Genealogie van Egbert Mensing


 
Generatie I

 
I    Egbert Mensing, geboren circa 1570.
Etstoel Deel/folio/datum2/8/8-10-1610
Jan, de zoon van Egbert Mensinge een bloetreyse aan Geert Jacobs
In 1612 aangeslagen voor 26.
In het bevolkingsregister van 1630 genoemd te Bonnen met 7 personen.
Genoemd in 1636 (etstoel 14/9/225)
Etstoel deel/bladzijde/datum 9/225/13-6-1636
Eiser:Jan Mensinge te Eext
Verweerder: Egbert Mensinge
Onderwerp: stokstraffing
Inhoud:betreft een overeenkomst tussen de verweerder en zijn zoons Barelt Mensinge en olde Jan Mensinge over goederen te Bonnen en Gieten en Eext d.d. 21-11-1635. Gaat naar volgende lotting.
Er is een Johan Mensinghe van Anloo die op 25-3-1620 te Groningen tr. met Grietje Berents van Winschoten.
Kinderen:
   1.  Lammegien Mensing, geboren circa 1600.
Ondertrouwd op 09-07-1623 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 12-10-1623 te Groningen met Boele Jans, geboren circa 1600, zoon van Warner Jans en Jeije N.N.
Ondertrouwinschrijving:
Bolo Janss Warner Janss schutenschuvers soene absent de moeder Jeije daervoer responderende ende Lammeijen Egbers Egbert Mensinge tho Bunne dochter absent Grethe Jansens opt Schutendiep daervoer comparerende, mit belastinge om toe Geten mede tcondigen laten.
   2.  Barelt Mensing, geboren circa 1606 (zie IIa).
   3.  Olde Jan Mensing, geboren circa 1610.
   4.  Jan Mensing, geboren circa 1610 (zie IIb).

Generatie II

 
IIa    Barelt Mensing, geboren circa 1606, zoon van Egbert Mensing (zie I).
Etstoel Deel/folio/datum7/179/13-4-1629
Eiser:Henrickjen Engelberts, dochter van Engelbert Albers te Gieten
Verweerder:Barolt Mensinge te Bonnen
Onderwerp:trouwbeloften
Etstoel Deel/folio/datum8/306/24-6-1633
Eiser:Barelt Mensinge te Bonnen
Verweerder:Jan Ottens Weijer burger te Groningen
Onderwerp:stokstraffing
Inhoud:betreft een lijftuchtsbrief tussen Barelt Mensinge en zijn huisvrouw d.d. 20-5-1626. Eiser wil een kopie hebben.
Bij de scheiding van venen en dalgronden te Bonnen op 30-11-1641 worden Barelt en Jan Mensinge en consorten samen genoemd [Drentse Rechtsbronnen pg 62].
Gehuwd voor de kerk op 13-11-1631 te Gasselte met Adelheit Aling, geboren circa 1605 te Gasselte, dochter van Herman Aling, kerkvoogd in 1630, en Wybbe N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Mensing, geboren circa 1630 (zie IIIa).
   2.  Wubbigje Mensing, geboren circa 1640, overleden na 1702.
etstoel Deel/folio/datum20/348/18-6-1667
Onderwerp:goedkeuring accoord
Inhoud:de mombers en voogden van Wibbegijen Mensen, dochter van wijlen Bartolt Mensinge verzoeken om goedkeuring van een accoord tussen hun en Grietijen Otten, weduwe van wijlen Lambert Mensen.
Aangenomen als lidmaat te Gieten op 18-06-1680.
Gehuwd voor de kerk op 24-09-1671 te Gasselte met Carst Huising, geboren voor 1650 te Gieten, overleden op 28-03-1685 te Gieten, zoon van Hindrik Luitjens Huising en Warmeltje Epping.
SP 264 Deel II, blz. 24 lening
Leners:Jacob Ottens x Jantien
Uitleners:Carst Huising x Wibbechien Mensing
Bedrag:1000 Plaats:Gieten Datum:8-12-1682
Bijzonderheden:500 gulden betaald in 1695 volgens verklaring van Jan Huising, zoon van Carst Huising.
HSR 1692 Gieten: 4, wed. Carst Huisinge.
HSR 1693 Gieten: 4, wed. Carst Huisinge.
HSR 1694 Gieten: 4, wed. Carst Huisinge.

IIb    Jan Mensing, geboren circa 1610, zoon van Egbert Mensing (zie I).
HSR 1672 Bonnen: 4.
Niet zeker dat Jan en Roelof zonen van hem zijn. Aangenomen op grond naamgeving.
Kinderen:
   1.  Roelof Mensing, geboren circa 1645 (zie IIIb).
   2.  Jan Mensing, geboren circa 1650 (zie IIIc).

Generatie III

 
IIIa    Egbert Mensing, geboren circa 1630, overleden op 22-01-1682 te Bonnen, zoon van Barelt Mensing (zie IIa) en Adelheit Aling.
Er worden in 1686 voor de Etstoel mombers worden benoemd over het voor en na kind van Egbert Mensing bij Henderkien Munting en Geertien Meijering geprocreeert. [Etstoel 14 deel 27 folio 221 d.d. 8-6-1686] Uit het eerste huwelijk van Egbert Mensing met Hindrikje Munting komt één dochter voort, Grietje Mensing, gehuwd met Hindrik Sissing.
Harm Meijering en consorten, mombers over Jan Meijering, minderjarige zoon van Egbert Mensing zijn in 1682 eisers tegen Tijmen Meijering en de weduwe van zijn broer. Het betreft naarkoop van goederen te Eext. [Etstoel 14 deel 25 folio 195 d.d. 6-6-1682] Later zijn Harmen Meijering en consorten, mombers over de minderjarige zoon van Egbert Mensing opnieuw eisers tegen Tijmen Meijering en zijn broers weduwe Jantien Meijering. De zaak van naarkoop wordt nu in meer detail beschreven. De eisers willen het recht op naarkoop wegens sibbe van een derde deel in lutke Jan Geerts Meijering plaats te Eext, welke de verweerders van mr. Jan Coops namens zijn vrouw hebben gekocht. [Etstoel 14 deel 25 foilio 225 d.d. 6-6-1682]
Egbert Mensing wordt genoemd in het haardstedenregister te Bonnen in 1672, en aangeslagen voor één paard.
Jan Meijering, hoofdman dienaar te Groningen geeft aan dat hij op 12-11-1709 heeft verkocht aan Egbert Mensing en een schoenmaker te Annen vaste goederen te Eexterveen en Annen voor 639 gulden.[OSA 1785 blz. 1368 d.d. 12-11-1709].
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1668 met Hindrikje Munting, geboren circa 1625, overleden voor 1673, dochter van Jan Munting.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1670 met Geertje Meijering, geboren circa 1645, overleden op 23-03-1679 te Bonnen, dochter van Jan Meijering.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietje Mensing, geboren circa 1670 te Bonnen.
Grietje Mensing, vrouw van Hindrick Sissing komt met att. van Gieten naar Zuidlaren in 1699.
Gehuwd voor de kerk circa 1699 met Hindrik Sissing, gedoopt 1677 te Zuidlaren, overleden 12-1716 te Zuidlaren, zoon van Roelof Sissing en Jantje Ottens.
SP 166 I/233 dd. 26-11-1703: Albert Nijeschirring tot Westenes en echtgenote leent f 250,- van Hindrik Sissing en Grietje Mensen.
Etstoel Deel/folio/datum43/127/30-11-1728
Onderwerp:goedkeuring verkoop
Inhoud:sergeant H. Visscher als hoofdmomber en Claas Polart als medemomber over de minderjarige zoon van wijlen Jan Muntingh verzoeken om de verkoop van een halve plaats te Zuidlaren, waarvan de andere helft eigendom is van Grietien Mensens weduwe Sissinck. Eghbert Sissinck wegens zijn moeder wil het kopen. Eghbert Sissinck is medevoogd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan Meijering, geboren circa 1680 te Bonnen (zie IVa).

IIIb    Roelof Mensing, geboren circa 1645, zoon van Jan Mensing (zie IIb).
Niet zeker dat Jan en Roelof zonen zijn van Jan Mensing.
Roelof Mensing woont in Bonnen. Ook een Egbert Mensing woont hier echter om dezelfde tijd. (Waarschijnlijk zijn broer).
HSR 1692 Bonnen: 4.
HSR 1693 Bonnen: 4.
HSR 1694 Bonnen: 4.
Genoemd in de goedschatting van 1694 (OSA 818) voor 250,-, evenals Jan Mensing.
Aangenomen als lidmaat te Gieten 28 maart 1684. Zijn vrouw werd in 1678 genoemd in het register van lidmaten.
OSA 1028 collecte vluchtelingen 1687: Roelof Mensinge 6. (direct daarboven Jan Mensing)
In 1690 bij de opgave van de "Bandergarven" hebben Jan en Roelof Mensing evenveel. Daarom aangenomen dat ze broers zijn.
In 1718 op de lidmatenlijst te Bonnen genoemd (achtereenvolgens):
Jantijn Jansens anders Mensinghe.
Egbert Mensinghe.
Hindrick Mensinghe.
Annechijn Sickinge, sijn huisvrouw.
Egbert Hindricks Mensinghe.
Jan Mensinghe.
Niessijn Sickinge, sijn huisvrouw.
Gehuwd met Jantje Jans, geboren circa 1650.
In 1678 lidmaat te Gieten (wonende te Bonnen): Jantyn Jansen, vrou van Roelof Mensinge.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Mensing, geboren circa 1670 te Bonnen (zie IVb).
   2.  Egbert Mensing, geboren circa 1680 te Bonnen.
Egbert Mensing wordt aangemonen als lidmaat te Gieten Pasen 1705.
Niet zeker dat hij een zoon is. Echter in Grondschatting OSA 818 wordt in 1705 Egbert Mensing genoemd, en is Roelof Mensing verdwenen.
Bovendien wordt hij in de lidmatenlijst van Gieten 1718 te Bonnen direct na Jantien Jansen, anders Mensinge genoemd.
In 1754 in het HSR te Bonnen genoemd met 3.
   3.  Jan Mensing, geboren circa 1680 te Bonnen (zie IVc).
   4.  Trijntje Mensing, gedoopt op 25-09-1681 te Gieten.
Aangenomen als lidmaat 12-10-1713, wonende te Bonnen.
Gehuwd met Frerik Freriks, gedoopt op 12-03-1685 te Gieten, zoon van Frerik Roelofs en Fennigje Jans.
Lidmatenlijst 1718 Bonnerveen: Trijntje Mensinghe, huisvrouw van Freerijk Freerijks.
HSR 1742 Bonnen: 2.
OSA 1110 1749 Bonnen: Frerik Freriks
SP 264 deel 4 folio 485: Frerik Freriks en huisvrouw van Bonnen lenen 125 gulden van ette Frerik Hidding en broers van Gasselte, dd. 15-10-1754.
HSR 1754 Bonnen: 2.
   5.  Lammigje Mensing, geboren circa 1685 te Bonnen.
Aangenomen als lidmaat (wonende te Bonnerveen) 22-3-1714.
Gehuwd voor de kerk voor 1714 met Tonnis Lamberts, overleden voor 1733.
Tonnis Lamberts en Lammechien Mensing zijn lidmaat te Gieten in Pasen 1714 en in 1718.
Lidmatenlijst 1718 Bonnerveen: Tonnis Lamberts, Lammechien Mensinge sijn huisvrouw.
SP 264 deel 4 folio 28: Tonnis Lamberts x Lammigje Mensing van Bonnen lenen 424 gulden van wed. van ette Hindrik Huising; L. Huising, dd. 1-5-1730. De obligatie wordt op 1-5-1732 i.p.v. afkooppenningen overgedragen aan Lammigje Jans, d.v. Jan Geerts.
SP 264 deel 4 folio 29: Tonnis Lamberts en huisvrouw van Bonnen lenen 300 gulden van Lammigje Jans, d.v. Jan Geerts van Bonnen dd. 4-5-1732.
HSR 1742 Bonnen: 4, wed. Tonnis Lamberts.
OSA 1110 1749 Bonnen: Tonnis Lamberts wed. [Jan Dekens de eed] (Marchien Hendriks)
SP 264 dl. 5 folio 282: Lammegje Mensing, wed. van Tonnis Lamberts, Jan Dekens en Roelof Tonnis van Bonnen lenen 700 gulden van Jan Meijering; Geert Meijering; Otto Meijering van Bonnen dd. 29-4-1748. Egbert Mensing is getuige namens Lammegje Mensing.
   6.  Barelt Mensing, geboren circa 1690 te Bonnen (zie IVd).
   7.  Grietje Mensing, geboren circa 1695 te Bonnen.
Gehuwd voor de kerk voor 1710 met Jan Maats, geboren voor 1680, overleden voor 1722, zoon van Jan Maats.
Aangenomen als lidmaat te Gieten d.d. 25-10-1716: Jan Maets van Bonnen.
In 1722 worden mombers aangesteld over de kinderen van wijlen Jan Maats en Aaltien Tonnis, genaamd Jan Maats, Tonnis Maats en Jan Jans Maats. De mombers zijn Hendrik Ensinge en Egbert Mensinge van vaderszijde en Jan Tonnis en Hindrik Jansen van moederszijde.
Er is een huis mandelig met Hebeltien Maats en een huis mandelig met Frerick Frericks en Lucas Sickinge.
Etstoel Deel/folio/datum42/117ro/26-6-1725
Onderwerp:goedkeuring eenkindscontract
Inhoud:de mombers over de drie zoons, Tonnijs Maats, Jan Maats en Jansen Maats van Aaltien Tonnijs en wijlen Jan Maats verzoeken om goedkeuring van een eenkindscontract d.d. 7-4-1725 wegens het huwelijk van Aaltien met Roelof Hinderiks te Bonnen.
Op 27-11-1727 zijn de nieuwe mombers over Hebeltien Jansen Maats, dochter van Jan Maats en Grietje Mensinge: Jan Rijnberg, Jan Barelts, Frerick Frericks en Tonnis Lamberts i.p.v. Egbert Mensinge.
SP 266 Deel 2 Folio 107
Inventaris
Ouders:wijlen Jan Maats
Kinderen:Hebeltje Maats
Bijzonderheden
Inventaris van de erfenis van Annegje Maats, de moei van Hebeltien.
Er is een eenkindschap gesloten met Roelof Hindriks, gehuwd met de weduwe van Jan Maats.
SP 266 Deel 2 Folio 179 dd. 2-11-1729 Mombereed en momberrekening
Ouders:Jan Maats en Grietje Mensing
Kinderen:Hebeltje Maats
h.m.:Jan Rijnberg
m.m.:Aaldert Rabbens van Annen i.p.v. overleden Jan Barelts van Annen; ondertekening van de momberrekening door Tonnis Lamberts en Frerik Freriks.
Bijzonderheden
Ontvangsten van Jantje Bronniger voor een vierde deel van het hooi van Egbert Mensing.
Ontvangsten van Tonnis Lamberts voor mandelige goederen.
Ontvangsten van Roelof Schuiling voor huur van het mandelige huis te Bonnen.
SP266 Deel 2 Folio 307 dd. 8-2-1731 Momberrekening
Ouders:wijlen Jan Maats en Grietje Mensing
Kinderen:Hebeltje Maats
h.m.:Jan Rijnberg van Annen
m.m.:Tonnis Lamberts; Aaldert Rabbens; Frerik Freriks
Bijzonderheden
Ontvangsten van een aandeel uit de mijncedulle van Hindrik Ensing.
Ontvangsten van een aandeel uit de mijncedulle van Egbert Mensing.
Uitgaven wegens een aandeel van de schulden van Egbert Mensing.
SP266 Deel 2 Folio 336 dd. 19-8-1731 Momberrekening
Ouders:wijlen Jan Maats en Grietje Mensing
Kinderen:Hebeltje Maats
h.m.:Jan Rijnberg te Annen
m.m.:ondertekening door Aaldert Rabbens; Tonnis Lamberts; Frerik Freriks en Egbert van Alsema
Bijzonderheden: Hebeltien is getrouwd met Egbert van Alsema.
Deel/folio/datum51/156vo/19-11-1754
Onderwerp:goedkeuring verkoop
Inhoud:Geert Hindriks te Anloo als hoofdmomber en de medemombers over de twee minderjarige kinderen van wijlen Roelof Hindriks en Aaltijn Tonnis in leven wonende te Bonnen verzoeken om samen met de halfbroer Jan Maats enige goederen te mogen verkopen.

IIIc    Jan Mensing, geboren circa 1650, zoon van Jan Mensing (zie IIb).
Aangenomen als lidmaat te Gieten 28 maart 1684.
OSA 1028 collecte vluchtelingen 1687: Jan Mensinge 6 st.
Voor vol aangeslagen te Bonnen in 1692-1694.
HSR 1692 Bonnen: 4.
HSR 1693 Bonnen: 4.
HSR 1694 Bonnen: 4.
Gehuwd met Roelofje Jans, geboren circa 1650.
Aangenomen als lidmaat te Gieten in 1678 (Roelefyn Jansen vrou van Jan Mensinge).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Mensing, geboren te Gieten, gedoopt op 06-10-1678 te Gasselte, overleden op 16-01-1693 te Gieten.
Overleden als Harm, zoon van Jan.
   2.  Jan Mensing, geboren circa 1680 (zie IVe).
   3.  Egbert Mensing, geboren te Bonnen, gedoopt op 24-09-1682 te Gieten, overleden op 07-07-1683 te Gieten.
   4.  Roelofje Mensing, geboren circa 1700 te Bonnen.
Gehuwd voor de kerk op 27-11-1735 te Gieten met Geert Meijering, geboren circa 1705 te Bonnen, begraven op 17-02-1776 te Gieten, zoon van Willem Meijering en Lammigje Bebing.
Op 1-7-1740 geeft Geert Meijering van Bonnen namens zijn broers en zusters aan dat zijn broer Hindrik Hindrik Meijering overleden is en dat de erfenis begroot is op 1100 gulden.[OSA 1785 blz. 3436 d.d. 13-12-1740]
Op 1-12-1763 geeft Geert Mijering te Bonnen de 30e penning aan van de erfenis van wijlen Berent Harms, die op zijn zusters en broer is vervallen. De erfenis es een achtste deel van een plaats te Bonnerveen.[OSA 1785 blz. 5284 d.d. 1-12-1763]
Hij ondertekend het haardstedenregister als eigenerfde te Bonnen.
Hij wordt genoemd in het haardstedenregister te Bonnen met drie paarden in 1764 en 1774.
In 1776 zijn Roelofje Mensing weduwe Geert Meijering en Jan Rosing gehuwd met Lammegien Meijering enige dochter en universeel erfgenaam van Geert Meijering eisers tegen Aaltje Freriks weduwe Jan Meijering voor zich en als moeder van Hendrik Meijering, Jan Meijering, Willem Meijering en Aaltien Meijering. Het betreft de betaling van 172-1 wegens huur van een plaats door verweerders en wijlen Otto Meijering in gebruik, eigendom van de eisers. Volgens verweerders is Otto Meijering de huurder en hebben zij alleen bij hem ingewoond. Otto Meijering zou veel geld mandelig hebben met Geert Meijering. De eisers krijgen gelijk. [Etstoel 14 deel 60 folio 105v d.d. 4-6-1776].

Generatie IV

 
IVa    Jan Meijering, geboren circa 1680 te Bonnen, zoon van Egbert Mensing (zie IIIa) en Geertje Meijering.
Getuige bij het huwelijk tussen Jan Meijering en Stijntje Wiltens is Pouwel Wiltens als vader.
Getuige bij zijn tweede huwelijk is Arnoldus Nijtring als vader.
Ondertrouwd (1) op 04-09-1706 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 04-09-1706 te Groningen met Stijntje Wiltens, gedoopt op 14-12-1687 te Groningen, dochter van Pouwel Wiltens en Jantje Meijers.
Ondertrouwd (2) op 26-03-1712 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 15-04-1712 te Groningen met Wemelina Nijtring, gedoopt op 04-12-1687 te Groningen, dochter van Arnoldus Nijtring en Annigje Hartelius.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Egbert Meijering, gedoopt op 19-08-1707 te Groningen, overleden voor 1713.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Egbert Meijering, gedoopt op 22-02-1713 te Groningen, overleden voor 1716.
   3.  Anna Geertruida Meijering, gedoopt op 28-10-1714 te Groningen.
   4.  Egbert Jan Meijering, gedoopt op 31-05-1716 te Groningen, overleden voor 1719.
   5.  Margje Meijering, gedoopt op 31-12-1717 te Groningen.
   6.  Egbert Jan Meijering, gedoopt op 07-09-1719 te Groningen.
   7.  Annigje Meijering, gedoopt op 22-12-1720 te Groningen, overleden voor 1727.
   8.  Jan Meijering Meijering, gedoopt op 28-08-1722 te Groningen.
   9.  Annigje Meijering, gedoopt op 27-07-1727 te Groningen.

IVb    Hindrik Mensing, geboren circa 1670 te Bonnen, zoon van Roelof Mensing (zie IIIb) en Jantje Jans.
Hendrik Mensinge en zijn vrouw Annechien Sickinge te Bonnen worden lidmaat te Gieten 12-7-1715.
Lidmatenlijst 1718 Bonnen: Hindrick Mensinghe, Annechien Sickinkge sijn huisvrouw.
HSR 1742 Bonnen: 4, wed. Hindrik Mensing.
OSA 1110 1749 Bonnen: Hindrik Mensing wed. [Egbert Mensing] (Jantien Hendriks, jonge Jan Jans).
Gehuwd met Annigje Sikking, geboren circa 1670, dochter van Lucas Sikking, smid, en Trijntje Maathuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Hindriks Mensing, geboren circa 1693.
Egbert Mensing wordt aangenomen als lidmaat te Gieten Pasen 1718.
Egbert Hindriks Mensinge is lidmaat te Gieten in 1718.

IVc    Jan Mensing, geboren circa 1680 te Bonnen, zoon van Roelof Mensing (zie IIIb) en Jantje Jans.
Lidmatenlijst 1718 Bonnen: Jan Mensinghe, Niessijn Sickinge sijn huisvrouw.
HSR 1742 Bonnen: 3, wed. Jan Menisnge.
HSR 1754 Bonnen: 3, wed. Jan Mensinge.
Gehuwd met Niesje Sikking, gedoopt op 31-08-1690 te Gieten, dochter van Lucas Sikking, smid, en Trijntje Maathuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Jans Mensing, geboren te Bonnen, gedoopt op 03-07-1718 te Gieten, begraven op 14-06-1779 te Hoogeveen.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1743 met Wolter Luchies van Nuil, geboren te Pesse, gedoopt op 21-07-1717 te Ruinen, begraven 9-1752 te Hoogeveen.
Trijntien Jan Mensinge hertrouwt blijkens momberprotocol van 13-4-1754 met Jan Paulus van der Veen. Hoofdmomber wordt Hilbert Luigjes van Nuil met medemombers Arent Jans van Lhee, Egbert Mensinge en Geert Meijeringe.
Op 16-7-1756, 14-5-1757, 13-11-1758 en 27-4-1761 worden zonen begraven van Jan van der Veen; dit zijn w.s. de kinderen Paulus + 2 kraamkinderen.
Op 6 februari 1761 is er een wijziging van momber; Wolter van Nuil en Trientje Mensinge zijn dan beiden overleden. [dit klopt niet] Nieuwe medemomber wordt (i.v.m. het overlijden van Egbert Mensinge) dan Hendrik Sikkinge, wonende Echtens Hoogeveen.
Er zijn nog twee onmondige kinderen.

Op 22 september 1768 is er een afrekening van de mombers:
Hoofdmomber: Hilbert Luigjes van Nuil.
Medemombers: Hendrik Sicken en Arent Jans.
Kinderen: Kinderen van zijn broer Wolter van Nuil, genaamd Jan Wolters Mensinge van Nuil en Judick van Nuil.
Boedel: 72 13 4 meer uitgegeven dan ontvangen,.
Gehuwd (2) met Jan Paulus van Veen, stoker, holschemaker, gedoopt op 28-05-1730 te Hoogeveen, overleden op 30-12-1816 te Hoogeveen.
   2.  Harm Mensing, geboren circa 1720 te Bonnen.
Harm Mensing wordt genoemd in het HSR te Bonnen in 1764 op de plek waar in 1754 de wed. van Jan Mensing genoemd wordt.
SP 264 dl. 5 folio 608: Harm Mensing x Lutgertje Sikking van Bonnen lenen 1500 gulden van Gerrit Mensing van Zweeloo 1500 dd. 14-10-1766.
SP 264 dl. 5 folio 552: Harm Mensing x Lutgertje Mensing van Bonnen lenen 100 gulden van Juffr. R. Huising, wed. Verschuir dd. 5-9-1769.
HSR 1774 Bonnen: 3.
SP 264 Deel 6 folio 46: Harm Mensing x Lutgertje Sicking van Bonnen lenen van Hindrik Hogenesch x Lammegje Berents van Gieten 250 gulden op 1-6-1776.
SP 264 Deel 6 fol. 165: Harm Mensing en Lutgertje Sikking van Bonnen lenen van Hindrik Hogenesch van Gieten 170 gulden op 12-4-1779.
SP 264 Deel 6 fol. 311: Harm Mensing en Lutgertje Sikking van Bonnen lenen van Jan Ensing van Gieten 50 gulden op 1-5-1779.
HSR 1784 Bonnen: 1.
HSR 1794 Gieten: wed. Harm Mensing, 1.
Ondertrouwd op 04-11-1742 te Zweeloo met Lutgertje Sikking, geboren circa 1720 te Zweeloo, dochter van Harm Maats Sikking, smid te Zweeloo, en Albertien Mensing.

IVd    Barelt Mensing, geboren circa 1690 te Bonnen, overleden circa 1729 te Bonnen, zoon van Roelof Mensing (zie IIIb) en Jantje Jans.
In 1728 zijn de mombers over Jantien Mensinge, minderjarige dochter van wijlen Barelt Mensinge tot Bonnen en Jantien Bronniger:
Tonnis Lamberts en Frerick Freriks van vaderszijde
Harmen Hamering tot Buinen en Hindrik Jansen schoolmeester van moederszijde.
Er is land mandelig met Frerick Frericks.
SP266 Deel 2 Folio 271 dd. 28-5-1730 Mombereed
Ouders:wijlen Barelt Mensing en Jantje Bronniger
Kinderen:Jantje Barelts Mensing
h.m.:Tonnis Lamberts (v.z.)
m.m.:Frerik Freriks (v.z.); Harmen Hamering van Buinen (m.z.); Hindrik Jansen schoolmeester (m.z.)
Bijzonderheden
Jantje hertrouwd met Cornelis Sloots
De dalle achter de Veenhof is mandelig met Frerik Freriks.
SP266 Deel 3 Folio 202 dd.6-3-1736 Mombereed
Ouders:wijlen Barelt Mensing en Jantje Bronniger
Kinderen:Jantje Mensing
h.m.:Jan Dekens van Bonnen
m.m.:Geert Meijering van Bonnen
SP 266 Deel 3 Folio 265 dd.30-11-1736 Boedelscheiding
Ouders:wijlen Barelt Mensing en Jantje Bronniger
Kinderen:Jantje Mensing
m.m.:ondertekening door Harmen Hemerge (Hamering); Jan Dekens; Geert Meijering; Frerik Freriks
Bijzonderheden: Cornelis Sloots van Bonnen, getrouwd met Jantje Bronniger, maakt een boedelscheiding op.
De pupil deel in de goederen van haar vader Barelt en wijlen Egbert Mensing.
Uit de boedel komt en laste van Frerik Freriks 283 gulden 7 stuiver 8 cent.
Er zijn inkomsten van goederen nagelaten door Roelof Bronniger en Geesje Bebing. Geesje Bebing was de grootmoeder van de pupil. Geesje erft een deel van haar goederen.
SP266 Deel 3 Folio 336 dd. 15-1-1739 Momberrekening
Ouders:wijlen Barelt Mensing en Jantje Bronniger
Kinderen:Jantje Mensing
h.m.:Jan Dekens
m.m.:Harmen Hamering; Frerik Freriks; Geert Meijering
Bijzonderheden: Jantje is hertrouwd met Cornelis Sloots.
Gehuwd voor de kerk circa 1718 met Jantje Bronniger, geboren circa 1692, dochter van Roelof Jans Nijenbronniger en Geesje Claassen Bebing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Mensing, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 19-03-1719 te Gieten, overleden voor 1728.
   2.  Jantje Barelts Mensing, geboren te Bonnen, gedoopt op 05-03-1721 te Gieten.
Op 6-3-1736 wordt de eed afgelegt door Jan Dekens van Bonnen als hoofdmomber en Geert Meijering van Bonnen als medemomber over Jantien, dochter van Barelt Mensing en Jantien Bronniger.
Gehuwd voor de kerk op 17-09-1747 te Zuidlaren met Jan Frijman, gedoopt op 17-04-1722 te Zuidlaren, zoon van Berent Frijman en Heiltje Sluis.
Waarschijnlijk ook gedoopt te Noordlaren op 3-5-1722.
SP 266 Deel 7 Folio 53 Datum 27-2-1766 Momberrekening II
Ouders:wijlen Jan Frijman en Jantje Mensing
Kinderen:Heiltje Frijman
h.m.:Jan Dekens (overleden). Zijn vrouw Fennigje Jansen maakt de rekening op. Egbert Berents van Bonnen wordt de nieuwe hoofdmomber
m.m.:Geert Meijering van Bonnen; R. Hoving; Reint Sluis.
   3.  N.N. Mensing, overleden op 05-08-1719 te Gieten.
Een kind van Barelt Mensinge is overleden op 5-8-1719.

IVe    Jan Mensing, geboren circa 1680, zoon van Jan Mensing (zie IIIc) en Roelofje Jans.
Aangenomen als lidmaat te Gieten 20-12-1700.
Gehuwd voor de kerk circa 1700 met N. N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Mensing, geboren circa 1702 (zie V).

Generatie V

 
V    Jan Mensing, schatbeurder, brouwer, geboren circa 1702, overleden circa 1770, zoon van Jan Mensing (zie IVe) en N. N.
In het HSR te Gieten genoemd in 1742 met 2 en als brouwer en herbergier. In 1754 met 3 en als brouwer. Ook in 1764 nog met 2 als brouwer en herbergier. In 1774 wordt de wed. van Jan Mensing nog genoemd met 1. SP 312 blz. 181. Meindert Coops verklaart te hebben geleend van Jan Mensink en Hindrikkien Sikkinga te Gieten 100 gld. 1-5-1739
SP 264 dl. 5 folio 303: Jan Mensing x Hindrikje Sikking van Gieten lenen 1500 gulden van broer Gerrit Mensing van Zweelo en huisvrouw dd. 1-5-1765.
SP 264 dl. 5 folio 343: Hindrikje Sikking, wed. van Jan Mensing van Gieten en kinderen lenen 450 gulden van juffr. R. Huising, wed. van predikant Verschuir van Gieten dd. 26-5-1768. Jan Mensing van Gieten is borg.
SP 264 dl. 5 folio 415: Jan Mensing x Hindrikje Sikking van Gieten lenen 200 gulden van Jan Arents x Frerikje Hebeling van de schurft bij Bonnen dd. 11-8-1765.
SP 264 dl. 5 folio 450: Jan Mensing van Gieten en huisvrouw lenen tussen 1750 en 1765 meer dan 900 gulden van Lucas Mensing van Zweeloo en huisvrouw. Onder de laatste akte staat: 1769 ontvangen van wed. Jan Mensing en kinderen 100 gulden rente. Op 20-2-1768 verklaard Jan Mensing van Gieten deze obligaties van zijn vader over te nemen, en laat zich in als borg voor zijn moeder Hindrikje Sicking en zuster Jantje Mensing.
SP 264 dl. 5 folio 538: Hindrikje Sicking wed. van Jan Mensing en dochter Jantje Mensing te Gieten lenen 230 gulden van Margje Carst, wed. Egbert Coops van Zuidlaren dd. 26-11-1771.
SP 264 dl. 5 folio 547: Koop van Hindrikje Sikking, wed. van Jan Mensing en dochter Jantje Mensing en zoon Jan Mensing te Gieten van de wed. Claas Ottens van het brouwhuis en brouwgereedschap voor 1500 gulden dd. 20-2-1768. Getuigen zijn Gerrit Mensing en Lucas Mensing.
SP312 Deel 1 folio 181 lening
Leners:Jan Mensing x Hindrikje Sikkinga te Gieten
Uitleners:Meijndert Coops te Borger
Bedrag:100 Plaats:Gieten Datum:1-5-1739
Etstoel Deel/folio/datum59/70vo/30-11-1774
Eiser:crediteuren van de boedel van jonge Jan Mensing
Verweerder:crediteuren van de boedel van Hindrikje Sikkinge weduwe oude Jan Mensing en kinderen Jan Mensing en Jantijn Mensing
Onderwerp:boedel
Inhoud:eiser wil dat ¼ van de kooppenningen van goederen die jonge Jan Mensing met zijn moeder Hindrikje Sikkinge mandelig heeft tot de boedel van jonge Jan Mensing gerekend wordt. Er is sprake van huwelijkse voorwaarden d.d. 18-5-1729 tussen Hindrikje Sikkinge en haar man. Eiser krijgt ongelijk.
Andere namen:L. Mensing, juffr. Verschuur, Hogenesch.
Gehuwd op 18-05-1729 te (h.c.) met Hindrikje Sikking, geboren circa 1710, overleden na 1774, dochter van Harm Maats Sikking, smid te Zweeloo, en Aaltje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertina Mensing, geboren te Gieten, gedoopt op 15-03-1733 te Gieten, overleden voor 1740 te Gieten.
   2.  Jan Mensing, geboren circa 1735 te Gieten (zie VI).
   3.  Gerrit Mensing, geboren te Gieten, gedoopt op 15-01-1736 te Gieten, overleden op 25-02-1736 te Gieten.
Overlijdensinschrijving: kraamkind van Jan, schatbeurder te Gieten.
   4.  Gerrit Mensing, geboren te Gieten, gedoopt op 23-06-1737 te Gieten.
   5.  Albertina Mensing, gedoopt op 06-03-1740 te Gieten, overleden voor 1743.
   6.  Albertina Mensing, gedoopt op 20-10-1743 te Gieten.
   7.  Jantje Jans Mensing, gedoopt op 06-12-1744 te Gieten.
   8.  Lucas Sicking Mensing, geboren te Gieten, gedoopt op 20-11-1746 te Gieten.
   9.  Anna Catharina Mensing, geboren te Gieten, gedoopt op 28-09-1749 te Gieten.

Generatie VI

 
VI    Jan Mensing, geboren circa 1735 te Gieten, zoon van Jan Mensing (zie V) en Hindrikje Sikking.
HSR Gieten 1774: Jan Mensing, 2, keuter en nering.
SP 264 dl. 5 folio 336: Jan Mensing van Gieten x Hindrikje Sloots lenen 2566-15 gulden van oom Gerrit Mensing van Zweeloo, waarvan 1500 gulden van een oorspronkelijk lening van vader Jan Mensing. dd. 8-6-1769. De moeder van Jan Mensing (x Hindrikje Sloots) is Hindrikje Sikking. Jan heeft een zuster Jantje Mensing.
SP 264 dl. 5 folio 355: Jan Mensing van Gieten lenen 400+100 gulden van Roelof Jans Hesselte van Eemster 400 + 100 dd. 15-5-1758; 29-8-1762. Op 11-6-1764 betaald Jan Mensing 30 gulden rente. Op 20-12-1767 verklaart Jan Jans Mensing van Gieten zich als borg, mede namens zijn moeder en zuster wegens de lening van wijlen zijn vader.
SP 264 dl. 5 folio 395: Jan Mensing en huisvrouw van Gieten lenen 100 gulden van Hindrik Thijs van Bonnen dd. 9-8-1762.
SP 264 dl. 5 folio 398: overdracht van obligatie van Juff. Verschuur aan Jan Mensing x Hindrikje Sloots. De obligatie is ten laste van Hindrikje Sikking, wed. J. Mensing en geregistreerd op folio 343. Er wordt nogmaals 300 gulden op rente genomen. dd. 2-6-1769.
SP 264 dl. 5 folio 398: Jan Mensing x Hindrikje Sloots van Gieten lenen 325 gulden van Hindrik Hogenesch te Gieten 325 dd. 13-7-1770.
SP 264 dl. 5 folio 400: Jan Mensing en huisvrouw van Gieten lenen 150 gulden van Hindrik Huising en beide zusters van Gieten dd. 10-6-1766.
SP 264 dl. 5 folio 401: Jan Mensing en huisvrouw lenen 49 gulden van Hindrik Hommes dd. 16-1-1771.
SP 264 dl. 5 folio 408: Jan Mensing x Hindrikje Sloots van Gieten lenen 33-6-10 2/3 en 16-13-5 1/3 gulden van Jantje Brongers, wed. Cornelis Sloots van Bonnen; Jantje Hogenesch, wed. Roelof Sloots en haar minderjarige dochter. Het geld is afkomstig van geld betaald door Jan Mensing aan Egbert Berents te Bonnen, hoofdmomber over Heiltje Frijman dd. 13-2-1771. Er is sprake van "onze moeder" Jantje Brongers, wed. van Cornelis Sloots.
SP 264 dl. 5 folio 416: Jan Mensing x Hindrikje Sloots lenen 100 gulden van Jan Arents x Frerikje dd. 3-9-1768.
SP 264 dl. 5 folio 427: brouwer Jan Mensing en huisvrouw van Gieten lenen 750 gulden van Rolina Huising, wed. van pred. Verschuir te Gieten dd. 27-8-1771. Van het bedrag was 150 gulden geleend door Hindrikje Sikking, wed. van Jan Mensing, de moeder van Jan Mensing.
SP 264 dl. 5 folio 429: brouwer Jan Mensing en huisvrouw van Gieten lenen 325 gulden van schatbeurder en koster Hindrik Hogenesch van Gieten dd. 27-8-1771.
SP 264 dl. 5 folio 433: Jan Mensing van Gieten en huisvrouw en kinderen lenen 116-14 gulden van wed. van Egbert Koops van Zuidlaren dd. 14-9-1771.
SP 264 dl. 5 folio 472: jonge Jan Mensing van Gieten en huisvrouw lenen 100 gulden van ette Frerik Hidding en broers dd. 7-9-1766.
SP 264 dl. 5 folio 498: Jan Mensing x Hindrikje Sloots van Gieten lenen 150 gulden van Roelof Meijering en broer Willem Meijering dd. 18-7-1764.
SP 264 dl. 5 folio 502: Jan Mensing en huisvrouw van Gieten lenen 162-18 gulden van brouwer Roelof Brunsting en vrouw van Groningen dd. 11-7-1772.
OSA 1838 Bonnen huisnr. 70: 69 arbeider.
Gehuwd voor de kerk op 20-05-1762 te Gieten met Hindrikje Sloots, geboren circa 1735 te Bonnen, dochter van Cornelis Sloots en Jantje Bronniger.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alberdina Mensing, geboren te Gieten, gedoopt op 11-03-1764 te Gieten, overleden op 27-07-1847 te Zandvoort, Gieten.
Gehuwd voor de kerk op 07-02-1796 te Gieten met Jan Jans Bruins, arbeider, geboren te Gieten, gedoopt op 14-12-1777 te Gieten, overleden op 08-07-1823 te Gieten, zoon van Jan Jans Bruins en Geesje Hindriks.
OSA 1383 Gieten huisnr. 51: zoon, ongehuwd, schutter.
HSR 1804 Gieten: 1.
   2.  Cornelis Mensing, geboren te Gieten (zie VII).
   3.  Jan Mensing, geboren te Gieten, gedoopt op 22-11-1767 te Gieten, overleden op 10-01-1809 te Bonnen.
Bij overlijden 40 jaar oud. HSR 1784 Bonnen: 1.
HSR 1794 Bonnen: 1.
OSA 1383 Gieten huisnr. 16: 30, knecht, ongehuwd.
HSR 1804 Bonnen: 1.
OSA 1513 1807 Bonnen no. 72.
   4.  Roelof Sloots Mensing, geboren te Gieten, gedoopt op 11-02-1770 te Gieten.

Generatie VII

 
VII    Cornelis Mensing, geboren te Gieten, gedoopt op 04-08-1765 te Gieten, overleden op 07-03-1832 te Bonnen, zoon van Jan Mensing (zie VI) en Hindrikje Sloots.
OSA 1383 Bonnen huisnr. 70: 35 jaar, zoon van Cornelis Mensing.
HSR 1804 Bonnen: 1.
OSA 1513 1807 Bonnen no. 70, 71.
Bewoners 1825 Bonnen no. 70.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 616.
Ondertrouwd op 09-04-1797 te Sleen, gehuwd voor de kerk op 23-04-1797 te Emmen met Annigje Geerts, gedoopt op 02-11-1766 te Roswinkel, dochter van Geert Harms en Jantje Willems Kuiper.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelis Mensing, geboren op 06-05-1798 te Bonnen (zie VIII).
   2.  Jantje Cornelis Mensing, geboren te Bonnen, gedoopt op 14-12-1801 te Gieten, overleden voor 1805.
   3.  Jantje Cornelis Mensing, dienstmeid, geboren te Bonnen, gedoopt op 01-12-1805 te Gieten, overleden op 16-11-1871 te Loon.

Generatie VIII

 
VIII    Jan Cornelis Mensing, arbeider, geboren op 06-05-1798 te Bonnen, gedoopt op 08-07-1798 te Gieten, overleden op 23-11-1867 te Gieten, zoon van Cornelis Mensing (zie VII) en Annigje Geerts.
Bewoners 1825 Bonnen no. 66b.
Lid mobiele schutterij 1830.
Bij huwelijk wettiging van 2 kinderen.
Gehuwd (1) op 09-04-1845 te Gieten met Jantje Jans Pieters, geboren te Drouwenerveen, gedoopt op 27-03-1791 te Borger, overleden op 05-02-1848 te Bonnen, dochter van Jan Pieters en Pietertje Thomas.
Gehuwd (2) op 28-12-1850 te Gieten met Jantje Reinders, geboren op 14-01-1810 te Ees, gedoopt op 20-01-1810 te Borger, overleden op 01-05-1860 te Bonnen, dochter van Luichien Reinders en Trijntje Jans Olthof.
Gehuwd (3) op 29-09-1860 te Gieten met Geertruid Hindriks Stoffers, geboren op 28-01-1799 te Borger, gedoopt op 10-02-1799 te Borger, overleden op 22-12-1861 te Buinerveen, dochter van Hindrik Stoffers en Annechien Roelofs Kremer.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Annichien Mensing, geboren op 21-08-1821 te Gieten, overleden op 20-06-1842 te Bonnen.
   2.  Pietertje Mensing, geboren op 15-08-1824 te Gieten, overleden op 25-04-1862 te Exloërveen.
Gehuwd op 07-05-1847 te Borger met Geert Roelofs Hebels, dienstknecht, geboren op 21-03-1820 te Wildervank, overleden op 10-04-1902 te Exloërmond, zoon van Roelof Geerts Hebels, arbeider, en Hillegien Harmannus.
   3.  Jan Mensing, geboren op 05-01-1829 te Gieten (zie IX).

Generatie IX

 
IX    Jan Mensing, dienstknecht, geboren op 05-01-1829 te Gieten, overleden op 06-10-1905 te Emmen, zoon van Jan Cornelis Mensing (zie VIII) en Jantje Jans Pieters.
Gehuwd op 23-01-1852 te Zuidlaren met Jantien Schuiling, geboren op 24-08-1823 te Zuidlaren, overleden op 03-01-1897 te Weerdingerveen, dochter van Jan Roelofs Schuiling en Hindrikje Roelofs Ottens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Mensing, geboren op 19-04-1852 te Bonnen, overleden op 15-01-1906 te Emmen.
Gehuwd op 14-05-1875 te Emmen met Hindrik Karel, arbeider, geboren op 19-05-1851 te Emmen, overleden op 25-02-1929 te Emmen.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software