te Bronneger, dochter van Hendrik Jacobs Vrijs, landbouwer, en Janna Jans Heeling.
{cafe Dilling nu cafe Hingstman te Bronneger.jpg:café Dilling nu café Hingstman te Bronneger:13:Drouwen, Bronneber, Bronnegerveen, van toen - tot nu}
Voor het café mevrouw Dillingh-Vrijs en mevrouw Enting-Dillingh.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geesien Dilling, onderwijzeres, geboren op 24-7-1865 te Bronneger, overleden op 24-2-1937 te Assen.
Gehuwd op 9-8-1892 te Borger met Rutger van der Klip, student (1892), geboren op 24-12-1864 te Yde, overleden op 26-12-1949 te Assen, zoon van Rutger van der Klip, smid, hoofdmachinist, en Aafje Jonker.

   2. 

Janna Dilling, geboren op 3-5-1867 te Bronneger, overleden op 21-5-1944 te Hardenberg.
Gehuwd op 29-5-1896 te Borger met Martinus Huisingh, molenaar, geboren op 9-7-1867 te Nieuw Buinen, overleden op 5-2-1934 te Bronneger, zoon van Hendrik Huisingh, molenaar, en Dina Theisens.

   3. 

Hendrik Arend Dilling, landbouwer, geboren op 19-9-1869 te Bronneger, overleden op 26-4-1958 te Bronneger.
Gehuwd op 11-3-1914 te Borger met Grietje Drent, geboren op 14-2-1876 te Wildervank, overleden op 23-11-1954 te Bronneger, dochter van Hendrik Drent en Aaltien Oortwijn.
Zij is eerder getrouwd geweest met Geert Frieling.

   4. 

Jantien Dilling, geboren op 18-2-1872 te Bronneger, overleden op 28-10-1872 te Bronneger.

   5. 

Jantien Dilling, geboren op 25-11-1873 te Bronneger.
Gehuwd op 4-12-1902 te Borger met Willem Trip, vervener, caféhouder, geboren op 9-3-1874 te Nieuw Buinen, overleden op 10-12-1931 te Borger, zoon van Hendrik Trip, landbouwer, en Hillechien Sloots.

   6. 

Henderika Dilling, geboren op 19-8-1877 te Bronneger, overleden op 26-7-1975 te Bronneger.
Gehuwd op 11-5-1918 te Borger met Jan Enting, landbouwer, geboren op 26-9-1875 te Gasselte, overleden op 14-3-1968 te Borger, zoon van
Geert Enting, dienstknecht, en Keerina Dilling.

   7. 

Annechien Dilling, geboren op 5-11-1879 te Bronneger, overleden op 13-12-1968 te Borger.


VIIIi    Jans Dillingh, landbouwer, geboren op 11-7-1826 te Ees, overleden op 2-6-1908 te Ees, zoon van
Jan Arents Dilling (zie VIIm) en Marchien Jans Heling.
Gehuwd op 8-9-1853 te Borger met Hendrikje Tijmes, geboren op 3-10-1820 te Beilen, overleden op 22-11-1899 te Ees, dochter van Lucas Tijmes, landbouwer, en Jantje Schuiring.
{grafsteen Jans Dilling.jpg:grafsteen Jans Dilling:4:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantje Dilling, geboren op 13-8-1854 te Beilen, overleden op 13-7-1921 te Borger.
Gehuwd op 14-12-1875 te Borger met Egbert Nijenhuis, landbouwer, geboren op 19-9-1844 te Valthe, overleden op 1-3-1929 te Ees, zoon van Roelof Nijenhuis, landbouwer, en Hinderkien Houwing.

   2. 

Marchien Dillingh, geboren op 12-2-1857 te Ees, overleden op 20-2-1859 te Ees.

   3. 

Jan Dillingh, geboren op 15-7-1860 te Ees, overleden op 13-3-1861 te Ees.

   4. 

N.N. Dillingh, geboren op 3-3-1865 te Ees, overleden op 3-3-1865 te Ees.


VIIIj    Lukas Dilling, dienstknecht, arbeider, landbouwer (1920), geboren op 2-8-1863 te Gasselte, overleden op 8-4-1951 te Gasselte, zoon van
Lambert Dilling (zie VIIn) en Albertje Jalving.
Gehuwd op 10-1-1890 te Gasselte met Aaltien Rosies, geboren op 26-12-1866 te Drouwen, overleden op 31-3-1932 te Gasselte, dochter van Jan Rosies en Egberdiena Braams, arbeidster.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lambert Dilling, geboren op 13-3-1890 te Gasselte (zie IXf).

   2. 

Egberdina Dilling, geboren op 15-2-1896 te Gasselte, overleden op 2-5-1985 te Assen.
Gehuwd op 21-11-1914 te Gasselte met Otto Jan Schut, landbouwer, geboren op 30-8-1886 te Zuidhorn, overleden op 5-8-1979 te Stadskanaal, zoon van Markus Schut, landbouwer, en Trijntje Visser.

   3. 

Albertien Dilling, geboren op 15-4-1898 te Gasselte (zie IXg).

   4. 

Jan Dilling, landbouwer, geboren op 31-3-1906 te Gasselte, overleden op 4-10-1937 te Alteveer.


VIIIk    Harm Dillingh, landbouwer, geboren op 3-6-1838 te Gasselte, overleden op 3-10-1928 te Gasselte, zoon van
Lucas Dilling (zie VIIo) en Annegien Hooiveld.
Gehuwd op 30-11-1880 te Gasselte met Jantien van der Schoot, geboren op 24-8-1853 te Gasselte, overleden op 20-11-1920 te Gasselte, dochter van Pieter van der Schoot, grofsmid, en Zijgien Jobing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Annechien Dillingh, geboren op 28-8-1881 te Gasselte, overleden op 21-11-1943 te Gasselte.
Gehuwd op 1-6-1901 te Gasselte met Jan Oostra, landbouwer, geboren op 1-8-1874 te Steenwijkerwold, overleden op 1-7-1961 te Gasselte, zoon van Willem Oostra, landbouwer, en Grietje IJdel.

   2. 

Sijgien Dillingh, geboren op 25-9-1882 te Gasselte, overleden op 19-11-1974 te Haren.
Gehuwd op 4-8-1906 te Gasselte met Jannes Oosting, timmerman, geboren op 22-8-1880 te Gieten, overleden op 3-8-1962 te Groningen, zoon van Lute Oosting, timmerman en winkelier, en Trientien Bruins.

   3. 

Luichiena Dillingh, geboren op 1-10-1884 te Gasselte, overleden op 16-10-1950 te Emmen.
Gehuwd op 20-4-1907 te Gasselte met Roelof Jipping, bakker, geboren op 2-3-1884 te Gasselte, overleden op 5-8-1951 te Emmen, zoon van Geert Jipping, bakker, en Hindrikje Koops.

   4. 

Pieter Dillingh, geboren op 5-6-1886 te Gasselte (zie IXh).

   5. 

Albertien Dillingh, naaister, geboren op 3-4-1888 te Gasselte, overleden op 4-10-1949 te Emmen.
Gehuwd op 31-1-1914 te Gasselte met Jakobus Luitje Kah, timmerman, geboren op 21-12-1887 te Eext, overleden op 19-2-1964 te Emmercompascuum, zoon van Luitje Jacobus Kah, schoenmaker, en Marchien Pranger.

   6. 

Jantina Dillingh, geboren op 28-10-1889 te Gasselte.
Gehuwd op 27-4-1918 te Gasselte met Hendrik Martens, landbouwer, geboren op 25-12-1892 te Gasselte, zoon van Kornelus Martens, landbouwer, en Jopkien Bos.

   7. 

Lukas Dillingh, geboren op 11-10-1891 te Gasselte (zie IXi).

   8. 

Jacobje Dillingh, geboren op 22-9-1893 te Gasselte (zie IXj).

   9. 

Albert Dillingh, geboren op 19-10-1895 te Gasselte (zie IXk).

   10. 

Henderkien Dillingh, geboren op 12-7-1897 te Gasselte, overleden op 7-3-1950 te Gasselte.
Gehuwd op 23-7-1921 te Gasselte met Lambert Oostra, arbeider, geboren op 15-10-1880 te Witten, overleden op 13-12-1968 te Gasselte, zoon van Willem Oostra, landbouwer, en Grietje IJdel.


VIIIl    Jacobje Dilling, dienstmeid, geboren op 23-1-1841 te Gasselte, overleden op 20-8-1928 te Noordlaren, dochter van
Lucas Dilling (zie VIIo) en Annegien Hooiveld.
Gehuwd op 10-3-1866 te Haren met Harm Rutgers, geboren op 11-12-1839 te Paterswolde, overleden op 7-12-1879 te Noordlaren, zoon van Kornelis Harms Rutgers en Jantien Harms Staats.
Kind:

   1. 

Lucas Dilling, geboren op 18-2-1862 te Gasselte, overleden op 3-3-1862 te Gasselte.


VIIIm    Hinderkien Dilling, naaister, geboren op 25-8-1837 te Gasselte, overleden op 14-6-1878 te Gasselte, dochter van
Hindrik Jacobs Dilling (zie VIIp) en Roelfien Kiers Kroeze.
Gehuwd op 12-5-1860 te Gasselte met
Harm Dilling (zie VIIIg).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder
VIIIg).
 
VIIIn    Jakob Dilling, arbeider, geboren op 12-2-1850 te Gasselte, overleden op 27-4-1913 te Gieten, zoon van
Willem Jacobs Dilling (zie VIIq) en Grietje Geertsema.
Gehuwd (1) op 24-8-1876 te Gasselte met Janna Meijering, geboren op 2-3-1844 te Westenesch, overleden op 20-10-1889 te Gasselte, dochter van Jan Meijering, arbeider, landbouwer, en Hindrikien Koops.
Gehuwd (2) op 13-8-1891 te Gieten met Roelfje Wertien, geboren op 29-5-1849 te Haren, overleden op 17-1-1948 te Eesergroen, dochter van Nicolaas Wertien en Hillegonda Fokje Schuring.
Zij is weduwe van Willem Hogenesch.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Willem Dilling, geboren op 29-4-1877 te Gasselte, overleden op 9-5-1877 te Gasselte.

   2. 

Grietje Dilling, geboren op 10-9-1879 te Gasselte, overleden op 20-2-1917 te Emmen.
Gehuwd op 13-6-1901 te Emmen met Gerrit Kappe, arbeider, geboren op 9-1-1875 te Emmen, zoon van Hendrik Kappe, arbeider, en Willemtien Meijering.

   3. 

Henderika Dilling, geboren op 31-3-1883 te Gasselte, overleden op 24-2-1958.
Gehuwd op 15-4-1911 te Borger met Pieter Dontje, arbeider, geboren op 12-6-1888 te Eext, overleden op 17-6-1963 te Eesergroen, zoon van Jan Dontje, landbouwer, en Hendriktje Ruchti.
{grafsteen Henderika Dilling.jpg:grafsteen Henderika Dilling:4:}.

   4. 

Willem Dilling, geboren op 4-3-1886 te Gasselte, overleden op 7-3-1886 te Gasselte.


VIIIo    Cristiaan Dilling, arbeider, geboren op 1-5-1853 te Gasselte, overleden op 15-9-1900 te Gasselte, zoon van
Willem Jacobs Dilling (zie VIIq) en Grietje Geertsema.
Gehuwd op 12-5-1877 te Gieten met Diena Komduur, geboren op 19-2-1856 te Gasselte, overleden op 10-5-1897 te Gasselte, dochter van
Geert Komduur, arbeider, en Albertien Dilling, landbouwersche.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem Dilling, geboren op 13-9-1879 te Gasselte (zie IXl).

   2. 

Geert Dilling, geboren op 27-4-1882 te Gasselte.
Gehuwd op 23-5-1912 te Groningen met Johanna Wilhelmina Langedijk, geboren op 22-8-1875 te Groningen, dochter van Jacob Langedijk en Martje Groen.

   3. 

Albertje Dilling, geboren op 1-5-1885 te Gasselte.
Gehuwd op 27-2-1904 te Gasselte met Hendrik Dokter, arbeider, geboren op 20-8-1872 te Gasselte, overleden op 4-6-1950 te Assen, zoon van Kornelis Dokter, arbeider, en Annechien Dijk.

   4. 

Grietje Dilling, geboren op 13-9-1888 te Gasselte, overleden op 5-9-1912 te Joure.

   5. 

Henderkien Dilling, geboren op 15-6-1891 te Gasselte, overleden op 9-9-1965 te Kostvlies.

   6. 

N.N. Dilling, geboren op 19-2-1894 te Gasselte, overleden op 19-2-1894 te Gasselte.

   7. 

Lukas Dilling, geboren op 30-9-1895 te Gasselte (zie IXm).

 

Generatie IX


 
IXa    Frederik Dilling, landbouwer, geboren op 19-5-1861 te Bronneger, gedoopt op 1-9-1861 te Borger, overleden op 29-3-1929 te Drouwen, zoon van
Willem Hoving Dilling (zie VIIb) en Karsina Dilling (zie VIIIa).
Gehuwd (1) op 3-12-1895 te Borger met Aaltien Nijenhuis, geboren op 29-12-1866 te Bronneger, overleden op 23-2-1901 te Drouwen, dochter van Harmannus Nijenhuis, landbouwer, en Janna Hidding.
Gehuwd (2) op 1-8-1904 te Borger met Henderkien Braam, geboren op 8-3-1874 te Gasselte, overleden op 15-2-1960 te Drouwen, dochter van Geert Braam, landbouwer, en Dina Dilling.
{Frederik Dillingh.jpg:Frederik Dillingh:4:}
{Aaltien Nijenhuis.jpg:Aaltien Nijenhuis:4:}
{geboorteakte Frederik Dilling.jpg:geboorteakte Frederik Dilling:12:Burgerlijke Stand}
{huwelijksakte Frederik Dilling.jpg:huwelijksakte Frederik Dilling:12:Burgerlijke Stand}
{overlijdensad Henderkien Braam.jpg:overlijdensadvertentie Henderkien Braam:4:Familieadvertenties CBG}
{grafsteen Aaltje Nijenhuis.jpg:grafsteen Aaltje Nijenhuis:8:}.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Willem Hoving Dilling, geboren op 17-4-1897 te Drouwen (zie Xa).

   2. 

Harmannus Dilling, geboren op 15-3-1899 te Drouwen (zie Xb).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Karsiena Dillingh, geboren op 15-5-1906 te Drouwen, overleden op 7-10-1981 te Coevorden.
Gehuwd met Hendrik Oldenbandring, geboren op 21-6-1904 te Dalen, overleden op 25-5-1962 te Dalen, zoon van Jan Cornelis Oldenbandring en Grietje Huizing.

   4. 

Frederik Dillingh, geboren op 9-2-1908 te Drouwen.
Gehuwd op 13-10-1937 te Dalen met Grietje Jantina Honning, geboren op 8-3-1911 te Dalerveen, overleden op 3-4-1988 te Groningen, dochter van Lambertus Honning en Rika Strating.
{Frederik Dilling en Grietje Honning.jpg:Frederik Dilling en Grietje Honning:6:}
{Frederik Dilling met een driespan paarden.jpg:Frederik Dilling met een driespan paarden:8:}.

   5. 

Geert Dillingh, geboren op 28-7-1910 te Drouwen (zie Xc).

   6. 

Gezinus Dillingh, geboren op 24-12-1912 te Drouwen (zie Xd).


IXb    Jeene Dilling, geboren op 28-10-1900 te Veenhuizen, zoon van
Willem Dilling (zie VIIId) en Anna Bakker.
Gehuwd met Johanna Christina Alida Geertruida Ebels, geboren op 16-1-1900 te Sprang, dochter van Jan Ebels, onderwijzer te Sprang, en Pieternella Vos.
{trouwfoto Jeene Dilling.jpg:trouwfoto Jeene Dilling:8:met dank aan G. Kazimier}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Dilling, geboren op 18-11-1935 te Veenhuizen, overleden op 18-11-1935 te Veenhuizen.


IXc    Egbert Dilling, landbouwer, geboren op 18-4-1890 te Vries, overleden op 7-2-1956 te Wijster, zoon van
Harm Dilling (zie VIIIe) en Geertien Sans.
Gehuwd op 17-5-1919 te Vries met Grietje Hilbrands, geboren op 8-12-1896 te Tynaarlo, dochter van Albert Hilbrands, landbouwer, en Hinderika Bloembergen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmtien Dilling, geboren op 16-1-1927 te Vries, overleden op 8-10-2011 te Assen.
Gehuwd met Gerrit Spiekman, overleden op 1-2-2007.


IXd    Evert Dilling, dienstknecht, geboren op 7-10-1862 te Gasselte, overleden op 22-12-1941 te Assen, zoon van
Harm Dilling (zie VIIIg) en Hinderkien Dilling (zie VIIIm).
Gehuwd op 12-6-1897 te Gasselte met Mindeltina Jacoba Borgeld, geboren op 27-6-1863 te Onstwedde, overleden op 24-8-1950 te Assen, dochter van Jan Borgeld en Mendina Bruins.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Dilling, geboren op 14-10-1897 te Wildervank (zie Xe).

   2. 

Mendina Dilling, geboren op 7-11-1899 te Gasselternijveenschemond.
Gehuwd op 9-12-1925 te Assen met Hendrik Loman, smid, geboren op 3-10-1898 te Assen, zoon van Hendrik Loman, arbeider, en Janna Hummel.

   3. 

Jan Dilling, geboren op 21-11-1901 te Gasselternijveenschemond (zie Xf).


IXe    Hendrik Dilling, arbeider, landbouwer (1903), geboren op 28-7-1865 te Gasselte, overleden op 4-8-1948 te Gasselte, zoon van
Harm Dilling (zie VIIIg) en Hinderkien Dilling (zie VIIIm).
Gehuwd (1) op 29-5-1897 te Gasselte met Geertien Rotgerts, geboren op 24-12-1868 te Eext, overleden op 26-2-1900 te Gasselte, dochter van Jan Rotgerts, arbeider, en Geertuid Hommes.
Gehuwd (2) op 19-3-1903 te Borger met Geessien Smegen, geboren op 12-9-1873 te Ees, overleden op 25-7-1948 te Gasselte, dochter van Jakob Smegen en Geessien Oldenbeuving.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Henderkien Dilling, geboren op 14-8-1898 te Gasselte.
Gehuwd op 14-12-1918 te Gasselte met Jans Korf, landbouwer, geboren op 30-12-1894 te Gasselte, zoon van Geert Korf, landbouwer, en Hindrikje Oosting.

   2. 

N.N. Dilling, geboren op 26-2-1900 te Gasselte, overleden op 26-2-1900 te Gasselte.

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Harm Dilling, geboren op 14-10-1904 te Gasselte, overleden op 2-3-1905 te Gasselte.

   4. 

Harm Dilling, geboren circa 1906 te Gasselte (zie Xg).

   5. 

Jacob Dilling, geboren op 2-11-1907 te Gasselte, overleden op 25-11-1907 te Gasselte.


IXf    Lambert Dilling, landbouwer, caféhouder, geboren op 13-3-1890 te Gasselte, overleden op 20-9-1961 te Borger, zoon van
Lukas Dilling (zie VIIIj) en Aaltien Rosies.
Gehuwd op 18-5-1918 te Gasselte met
Jacobje Dillingh (zie IXj).
{grafsteen Lambert Dilling en Jacobje Dillingh.jpg:grafsteen Lambert Dilling en Jacobje Dillingh:6:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltje Dilling, geboren op 9-5-1920 te Borger, overleden op 10-2-1985 te Assen.
Gehuwd op 29-10-1942 te Borger met Leo Honingh van Duijvenbode.

   2. 

N.N. Dilling, geboren op 27-9-1922 te Eeserveen, overleden op 27-9-1922 te Eeserveen.

   3. 

Harm Dilling, landbouwer, caféhouder, geboren op 27-9-1922 te Eesergroen, overleden op 28-10-1986 te Borger.
Gehuwd op 27-2-1947 te Borger met Lammechien Engelsman, geboren op 13-7-1926 te Gieten, overleden op 16-12-2007 te Assen.

   4. 

Luchina Jantina Dilling, geboren op 16-9-1928 te Borger.
Gehuwd op 6-5-1953 te Borger met Roelof Wanders, schoolmeester, geboren te Eesergroen.


IXg    Albertien Dilling, geboren op 15-4-1898 te Gasselte, overleden op 17-10-1990 te Haren, dochter van
Lukas Dilling (zie VIIIj) en Aaltien Rosies.
Gehuwd op 8-5-1920 te Gasselte met
Lukas Dillingh (zie IXi).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Dillingh, geboren op 5-3-1921 te Workum (zie Xh).

   2. 

Aaltje Dillingh, geboren op 7-10-1923 te Workum, overleden op 16-7-1949 te Haren.

   3. 

Jantien Dillingh, geboren op 15-4-1929 te Onstwedde.

   4. 

Lucie Dillingh, geboren op 20-8-1934 te Onstwedde.


IXh    Pieter Dillingh, postbode, geboren op 5-6-1886 te Gasselte, overleden op 26-6-1946 te Assen, zoon van
Harm Dillingh (zie VIIIk) en Jantien van der Schoot.
Gehuwd op 15-5-1915 te Gasselte met Geertje Wolters, geboren op 2-3-1893 te Vries, overleden op 2-8-1969 te Assen, dochter van Harm Wolters, kleermaker, en Roelfien Balten.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Dillingh, geboren op 13-9-1927 te Assen, overleden op 13-9-1927 te Assen.

   2. 

Jantien Dillingh.
Gehuwd met J. Oost.

   3. 

Roelie H. Dillingh.
Gehuwd met Hendrik Oost.

   4. 

Harmina Dillingh.
Gehuwd met J.B. Meijer.


IXi    Lukas Dillingh, kommies, veehandelaar, geboren op 11-10-1891 te Gasselte, overleden op 27-10-1983 te Groningen, zoon van
Harm Dillingh (zie VIIIk) en Jantien van der Schoot.
Gehuwd op 8-5-1920 te Gasselte met
Albertien Dilling (zie IXg).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder
IXg).
 
IXj    Jacobje Dillingh, geboren op 22-9-1893 te Gasselte, dochter van
Harm Dillingh (zie VIIIk) en Jantien van der Schoot.
Gehuwd op 18-5-1918 te Gasselte met
Lambert Dilling (zie IXf).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder
IXf).
 
IXk    Albert Dillingh, geboren op 19-10-1895 te Gasselte, overleden op 12-9-1953 te Gasselte, zoon van
Harm Dillingh (zie VIIIk) en Jantien van der Schoot.
Gehuwd op 4-7-1925 te Emmen met Hillegien Wijholds, geboren op 14-5-1900 te Roswinkel, overleden op 15-1-1980 te Gieten, dochter van Jan Wijholds, timmerman, en Aaltien Brands.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantien Dillingh, geboren op 16-11-1925 te Gasselte.
Gehuwd met Jan Hagting, geboren op 25-8-1921, overleden -12-1992.

   2. 

Aaltien Dillingh, geboren op 11-8-1926 te Gasselte, overleden op 14-10-1984, begraven te Rolde.
Gehuwd met N.N. Heuving, geboren op 20-6-1925.

   3. 

Harmina Dillingh, geboren op 4-10-1928 te Gasselte.
Gehuwd met Roelof Wilkens, geboren op 29-7-1922, overleden op 18-7-1999, begraven te Gieten.

   4. 

Jan Dillingh, geboren op 20-12-1936 te Gasselte, overleden op 5-5-2009 te Gasselte.
Gehuwd met Wil van Zuilekom.


IXl    Willem Dilling, landbouwer, geboren op 13-9-1879 te Gasselte, overleden op 28-10-1954 te Gasselternijveen, zoon van
Cristiaan Dilling (zie VIIIo) en Diena Komduur.
Gehuwd op 13-5-1905 te Gasselte met Henderika Kroezenga, geboren op 23-10-1880 te Veendam, overleden op 1-8-1944 te Groningen, dochter van Geert Kroezenga, smid, en Annechien Borgers.
{overlijdensad Willem Dilling.jpg:overlijdensadvertentie Willem Dilling:3:Familieadvertenties CBG}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Christina Annechina Dilling, geboren op 4-12-1907 te Gasselte, overleden op 18-5-1977 te Groningen.
Gehuwd (1) op 27-5-1930 te Gasselte met Roelof Velema, turfstrooiselfabrikant, geboren op 6-5-1906 te Emmen, zoon van Jan Velema en Roelfien Ottens.
Gehuwd (2) op 10-7-1956 te Amsterdam met Alfred Lodewijk Lehmann, geboren op 3-1-1901 te Magelang, Indonesie.
Gehuwd (3) met R.J. Houwen, overleden op 10-12-1975.
Echtscheiding te Amsterdam op 27-4-1939.

   2. 

N.N. Dilling, geboren op 15-2-1910 te Drouwenerveen, overleden op 15-2-1910 te Drouwenerveen.

   3. 

A. Dilling.
Gehuwd met H. Salomons.


IXm    Lukas Dilling, arbeider, geboren op 30-9-1895 te Gasselte, zoon van
Cristiaan Dilling (zie VIIIo) en Diena Komduur.
Gehuwd op 25-1-1919 te Gasselte met Hillechien Sloots, geboren op 28-10-1899 te Gieten, overleden op 18-3-1923 te Gasselte, dochter van Hendrik Sloots, arbeider, en Hinderkien Hooghof.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Dilling, geboren 3-1923 te Gasselte, overleden op 10-4-1923 te Gasselte.

 

Generatie X


 
Xa    Willem Hoving Dilling, landbouwer, geboren op 17-4-1897 te Drouwen, overleden op 5-10-1974 te Borger, zoon van
Frederik Dilling (zie IXa) en Aaltien Nijenhuis.
Gehuwd op 6-5-1927 te Emmen met Lammina Jantina Hoving, geboren op 28-12-1896 te Emmen, dochter van Jan Hoving, landbouwer, en Mattje Boekholt.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Dillingh, geboren op 20-1-1928 te Bronneger, overleden op 20-1-1928 te Bronneger.

   2. 

N.N. Dillingh, geboren op 29-3-1930 te Bronneger, overleden op 29-3-1930 te Bronneger.

   3. 

Frederik Jan Dillingh, geboren op 8-9-1937 te Borger


Xb    Harmannus Dilling, landbouwer, geboren op 15-3-1899 te Drouwen, overleden op 27-10-1970 te Assen, zoon van
Frederik Dilling (zie IXa) en Aaltien Nijenhuis.
Gehuwd op 6-5-1926 te Anloo met Marchiene Buiter, geboren op 14-3-1902 te Eext, overleden op 28-12-1983 te Gieten, dochter van Hendrik Buiter, landbouwer, en Heiltien Hogenesch.
{Harmannus Dillingh met hond.jpg:Harmannus Dilling met hond:6:}
{trouwfoto Harmannus Dillingh.jpg:trouwfoto Harmannus Dilling:7:}
{Marchiene Buiter.jpg:Marchiene Buiter:4:}
{Harmannus Dillingh.jpg:Harmannus Dilling:6:}
{Hendrik Buiter.jpg:Hendrik Buiter:4:}
{Heiltje Hogenesch.jpg:Heiltje Hogenesch:4:}
{grafsteen Harmannus Dillingh.jpg:grafsteen Harmannus Dilling en Marchien Buiter:4:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Frederik Hindrik Dilling, geboren op 5-4-1927 te Drouwenerveen

   2. 

Heiltien Aaltien Dilling, geboren op 8-7-1929 te Drouwenerveen.
Gehuwd op 29-9-1955 te Borger met Ing. Bernier Lucas Homan Free, landbouwer, geboren op 12-6-1923 te Gieten, overleden op 13-8-1996 te Gieten, begraven op 16-8-1996 te Gieten, zoon van Ing. Elso Free, fabrikant, en Wemelina Homan.
{04 Bernier Lucas Homan Free.jpg:Bernier Lucas Homan Free:4:}
{05 Heiltje Dilling.jpg:Heiltje Dilling:4:}.

   3. 

Willem Hoving Dilling, geboren op 19-3-1934 te Drouwenerveen


Xc    Geert Dillingh, geboren op 28-7-1910 te Drouwen, overleden op 1-11-1986 te Gieterveen, zoon van
Frederik Dilling (zie IXa) en Henderkien Braam.
Gehuwd op 15-4-1943 te Gieten met Jacoba Jantina van der Veen, geboren op 31-3-1920, overleden op 8-2-2009 te Gieterveen, dochter van Adam van der Veen, landbouwer, en Lammigje Speelman.
{Geert Dillingh en Jacoba van der Veen.jpg:Geert Dillingh en Jacoba van der Veen:6:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Frederik Adam Dillingh, geboren op 3-10-1944 te Gieterveen.

   2. 

Lammechien Henderkien Dillingh, geboren op 28-7-1949 te Gieterveen.
Gehuwd op 9-4-1976 te Gieten met Jannes Arend Bosker, geboren op 3-6-1950 te Woldendorp, zoon van Jan Okko Bosker en Albertje Stientje de Boer.


Xd    Gezinus Dillingh, geboren op 24-12-1912 te Drouwen, zoon van
Frederik Dilling (zie IXa) en Henderkien Braam.
Gehuwd op 15-10-1942 met Willemina Henderika Speelman, geboren op 19-2-1915 te Borger, overleden op 20-3-1973, dochter van Jan Speelman en Geessien Elling.
{20_6 Gezinus Dilling.jpg:Gezinus Dilling:4:}
{Gezinus Dillingh en Willemina Speelman.jpg:Gezinus Dillingh en Willemina Speelman:6:}.
{20_6a Willemina Speelman.jpg:Willemina Speelman:4:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrikje Geesje Dillingh, geboren op 24-3-1944 te Drouwen, overleden op 26-6-2000 te Drouwen.
Gehuwd op 24-5-1968 met Sievert Hekman, geboren op 17-8-1945.

   2. 

Geesje Jantje Dillingh, geboren op 18-9-1947 te Drouwen.
Gehuwd op 1-12-1967 met Pieter-Jan Eriks, geboren op 28-12-1946.
{PieterJan Eriks.jpg:Pieter-Jan Eriks:4:}
{Geesje Dillingh.jpg:Geesje Dillingh:4:}
{Margreet Eriks.jpg:Margreet Eriks:4:}
{Gerard Eriks.jpg:Gerard Eriks:4:}.

   3. 

Frederik Dillingh, geboren op 20-10-1955 te Drouwen (zie XId).


Xe    Harm Dilling, geboren op 14-10-1897 te Wildervank, overleden op 23-6-1963 te Assen, zoon van
Evert Dilling (zie IXd) en Mindeltina Jacoba Borgeld.
Gehuwd met Anna ten Berge, geboren op 27-7-1906, overleden op 26-3-1981 te Assen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

T. Dilling.
Gehuwd met N.N. Keun.

   2. 

Evert Dilling.

   3. 

Mendeltina Jacoba Dilling.
Gehuwd met Jan van Veen, zoon van Pieter van Veen en Anna Teijema.


Xf    Jan Dilling, geboren op 21-11-1901 te Gasselternijveenschemond, overleden op 15-7-1978 te Assen, zoon van
Evert Dilling (zie IXd) en Mindeltina Jacoba Borgeld.
Gehuwd op 15-5-1929 te Assen met Jantje Muskee, geboren circa 1906 te Odoorn, dochter van Jelle Muskee, landbouwer, en Grietje Fokkema.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Evert Dilling.

   2. 

Harm Dilling.

   3. 

Grietje Dilling.

   4. 

Tiny Dilling.


Xg    Harm Dilling, landbouwer, geboren circa 1906 te Gasselte, overleden op 1-4-1991 te Borger, zoon van
Hendrik Dilling (zie IXe) en Geessien Smegen.
Gehuwd op 20-5-1931 te Gasselte met Luchien Oeben, overleden op 9-5-1987 te Gasselte, dochter van Jan Oeben, landbouwer, en Luchien Strijk.
{55 jaar huwelijk Harm Dilling.jpg:55 jaar huwelijksjubileum Harm Dilling:4:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lucy Dilling.


Xh    Harm Dillingh, geboren op 5-3-1921 te Workum, overleden op 10-6-2000 te Den Helder, zoon van
Lukas Dillingh (zie IXi) en Albertien Dilling (zie IXg).
Gehuwd op 2-2-1949 met Freerkje Schuringa, geboren op 1-7-1925 te Bedum, overleden op 16-8-1996 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anneke Dillingh.
Gehuwd met N.N. Morris.

   2. 

Tineke Dillingh.
Gehuwd met Henri van Gennep.

   3. 

Lucia Dillingh.
Gehuwd met Willem Fritzemeier, zoon van Harke Fritzemeier en A.L. Horrel.

 


 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] Etstoel 14 deel 8 folio 183 d.d. 4-6-1632

[2] Etstoel 14 deel 11 folio 381 d.d. 4-4-1644

[3] Etstoel 14 deel 11 folio 504 d.d. 30-10-1644

[4] Etstoel 14 deel 16 folio 259 d.d. 11-11-1656

[5] OSA 818

[6] Drents Genealogisch Jaarboek 2002, Genealogie Dolfing, J.G. Boerema

[7] Etstoel 14 deel 22 folio 154 d.d. 8-12-1674

[8] Etstoel 14 deel 22 folio 470 d.d. 21-11-1676

[9] Etstoel 14 deel 22 folio 500 d.d. 21-11-1676

[10] Etstoel 14 deel 33 folio 160 d.d. 22-11-1698

[11] Etstoel 14 deel 33 folio 305 d.d. 6-6-1699

[12] OSA 1720, boek XI pg. 356-1, rechtdag 28-2-1701

[13] GrA 53 rood, rekeningen Heilige Geest-gasthuis

[14] GrA RA III a 115 d.d. 7-10-1718

[15] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 4 d.d. 22-3-1721

[16] Etstoel 14 deel 36 folio 154 d.d. 26-6-1703

[17] Etstoel 14 deel 36 folio 154 d.d. 26-6-1703

[18] Etstoel 14 deel 45 folio 60v d.d. 27-11-1736

[19] Etstoel 14 deel 37 folio 168 d.d. 8-6-1706

[20] Etstoel 14 deel 37 folio 210 d.d. 8-6-1706

[21] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 3 d.d. 25-9-1709

[22] Etstoel 14 deel 141 folio 14 d.d. 26-11-1720

[23] Etstoel deel 49 folio 57v d.d. 28-11-1747

[24] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 81 d.d. 7-5-1728

[25] Etstoel 14 deel 45 folio 123v d.d. 18-6-1737

[26] Toegang 615 Archief Huis Westervelde inv. no. 540 d.d. 1706

[27] Toegang 294 Collectie Diversen inv. no. 166 d.d. 1709

[28] Etstoel 14 deel 51 folio 107v d.d. 2-7-1754

[29] Schultenprotocol 266 deel 1 folio 339 d.d. 9-2-1724

[30] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 143 d.d. 18-5-1740

[31] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 63 d.d. 29-7-1692

[32] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 59 d.d. 1-5-1695

[33] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 61 d.d. 1699

[34] Schultenprocotol 312 deel 1 folio 68 d.d. 23-11-1720

[35] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 66 d.d. 1721 registratie 3-12-1731

[36] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 65 d.d. 29-11-1731

[37] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 64 d.d. 25-7-1731

[38] Etstoel 14 deel 44 folio 254 d.d. 29-11-1735

[39] Etstoel 14 deel 44 folio 254v d.d. 29-11-1735

[40] OSA 1785 pg. 4118 d.d. 12-12-1747

[41] Etstoel 14 deel 55 folio 15 d.d.19-6-1764

[42] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 41 d.d. 28-1-1728

[43] Schultenprotocol 266 deel 4 folio 75 d.d. 29-11-1741

[44] Etstoel 14 deel 44 folio 2 d.d. 26-6-1731

[45] Etstoel 14 deel 45 folio 86v d.d. 27-11-1736

[46] Etstoel 14 deel 45 folio 109v d.d. 18-6-1737

[47] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 126 d.d. 11-9-1737

[48] Etstoel 14 deel 47 folio 231 d.d. 19-11-1743

[49] OSA 1785 pg. 4806 d.d. 22-9-1756

[50] Westerwolder en hun woningbezit, deel 5, Kerspel Onstwedde deel II, C.J. en R.M.A. Wegman

[51] Etstoel 14 deel 43 folio 3 d.d. 24-6-1727

[52] Schultenprotocol 72 deel 2 folio 145v d.d. 11-11-1727

[53] Etstoel 14 deel 43 folio 244 d.d. 28-11-1730

[54] Etstoel 14 deel 44 folio 31 d.d. 27-11-1731

[55] Schultenprotocol 319 deel 2 folio 65 d.d. 29-11-1731

[56] Schultenprotocol 319 deel 2 folio 1 d.d. 23-4-1732

[57] Schultenprotocol 319 deel 2 folio 406 d.d. 18-5-1744

[58] OSA 1785 pg. 5294 d.d. 8-12-1763

[59] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 278 d.d. 1-2-1768

[60] Schultenprotocol 266 deel 4 folio 346 d.d. 14-2-1744

[61] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 164 d.d. 18-2-1741

[62] Etstoel 14 deel 55 folio 15 d.d. 19-6-1764

[63] Etstoel 14 deel 60 folio 114 d.d. 4-6-1776

[64] OSA 1785 blz. 3566 d.d. 13-12-1741

[65] Schultenprotocol 319 deel 3 folio 249 d.d. 15-4-1757

[66] Etstoel 14 deel 61 folio 8 d.d. 25-11-1777

[67] OSA 1383

[68] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 339 d.d. 25-5-1769

[69] OSA 1383

[70] OSA 1383

[71] OSA 1383

[72] Etstoel 14 deel 60 folio 12v d.d. 7-6-1775

[73] Schultenprotocol 319 deel 3 folio 266 d.d. 1758

[74] Etstoel 14 deel 53 folio 85 d.d. 28-11-1758

[75] Schultenprotocol 319 deel 4 folio 85 d.d. 11-11-1769

[76] Schultenprotocol 312 deel 2 folio 320 d.d. 4-11-1771

[77] Schultenprotocol 319 deel 4 folio 489 d.d.19-10-1783

[78] OSA 1383

[79] OSA 1383

[80] Schultenprotocol 319 deel 5 folio 190 d.d. 8-7-1797

[81] OSA 1383

[82] Schultenprotocol 319 deel 5 folio 281 d.d. 2-5-1800

[83] OSA 1383

[84] OSA 1383

[85] OSA 1383

[86] Etstoel 14 deel 60 folio 19 d.d. 7-6-1775

[87] Drents Genealogisch Jaarboek 2002 Normen van fatsoen en religie, H.M. Luning

[88] Etstoel 14 deel 63 folio 186 d.d. 8-6-1784

[89] Etstoel 14 deel 63 folio 188 d.d. 11-6-1784

[90] OSA 1383

[91] OSA 1383

[92] OSA 1383

[93] Schultenprotocol 319 deel 5 folio 432 d.d. 24-8-1803

[94] NDVA 1913 pg. 45