Genealogie van Roelof Dilling


 

Generatie I


 
I    Roelof Dilling, geboren voor 1540.
Hij wordt genoemd te Groningen in 1588.
[1]
Kinderen:

   1. 

Albert Dilling, geboren circa 1560 te Groningen (zie IIa).

   2. 

Lammetien Dilling, geboren circa 1570 te Groningen.
Ondertrouwd op 29-3-1597 te Groningen met Geert Dieters, geboren circa 1575, zoon van Dieter N.N.
Hij is getuige bij huwelijk Grietje Dieters.
Geert Deeters verkoopt op 13-2-1643 aan Derck Abels en Anne Hindricx el. een behuising gelegen aan de Zuidzijde van de Steentilstraat en de kamers achter dit huis, die Geert Deeters en wijlen zijn huijsvrouw Lammetien bij een scheiding met hun zwager Hindrick Dillinck ten deel zijn gevallen.
[2]

   3. 

Hindrik Dilling, geboren circa 1570 te Groningen (zie IIb).

 

Generatie II


 
IIa    Albert Dilling, geboren circa 1560 te Groningen, zoon van
Roelof Dilling (zie I).
Kinderen:

   1. 

Hindrik Dilling, geboren circa 1585 te Groningen (zie IIIa).

   2. 

Harm Dilling, geboren circa 1590 (zie IIIb).

   3. 

Geesje Dilling, geboren circa 1600 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 27-8-1626 te Groningen met Tiallink Berents, zoon van Berent Tijalling.
Getuige bij het huwelijk is haar zwager Hindrik Geerts.

   4. 

Trijntje Dilling, geboren circa 1600 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 11-1-1624 te Groningen met Hindrik Geerts, schoenmaker.
Getuige is voor haar haar voormond Geert Dieters.


IIb    Hindrik Dilling, geboren circa 1570 te Groningen, overleden na 1635, zoon van
Roelof Dilling (zie I).
Ondertrouwd (1) op 2-5-1601 te Groningen met Geesje Nijsing.
Ondertrouwd (2) op 18-3-1608 te Groningen met Geesje Buiting.
In 1593 wordt Hindrik Dilling genoemd in de bewonerslijst van Groningen.
[3]
Hindrik Dillinck wordt genoemd in het gildeboek van Groningen in 1601.
Het is niet zeker dat Hindrik drie maal gehuwd is. Het kunnen ook verschillende Hindrik Dilling's geweest zijn!.
Geesje Buiting is bij haar huwelijk met Hindrik weduwe van Harm Arents.
Getuige bij het huwelijk met Geesje Buiting is voor haar Gerdt Dieters. Zij is een dochter van Jeije Papinge.
Op 30-8-1605 moet Hindrik Dilling een eed afleggen in een geschil met Hans Jops. Hindrik weigerd dit, en hij moet betalen.
[4]
In de stadsrekeningen Groningen van 1627 worden Frerick Thuis als voormond en Hindrick Dillinck en Harmen Vriese als voogden genoemd over de zoon van Cornelis Paping en Geertruit.
[5]
[6] Akte van bevestiging, na gerechtelijke verkoop door Sijmon Cornelis, geconstitueerde redger van Loppersum en Wirdum, ter instantie van de crediteuren van wijlen Jan Peters Backer en wijlen Anna, ehelieden, van Hindrick Dillink te Groningen, in de eigendom van "seekeren achtpart husz, hoff ende grondt" te Wirdum en een "anpart" van een heemstede aldaar
NB: Met het zegel van de redger bovengenoemd. In dorso: overdracht van de keerskoopbrief door Gesijen weduwe Dyllenck aan Lambert Hindricx Soevensteren, 1637.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hindrikje Dilling, geboren circa 1605 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-11-1635 te Groningen met Geert Jans.
Gehuwd voor de kerk (2) op 23-5-1647 te Groningen met Frerik Oosting, geboren te Borger, zoon van N.N. Oosting.
Getuige bij het huwelijk is haar vader Hindrik Dilling.
Op 3-7-1647 worden Harmen Geltsing, Roelof Dilling en Geert Scheltes benoemd als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Geert Jansen en Hindrikje Dilling. Op 17-12-1651 wordt Frerick Oosting in plaats van Roelof Dilling voogd.
Op 16-11-1686 is Gesijn Geersema erfgenaam van haar moeder Hindrickien Dillinge, huisvrouw van Frerick Oostingh eiser tegen Lammechien Geerts weduwe Jan Schuiringh. Het betreft de betaling van 12-16 wegens boekschulden. De verweerder is niet op komen dagen en de eiser krijgt gelijk.
[7]
Getuige voor hem is Lambert Oosting als broer. Getuige voor haar is Phillipus Coerts als zwager.
9-5-1648: Frerick Oostinck en Hindrickjen (tek. Hijndrickijen Dijllijncks) el. won. binnen Groningen overdragen aan Bruijn Jansen en Mette Ottes el. twee verzegelde brieven van 200 car. gl. van 01-05 en 02-05-1643, over Christoffer Ames en Moeder el. zijn hebbende, Christoffer Ames en Moeder el. zullen nu jrl. 12 car. gl. betalen aan Bruin Jansen en Mette el., get. Haijse Hansens en Djue Jansens.
[8]
15-12-1661: Frerick Oostinck borger binnen Groningen en Hindricktijen el. verkopen aan Albert Jans Vonck en Grete el. een huis en schuur met een halve indrift naast Geeske Jans, die onbetimmerd zal blijven, staande en gelegen op Winschoter kerken grond, door Christoffer Ames enige jaren gepossideerd,
[9]
26-12-1661: Albert Jans Vonck en Grete el. verwisselen aan Frerick Oostingk en Hindricktijen el. de gerechte zestiende part huises en landes in Nijemeijers erve te Garsteren onder de klokslag Anloo in Drentlandt, door Albert Jans Vonck van zijn zal. oom Menso Verver toe Deeuveren is aangeerfd, dit tot een gedeeltelijke betalinge van een huis en schuur op 15-12-1661 gekocht, belovende Albert Vonck na manniere van landrecht in Drente deze wissel met stokleggege te bevestigen,
[10]

   2. 

Roelof Dilling, geboren circa 1605 te Groningen (zie IIIc).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Hilligje Dilling, geboren circa 1610 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 27-4-1639 te Groningen met Lambert Oosting, bakker, geboren circa 1615 te Borger, zoon van N.N. Oosting.
Getuige bij het huwelijks is voor hem Johan Geerts Schoemaker en voor haar Sicco Harms Smit als neef.

 

Generatie III


 
IIIa    Hindrik Dilling, geboren circa 1585 te Groningen, overleden voro 1618, zoon van
Albert Dilling (zie IIa).
Gehuwd voor de kerk op 8-10-1608 te Groningen met Hindrikje Harms, dochter van Harm van Epen.
Zij hertrouwt met Johan Geerts.
Getuige bij het huwelijk met Hindrikje Harms is voor haar haar vader Harm van Epe.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lammigje Dilling, geboren circa 1610 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 23-4-1627 te Groningen met Lambert Hidding, geboren circa 1600.
Getuige bij de ondertrouw is voor haar Hindrik Dilling als voormond.

   2. 

Albert Dilling, geboren circa 1612 te Groningen (zie IVa).


IIIb    Harm Dilling, geboren circa 1590, zoon van
Albert Dilling (zie IIa).
Ondertrouwd op 19-11-1614 te Groningen met Aaltje Berents, geboren circa 1590 te Groningen, dochter van
Berent Tijalling.
Huwelijksinschrijving: Harm Dillinck sal. Albert Dillinks soone mit Sander Elinge schoolmr. en Aaltien Berens, Berens Tijalling in 't Jat dr.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Albert Dilling, geboren circa 1615 (zie IVb).


IIIc    Roelof Dilling, geboren circa 1605 te Groningen, zoon van
Hindrik Dilling (zie IIb) en Geesje Nijsing.
Gehuwd voor de kerk op 12-8-1638 te Groningen met Beertje Frijling, overleden op 29-3-1654 te Groningen, dochter van Luitje Frijling en Fenne van Goor.
Roelof Dillinck wordt genoemd in het gildeboek van Groningen in 1629.
Getuige bij het huwelijk is Geert van Goor als oom.
Roelof Dilling is momber over de kinderen van Roelof Pathuis en Fennetien Vrijlinge in plaats van Geert van Goor op 3-3-1643. Roelof Dilling is ook voogd over de kinderen van Hindrikje Dilling en Geert Jans.Op 15-11-1655 is hij samen met Roelof van Selbach, en Roelof Helprichs voogd over de kinderen van Frerik Rosing en Grietje Dieters.
Op 16-6-1647 is Roeloff Dillinck, burger te Groningen eiser tegen Jan Eijsinge te Borger en Jacob Jobinge te Eext als mombers over het minderjarige kind van Sijwert Tjarx. Het betreft de betaling van 20 daalder rente van een lening van 23-3-1645. Eiser krijgt ongelijk.
[11]
Haar graf wordt beschreven in Groninger gedenkwaardigheden no 1374. Wapens: rechts doorsneden: A: een omgewende staande stier: B: drie gebladerde takken, elk met een bloem, en komend uit de schildpunt. Links: Op een terras een springend hert met een klein gewei.
Helmteken: een uitkomende stierenkop.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindricus Dilling, geboren circa 1640 te Groningen.
Ondertrouwd op 6-1-1666 te Groningen met Elisabeth Wilkens, geboren circa 1640 te Groningen, dochter van Harmannus Wilkens en Annigje Jans.
Getuige bij het huwelijk is voor hem Roelof Dilling als vader en voor haar Harmannus Wilkens als vader.
In 1666 wordt Henricus Dillinck genoemd in het Gildeboek van Groningen.

   2. 

Lucas Dilling, geboren circa 1650 te Groningen (zie IVc).

 

Generatie IV


 
IVa    Albert Dilling, geboren circa 1612 te Groningen, overleden op 17-4-1653 te Zierikzee, zoon van
Hindrik Dilling (zie IIIa) en Hindrikje Harms.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1638 met Susanna van Hecke, overleden -10-1640 te Zierikzee.
Gehuwd voor de kerk (2) op 5-4-1643 te Zierikzee met Susanna van Zalingen, geboren te Middelburg.
Zij hertrouwt met Adriaan Rombouttse Bessenaer.
Aelbrecht Dilling van Groningen wordt poorter te Zierikzee op 10-5-1638.
Bij zijn huwelijk in 1643 is hij weduwnaar. Zijn grafschrift is: Hier ligt brgr. Aalbregt Dillinck oud synde 41 j. is gest. 17 April 1653.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Henricus Dilling, gedoopt op 26-4-1639 te Zierikzee (zie Va).

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Sara Dilling, gedoopt op 24-5-1646 te Zierikzee.

   3. 

Karel Dilling, gedoopt op 30-4-1648 te Zierikzee.
Hij was heemraad van Schouwen in 1685.

   4. 

Sara Dilling, gedoopt op 31-7-1650 te Zierikzee.

   5. 

Harman Dilling, gedoopt op 3-9-1651 te Zierikzee.


IVb    Albert Dilling, geboren circa 1615, zoon van
Harm Dilling (zie IIIb) en Aaltje Berents.
Gehuwd voor de kerk op 30-11-1639 te Groningen met Trijntje Lamberts, geboren circa 1615.
Getuigen bij het huwelijk zijn voor hem Tiallings Berents als oom en voor haar Lucas Hendriks als neef.
Hij wordt in de lijst van burgervaandelen van de Stad Groningen genoemd in 1659 in de Heerestraat.
[12]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Margreta Dilling, gedoopt op 22-9-1641 te Groningen.

   2. 

Harm Dilling, geboren op 8-3-1643 te Groningen (zie Vb).

   3. 

Lambert Dilling, gedoopt op 13-7-1645 te Groningen (zie Vc).

   4. 

Abraham Dilling, gedoopt op 26-10-1647 te Groningen.

   5. 

Margreta Dilling, gedoopt op 26-8-1652 te Groningen.

   6. 

Agneta Dilling, gedoopt op 9-5-1658 te Groningen.
De moeder wordt Trijntje Haijkens genoemd bij de doop.


IVc    Lucas Dilling, geboren circa 1650 te Groningen, zoon van
Roelof Dilling (zie IIIc) en Beertje Frijling.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-12-1681 te Groningen met Christina Maria Abbring, geboren circa 1650 te Groningen, dochter van Ludolphus Abbring en Geertruit Coerts Oostenveld.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-1-1692 te Groningen met Henrica Pouwels, geboren te Groningen, dochter van Jan Pouwels en Albertje Willems van Lennep.
Bij de ondertrouwinschrijving met Christina Maria Abbring is Harmannus Abbering als broer aanwezig. Het huwelijkscontract geeft geen getuigen, de echtelieden mogen elkaar begiftigen met alle huisraad en brouwgereedschap.
[13] Een kopie van het huwelijkscontract wordt gemaakt voor de weduwe van Abel Hovinge, de stiefvader van de bruid.
Op 5-12-1693 zijn Christopher Sevensteern voormond over het kind van Lucas Dilling en Christina Maria Abbring. Lucas Dilling en Conraad Sevensteern zijn voogden.
Bij het tweede huwelijk is Pouwel Jansen als broer aanwezig.
Op 27-4-1696 wordt het testament van Grietien Talens opgemaakt. Zij herroept het testament dat zij op 16-8-1666 samen met haar zuster Jantien Talens zaliger heeft gemaakt. Als erfgenamen benoemt zij, ieder voor een gelijk deel, Maria Jans, huisvrouw van Peter Valck, Aeltjen Jans, wed. van Egbert Pauwels, Fennegien Jans, huisvrouw van Albertus van Dorsten, Jan en Maria Pellinrocks, Fennegien en Maria Talens, als nichten en neef. Zij zullen evenveel erven als Magdalena Jans, huisvrouw van Peter Everts van der Wal, Pauwel Jans, en Hindrikjen Jans, huisvrouw van Lucas Dillinck uit de goederen van testatrices zalige zuster Jantien Talens krachtens testament d.d. 16-8-1666 zullen erven.
[14]
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Bertina Maria Dilling, gedoopt op 12-9-1682 te Groningen (getuige(n): Margarita Geertsema).
Op 11-1-1692 wordt Geertruit Oostenvelt, weduwe van Hovinge als grootmoeder en voogdes van Bertina Martha Dilling genoemd.
Zij is dan 9 jaar oud.[15]

   2. 

Ludolphus Dilling, gedoopt op 8-4-1685 te Groningen (getuige(n): Gertrudis Oostenvelt).

 

Generatie V


 
Va    Henricus Dilling, notaris, schepen te Zierikzee, gedoopt op 26-4-1639 te Zierikzee, overleden op 12-7-1708 te Zierikzee, zoon van
Albert Dilling (zie IVa) en Susanna van Hecke.
Gehuwd voor de kerk (1) op 16-6-1664 te Zierikzee met Susanna van Rijswijk, gedoopt op 11-1-1637 te Zierikzee, overleden op 3-10-1681 te Zierikzee, dochter van Joris Pietersz. van Rijswijk en Janneken Mogge.
Gehuwd voor de kerk (2) op 14-1-1683 te Zierikzee met Martha de Keiser, gedoopt op 3-1-1642 te Zierikzee, begraven op 1-9-1719 te Zierikzee, dochter van Harman de Keiser en Magdalena Stavenisse.
Zij is eerder getrouwd geweest met Rutsert van Rijswijk.
Hij was ambachtsheer van de Vier Bannen van Duiveland voor Zierikzxee van 1691-1708, burgemeester van Zierikzee in 1685 en 1700, ontvanger van het Oudemanhuis van 1675-1681. Ook was hij schepen van 1678-1687 en van 1689 tot 1698. Heemraad van Schouwen in 1676-1678, weesmeester van 1703-1705.
Henricus Dillinck kwam met pasen 1662 met belijdenis ten Avondmaal. Hij werd in 1663 als notaris gecreëerd. In zijn nalatenschp was ook een meestoof buiten de Zuidhavenpoort, genaamd "de Halve Maan" met stamphuis en gevolgen welke publiek verkocht werd voor 2200 gulden.
[16]
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Albertus Dillinck, gedoopt op 23-8-1665 te Zierikzee (zie VIa).

   2. 

Joris Dillinck, gedoopt op 20-9-1667 te Zierikzee (zie VIb).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Henricus Dilling, gedoopt op 17-2-1669 te Zierikzee, begraven op 9-1-1703 te Zierikzee.
Hij was landrechter van Schouwen in 1693 en 1697, keurmeester van meekrap in 1694, heemraad van Schouwen van 1698-1700, pensionaris-honorair 1700-1703 en weesmeester in 1701 en 1702.
Hij stierf ongehuwd.

   4. 

Iman Dilling, gedoopt op 18-4-1673 te Zierikzee, overleden circa 1685.

   5. 

Charel Dilling, gedoopt op 28-4-1675 te Zierikzee, overleden op 21-2-1708 te Zierikzee.
Hij was heemraad van Schouwen van 1701-1705.


Vb    Harm Dilling, geboren op 8-3-1643 te Groningen, zoon van
Albert Dilling (zie IVb) en Trijntje Lamberts.
Gehuwd voor de kerk op 29-1-1670 te Groningen met Sophia Everts Wassinga, geboren circa 1635 te Groningen, dochter van Evert Hindriks en Hilligje Wessels.
Zij is eerder getrouwd geweest met Adam Simons.
Getuige bij het huwelijk is voor haar Warner Berents als stiefvader.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmannus Dilling, gedoopt op 11-9-1670 te Groningen (zie VIc).

   2. 

Catarina Dilling, gedoopt op 20-8-1674 te Groningen, begraven op 4-4-1738 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 29-5-1715 te Groningen met Geert Sijwersma.
Gedoopt als Trijntje.
Getuige bij het huwelijk is Harmannus Dillink als broer.

   3. 

Elisabeth Dilling, geboren circa 1675 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 15-2-1724 te Groningen met Jacob Pieters Vlasboom, geboren te Leeuwarden.
Getuige is Harmannus Dilling als broer.


Vc    Lambert Dilling, ruiter onder kolonel Kinsma, gedoopt op 13-7-1645 te Groningen, zoon van
Albert Dilling (zie IVb) en Trijntje Lamberts.
Gehuwd voor de kerk op 5-1-1672 te Groningen met Geesje Hindriks, gedoopt op 27-12-1646 te Groningen, dochter van Hindrik Wijbrants en Margje Jacobs.
Getuige bij het huwelijk is Jan Wibrants als oom.
Er is een Jan Wibrants x 1683 Gr. Derkien Claassen.
Hij wordt lidmaat te Oude Schans op 2-12-1683 met attestatie van Groningen.
Later is hier bij geschreven "vertrokken".
Uit dit huwelijk:

   1. 

Trijntje Dilling, geboren op 15-10-1672 te Groningen.

   2. 

Margje Dilling, gedoopt op 24-12-1679 te Groningen, overleden voor 1682 te Groningen.

   3. 

Margje Dilling, gedoopt op 31-1-1682 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 16-12-1710 te Groningen met Jan Antonis, geboren circa 1685 te Groningen.
Getuige bij het huwelijk is Adam Boekhorst als oom. Adam Boeckhorst is getr. 2-12-1682 met Margje Hindriks, wed. Harbert Isaacks. Daarbij is Lambert Dilling als goede bekende aanwezig.
Bij het huwelijk wordt ze Maria genoemd.

   4. 

Hindrik Dilling, gedoopt op 24-5-1688 te Groningen.

 

Generatie VI


 
VIa    Albertus Dillinck, gedoopt op 23-8-1665 te Zierikzee, begraven op 3-11-1721 te Zierikzee, zoon van
Henricus Dilling (zie Va) en Susanna van Rijswijk.
Gehuwd voor de kerk op 21-6-1693 te Zierikzee met Dana Maria van Borrendamme, gedoopt op 21-8-1672 te Zierikzee, begraven op 6-10-1752 te Zierikzee, dochter van Ds. Georgius van Borrendamme en Maria Mogge.
Hij voerde het volgende wapen:
Mr. Albertus Dillinck (1703): Een gouden golvende dwarsbalk beladen met een
zespuntige ster en vergezeld van drie ringen (2-1).
Hij was schepen van 1698-1706, burgemeester van Zierikzee in 1703, landrechter van Schouwen 1690-1692, heemraad van Schouwen in 1694, 1695, commissaris der Vier Bannen van Duiveland 1701-1706.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Susanna Dillinck, gedoopt op 21-11-1694 te Zierikzee, begraven op 14-6-1695 te Zierikzee.

   2. 

Henrietta Maria Dillinck, gedoopt op 17-12-1705 te Zierikzee, begraven op 1-3-1749 te Zierikzee.
Gehuwd voor de kerk op 26-12-1741 te Zierikzee met Jacob van Houte, zilversmid, gedoopt op 17-5-1707 te Zierikzee, zoon van Johannes van Houte en Jacomina Fervaque.
Hij is eerder getrouwd geweest met Francina Meinart, hertrouwt met Maria van der Salm.


VIb    Joris Dillinck, gedoopt op 20-9-1667 te Zierikzee, overleden op 24-11-1695 te Zierikzee, zoon van
Henricus Dilling (zie Va) en Susanna van Rijswijk.
Gehuwd op 23-8-1690 te Zierikzee met Johanna van Borrendamme, gedoopt op 27-11-1670 te Zierikzee, begraven op 8-11-1747 te Zierikzee, dochter van
Ds. Georgius van Borrendamme en Maria Mogge.
Hij was denningmeester van Dreischor. Johanna van Borrendamme was regentes van het Armkinderhuis van 1720 - 1747.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Susanna Maria Dilling, gedoopt op 8-7-1691 te Zierikzee, overleden op 20-1-1757 te Zierikzee.
Gehuwd voor de kerk op 2-8-1733 te Zierikzee met Harmannus Hammius, geboren 1696 te Culemborg, begraven op 12-12-1758 te Zierikzee.
Hij was heemraaad van Schouwen van 1729-1747, landrechter van Schouwen in 1731, keurmeester meekrap 1739-1748, weesmeester in 1748.
Uit dit huwelijk een zoon Georg Johannes Hammius, die een zoon krijgt Hermanus Dillingh Hammius, ook wel Hermanus Dilling genoemd, geboren in 1746 te Vianen.

   2. 

Joris Dilling, gedoopt op 25-1-1693 te Zierikzee, overleden voor 1695 te Zierikzee.


VIc    Harmannus Dilling, zilversmid, gedoopt op 11-9-1670 te Groningen, zoon van
Harm Dilling (zie Vb) en Sophia Everts Wassinga.
Gehuwd voor de kerk op 11-1-1702 te Leeuwarden met Marijke Postma, geboren circa 1670.
Hij wordt in 1706 burger te Leeuwarden, geboren te Groningen.
Harmannus woonde in Leeuwarden en liet daar aan het begin van de 18e eeuw kinderen dopen, die later erfgenaam werden van Catharina Walrecht, huisvrouw van Johannes Post predikant te Adorp. Zij liet in 1739 tot universele erfgenamen aanwijzen de kinderen van haar neef Harmannus Dilling te Leeuwarden, met name Harmannus, Petronella en Catharina (GrA, RA III ij, 16-9-1739).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Sophie Dilling, gedoopt op 5-10-1703 te Leeuwarden.

   2. 

Anna Sophia Dilling, gedoopt op 25-2-1705 te Leeuwarden.

   3. 

Catarina Dilling, gedoopt op 26-11-1706 te Leeuwarden.

   4. 

Piternel Dilling, gedoopt op 2-5-1710 te Leeuwarden.

   5. 

Hermannus Dilling, gedoopt op 29-11-1711 te Leeuwarden.

   6. 

Harmannus Dilling, gedoopt op 16-6-1715 te Leeuwarden (zie VII).

   7. 

Catarina Dilling, gedoopt op 28-3-1717 te Leeuwarden, begraven op 20-11-1787 te Leeuwarden.

 

Generatie VII


 
VII    Harmannus Dilling, zilversmid, gedoopt op 16-6-1715 te Leeuwarden, overleden op 19-7-1796 te Lippenhuizen, zoon van
Harmannus Dilling (zie VIc) en Marijke Postma.
Gehuwd voor de kerk op 7-4-1741 te Leeuwarden met Pieternella Susanna Leurs, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hermannus Dilling, gedoopt op 2-9-1742 te Leeuwarden (zie VIIIa).

   2. 

Susanna Dilling, gedoopt op 4-12-1743 te Leeuwarden.

   3. 

Susanna Dilling, gedoopt op 18-8-1745 te Leeuwarden.
Ondertrouwd op 1-10-1773 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 17-10-1773 te Leeuwarden met Pieter Heerbels, zoon van Johan Tobias Heerbels en Jannigje Claassen Greving.

   4. 

Frederik Dilling, gedoopt op 20-3-1748 te Leeuwarden (zie VIIIb).

   5. 

Frans Dilling, gedoopt op 21-10-1750 te Leeuwarden.

   6. 

Maria Dilling, gedoopt op 1-5-1754 te Harlingen.
Ondertrouwd op 22-4-1774 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 8-5-1774 te Leeuwarden met Joris Beizeit, geboren te Leeuwarden.

 

Generatie VIII


 
VIIIa    Hermannus Dilling, zilversmid, gedoopt op 2-9-1742 te Leeuwarden, overleden op 30-8-1807 te Leeuwarden, begraven op 1-9-1807 te Leeuwarden, zoon van
Harmannus Dilling (zie VII) en Pieternella Susanna Leurs.
Ondertrouwd op 1-4-1774 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 1-5-1774 te Leeuwarden met Margrieta Brouwer, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Petronella Susanna Dilling, gedoopt op 21-6-1776 te Leeuwarden, begraven op 8-3-1810 te Leeuwarden.
Ondertrouwd op 9-8-1793 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 25-8-1793 te Leeuwarden met Lambertus Idzardi, rentmeester, gedoopt op 20-5-1759 te Leeuwarden, overleden op 26-2-1836 te Leeuwarden, zoon van Willem Carel Hendrik Idzardi en Jacoba Meinardi.


VIIIb    Frederik Dilling, zilversmid, gedoopt op 20-3-1748 te Leeuwarden, overleden op 10-11-1797 te Balk, zoon van
Harmannus Dilling (zie VII) en Pieternella Susanna Leurs.
Gehuwd voor de kerk op 31-7-1774 te Harlingen met Anna Maria Dahmen, broodvenster, gedoopt op 26-5-1754 te Sneek, overleden op 17-10-1826 te Balk, dochter van Willem Dahmen, muziekonderwijser in Sneek en Harlingen, trompetter op het statenjacht, en Elisabeth Gerretsheim.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Petronella Suzanna Dilling, geboren op 8-7-1775 te Balk, gedoopt op 16-7-1775 te Balk, overleden op 23-3-1836 te Balk.
Gehuwd voor de kerk op 27-4-1806 te Balk met Harm Jelles van der Schuit, timmerman, geboren op 23-1-1774 te Balk, gedoopt op 30-1-1774 te Balk, overleden op 20-10-1831 te Gaasterland, zoon van Jelle Harms en Jantje Hendriks Roskam.

   2. 

Wilhelmus Frederik Dilling, geboren op 17-1-1779 te Balk (zie IX).

 

Generatie IX


 
IX    Wilhelmus Frederik Dilling, omroeper, waagmeester, glazenmaker, verver, geboren op 17-1-1779 te Balk, gedoopt op 24-1-1779 te Balk, overleden op 25-4-1821 te Leeuwarden, zoon van
Frederik Dilling (zie VIIIb) en Anna Maria Dahmen, broodvenster.
Gehuwd voor de kerk op 28-7-1805 te Balk met Hinke Tjeerds Visser, dienstmaagd, naaister, geboren op 23-3-1778 te Murmerwoude, overleden op 9-11-1821 te Leeuwarden, dochter van Tjeerd Tjeerds en Sjoukje Durks.
Gedoopt als Wilhelmus.
Willem Frederik Dillingh, Waagmeester en Tromslager in de Gemeente Balk geeft in 1815 te kennen in een brief door hem getekend: "dat hij bekleed en aangesteld is geworden op een jaarlijks tractemet. hij heeft tot nu toe nog geen betaling gezien en dat hij slechts een arbeidsman is en zijn vrouw en kinderen enz. enz. en dat de Schout zulks wetende zig schijnt te willen vermaken enz. ja dat hij zelfs zijn Magt gebruikt om een werkman zijn verdiende loon te onthouden enz. enz."
[17]
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Maria Dilling, geboren op 2-2-1806 te Balk, gedoopt op 16-2-1806 te Balk, overleden op 3-8-1841 te Leeuwarden.

   2. 

Freerk Dilling, geboren op 25-5-1807 te Balk (zie X).

   3. 

Sjoukje Dilling, geboren op 11-1-1810 te Balk, gedoopt op 21-1-1810 te Balk, overleden op 12-2-1893 te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 20-11-1836 te Leeuwarden met Evert Ates Faber, geboren op 29-7-1810 te Leeuwarden, gedoopt op 2-9-1810 te Leeuwarden, overleden op 4-9-1849 te Leeuwarden, zoon van Ate Jans en Trijntje Jans.
Gehuwd (2) op 28-2-1852 te Leeuwarden met Oebele Eelkes de Vries, geboren op 1-7-1814 te Leeuwarden, overleden op 25-8-1866 te Leeuwarden, zoon van Eelke Oeges de Vries en Djeuwke Oebeles.

 

Generatie X


 
X    Freerk Dilling, timmerman en uurwerkmaker, geboren op 25-5-1807 te Balk, gedoopt op 7-6-1807 te Balk, overleden op 7-4-1889 te Baarderadeel, zoon van
Wilhelmus Frederik Dilling (zie IX) en Hinke Tjeerds Visser, dienstmaagd, naaister.
Gehuwd (1) op 28-5-1837 te Leeuwarden met Aaltje Bonstra, geboren op 21-9-1813 te Huizum, overleden op 12-3-1846 te Huizum, dochter van Sies Bonstra en Trijntje Feenstra.
Gehuwd (2) op 17-5-1846 te Leeuwarden met Martijntje Hardorff, geboren op 22-2-1814 te Leeuwarden, overleden op 25-6-1891 te Winsum, dochter van Hillebartus Hardorff, kleermaker, en Antje IJssebrands de Vries.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hinke Dilling, geboren op 24-10-1840 te Leeuwarden, overleden op 13-3-1874 te IJlst.
Gehuwd op 2-5-1863 te Leeuwarden met Freerk Anes Walinga, geboren op 1-12-1832 te Doniawerstal, overleden op 26-4-1872 te IJlst, zoon van Anna Harings Walinga en Catharina Klazes de Jong.
Hinke Frederiks Dilling, dienstmeid, wordt op 26-2-1863 beschuldigd van diefstal. Zij zou "diefstal in de dienstbaarheid" gepleegd hebben.
[18]

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

N.N. Dilling, geboren op 30-11-1846 te Huizum, overleden op 30-11-1846 te Huizum.

   3. 

Willem Frederik Dillingh, geboren op 24-6-1848 te Huizum (zie XIa).

   4. 

Hillebartus Dilling, geboren op 1-3-1851 te Huizum (zie XIb).

   5. 

Anna Maria Dilling, geboren op 11-6-1855 te Huizum, overleden op 14-9-1933 te Henaarderadeel.
Gehuwd op 26-5-1883 te Baarderadeel met Pieter Folkerts Zijlstra, geboren op 3-12-1857 te Welsrijp, overleden op 1-9-1893 te Baarderadeel, zoon van Folkert Hindriks Zijlstra en Trijntje Willems Visser.

 

Generatie XI


 
XIa    Willem Frederik Dillingh, uurwerkmaker, barbier, geboren op 24-6-1848 te Huizum, overleden op 25-7-1920 te Spannum, zoon van
Freerk Dilling (zie X) en Martijntje Hardorff.
Gehuwd op 9-5-1873 te Wommels met Grietje Halbertsma, geboren op 5-5-1843 te Oosterend, overleden op 28-1-1918 te Spannum, dochter van Pieter Halbertsma, boerenknecht, en Maaike Iemes Pieksma.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Martijntje Frederica Dilling, geboren op 13-2-1874 te Hennaarderdeel, overleden op 4-4-1874 te Hennarderdeel.

   2. 

Frederik Willem Dillingh, geboren op 10-6-1875 te Winsum (zie XIIa).

   3. 

Pieter Dillingh, geboren op 5-2-1878 te Winsum (zie XIIb).

   4. 

Willem Frederik Dilling, geboren op 12-9-1885 te Baarderadeel.


XIb    Hillebartus Dilling, geboren op 1-3-1851 te Huizum, zoon van
Freerk Dilling (zie X) en Martijntje Hardorff.
Gehuwd op 3-5-1879 te Hennaarderdeel met Antje Halbertsma, geboren op 12-9-1856 te Hennaard, dochter van
Pieter Halbertsma, boerenknecht, en Maaike Iemes Pieksma.
{50 jarig huwelijk Hillebartus Dilling.jpg:50 jarig huwelijk Hillebartus Dilling:4:Familieadvertenties CBG}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Martientje Dilling, geboren op 11-4-1880 te Baarderadeel, overleden op 11-10-1885 te Baarderadeel.

   2. 

Maaike Dilling, geboren op 31-7-1884 te Baarderadeel.
Gehuwd op 15-5-1909 te Sneek met Jakob Jonkmans, geboren op 31-5-1885 te Sneek, overleden op 5-3-1956 te Bolsward, zoon van Gerrit Jonkmans en Dieuwke Fijlstra.

   3. 

Martijntje Dilling, geboren op 18-11-1886 te Baarderadeel.

   4. 

Grietje Dilling, geboren op 21-12-1890 te Baarderadeel, overleden op 5-9-1912 te Haskerland.

   5. 

N.N. Dilling, geboren op 4-8-1898 te Sneek, overleden op 4-8-1898 te Sneek.

 

Generatie XII


 
XIIa    Frederik Willem Dillingh, notarisklerk en onderwijzer, geboren op 10-6-1875 te Winsum, overleden op 28-9-1939 te Leeuwarden, zoon van
Willem Frederik Dillingh (zie XIa) en Grietje Halbertsma.
Gehuwd op 14-5-1903 te Bergum met Nieske van der Meulen, geboren circa 1884 te Goutum, overleden op 16-12-1928 te Suawoude, dochter van Aan Bouwes van der Meulen, boer, veehandelaar, winkelier, en Hielke Algra.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem Frederik Dillingh, geboren op 6-9-1904 te Suawoude, overleden op 23-9-1913 te Tietjerkstradeel.

   2. 

Aan Bouwes Dillingh, geboren circa 1906, overleden op 12-2-1918 te Tietjerkstradeel.

   3. 

Piet Dillingh, onderwijzer, hoofd der school, geboren op 1-2-1907 te Suawoude, overleden op 6-1-1984 te Harderwijk.
Gehuwd op 18-10-1932 te Ferwerd met Petronella Schuringa, geboren op 20-8-1904 te Oude Bildtdijk, overleden op 3-6-1987 te Harderwijk, dochter van Johannes Pieters Schuringa, onderwijzer, hoofd der school, en Trijntje Dirks de Groot.

   4. 

Grietje Dillingh, geboren circa 1911, overleden op 28-11-1928 te Tietjerkstradeel.

   5. 

Willem Frederik Dillingh, geboren circa 1915, overleden op 10-11-1918 te Tietjerkstradeel.

   6. 

Hielke Dillingh, geboren 1917, overleden op 3-5-1918 te Tietjerkstradeel.


XIIb    Pieter Dillingh, geboren op 5-2-1878 te Winsum, overleden op 7-1-1940 te Franeker, zoon van
Willem Frederik Dillingh (zie XIa) en Grietje Halbertsma.
Gehuwd op 3-12-1904 te Wonseradeel met Trijntje Algera, geboren op 14-7-1879 te Bozum, overleden op 6-3-1906 te Franeker, dochter van Folkert Alberts Algera en Clasinia Klazes Breeuwsma.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem Frederik Dillingh, geboren op 26-12-1905 te Tjerkwerd, overleden op 2-3-1993 te Dokkum.
Gehuwd met Grietje Ozinga, geboren op 10-6-1908 te Huizum, overleden op 27-3-1997 te Dokkum.

   2. 

Clasinia Dillingh, geboren op 15-8-1907 te Bolsward, overleden op 12-9-1991 te Leeuwarden.

   3. 

Frederik Dillingh, geboren op 19-12-1908 te Bolsward.

   4. 

Folkert Dillingh, geboren op 23-5-1911 (zie XIII).

   5. 

N.N. Dillingh, geboren op 9-8-1927 te Franeker, overleden op 9-8-1927 te Franeker.

   6. 

Nicolaas Dillingh, geboren te Bolsward.

 

Generatie XIII


 
XIII    Folkert Dillingh, geboren op 23-5-1911, overleden op 25-11-1965 te Franeker, zoon van
Pieter Dillingh (zie XIIb) en Trijntje Algera.
Gehuwd op 8-9-1937 te Franeker met Aafke Kruize.
{overlijdensad Folkert Dillingh.jpg:overlijdensadvertentie Folkert Dillingh:4:Familieadvertenties CBG}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Piet Dillingh, geboren op 16-2-1941 te Franeker.Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] Doornbos, W.G. 7. Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van de stad Groningen, 1580 - 1594. Groningen 1994

[2] GA III x 23 fol. 9 d.d. 13-02-1643

[3] Doornbos, W.G. 7. Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van de stad Groningen, 1580 - 1594. Groningen 1994

[4] GA RA IIIa deel 10 d.d. 30-8-1605

[5] GA Stadsrekeningen

[6] GA 880 archief Fransema inv. no. 415 d.d. 1635

[7] Etstoel 14 deel 27 folio 269 d.d. 16-11-1686

[8] GrA RA Winschoten folio 716 d.d. 9-5-1648

[9] GrA RA Winschoten folio 473 d.d. 15-12-1661

[10] GrA RA Winschoten folio 478 d.d. 26-12-1661

[11] Etstoel 14 deel 13 folio 38 d.d. 16-6-1647

[12] De burgervaandelen van de stad Groningen, W.G. Doornbos en D.F. Kuiken

[13] GA RA III ij 4 d.d. 25-11-1681

[14] GA RA IIIij, 27-4-1696

[15] GrA IIIy d.d. 11-1-1692

[16] De vroedschap van Zierikzee, P.D. de Vos, 1931

[17] Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland

[18] Fries Archief toegang 18-03 inv. no. 40 rolnr. 3148 d.d. 26-2-1863