Genealogie van Johan Buiting


 
Generatie I

 
I    Johan Buiting, ette Oostermoer 1609-1637, geboren circa 1570, overleden na 1637.
Etstoel Deel/folio/datum1/87v/16-4-1610
Eiser:Luytien Olde Eytinge, geassisteerd door zijn broer Jan Buytinck
Verweerder:Roelef Meursinge
Onderwerp:belediging.
Hij staat bij de "Bezaaide landen 1612" met 30 mud land. In 1615 kregen Gedeputeerde Johan Buitinck en Willem Roesinck instructies met betrekking tot de scheiding met Westerwolde. Zijn huishouding bestond op 1 mei 1630 uit tien personen boven één jaar. Daarbij was het inwonend personeel inbegrepen. De aantekening hierover was vermeld onder Huisinge, maar ondertekend door de keurnoten Jan Buitinck en Jan Hameringe.
In 1613, en opnieuw bij de afkondigen in 1631, was hij mede-ondertekenaar van een Buiner willekeur. Hierin werden door de eigenerfden, op straffe van boete, regels gesteld betreffende het gebruik van de marke.
In 1630 werd de waarde van het erf vastgesteld op 6000 Carolusguldens met de vermelding "Johan Buitinck aangegeven Huisinge erf, hem en zijn kinderen toekomende". Hieruit is af te leiden, dat zijn vrouw toen dus al overleden was. Het naastliggende erf had dezelfde waarde. Gelet op de verwantschap met Jan Eppinge moeten met het Smeenge erf ook nog genoemd worden het Roerkinge met 1/2 waardeel en het hier tegenover liggende erf, bewoond door Evert Sickinge met 1/4 waardeel. Zij waren ook meier van Jan Eppinge.
Goorspraken 1596: Willem Olde Eytinge laet Luitgen Campinge ende Arent Buiting gerichtlijk afeysschen ende verbieden, sodanige roggen ende gueder als sijn huisvrouwe van haer halfbroer Arent Buiting aangeerft ende gestorven sinne. Mogelijk is de Arent Buiting die hier genoemd wordt de vader van Johan Buiting.
Gehuwd met N.N. Huising, overleden voor 1630.
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto Buiting, geboren circa 1600 te Buinen (zie IIa).
   2.  Arend Buiting, geboren circa 1600 (zie IIb).
   3.  Cornelis Buiting.

Generatie II

 
IIa    Otto Buiting, geboren circa 1600 te Buinen, overleden voor 1676, zoon van Johan Buiting (zie I) en N.N. Huising.
eigenerfde op Smeenge.
Etstoel deel/bladzijde/datum 15/362/19-6-1654
Eiser:Otto Buttinck te Buinen en Cornelys Buininck
Verweerder: Albert Helinge
Onderwerp: naarkoop wegens swette
Inhoud:eiser meent meer gerechtigd te zijn tot de koop van een stuk hooiland in de Achtermaede, genaamd de Orlinge, van Jantjen Suynge weduwe Kiers bij uitmijning gekocht. Volgens verweerder heeft hij het recht van Jan Mentinck, die aan de verkoper verwant is, overgenomen, waardoor hij eerdere rechten heeft.
Gehuwd voor de kerk voor 1640 met N.N. Hamming, geboren circa 1615 te Veenhof, overleden voor 1676, dochter van Jan Hamming en Johanna Eling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Buiting, geboren circa 1630.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1655 met Roelof Bloemers, geboren circa 1630, overleden voor 1665.
etstoel Bladzijde/datum 25/2/8-11-1681
Verzoeker: Jan Buitinck en consorten, mombers over de beide zoontjes van wijlen Jan Nijsing en wijlen Roeloff Bloemerts bij Jantien Buitinge, nu hertrouwd met Jan Lunsingh te Hemmen
Onderwerp: verkoop onroerend goed
Inhoud:verzoek te verkoop van onroerend goed van de minderjarigen.
Gehuwd voor de kerk (2) 1665 te Westerbork met Jan Nijsing, zoon van Egbert Nijsing en Margarethe N.N.
etstoel Bladzijde/datum 25/2/8-11-1681
Verzoeker: Jan Buitinck en consorten, mombers over de beide zoontjes van wijlen Jan Nijsing en wijlen Roeloff Bloemerts bij Jantien Buitinge, nu hertrouwd met Jan Lunsingh te Hemmen
Onderwerp: verkoop onroerend goed
Inhoud:verzoek te verkoop van onroerend goed van de minderjarigen.
Gehuwd voor de kerk (3) 1679 met Jan Schuringe Lunsche, geboren circa 1640 te Peize, zoon van Abel Lunsche en Marritje Schuring.
RA Selwerd en Sappemeer, voogdijaanzweringen 1671-1704p. 51 31 oktober 1679
Heden heeft Otto Lunsche sich submitterende desen gerichte als voormond aengesworen over Jan Lunschen kinderen bij Aeffien Abberinge. Heden heeft Willem Abberinge als sibbevoogd aengesworen over Jan Lunschen kinderen bij Aeffien Abberinge.
p. 60 25 februari 1681
Jan Heminge als voogt aengesworen over de kinderen van Jan Lunsinck bij Aefien Abbringe.
Zij belenen op 24-11-1692 een verpachte plaats te Bonnerveen die in 1630 eigendom was van W. Hamming van de Veenhof.
   2.  Jan Buiting, geboren circa 1640 te Buinen (zie IIIa).
   3.  Grietje Buiting, geboren circa 1640 te Buinen, overleden voor 1690.
Grietje Buiting wordt als lidmaat aangenomen te Zuidlaren op 8-9-1665.
Gehuwd voor de kerk op 07-05-1665 te Noordlaren met Hindrik Leving, geboren circa 1644 te Noordlaren, overleden voor 1690, zoon van Jan Leving en Aafje Hemsing.
Etstoel deel/bladzijde/datum 24/330/25-5-1681
Eiser:Hindrick Levinge van Noordlaren als vader van zijn minderjarige zoontje Otto Levinck
Verweerder: Johan ten Rodengate als erfgenaam van zijn oom Willem Hamminge
Onderwerp: panding
Inhoud:500-0-0 wegens bepaling in het testament van wijlen Willem Hamminge d.d. 9-10-1674
Etstoel deel/bladzijde/datum 23/247/12-11-1678
Verzoeker: Hindrick Levinge te Noordlaren als momber over Everhardus ther Horst, minderjarige zoon van wijlen Jan ther Horst, brouwer te Groningen verzoekt goedkeuring van zijn accoord met de erfgenamen van Gese Everts ther Horst
Onderwerp: nalatenschap van Evert ther Horst
OSA1785 d.d. 23-6-1691 geven Hendrik Levinge te Noordlaren en cons. wonende te Groningen de erfenis van Gebbechjen Levinge in leven huisvrouw van Harmen Sprenger aan. Het betreft hooiland te Beilen, en land te Zuidlaren.

IIb    Arend Buiting, ette Oostermoer 1639-1658; gedeputeerde 1643-1657, geboren circa 1600, zoon van Johan Buiting (zie I) en N.N. Huising.
Hij woonde, evenals zijn ouders, op Huisinge. Dit erf was ten nadele van Smeenge vergroot met 17 mat hooiland tot 53 mud 2 schat en nu 1½ waardeel. De waarde was nu 14052 Carolusgulden. Arendt had mogelijk een inwonende broer Cornelis, hetgeen de grootte ten opzichte van Smeenge kan verklaren.
Gehuwd met Anneken Huising, overleden 1687.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Buiting, geboren voor 1640 (zie IIIb).

Generatie III

 
IIIa    Jan Buiting, eigenerfde te Veenhof, geboren circa 1640 te Buinen, overleden voor 1712 te Gieten, zoon van Otto Buiting (zie IIa) en N.N. Hamming.
Hij was in 1689 nog weerbaar. Hij kwmam ook voor in de Haardsteden registers van 1691 tot en met 1695. Daarna verliet hij het Smeenge erf en werd boer op de Veenhof in de gemeente Gieten. Op 25-6-1697 kerkelijk te Gieten komende met attestatie van Borger, werd hij met zijn huisvrouw en de kinderen Aaltien (Aavien), Otto en Grietien tot het avondmaal toegelaten.
Op 29-4-1690 verkochten Jan Buitinge te Buinen, Thale Lamberts, Gerrit van der Graften, mede voor hunne vrouwen, mitsgaders Albert Levingh te Groningen, aan Harmen Sprenger, borger en brouwer te Groningen, getrouwd met Gebbechien Levinge, hare vaste goederen te Zuidlaren. Het ging om een halve plaats, gescheiden met Aaltien Levinge en door Willem Cornelis gepacht. Van het verkochte was de helft voor Jan Buiting.
Ook werd geërfd door Jan Buiting en Tale Lamberts, bakker te Groningen en consorten, in dezelfde verhoudin van de overleden huisvrouw van Jacobus Mettinge. Volgens de boeken woonde Buitinge toen te Bunne. Dit laatste is echter waarschijnlijk een schrijffout. Hij woonde niet in Bunne maar in Buinen.
Volgens de Goedschattingen van februari 1694 had Buiting's schoonzoon Roelof Hovingh twee paarden en moest hij van 400 gulden belasting betalen, Jan Buiting zelf van 800 gulden. Hij had toen ook nog inwoningn van ene Hendrick Heideker, "een vrij persoon sonder Buric in dese Lantschap, op interesse 1550 gld." Deze werd aangelagen naar 1800 gulden. Jan Buiting bleef eigenaar van zijn Buiner landerijen en tijdens de Goedschatting van juni 1705 werd de meier Albert aangeslagen naar 750 gulden.
Gehuwd voor de kerk op 07-05-1665 te Noordlaren met Aaltje Leving, gedoopt op 05-02-1643 te Noordlaren, overleden op 19-11-1712 te Gieten, dochter van Jan Leving en Aafje Hemsing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto Buiting, geboren circa 1668 te Buinen (zie IVa).
   2.  Jantje Buiting, geboren circa 1670 te Buinen, overleden voor 1712.
Gehuwd met Roelof Hoving, geboren circa 1670, zoon van Willem Hoving en Jantje Rosing.
Hij is alleen aanwezig op de bruiloft van Grietje Buiting, de zuster van zijn vrouw. Ook Jantiens vader was hier niet aanwezig. Misschien waren zij toen reeds overleden. Het echtpaar woonde op het Buitinge erf te Buinen. Dit was de zuidelijke helft van "Huisinge ofte Buitinge". In 1705 woonde Roelof Hoving op het 12e waardeel en nadien woonden Arendt en Geert Hoving daar. Ze woonden ook nog op het 2e waardeel, waar in 1630 Jan Eppinge als eigenaar aangegeven stond. Hierop had Buitinge later ook eigendom.
Op 15 mei 1700 lenen Roelof Hoving en Jantien te Buinen van Jan Seegeringe en Eempien, en van Geessien Seegeringe, weduwe van Roelof Seegeringe, 100 gulden.
Op 1-5-1677 leent een Willem Hoving te Buinen 400 gld. van Roelof Seegeringe en Geessien Rosinge.
SP312 Deel 1 folio 55 lening
Leners:Roelof Hoving x Jantje te Buinen
Uitleners:Jan Segering x Eemtje en Geesje Segering wed. Roelof Segering te Exloo
Bedrag:100 wegens oude leningen
Plaats:Buinen Datum:15-5-1700
Op 1-5-1708 bekent Roelof Hoving schuldig te zijn aan Willem Seegering te Exloo een som van 400 gld. (SP312 deel 1 folio 56_
In 1691, 1692, 1693 wordt Roelof Hovinge te Buinen voor 3/4 aangeslagen in het haardstedenregister. In 1694 en 1695 wordt hij voor 1/2 aangeslagen en zijn meijer Wigbolt ook voor 1/2.
   3.  Aafje Buiting, geboren circa 1675 te Buinen.
Gehuwd op 09-05-1707 te (h.c.) met Egbert Haange, geboren circa 1680 te Grolloo, zoon van Albert Haange.
De getuigen bij het h.c. van 1724 zijn:
Jan Sissingh, J. Harders Willem Willems Nyen Schuttrups als hoofdmombaar, Roelof Mantinge, Jan Schuttrups en Hindrik Seringe als medemombaren des bruids stiefvader Jan Wiggerts moeder Hindrikien Mantinge en broeder Hindrik Mantinge.
Etstoel Deel/folio/datum55/109/25-6-1765
Eiser:Lucas Sissing te Zuidlaren volle neef en dus in de 4e graad verwant aan ette Geert Haanghe onlangs te Coevorden overleden en dus tot deze van zijn vader wijlen Egbert Haanges kant en wegens huwelijks contract d.d. 17-8-1724 tussen Egbert Haanghe en Jantijn Geers Mantinge overleden ouders van Geert Haanghe gerechtigd tot de goederen door Egbert Haanghe aangebracht.
Verweerder:Hajo Pierius gehuwd met Hindrikje Houwing te Farmsum halve zuster en dus erfgenaam van ette Geert Haange
Onderwerp:erfenis
Inhoud:eiser wil zijn deel van de erfenis. De moeder van ette G. Haange is opnieuw gehuwd met Hindrik Houwinge. Uit dit huwelijk de genoemde dochter Hindrikje.
   4.  Jan Leving Buiting, geboren circa 1675 te Buinen (zie IVb).
   5.  Hindrik Buiting, schulte Borger, Gasselte 1717-1720, geboren circa 1680 te Buinen.
Hij werd als minderjarige aangesteld als schulte van Borger en Gasselte op 16-3-1717, dus hij is geboren na 16-3-1692. Als verwalter-schults treed eerst Jan Steenbergen op (17-7-1719) en op 2-3-1719 door Drost en Gedeputeerden toegelaten en beëdigd Maurits Caspers Hommens. Als nieuwe schulte werd op 19-3-1720 Jan Aling aangesteld, oud 17 jaar. Hendrik Buiting zal omstreeks 1719 zijn overleden. Hij liet geen goederen na, want er werd geen successie betaald.
   6.  Grietje Buiting, geboren circa 1685 te Buinen, overleden voor 1716.
Overleden voor 10-9-1715.
Gehuwd voor de kerk op 28-08-1711 te Veendam met Jan Egberts, koopman te Veendam.
RA Veendam 1698 03-06 Jan Egberts Coopman in Veendam won. ter ener en Etsko Popkens en Meije Jans el. op de Meeden won. ter anderen, maken een verwisseling van een huis en schuur gelegen op de Meeden tegen een stuk land in de Oude Muntendam.
Hij was weduwnaar met een al getrouwde zoon. Op de achterkant van het huwelijkscontract is later geschreven: "Deze aangebrachte goederen hebben wij weer ontvangen, exemt de kiste en het aangebrachte gelt niet. Veendam 10 Sept 1715".
Getuigen h.c.:
Zijn kant: Egbert Jans x Agtje Alles, zoon en schoondochter, Arent Egberts x Jantje Peters, broer en schoonzuster.
Haar kant: Jan Berents x Trijntje Roelofs van Glimmen, halfbroer en schoonzuster; Aaltje Leving, moeder van de bruid; Otto Buiting, broer; Jan Leving Buiting, broer; Roelof Hoving, zwager; Egbert Haange en Aafje Buiting, zwager en zuster.

IIIb    Harm Buiting, geboren voor 1640, overleden voor 1680 te Buinen? Zoon van Arend Buiting (zie IIb) en Anneken Huising.
Gehuwd voor de kerk op 25-08-1661 te Wachtum met Jantje Huising, geboren voor 1643, overleden na 1689, dochter van Jonge Jan Huising en Lammechien Pietersdr. Schuiringe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Buiting, geboren circa 1662 (zie IVc).
   2.  Lammigje Buiting, geboren voor 1670, overleden circa 1694.
Gehuwd voor de kerk 1690 met Jan Tijmens Oldenhuis, geboren voor 1670, zoon van Tymen Oldenhuis en Aaltje Nijenhuis.

Generatie IV

 
IVa    Otto Buiting, landbouwer Veenhof, geboren circa 1668 te Buinen, overleden circa 1728 te Gieten, zoon van Jan Buiting (zie IIIa) en Aaltje Leving.
De lidmatenlijst van Gieten van 1718 geeft op de Veenhof: "Otto Buitinghe, Freerijkijn Buitinghe, sijn huisvrouw".
Hij verkrijgt als erfdeel de Buiner bezittingen, die volgens de kadastrale kaar van 1832 aan de familie Hidding behoren. Otto's meier Harm Berents staat op een lijst met achterstallige schattingen gedateerd 16-2-1728.
Volgens een staat van het waardeel vanaf 1718 te Buinen, waarschijnlijk in verband met de venen aldaar opgemaakt vinden we: Otto Leving Buiting 5¼ vorrels waardeel, waarvan op 30-8-1819 eigenaren zijn: Harm Hidding, Geert Stevens en Jacobus Heres.
Gehuwd voor de kerk op 29-10-1710 te Gieten met Frederika Alinge Meijering, gedoopt op 11-11-1668 te Gasselte, overleden op 18-10-1733 te Veenhof, begraven op 23-10-1733 te Gieten, dochter van Jan Meijering, brouwer en tapper, en Jantje Tebinge.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heiltje Buiting, geboren circa 1712 te Veenhof, begraven op 03-02-1795 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 07-05-1730 te Gasselte met Jan Hidding, ouderling Gasselte 1747-1749. Geboren op 27-08-1704 te Gasselte, overleden op 15-06-1782 te Gasselte, zoon van Willem Hidding en Roelofje Huising.
   2.  Jan Buiting, geboren circa 1712 te Veenhof (zie Va).
   3.  Hendrika Buiting, geboren circa 1712 te Veenhof, overleden op 21-02-1763 te Noordlaren.
Gehuwd voor de kerk op 20-04-1740 te Noordlaren met Jannes Hoenderken, gedoopt op 20-10-1701 te Noordlaren, overleden op 21-02-1763 te Noordlaren, zoon van Albert Hoenderken en Arentien Hoiting.

IVb    Jan Leving Buiting, geboren circa 1675 te Buinen, zoon van Jan Buiting (zie IIIa) en Aaltje Leving.
Als echtpaar lidmaat geworden te Gieten in 1702.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1702 met Aaltje Ottens, geboren circa 1670 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1703 met Margje Alting, geboren te Onnen, gedoopt op 26-04-1674 te Noordlaren, dochter van Hindrik Willems Alting en Willemtje Abbring.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Willemina Buiting, geboren circa 1700 te Glimmen.
Gehuwd voor de kerk op 14-04-1731 te Groningen met Feijo Arents Hoising, geboren circa 1695 te Veele, zoon van Arent Feijes en Teube Aijckes Warring.

IVc    Hindrik Buiting, geboren circa 1662, overleden voor 1696, zoon van Harm Buiting (zie IIIb) en Jantje Huising.
Etstoel 14 deel 38 193/25-6-1709
Verzoeker: ette Hindrik Hiddinge, Jan Oldenhuys, Roelof Oldenhuys, mombers over Harmen Buytingh te Buyne verzoeken (aangezien hoofdmomber Jan Hilbinge is overleden) om meerderjarigverklaring van hun pupil, zodat hij zijn eigen zaken kan regelen.
Gehuwd voor de kerk 1687 met Aaltje Oldenhuis, overleden 1702, dochter van Tymen Oldenhuis en Aaltje Nijenhuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Buiting, geboren circa 1688 te Buinen (zie Vb).

Generatie V

 
Va    Jan Buiting, ette voor het Oostermoer van 1734 tot 1782, geboren circa 1712 te Veenhof, overleden na 1763, zoon van Otto Buiting (zie IVa) en Frederika Alinge Meijering.
HSR 1742 Veenhof: 2, en wegens 't ampt.
Etstoel Deel/folio/datum54/82vo/29-6-1762
Onderwerp:benoeming mombers
Inhoud:ette J. Buitink van de Veenhof geeft aan dat hij wil trouwen met Willemtijn Wolters weduwe wijlen de wedman Eevert van der Veen te Wildervank. Zijn minderjarige kinderen zijn Frerikjen Buitink, geboren 23-3-1738, Otto Buitink geboren 13-7-1743 en Hindrikjen Buitink geboren 8-1-1745. Hij verzoekt om meerderjarig verklaring van de kinderen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 16-01-1737 te Eelde met Jantje Cluiving, geboren circa 1705 te Eelde, overleden op 10-01-1745 te Gieten, dochter van Otto Cluiving en Jeigje Homan.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-04-1763 te Wildervank met Willemtien Wolters, geboren circa 1740, dochter van Trijntje Harms.
h.c. 1-7-1762 Wildervank.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Otto Buiting, geboren te Veenhof, gedoopt op 09-02-1738 te Gieten, overleden op 28-02-1738 te Gieten.
   2.  Frerikje Buiting, geboren op 23-03-1739 te Veenhof, gedoopt op 29-03-1739 te Gieten.
HSR 1764 Veenhof: woont in een kamertien.
Gehuwd voor de kerk op 07-05-1775 te Gieten met Hendrik Hommes, koopman, winkelier, gedoopt op 07-08-1729 te Emmen, zoon van Marisse Caspers Hommes, advocaat; verwalter-schulte, en Jantje Hendriks Smit.
HSR 1764 Gieten: 3, winkelier.
HSR 1774 Gieten: 3, koopman.
HSR 1784 Gieten: 4, nering.
HSR 1794 Gieten: 5, nering.
   3.  Otto Buiting, geboren te Veenhof, gedoopt op 01-10-1741 te Gieten.
   4.  Otto Buiting, geboren op 14-06-1743 te Veenhof (zie VIa).
   5.  Hindrikje Jans Buiting, geboren op 08-01-1745 te Veenhof, gedoopt op 10-01-1745 te Gieten, overleden op 18-04-1809 te Eext, begraven op 25-04-1809 te Anloo.
Ondertrouwd op 22-05-1779 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 27-06-1779 te Gieten met Jacob Ottens Homan, landbouwer, geboren te Eext, gedoopt op 13-03-1746 te Anloo (getuige(n): Hindrikje Meijering van Eext), overleden op 05-12-1807 te Eext, begraven op 11-12-1807 te Anloo, zoon van Otto Barelts Homan en Jacobje Jacobs Meijering.
In 1784, 1794 en 1804 wordt Jacob Homan genoemd in het haardstedenregister van Eext met twee paarden, op de plaats waar daarvoor zijn vader Otto Homan genoemd werd.[OSA 868]
In 1790 maken Jacob Homan en zijn beide zusters Jeigje en Aaltje een scheiding van de ouderlijke goederen, gelegen te Eext, Gieten en Bonnen.[Toegang 328 Archief Meijering inv. no. 7 d.d. 1790]
{Handtekening Jacob Homan.jpg:Handtekeningen Jacob, Jeigje en Aaltje Homan:8:Toegang 328 Archief Meijering inv. no. 7 d.d. 1790}
In 1797 en 1798 wordt hij te Eext vermeld als boer, gehuwd met 2 kinderen.[OSA 1383].

Vb    Harm Buiting, ette Oostermoer 1713-1736, geboren circa 1688 te Buinen, overleden voor 1737, zoon van Hindrik Buiting (zie IVc) en Aaltje Oldenhuis.
SP 319 dl 1 Fol. 132 dd 11-04-1737 Staat en inventaris
Ouders: wijlen ette Harm Buiting en wijlen Harmanna Hilbing
Hoofdmomber:H.J. Wolters
Medemombers:H. Nijsing, F. Oldenhuis, W. Hiddingh
NB:Erg veel landerijen, lange inventaris inclusief boeken
SP312 Deel 1 folio 121 lening
Leners:kinderen van wijlen ette H. Buiting en Harmanna Hilbing, genaamd Hindrik en Aaltje Buiting. Mombers zijn H.J. Wolters, schulte van Vries; H. Nijsing, schulte van Westerbork; L. Oldenhuis, schulte van Zwinderenl W. Hidding, schulte van Koekange
Uitleners:F. Dannenberg en zuster Anna Dannenberg te Steenwijk
Bedrag:10000
Plaats:Borger
Datum:13-8-1737.
Gehuwd voor de kerk voor 1717 met Hermanna Hilbing, gedoopt op 30-07-1682 te Gasselte, overleden voor 1737, dochter van Jan Hilbing, ette Oostermoer 1694-1709, en Frerikje Buining.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Buiting, geboren circa 1712 te Borger (zie VIb).
   2.  Aaltje Buiting, gedoopt op 11-04-1717 te Gasselte, overleden op 23-09-1745 te Gasselte.
Ondertrouwd op 04-08-1742 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 29-08-1742 te Rolde met Harm Hendrik Harringa, gedoopt circa 1717 te Hatzum (Ostfriesland).

Generatie VI

 
VIa    Otto Buiting, landbouwer op de Veenhof, geboren op 14-06-1743 te Veenhof, gedoopt op 16-06-1743 te Gieten, overleden op 12-07-1819 te Bonnen, zoon van Jan Buiting (zie Va) en Jantje Cluiving.
Otto Buiting wordt aangeslagen in de haardstedenregisters in de Veenhof in 1784, 1794 en 1804 voor 4 paarden.
In 1797/1798 wordt hij genoemd in de Veenhof als landbouwer, gehuwd met één kind.[OSA 1383]
In 1807 woont hij in de Veenhof op nummer 95. [OSA 1513 d.d. 1807].
Gehuwd voor de kerk op 17-12-1768 te Gieten met Harmtien Arents Homan, geboren te Yde, gedoopt op 16-02-1744 te Vries, overleden op 08-07-1821 te Veenhof, dochter van Arent Jans Homan en Jantje Claassen Huizing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Buiting, geboren te Veenhof (zie VIIa).
   2.  Arend Homan, geboren op 03-11-1773 te Gieten (zie VIIb).
   3.  Otto Buiting, geboren te Veenhof, gedoopt op 21-06-1778 te Gieten, overleden voor 1784.
   4.  Otto Buiting, geboren te Veenhof (zie VIIc).

VIb    Hindrik Buiting, conducteur van 's lands militie, geboren circa 1712 te Borger, overleden voor 1761 te Borger, zoon van Harm Buiting (zie Vb) en Hermanna Hilbing.
SP 319 Deel 3 Folio 346 dd.18-2-1761 Momberbenoeming
Ouders:wijlen conducteur H. Buiting en wijlen mevrouw S.H.C. Ellents van Buinen
Kinderen:Harmanna Buiting
h.m.:schulte H.J. Wolters van Vries
m.m.:Rentmeester J. Ellents van Anloo; H.D. Tjassens van Bonnen; schulte J. Oldenhuis van Zwinderen.
Gehuwd voor de kerk op 06-07-1740 te Anloo met Sara Hester Catharina Ellents, gedoopt op 07-01-1720 te Assen, dochter van Gerhard Coenraat Ellents en Engelina Jullens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmanna Buiting, geboren op 19-03-1742 te Borger, overleden op 16-07-1824 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 19-06-1765 te Borger met Dr. Jan Frederik Bijmholt, ontvanger der belasting, geboren op 28-11-1740 te Noordhorn, overleden op 09-01-1819 te Gieten, zoon van Harm Theodorus Bijmholt en Marina ten Hoorn.

Generatie VII

 
VIIa    Jan Buiting, geboren te Veenhof, gedoopt op 15-10-1769 te Gieten, overleden op 23-12-1802 te Veenhof, zoon van Otto Buiting (zie VIa) en Harmtien Arents Homan.
Jan Buiting wordt in 1798 genoemd wonende in de Veenhof op huisnummer 89, 29 jaar oud, als zoon, boer, gehuwd met één kind.[OSA 1383]
In 1808 is Jan Buiting overleden en er worden bij het huwelijk van Hillechien met Jan Seubering mombers benoemd over de kinderen. De kinderen zijn Harmtje Buiting, 11 jaar oud, Willem Buiting, 9 jaar oud en Jantje Buiting, 6 jaar oud. De hoofdmomber is Arent Buiting van Yde, een broer van Jan Buiting en de medemomber van vaderszijde is Otto Buiting junior van de Veenhof. Aan moederszijde zijn de mombers Harm Willems van Bonnerveen en Willem Aalderts van Gieten.[Schultenprotocol 282 deel 1 folio 276 d.d. 26-3-1808].
Gehuwd voor de kerk op 04-12-1796 te Gieten met Hillechien Willems Meijering, geboren op 08-09-1771 te Bonnerveen, gedoopt op 08-09-1771 te Gieten, overleden op 18-05-1812 te Veenhof, dochter van Willem Harms Meijering, landbouwer Bonnerveen; representant Gieten 1795, en Jantje Hindriks Speelman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmtien Buiting, geboren te Veenhof, gedoopt op 24-09-1797 te Gieten, overleden op 21-02-1873 te Essen, Haren.
Gehuwd op 10-05-1821 te Haren met Roelof ter Borg, geboren op 21-03-1793 te Haren, overleden op 01-03-1850 te Haren, zoon van Fredericus ter Borg en Johanna Swartwolt.
   2.  Willem Buiting, geboren te Veenhof, gedoopt op 16-06-1799 te Gieten, overleden op 26-08-1863 te Yde.
Gehuwd op 15-01-1824 te Gieten met Fennigje Berents Trip, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 11-05-1805 te Gieten, overleden op 08-06-1839 te Yde, dochter van Berent Jans Trip, landbouwer, en Gezina Willems Meinders.
   3.  Otto Buiting, geboren te Veenhof, gedoopt op 16-06-1799 te Gieten, overleden voor 1808 te Veenhof.
   4.  Jantien Buiting, geboren op 10-03-1802 te Veenhof, gedoopt op 14-03-1802 te Gieten, overleden op 17-07-1868 te Gieten.
Gehuwd op 15-06-1826 te Gieten met Thie Berends Hogenesch, landbouwer, geboren op 27-05-1801 te Gieten, gedoopt op 07-06-1801 te Gieten, overleden op 20-06-1867 te Gieten, zoon van Berend Hogenesch, schatbeurder, landbouwer, en Jantje Jans.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 234.

VIIb    Arend Homan, landbouwer, geboren op 03-11-1773 te Gieten, gedoopt op 07-11-1773 te Gieten, overleden op 10-02-1858 te Yde, zoon van Otto Buiting (zie VIa) en Harmtien Arents Homan.
Gehuwd voor de kerk op 26-05-1799 te Vries met Aaltje Alberts Homan, geboren te Taarlo, gedoopt op 27-03-1780 te Vries, overleden op 05-07-1862 te Yde, dochter van Albert Hindriks, landbouwer, en Jantje Arents Homan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lukas Homan, geboren te Yde, gedoopt 03-1800 te Vries.
   2.  Harmtien Arends Homan, geboren te Yde, gedoopt op 17-05-1801 te Vries, overleden op 02-01-1840 te Yde.
Gehuwd op 19-12-1823 te Vries met Jan Jannes Barkhuis, landbouwer, geboren te Zeijen, gedoopt op 13-08-1797 te Vries, overleden op 02-02-1860 te Yde, zoon van Jannes Alberts Barkhuis, landbouwer, en Annechien Harms Kremer.
   3.  Jantien Homan, geboren te Yde, gedoopt op 15-04-1804 te Vries, overleden op 13-05-1862 te Noordlaren.
Gehuwd op 21-05-1829 te Haren met Willem Brands, landbouwer, gedoopt op 19-02-1797 te Noordlaren, overleden op 19-01-1871 te Noordlaren, zoon van Egbert Willems Brands, landbouwer, en Sophia Hidding.
{Jantien Homan_1804.jpg:Jantien Homan:11:Met dank aan fam. Boxen}
{Jantien Homan_1804 detail.jpg:Jantien Homan, detial schilderij:6:Met dank aan fam. Boxen}.
   4.  Otte Homan, landbouwer, geboren te Yde, gedoopt op 07-08-1806 te Vries, overleden op 09-01-1883 te Yde.
Gehuwd op 23-06-1864 te Vries met Geertien Buiter, geboren op 07-09-1831 te Yde, overleden op 02-07-1920 te Paterswolde, dochter van Geert Harms Buiter, schaapherder, en Berentje Claassen Hardenberg.
   5.  Albertien Homan, landbouwersche, geboren op 08-04-1817 te Yde, overleden op 24-01-1840 te Yde.

VIIc    Otto Buiting, landbouwer, geboren te Veenhof, gedoopt op 16-05-1784 te Gieten, overleden op 17-02-1871 te Veenhof, zoon van Otto Buiting (zie VIa) en Harmtien Arents Homan.
Hij wordt op de bewonerslijst van 1825 genoemd op de Veenhof.
Volgens de Kadastrale Atlas van 1832 woont hij op Sectie D no. 81, 184bis, 195b.
Ondertrouwd op 22-09-1810 te Vries, gehuwd voor de kerk op 14-10-1810 te Gieten met Jantien Alberts Homan, geboren op 04-01-1784 te Taarlo, gedoopt op 18-01-1784 te Vries, overleden op 05-10-1864 te Veenhof, dochter van Albert Hindriks, landbouwer, en Jantje Arents Homan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Buiting, geboren op 15-08-1811 te Veenhof (zie VIII).
   2.  Harmtje Buiting, geboren op 21-11-1815 te Yde, overleden op 08-01-1901 te Gieten.
Gehuwd op 19-05-1847 te Zuidlaren met Jan Luigjes Smeenge, geboren op 02-01-1807 te Zuidlaren, gedoopt op 11-01-1807 te Zuidlaren, overleden op 17-07-1787 te Zuidlaren, zoon van Jannes Jans Smeenge en Jantje Roelofs Eggens.

Generatie VIII

 
VIII    Albert Buiting, landbouwer, geboren op 15-08-1811 te Veenhof, gedoopt op 18-08-1811 te Gieten, overleden op 21-06-1893 te Veenhof, zoon van Otto Buiting (zie VIIc) en Jantien Alberts Homan.
Gehuwd op 03-06-1835 te Gieten met Marchien Braams, geboren op 30-08-1812 te Eext, overleden op 19-09-1871 te Grolloo, dochter van Jan Meursing Braams, belastingpachter, wethouder van Anloo, lid van de Provinciale Staten van Drenthe 1835-1848, en Grietje Freriks Dekens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Buiting, geboren op 21-04-1836 te Veenhof, overleden op 12-03-1838 te Veenhof.
   2.  Grietje Buiting, geboren op 30-01-1838 te Veenhof, overleden op 22-12-1934 te Gieten.
Gehuwd op 17-07-1863 te Anloo met Albert Hoben, landbouwer, geboren op 23-05-1842 te Amen, overleden op 28-01-1879 te Grolloo, zoon van Egbert Hoben en Hindrikje Sijbering.
   3.  Otte Buiting, geboren op 04-07-1840 te Veenhof (zie IXa).
   4.  Jan Meursing Buiting, geboren op 22-03-1843 te Veenhof (zie IXb).

Generatie IX

 
IXa    Otte Buiting, landbouwer, geboren op 04-07-1840 te Veenhof, overleden op 25-02-1887 te Veenhof, zoon van Albert Buiting (zie VIII) en Marchien Braams.
Gehuwd op 23-04-1880 te Gieten met Aaffien Kors, geboren op 13-08-1855 te Annen, overleden op 27-07-1936 te Gieten, dochter van Albert Kors en Aaltje Schuiling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrechien Buiting, geboren op 12-02-1881 te Veenhof, overleden op 04-02-1968 te Gieten.
Gehuwd op 23-06-1910 te Gieten met Roelof Karssens, landbouwer, geboren op 26-02-1875 te Zuidlaren, overleden op 17-02-1953 te Gieten.
   2.  Harmtien Buiting, geboren op 28-06-1883 te Veenhof.
Gehuwd op 23-06-1910 te Gieten met Lambertus Karsens, landbouwer, geboren op 17-02-1876 te Zuidlaren, overleden op 17-01-1933 te Zuidlaren.
   3.  Albert Buiting, landbouwer, geboren op 03-03-1886 te Veenhof, overleden op 24-02-1978.
Gehuwd op 15-06-1917 te Gieten met Jantien Meijeringh, geboren op 14-07-1888 te Gieten, overleden op 16-02-1970, dochter van Jan Meijeringh, landbouwer, en Jeichien Jobing.

IXb    Jan Meursing Buiting, landbouwer, geboren op 22-03-1843 te Veenhof, overleden op 22-09-1925 te Gieten, zoon van Albert Buiting (zie VIII) en Marchien Braams.
Gehuwd op 27-10-1874 te Westerbork met Roelofje Ottens, geboren op 19-12-1847 te Westerbork, overleden op 22-06-1919 te Veenhof, dochter van Roelof Ottens en Lammigje Thijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roeliena Buiting, geboren op 02-01-1882 te Veenhof, overleden op 31-12-1883 te Veenhof.
   2.  N.N. Buiting, geboren op 03-04-1885 te Veenhof, overleden op 03-04-1885 te Veenhof.
   3.  Roeliena Buiting, geboren op 24-08-1886 te Veenhof, overleden op 25-08-1886 te Veenhof.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software