Genealogie van Hindrik Meijering


 
Generatie I

 
I    Hindrik Meijering, geboren circa 1630, overleden voor 1674, zoon van Jan Geerts Meijering en Wemmula Aling.
Hindrik Meijering wordt 15-2-1669 als armvoogd genoemd te Gieten. [Schultenprotocol 264 deel 1 folio 25 d.d. 15-2-1669] Jantje Maets, huisvrouw van Hendrik Coops wordt lidmaat te Westerlee op 12-6-1674, komende van Gieten.
Gehuwd voor de kerk circa 1660 met Jantje Maathuis, geboren circa 1640, overleden te Groningen? Begraven op 23-10-1682 te Gieten, dochter van Harm Maathuis en Hindrikje Maats.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hindriks Meijering, geboren circa 1660 te Bonnen (zie IIa).
   2.  Grietje Meijering, geboren circa 1665 te Bonnen.
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1691 te Westerlee met Jan Coops, geboren circa 1665 te Westerlee, overleden circa 1705 te Westerlee, zoon van Hindrik Coops en Elscke Roelofs Bloemenborg.
Jan Coops wordt lidmaat te Westerlee op 6-6-1691, evenals Grietje Meijering, zijn huisvrouw.
Jan Coops en Grietjen Meijering maken op 11-4-1692 een mutueel testament. In het testament krijgen de armen 50 gulden. [GA RA Westerlee folio 24v d.d. 11-4-1692]
Tiddo Sickens en Geeske te Heiligerlee verkopen in 1699 aan: "Jan Coops en Otto Meijeringh resp. zwagers, beide in Westerlee, seker provincie plaatse gelegen in Hilligerlee, met de behuisinge zoals Jan Dates en huisvrouw meijerwijze gebruiken en bewonen, zijnde Willem Fockens daar onder gehorigh en voor soo veel, van Jan Datens tot noch wort bewoont onder de behuisinge beklemt, en sulx met bedingh, dat an de heer rentmeester der provincie vaste goederen, soodane twintig daler daar op geleght als provinciehuijr, van coopers moeten worden betaalt, mits dat vercoopers deselve vrij te boecke brengen, 950 gulden te betalen in 2 termijnen; geschenk verkopers en coopers halff en halff betaelende".[GA RA Westerlee folio 145v d.d. 11-1-1699]
Op 5-7-1700 is er weer sprake van een verkoping: "Jan Coops en Otto Meijeringh zwagers verkopen provincieplaetse, sijnde de overdracht onder de behuisinge beklemt, aan Claes Theuwes en Martjen Edens, overdracht van de provincieplaetse met eigen behuisinge en boommagie, so tegenwoordig van Jan Dates en huisvrouw wordt bewoont, gelegen in Heiligerlee, zijnde Willem Fockes provincieplaets hier meede onder gereeckent en verkocht wordt en onder Jan Datens gebruikende plaetse is beklemt (mits aan rentmeester provincie goederen 20 daler provinciehuur jaerlijks te betalen), voor 1335 gulden, te betalen in 4 termijnen".[GA RA Westerlee folio 163v d.d. 5-7-1700]
Op 11-1-1707 lenen Hindrick Tijmens en Rixte Harmens in Winschoten van Jan Tjapkes en Harm Ottes voormond en voogd over de kinderen van wijlen Jan Coops en Grietje Meijering 300 gulden. [GA RA Westerlee d.d. 11-1-1707] Op 3-5-1707 leent Joest Joestens van dezelfde voogen 150 gulden.
Kinderen uit het huwelijk van Jan Coops en Grietje Meijering zijn Elsje, Hindrik Meijering, Jantje en Hindrikje Jans.
   3.  Willem Meijering, geboren circa 1670 te Bonnen (zie IIb).
   4.  Otto Meijering, geboren circa 1670 te Bonnen (zie IIc).

Generatie II

 
IIa    Jan Hindriks Meijering, geboren circa 1660 te Bonnen, overleden na 1694, zoon van Hindrik Meijering (zie I) en Jantje Maathuis.
De ondertrouw inschrijving te Groningen is: "Jan Meijerinck van Bonnen en Grietien Egberts wed. van Jan Nijehuijs pro qua Jacob Jochems als neve". Ondertrouwd op 18-02-1682 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 16-03-1682 te Groningen met Grietje Egberts, geboren circa 1660 te Groningen, dochter van Egbert Harms en Ide Edses.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Meijering, gedoopt op 08-12-1682 te Groningen, overleden voor 1684 te Groningen.
   2.  Jantje Jans Meijering, gedoopt op 07-09-1684 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 14-12-1706 te Groningen met Jacob Arents, gedoopt op 28-06-1681 te Groningen, zoon van Arent Jans en Geesje Harms.
Getuige is Jan Gerrits van Delfsen als neef en voogd.
Kinderen geboren te Groningen: Arent, Jan, Grietje, Geesje en Ida Jacobs.
   3.  Ida Meijering, gedoopt op 26-01-1688 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 15-05-1711 te Groningen met Gerben Tjipkes, geboren te Leek, gedoopt op 24-10-1680 te Midwolde, zoon van Tiepko Hansen en Aafke Gerbens.
Getuige bij het huwelijk tussen Gerben Tjipkes en Ida Meijering is Timen Clasens als stiefvader. Kinderen uit het huwelijk van Gerben Tjipkes en Ida Meijering: Aafje, Jannes, Grietje en Germendina.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-01-1721 te Groningen met Tjeert Jochums, gedoopt op 09-03-1684 te Veendam, zoon van Jochum Jeijps en Frouke Tjeerts.
Kinderen uit het huwelijk van Tjeert Jochums en Ida Meijering: Frouke, Egbert en Frouwke.
   4.  Johanna Meijering, gedoopt op 14-06-1694 te Groningen.
Gehuwd voor de kerk op 14-05-1716 te Groningen met Jacob Wichers, gedoopt op 22-12-1687 te Groningen, zoon van Wicher Jacbos en Frouwke Tebbens.
Getuige bij het huwelijk is Jan Gerrits als voormond.
Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Groningen: Wicher, Jan, Grietje, Grietje, Egbert en Ida.

IIb    Willem Meijering, geboren circa 1670 te Bonnen, overleden voor 1744 te Bonnen, zoon van Hindrik Meijering (zie I) en Jantje Maathuis.
Hij wordt in de haardstedenregisters van Bonnen van 1692 en 1693 genoemd als Willem Maats, en aangeslagen voor vier paarden in 1692 en één paard in 1693. Waarschijnlijk is dit hetzelfde erf waarop in 1672 de weduwe van Harmen Maats genoemd wordt.
Hij wordt genoemd als oom bij het huwelijkscontract van Jantien Jans. dochter van zijn zwager Jan Coops.
In het grondschattingsregister van in 1694 wordt hij genoemd als vrijgezel. [OSA 818]
Willem Meijering of Maets bezat samen met Geessien Bebing of Bronniger een erf te Bonnen. Geessien Bebing overleed daar ook. Willem Meijering was gehuwd met Lammechien Bebing, die een zuster van Geesje geweest zal zijn.
Jan Meijering te Gieten als zoon en dus mede erfgenaam van zijn vader Willem Meijering en moeder Lammegien Bebing en met zijn beide broers het recht van afkoop hebbende van zijn zuster Lammegien Meijering, en dus voor een derde deel mede gerechtigd tot de boedel van wijlen Willem Meijering en Lammegien Bebing is in 1744 eiser in een zaak voor de Etstoel. Otto Meijering te Bonnen als mede erfgenaam en bezitter van de boedel is de verweerder. Het betreft de erfenis van Willem Meijering en Lammegien Bebing. De eiser wil staat en inventaris en scheiding van de boedel. De zuster is 10 jaar geleden gehuwd met Harmen Berents. Geert Meijering en Jan Meijering hebben hun zuster niet willen afkopen, en nu heeft de verweerder de afkoop alleen gedaan. Eiser krijgt gelijk. [Etstoel 14 deel 48 folio 47 d.d. 24-11-1744].
Gehuwd met Lammigje Bebing, geboren circa 1670 te Bonnen, dochter van Claas Bebing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Meijering, geboren circa 1705 te Bonnen (zie IIIa).
   2.  Lammigje Meijering, geboren circa 1710 te Bonnen, overleden voor 1774.
Gehuwd voor de kerk op 30-01-1735 te Gieten met Harm Berents, geboren circa 1706 te Bonnerveen, overleden voor 1747, zoon van Berent Tonnis en Jantje Barelts Meijers.
Hij wordt in de haarstedenregisters te Bonnerveen in 1742 aangeslagen voor vier paarden. In de registers van de liberale gift van 1749 vinden we: "Bonnen: Jan Mensing wed. (de eed: Geert Meijeringe) Otto Meijeringe eed gepræsteert voor hem en zijn zuster Harm Berents wed. tot Bonnerveen". Bonnerveen: Harm Berents wed. is door Otto Meijeringe voldaan".[OSA 1110]
In de haardstedenregisters van 1754 en 1764 wordt de weduwe van Harm Berents aangeslagen voor twee paarden.
   3.  Jan Meijering, geboren circa 1710 te Bonnen (zie IIIb).
   4.  Jantje Meijering, geboren circa 1710 te Bonnen, overleden circa 1767.
Haar erfenis wordt door Geert Meijering op 29-10-1767 aangegeven. Erfgenamen zijn Geert en zijn zuster Lammigje.[OSA 1785 blz. 5560 d.d. 15-12-1767].
   5.  Otto Meijering, geboren circa 1715 te Bonnen, begraven op 20-10-1775 te Gieten.
Otto Meijering wordt in de haarstedenregisters van Bonnen van 1742, 1764 en 1774 aangeslagen voor vier paarden.

IIc    Otto Meijering, geboren circa 1670 te Bonnen, zoon van Hindrik Meijering (zie I) en Jantje Maathuis.
Op 4-4-1692 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt tussen Otto Meijering en Ettjen Kiers. De getuigen zijn aan de kant van de bruidegom: Jan Meijeringe, broer; Jan Coops en Grietje Meijeringe, zuster. Aan haar kant zijn de getuigen: Kier Jans, vader en Trijntje Kiers, moeder; Willem Kiers, broer; Edo Jans en Wendelke Kiers, oom en moeij; Allert Jans en Wobbe Allerts (Jans), oom en moeij.[GA RA Westerlee folio 23v d.d. 4-4-1692]
Ettjen Kiers huisvrouw van Otto Meijering wordt lidmaat te Westerlee op 2-9-1692. Otto wordt lidmaat op 5-6-1696.
Op 30-08-1697 lenen Tidde Sickes en Geeske 100 daalder van Otto Meijeringe.[GA RA Westerlee folio 127 d.d. 30-8-1697].
Gehuwd voor de kerk 1692 te Westerlee met Ettjen Kiers, gedoopt op 13-12-1674 te Oude Pekela, dochter van Kier Jans en Trijntje Willems.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Meijering, gedoopt op 03-01-1694 te Westerlee.

Generatie III

 
IIIa    Geert Meijering, geboren circa 1705 te Bonnen, begraven op 17-02-1776 te Gieten, zoon van Willem Meijering (zie IIb) en Lammigje Bebing.
Op 1-7-1740 geeft Geert Meijering van Bonnen namens zijn broers en zusters aan dat zijn broer Hindrik Hindrik Meijering overleden is en dat de erfenis begroot is op 1100 gulden.[OSA 1785 blz. 3436 d.d. 13-12-1740]
Op 1-12-1763 geeft Geert Mijering te Bonnen de 30e penning aan van de erfenis van wijlen Berent Harms, die op zijn zusters en broer is vervallen. De erfenis es een achtste deel van een plaats te Bonnerveen.[OSA 1785 blz. 5284 d.d. 1-12-1763]
Hij ondertekend het haardstedenregister als eigenerfde te Bonnen.
Hij wordt genoemd in het haardstedenregister te Bonnen met drie paarden in 1764 en 1774.
In 1776 zijn Roelofje Mensing weduwe Geert Meijering en Jan Rosing gehuwd met Lammegien Meijering enige dochter en universeel erfgenaam van Geert Meijering eisers tegen Aaltje Freriks weduwe Jan Meijering voor zich en als moeder van Hendrik Meijering, Jan Meijering, Willem Meijering en Aaltien Meijering. Het betreft de betaling van 172-1 wegens huur van een plaats door verweerders en wijlen Otto Meijering in gebruik, eigendom van de eisers. Volgens verweerders is Otto Meijering de huurder en hebben zij alleen bij hem ingewoond. Otto Meijering zou veel geld mandelig hebben met Geert Meijering. De eisers krijgen gelijk. [Etstoel 14 deel 60 folio 105v d.d. 4-6-1776].
Gehuwd voor de kerk op 27-11-1735 te Gieten met Roelofje Mensing, geboren circa 1700 te Bonnen, dochter van Jan Mensing en Roelofje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammigje Geerts Meijering, geboren te Bonnen, gedoopt op 13-10-1736 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 13-04-1763 te Gieten met Jan Rosing, geboren te Valthe, gedoopt op 23-12-1736 te Odoorn, overleden op 08-04-1776 te Bonnen, zoon van Willem Rosing en Lammigje Meijering.
Jan Rosing, zoon van Willem Rosing, oud 21 jaar was midwinter 1752 bij ds. Klinge komen wonen om te leren rekenen. Hij wordt in 1757 en later gehoord in de zaak tegen ds. Klinge, die ontuchtige handelingen begaan zou hebben. [Etstoel deel 9, dossier 111]
Hij wordt in 1784 te Bonnen genoemd in het haardstedenregister en aangeslagen voor drie paarden.
Kinderen geboren te Bonnen: Rolina, Lammina en Willem Rosing.

IIIb    Jan Meijering, geboren circa 1710 te Bonnen, overleden op 11-11-1759 te Gieten, zoon van Willem Meijering (zie IIb) en Lammigje Bebing.
In 1749 wordt hij te Gieten genoemd. [OSA 1110]
In de haardstedenregisters te Gieten van 1754 wordt zijn weduwe genoemd met één paard, in het register te Bonnen van 1784 met vier.
Gehuwd voor de kerk op 25-06-1743 te Gieten met Aaltje Freriks, gedoopt op 26-11-1719 te Gasselte, dochter van Frerik Roelofs, schoenmaker, en Aaltje Pieters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Meijering, geboren op 25-06-1743 te Bonnen, gedoopt op 28-06-1743 te Gieten.
Hij wordt in het haardstedenregister van 1794 te Bonnen genoemd als volle boer.
   2.  Lammigje Meijering, geboren te Bonnen, gedoopt op 07-03-1745 te Gieten, overleden voor 1776.
   3.  Jan Meijering, geboren te Bonnen, gedoopt op 16-04-1747 te Gieten, overleden op 27-10-1811 te Bonnen.
Jan Meijering wordt in 1797 te Bonnen genoemd op huisnummer 72, 50 jaar oud, landbouwer, ongehuwd. In het haardstedenregister van 1804 wordt hij aangeslagen voor vier paarden.
   4.  Aaltje Meijering, geboren te Gieten, gedoopt op 11-05-1749 te Gieten.
   5.  Hindrik Meijering, geboren te Gieten (zie IV).

Generatie IV

 
IV    Hindrik Meijering, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 10-09-1752 te Gieten, overleden op 04-10-1825 te Gieten, zoon van Jan Meijering (zie IIIb) en Aaltje Freriks.
In 1797 worden er mombers benoemd over de kinderen van Hindrik Meijering en wijlen Lammigje Meijering. De kinderen zijn Jan Meijering, 6 jaar oud en Hindrik Meijering 2 jaar oud. De mombers zijn Jacob Meijering van Eext, Geert Braams van Bonnen, Harm Ottens van Bonnen en Willem Harms van Bonnerveen. Hindrik Meijering is hertrouwt met Roelofje Hindriks Weitering op 21-4-1797. [Schultenprotocol 282 deel 1 folio 70 d.d. 21-4-1797] De goederen zijn deels mandelig met Willem Harms en Harm Ottens. Andere goederen mandelig met Harm Ottens en Jan Meijering van Gasselte.
Hindrik Meijering wordt in 1797 genoemd te Bonnen op huisnummer 72, 46 jaar oud, landbouwer, gehuwd met drie kinderen.[OSA 1383] In 1807 wordt hij te Bonnen genoemd op huisnummer 74.[OSA 1513] In de kadastrale atlas van 1832 sectie E no. 613 wordt de weduwe van Hendrik Meijering genoemd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-04-1783 te Gieten met Aaltje Hindriks Hogenesch, geboren te Gieten, gedoopt op 04-12-1746 te Gieten, dochter van Hindrik Hogenesch, schatbeurder, landbouwer, schoolmeester te Gieten 1736-1775, koster, herbergier, en Lammigje Berents.
Ondertrouwd (2) op 24-10-1790 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 14-11-1790 te Gieten met Lammigje Hindriks Meijering, geboren te Eext, gedoopt op 09-10-1763 te Gieten (getuige(n): Jacobje Meijering huisvrouw van Otto Barelts Homan van Eext), overleden voor 1797 te Gieten, dochter van Hindrik Jacobs Meijering en Annigje Harms.
Gehuwd voor de kerk (3) op 14-05-1797 te Gieten met Roelofje Hindriks Weitering, geboren te Gieten, gedoopt op 01-12-1771 te Gieten, overleden op 28-11-1830 te Bonnen, dochter van Hindrik Tamels Jans Weitering en Ellegien Jans Hagting.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan Meijering, geboren te Bonnen, gedoopt op 23-10-1791 te Gieten, overleden op 11-02-1823 te Bonnen.
   2.  Hindrik Meijering, geboren te Bonnen (zie Va).
Uit het derde huwelijk:
   3.  Aaltje Hindriks Meijering, geboren te Bonnen, gedoopt op 25-02-1798 te Gieten, overleden op 28-01-1838 te Wildervank.
Gehuwd op 16-04-1818 te Gieten met Harm Willems Ottens, turftaxateur, landbouwer, geboren te Gieten, gedoopt op 22-11-1789 te Gieten, overleden op 09-01-1862 te Wildervank, zoon van Willem Ottens, brouwer; ette Oostermoer, en Willemtien Nijenhuis.
Bewoners 1825 Gieten no. 42a.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 688.
   4.  Jantje Meijering, geboren te Bonnen, gedoopt op 11-08-1799 te Gieten, overleden voor 1804.
   5.  Willem Meijering, geboren te Bonnen (zie Vb).
   6.  Jantje Meijering, geboren te Bonnen, gedoopt op 08-07-1804 te Gieten, overleden op 11-10-1863 te Nieuw-Buinen.
Gehuwd op 27-05-1828 te Wildervank met Hendrik Bekkering, gedoopt op 12-08-1798 te Wildervank, overleden op 22-05-1859 te Nieuw-Buinen, zoon van Klaas Antonie Bekker, bakker, en Hindrikje Goukes.
   7.  Otto Meijering, geboren te Bonnen (zie Vc).

Generatie V

 
Va    Hindrik Meijering, landbouwer, geboren te Bonnen, gedoopt op 08-02-1795 te Gieten, overleden op 06-09-1834 te Bonnen, zoon van Hindrik Meijering (zie IV) en Lammigje Hindriks Meijering.
Bewoners 1825 Bonnen no. 73.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 682.
Gehuwd op 23-04-1829 te Gieten met Jantien Wassens Sloots, geboren te Gieten, gedoopt op 28-12-1800 te Gieten, overleden op 31-05-1870 te Bonnen, dochter van Wasse Harmannus Sloots en Jantje Roelofs Sloots.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammechien Meijering, geboren op 08-01-1830 te Gieten, overleden op 02-01-1906 te Gieten.
Gehuwd op 31-01-1852 te Gieten met Wessel Zwiers, wever, landbouwer, geboren op 06-03-1822 te Gieten, overleden op 05-03-1877 te Gieten, zoon van Hindrik Wessels Zwiers, linnenwever, en Elisabeth Jans van Boven.
   2.  Wasse Meijering, geboren op 23-10-1831 te Gieten (zie VI).

Vb    Willem Meijering, landbouwer, geboren te Bonnen, gedoopt op 26-04-1801 te Gieten, overleden op 21-06-1864 te Bonnen, zoon van Hindrik Meijering (zie IV) en Roelofje Hindriks Weitering.
Gehuwd op 23-04-1829 te Gieten met Hilligje Seubering, geboren te Gieten, gedoopt op 07-05-1809 te Gieten, overleden op 24-01-1844 te Bonnen, dochter van Jan Seubering, molenmaker, timmerman, en Hillechien Willems Meijering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje Meijering, geboren op 26-10-1829 te Gieten, overleden op 02-11-1906 te Gieten.
Gehuwd op 11-05-1861 te Gieten met Jan Peppeling, landbouwer, geboren op 28-04-1830 te Gasselte, overleden op 15-04-1877 te Buinen, zoon van Jacob Harms Pepping, landbouwer, en Albertje Danker.
   2.  Hilligien Meijering, geboren op 23-02-1832 te Gieten, overleden op 08-05-1921 te Bonnen.
Gehuwd op 08-11-1856 te Gieten met Henderikus Eling, klompenmaker, geboren op 05-09-1821 te Gieten, overleden op 30-10-1897 te Bonnen, zoon van Hindrik Lucas Eling, landbouwer, en Jantien Mulder.
   3.  Aaltje Meijering, geboren op 27-11-1834 te Bonnen, overleden op 20-04-1912 te Assen.
Gehuwd op 04-05-1861 te Haren met Hendrik Winters, landbouwer, geboren op 14-09-1824 te Vries, overleden op 25-04-1900 te Gieten, zoon van Arend Winters, landbouwer, en Hillechien Geerts Homan.
   4.  Jantje Meijering, geboren op 23-02-1838 te Bonnen, overleden op 04-07-1925 te Assen.
Gehuwd op 06-05-1865 te Gieten met Harm Meertens, landbouwer, geboren op 27-07-1837 te Gieten, overleden op 12-07-1893 te Assen, zoon van Harm Meertens, timmerman, en Aaltje Udding.
   5.  Hendrikje Meiring, geboren op 18-07-1840 te Bonnen, overleden op 28-01-1913 te Gieten.
Gehuwd (1) op 14-05-1861 te Gieten met Harm Meertens, logementhouder, timmerman, geboren op 25-01-1826 te Gieten, overleden op 23-11-1901 te Gieten, zoon van Meerten Harms Meertens, timmerman, en Aaltje Rammering.
Gehuwd (2) op 10-02-1904 te Gieten met Hendrik Scholte, logementhouder, geboren op 14-04-1841 te Exloo, overleden op 08-09-1915 te Veenoord.

Vc    Otto Meijering, schipper, geboren te Bonnen, gedoopt op 13-09-1809 te Gieten, overleden op 23-03-1851 te Groningen, zoon van Hindrik Meijering (zie IV) en Roelofje Hindriks Weitering.
Gehuwd op 05-12-1837 te Zuidlaren met Grietje Sissing, geboren op 12-09-1815 te Zuidlaren, overleden op 28-09-1887 te Groningen, dochter van Harm Sissing, landbouwer, en Grietje Wuffing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Meijering, geboren op 17-05-1839 te Zuidlaren.
   2.  Harm Meijering, geboren op 20-09-1841 te Zuidlaren.
   3.  Egbert Ottes Meijering, geboren te Gieten, overleden op 28-01-1850 te Delfzijl.

Generatie VI

 
VI    Wasse Meijering, arbeider, landbouwer, geboren op 23-10-1831 te Gieten, overleden op 03-01-1901 te Bonnen, zoon van Hindrik Meijering (zie Va) en Jantien Wassens Sloots.
Gehuwd op 04-05-1858 te Gieten met Lammigje Pepping, geboren op 15-12-1835 te Rolde, overleden op 04-04-1929 te Gieten, dochter van Lambert Harms Pepping, boerenknecht, en Geertje Reinders.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Meijering, landbouwer, geboren op 22-08-1858 te Bonnen, overleden op 11-04-1924.
Gehuwd op 12-11-1904 te Gieten met Geertien Sievers, geboren op 10-07-1868 te Eext, overleden op 19-11-1941 te Anloo.
   2.  Lammert Meiringh, geboren op 18-02-1861 te Bonnen (zie VII).
   3.  Jantien Meijering, geboren op 16-03-1864 te Bonnen, overleden op 06-02-1906 te Grolloo.
Gehuwd (1) op 11-11-1886 te Rolde met Egbert Oosting, schaapherder, landbouwer, geboren op 03-10-1860 te Hooghalen, overleden op 13-09-1903 te Grolloo.
Gehuwd (2) op 27-08-1904 te Rolde met Jan Oosting, landbouwer, schaapherder, geboren op 21-02-1857 te Wijster, overleden op 12-11-1924 te Assen.
   4.  Geertien Meijering, geboren op 28-02-1867 te Bonnen, overleden op 09-06-1867 te Bonnen.
   5.  Geertje Meijering, geboren op 05-07-1868 te Bonnen, overleden op 21-04-1946 te Buinerveen.
Gehuwd (1) op 10-05-1890 te Rolde met Berend Kinds, arbeider, landbouwer, geboren op 12-03-1855 te Orvelte, overleden op 08-01-1908 te Gieten, zoon van Roelof Kinds, landbouwer, en Lammigje Wever.
Gehuwd (2) op 21-11-1908 te Gieten met Jurrien Schuiling, timmerman, geboren op 05-02-1857 te Gasselternijveen.
Huwelijk gescheiden 11-6-1926.
   6.  Suzanna Meijering, geboren op 08-03-1871 te Bonnen, overleden op 17-11-1939 te Gieten.
Gehuwd op 04-05-1901 te Gieten met Lambert Folkerts, arbeider, geboren op 18-03-1865 te Eexterveen, overleden op 18-02-1942 te Gieten, zoon van Jan Folkerts, kleermaker, en Jantje Ottens.
   7.  Lammechien Meijering, geboren op 08-03-1871 te Bonnen, overleden op 10-02-1872 te Bonnen.
   8.  Harm Meijering, landbouwer, geboren op 16-04-1874 te Bonnen, overleden op 28-02-1952 te Gieten.
Gehuwd op 09-05-1903 te Gieten met Hillegien Venema, geboren op 17-05-1876 te Bonnen, overleden op 18-05-1942 te Gieten, dochter van Hendrik Venema, landbouwer, en Hillegien Eggens.

Generatie VII

 
VII    Lammert Meiringh, boerenknecht, landbouwer, geboren op 18-02-1861 te Bonnen, overleden op 17-09-1919 te Eexterzandvoort, zoon van Wasse Meijering (zie VI) en Lammigje Pepping.
Gehuwd op 29-10-1892 te Gieten met Jacobje Popken, geboren op 07-01-1864 te De Haar, Assen, overleden op 01-04-1918 te Anloo, dochter van Arend Popken, landbouwer, en Liesbeth Bos.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wasse Meiringh, arbeider, geboren op 24-12-1892 te Bonnen.
Gehuwd op 19-11-1921 te Anloo met Annigje Kinds, geboren op 27-07-1895 te Zeegse.
   2.  Arend Meiringh, arbeider, geboren op 28-03-1894 te Bonnen.
Gehuwd op 25-04-1925 te Anloo met Fennigje Liebe, geboren op 08-03-1899 te Anderen, overleden op 14-11-1951 te Grolloo, dochter van Kornelis Liebe, dienstknecht, en Hilligje de Bie.
   3.  Hendrik Meiringh, geboren op 21-04-1896 te Gieten, overleden op 04-07-1896 te Gieten.
   4.  Lammechien Meiringh, geboren op 27-08-1897 te Gieten.
Gehuwd op 27-03-1920 te Anloo met Berend Warring, arbeider, geboren op 16-01-1888 te Zandvoort, Anloo.
   5.  Betje Meiringh, geboren op 02-09-1899 te Gieten, overleden op 07-02-1900 te Gieten.
   6.  Hendrik Meiringh, geboren op 27-04-1901 te Zandvoort, Gieten.
   7.  N.N. Meiringh, geboren op 20-12-1902 te Bonnen, overleden op 20-12-1902 te Bonnen.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software