Genealogie van Johan Moersinge


 
Generatie I

 
I    Johan Moersinge, geboren circa 1510 te Gieten.
Op 10-8-1578 is er een geschil tussen Lambert Eppinge, zoon van Johan Eppinge en zijn vrouw, en Willem, Heyno, Hindrik en Jan Meursing, de zwagers van Lambert, over de erfenis van Gebbe Hamminge, Jacob Huisinge en Jan Meurisng. Scheidslieden aan de kant van Lambert Eppinge zijn Arent Pepping en Johan Hoving. De scheidslieden aan de andere kant zijn Harm Hamminge en Hindrik Schene. (Archief Mensinge)
Op 21-11-1582 is er een verdrag tussen Lambert Eppinge en zijn dedingsmannen Ludolf Alinge en Johan Hoving aan de ene kant, en Willem Meursing en zijn broer Hindrik Meursing over de erfenis van zalige Heyno en Johan Meursing.
Kinderen:
   1.  Willem Moersinge, geboren circa 1530 te Gieten (zie II).
   2.  Gesa Moersinge, geboren circa 1550 te Gieten, overleden na 1609 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk voor 1578 met Lambert Johans Epping, ette Oostermoer 1609-1626; kerkvoogd, geboren circa 1550 te Gieten, zoon van Johan Epping.
In 1578 heeft Lambert Eppinge een geschil met Harmen Hamminge en Johan Campinge. [Ordelen Etstoel 1577-1579]
Lambert Eppinge en zijn vrouw enerzijds, Willem, Heyno, Henrick en Johan Moersinge anderzijds, verdelen de erfenis van Ghebbe Hamminge, Jacob Huisinge en Johan Moersinge in 1578. In 1582 regelen Lambert Eppinge enerzijds en Willem en Henrick Moersinge anderzijds met hun scheidsrechters het geschil betreffende de erfenis van de overleden broers Heyno en Johan Moersinge.
In 1583 draagt Gese Sloits over aan Lambert Eppinge en zijn vrouw Gese een akker en hooiland te Anloo. De kinderen van wijlen Harmen Smijt en zijn vrouw Hille dargenin 1585 over aan Lambert Eppinge en zijn vrouw Gese te Gieten het door Harmen en Hille nagelaten huis, hof en toebehoren in de marke van Gieten.
In 1587 wordt Lambert Eppinge als buur te Gieten genoemd. [Ordelen Etstoel 1583-1589 pg. 85]
Op 18 mei 1590 ondertekent Lambert Eppinge met de overige eigenerfden van Gieten de bepalingen betreffende het hakken van hout. Onder de eigenerfden is ook Johan Eppinge, mogeljk een broer van Lambert. Verder zet Hendrick Huysinge zijn handmerk 'van weegens Lambert Eppinge, op 't Veen, syn lanther'. Tijdens de goorspraak van 5 maart 1595 tho Ahnlo treedt op "Lambert Eppinge als vulmacht van Butinck ende Geerdt Friese, laet wweder eiccschen alsodanich stro, etc., is vertuiget up bewijs ofte een unrechte esschinge, anders Jan Sickinge in een misbruick".
Op 15 juni 1596 wordt tijdens de goorspraak te Sleen recht gesproken in de volgende zaak: "Arent Peppinck een unrechte esschinge gedaan an Lambert Eppinge, des heren drostenschrijver ontvangen 1 goudgulden". Tijdens dezelfde goorspraak komt aan de orde" "Lambert Eppingen laet Hindrick Bebinck genoechsame leverantie ende handrvienge (= handvrede, een door handslag bekrachtigde vrede tussen twee strijdende partijen) afesschen, is vertuiget Hindrick up bewijs ofte een unrechte esschinge".
Tijdens de goorspraak te Sleen op 30 juni 1596 speelt een geschil tussen de erfgenamen van wijlen Johan Claess en Lambert Eppinge: "Die erffgenamen van zaliger Johan Claess hebbenn gerichtlicken laten esschen van Lambert Eppinge up Bonnervene sodane vene etc. Is vertuiget, dat die erffgenamen sollen bewijsen, alsdan Lambert in een misbruick etc".
In 1609 staat Henrick Moersinge te Eext zijn roerende en onroerende goederen af aan Lambert Eppinge en Gese zijn vrouw en aan Otto Hovinge en Jan zijn vrouw, in ruil voor levensonderhoud.
Otto Moersinge en zijn vrouw Jantjen dragen in 1611 aan Lambert Eppinge en zijn vrouw Gese te Gieten een vierde deel van het erf Noordhove en toebehoren in de marke van Eext over. In 1636 dechargeren Luitjen Michels en Jantjen zijn vrouw de voogden van laatstgenoemde, te weten Johan Eppinge te Gieten, Jan Vorsinge, Harmen Ippinge en Willem Harmens, voor het beheer van de nalatenschap van Lambert Eppinge.
Etstoel Deel/folio/datum 8/194/4-6-1632
Eiser: Albert Tjassens solliciteur
Verweerder: Lambert Eppinge te Gieten
Onderwerp: naarkoop
Inhoud: betreft erf Hebelinge te Gieten, door de moeder van de eiser en haar kinderen d.d. 26-1-1608 aan de verweerder verkocht. Eiser wil mede
namens zijn broers en zusters recht tot naarkoop. Eiser krijgt gelijk.
   3.  Heijno Moersinge, geboren circa 1550 te Gieten, overleden op 21-11-1582.
   4.  Hendryck Moersinge, geboren circa 1550 te Gieten, overleden na 1609 te Gieten.
Op 20-6-1609 heeft Hindrik Meursing van Eext, als oud man, een oevelgangscontract gesloten. Hij staat al zijn bezittingen af aan zijn zwager Lambert Eppinge te Gieten en zijn zuster Gese Eppinge, de vrouw van Lambert en "Otto Hovinge met Jan syn echte huisvrouwe tesamen en horer twyer erffgenamen". (Archief Mensinge).
   5.  Johan Moersinge, geboren circa 1550 te Gieten, overleden voor 1582 te Gieten.

Generatie II

 
II    Willem Moersinge, geboren circa 1530 te Gieten, overleden 1603 te Gieten, zoon van Johan Moersinge (zie I).
Gehuwd voor de kerk circa 1580 met Lamme Meijering, geboren circa 1550 te Eext, overleden voor 1609, dochter van Hindrik Meijering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto Meursing, geboren circa 1582 te Gieten (zie IIIa).
   2.  Roelof Meursing, geboren circa 1585 te Gieten (zie IIIb).
   3.  Jan Meursing, geboren circa 1585 te Gieten.

Generatie III

 
IIIa    Otto Meursing, geboren circa 1582 te Gieten, overleden voor 1638 te Eext, zoon van Willem Moersinge (zie II) en Lamme Meijering.
Etstoel Deel/folio/datum6/73/9-10-1637
Onderwerp:goedkeuring accoord
Inhoud:betreft goedkeuring van een accoord tussen Jantjen Meursinge en haar beide zoons Bartelt en Willem Moersinge ter ener, en Jan Roerdinck als vader van zijn minderjarige kinderen met wijlen Lamme Ottens d.d. 8-3-1637. Het betreft het aandeel van Lamme in de erfenis van wijlen Otto Meurisnge.
Op 11-11-1638 leenden Luitien Roelofs en zijn vrouw Roelofje te Annen van Bartolt en Willem Meursing, broers, 200 gulden, welk geld behoorde aan de kinderen van Jan Roerding te Anloo en zijn overleden vrouw Lamme, afkomstig van "Lamme haerdes overleden vader mit namen Otto Moersinge patrimoniale goederen".
In 1640 droegen Bartolt en Willem Meursing deze schuldbekentenis over aan Harmen Roedinck als medemomber over Jan Roedinck en wijlen Lamme Meursing's kinderen.
Gehuwd met Jantje N.N. Geboren circa 1580 te Eext, overleden na 1630 te Eext.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Meursing, geboren circa 1600 (zie IVa).
   2.  Bartelt Meursing, geboren circa 1602.
Hij komt in 1645 voor als ingezete van Eext. Zijn huis en hof worden getaxeerd op 1800 gulden. In 1663 trad hij op als voogd over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Jan Reinders.
Etstoel deel/bladzijde/datum 15/383/19-6-1654
Verzoeker: Sicke Luitjens, Sicke Reyners, Bartolt Meursinge en Barelt Jacops, ooms en mombers over de kinderen van wijlen Jan Reyners
Onderwerp: niet scheiden van goederen
Inhoud:verzoek betreft het in stand houden van de ongescheiden boedel tussen de ooms en de vaderlijke en moederlijke goederen van de kinderen.
   3.  Otto Meursing, geboren circa 1610 te Eext (zie IVb).
   4.  Lamme Meursing, geboren circa 1610, overleden voor 1638.
Gehuwd met Jan Roerdinck, overleden na 1638, zoon van Hindrik Roerdinck en Petertje N.N.

IIIb    Roelof Meursing, landbouwer en herbergier, geboren circa 1585 te Gieten, overleden voor 1643 te Eext? Zoon van Willem Moersinge (zie II) en Lamme Meijering.
Hij was de eigenaar van "het kleinde hofke Oostermeursinge" en van een plaats genaamd de Hoge Bult te Annerveen.
Goorspraak te Gieten van april 1609: Roelof Meursing heeft Luitje Campinge uitgescholden.
In 1640 heeft hij een kwestie met Boele Huisinge over een aflossing van een halve waar in de Eextermarke.
In 1643 is er een kwestie over een schenking door Jantje, de weduwe van Roelof Meursing van haar zoons Willem, Harmen en Albert Meursing op 16-8-1641 ten nadele van Jantje, de dochter van Roelof Meursinge's overleden zoon Jan.
Etstoel Deel/folio/datum11/358/4-4-1644
Eiser:Jan Meijeringe te Eext wegens zijn huisvrouw Lamme Meursinge
Verweerder:Harmen Meursinge en Albert Meursinge
Onderwerp:erfenis
Inhoud:eiser wil zijn deel van de erfenis van de vader van de partijen, wijlen Roelof Meursinge. Eiser krijgt gelijk.
In 1650 klaagt Jan Meijering, samen met zijn zwagers Harm, Albert en Willem Meursing tegen Bartelt Jusling en Jan Homan "hun eyschers een acker landes genoemt den Hey-acker souden hebben ontbruickt ende ontbouwet" Zij vorderen verlating van deze akker.
Gehuwd met Jantje Sloots? Geboren circa 1580, overleden na 1643 te Eext, dochter van Jan Harms Sloots.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lamme Meursing, geboren circa 1610, overleden voor 1640.
Gehuwd met Jonge Jan Meijering, geboren circa 1610 te Eext, zoon van Olde Jan Meijering.
Jonge Jan Meijering wordt als zodanig genoemd in het register op het impost van het gemaal van 1612 met 2 personen.[OSA 841]
In 1645 is er een rechtszaak tussen Jan Meijering van Eext wegens zijn huisvrouw Lamme Meursing als eiser en Harmen Meursing en Albert Meursing als verweerders. De eiser wil voldoening van de uitspraak voor de Etstoel tussen partijen d.d. 4-4-1644, waarbij de eiser recht heeft op een quota van de erfenis van de vader van de partijen, wijlen Roelof Meursing.[Etstoel 14 deel 12 folio 65 d.d. 23-6-1645].
   2.  Willem Meursing, geboren circa 1615 (zie IVc).
   3.  Harm Meursing, geboren circa 1615.
In een taxatie van huizen te Eext in 1645 wordt Harmen Meuringe's huis geschat op 1600 car. gulden.
In 1646 verklaart de etstoel Albert Meursing niet ontvangkelijk in zijn eis tot naarkoop van een stuk land door zijn broer Harmen Meursing aan Luitje Vogeling te Eext verkocht.
   4.  Albert Meursing, geboren circa 1620 te Eext (zie IVd).
   5.  Jan Meursing (zie IVe).

Generatie IV

 
IVa    Willem Meursing, geboren circa 1600, overleden op 13-06-1665 te Lowestoff, zoon van Otto Meursing (zie IIIa) en Jantje N.N.
Bij Lowestoff met het schip van Admiraal van Wassenear Opdam in de lucht gevlogen.
In 1669 werd Jacob Huizinge als voogd over Harmen Willems Meursing aangesproken door enkele Amsterdammers omdat Harmen geld van hen had opgenomen in 1664.
In 1694 procedeert Boele Meursing over de erfenis van Willem Meursing tegen Wessel, Arent en Geert Huizing.
Etstoel Deel/folio/datum 21/150/8-6-1669
Eiser:advocaat Herman Ketell volmacht van Jacop Frifell adelborst van een compagnie van kapitein Grits? te Amsterdam
Verweerder:Jacob Huijsinge en cons, mombers van Harmen Willems Meursinge
Onderwerp:panding
Inhoud:150 gulden wegens lening d.d. 26-4-1664. Volgens verweerder klopt het niet en moet eiser zelf verschijnen.
Gehuwd met N.N. Huising, geboren circa 1610, dochter van N.N. Huising.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Willems Meursing, geboren circa 1640.

IVb    Otto Meursing, geboren circa 1610 te Eext, begraven op 13-11-1665 te Anloo, zoon van Otto Meursing (zie IIIa) en Jantje N.N.
Kinderen: Boele, Jan, Warmolt, Otto, en een onbekende dochter, overleden 1665 te Eext.
Gehuwd voor de kerk voor 1645 met Jantje Jans Meijering, geboren circa 1625 te Eext, overleden na 1703, dochter van Jan Geerts Meijering en Wemmula Aling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Boele Meursing, geboren circa 1645 te Eext (zie Va).
   2.  Jan Meursing, geboren circa 1645 te Eext.
   3.  Warmolt Meursing, geboren circa 1645 te Eext.
   4.  Otto Meursing, geboren circa 1645 te Eext.
HDP 4-2006.
Gehuwd voor de kerk voor 1665 met Aaltje Julsing, geboren circa 1640 te Eext.
   5.  N.N. Meursing, geboren circa 1660 te Eext, begraven op 15-11-1665 te Anloo.

IVc    Willem Meursing, geboren circa 1615, zoon van Roelof Meursing (zie IIIb) en Jantje Sloots?
Willem Meursing vertrok in 1628 naar Groningen. Bij een feest was een vechtpartij ontstaan waarbij iemand om het leven was gekomen. Na afloop werd Willem Meursing beschuldigd dez "nederlaech" begaan te hebben. Hij is toen vertrokken naar de herberg de Roode Haan aan het Winschoterdiep.
Hij was tapper en pachter van het tolhek te Roodehaan.
Willem verhuisde in 1627 van Eext naar het Groningerland, waar hij onderdak kreeg in de "Rode Haan" en het beroep van zijn vader ging voortzetten en als "weert in die Rode Haene" op te treden.
Etstoel Deel/folio/datum6/4/9-10-1637
Eiser:Willem Meursinge als volmacht van zijn vader Roelof Meursinge
Verweerder:Cornelijs Middelsten en Toenis Middelsten, absent
Onderwerp:panding
Inhoud:betreft 100 daalder twee rijksdaalder wegens een koop van een huis d.d. 1-8-1630. Eiser krijgt gelijk.
Op 18-3-1642 (Springding van Selwerd) wordt hij genoemd: Willem Meursinck, uit Drenthe, gehuwd aan Gese, de dochter van Jantje Sickens.
Op 11-10-1656 besloten burgemeesters en raad van Groningen het tolhuis bij de Rode Haan te verpachten aan Willem Meursinck.
Op 26-1-1661 besloot het bestuur van de stad Groningen aan de weduwe van Willem Meursing 200 carolus gulden achterstallige "tollheckspachtpenningen" te remitteren (kwijt te schelden) omdat door de aanleg van de trekvaart de inkomsten waren verminderd.
Op 8-11-1665 of 1675 werd na het overlijden van Geesje Sickens de Rode Haan, gelegen op eigen grond te Engelbert groot 1 gras, alsmede de "voorde liggende over het Schuitendiep", publiek verkocht aan de schulte Siabbe Meursing voor f2600. Maar toen hij dat niet kon betalen werd het op 26-3-1677 opnieuw verkocht, nu aan Jan Harmens in "de Karper" voor f2100.
RA Selwerd en Sappemeer, inv.nr. 137 (schuldbeschrijvingen) Beschrijving over Eppe Bonnekes en huisvr. schuire en huisinge op Foxholl, van 24-9-1652 tot 5-11-1652. o.a. De post: Willem Meursinck laet antekenen 50 dall: volgens obligati. met noch 12 daler en dit lopende jaer rente.
Voogdijaanstellinge Groningen (GAG, III h): Lunae [maandag] den 10 Junij 1661: De e. Brunne Sickens als sibbe voocht aengeswooren over wijlen Willem Meursinge kinder, bij Geessien Meursinge sijn huisvrouwe geprocreert.
Jovis [donderdag] den 20 Junij 1661: Bronne Roelefs angesworen als vremde voocht over wilen Willem Meursinck kinderen bij Geesien Sickens geprocreert.
Martis [dinsdag] den 21 Aprilis 1668: Henrick Roeringe in gevolge condemnatoire sententie van dien in deses in plaetse van wijlen Jan Meursingh als voormundt aengeswooren over Willem Meursinghe kindt bij Gesien geprocreert.
Er zijn een paar boedelinventarissen bewaard gebleven van dit gezin:
RA Selwerd en Sappemeer, inv.nr. 252, ca. 1662 - Warmelt Meursinge (fragment) en inv.nr. 253, jaar ca. 1663 - Jan Meursink te Sappemeer (?).
Gehuwd voor de kerk circa 1640 met Geesje Sickens, geboren circa 1620, dochter van Sicko Bronnens, kastelein te Roodehaan, en Jantje Siabbes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Meursing, geboren circa 1640, overleden voor 1685.
Gehuwd voor de kerk voor 1664 met Jantje Allers, geboren circa 1640.
   2.  Warmolt Meursing, geboren circa 1640 (zie Vb).
   3.  Jan Meursing, geboren circa 1640, overleden 1-1667 te Kolham.
Gehuwd voor de kerk voor 1669 met Grietje Jans, geboren circa 1640.
   4.  Sicke Meursing, geboren circa 1645, overleden op 01-05-1680 te Kropswolde.
SP 264 Deel I, blz. 306 lening
Leners:Sicco Meursing x Aaltje Hendriks te Foxham
Uitleners:Jan Jans Coster
Bedrag:3618 Plaats:Groningen Datum:22-11-1679
Bijzonderheden:pacht voor het tolhek te Foxham voor drie jaar; borg is broer Sjabbe Meursing. Zij stellen als onderpand huis, hof etc te Annerveen, mandelig met Albert Meursing, meyerswijs door Willem Jansen gebruikt.
SP 264 Deel II, blz. 50 verkoop
Verkopers:Sicco Meursing x Aaltien Hendriks te Foxham en Siabbe Meursing, zijn broer
Kopers:Jan Jans Koster x vrouw
Object:plaats te Annerveen, mandelig met Albert Meursing, tegenwoordig door Willem Jansen meyerswijs bewoond
Bedrag:450 Plaats:Groningen Datum:22-11-1679
Bijzonderheden:overgedragen aan Jan Jans Koster in verband met niet nakomen van financiële verplichtingen, waarvoor zij door Jan Jans Koster gevangen gezet zijn. Daadwerkelijk overgeleverd aan Jan Koster op 25-4-1682 door Aaltien Hendriks, wed. Sicco Meursing.
Gehuwd voor de kerk op 22-10-1671 met Aaltje Hindriks, geboren voor 1650 te Sappemeer?
   5.  Siabbe Meursing, gedoopt op 13-05-1655 te Engelbert.
SP 264 Deel I, blz. 305 lening
Leners:Siabbe Meursing, schulte te Westerbroek
Uitleners:broer Roelof Meursing x Jantje Alberts
Bedrag:560 Plaats:Groningen Datum:13-1677.
Gehuwd voor de kerk op 14-03-1675 te Engelbert met Jantien Bronnes Zantvoort, gedoopt op 15-01-1658 te Groningen, dochter van Bronno Sickens en Fennetje Ritzema.

IVd    Albert Meursing, landbouwer en herbergier, geboren circa 1620 te Eext, overleden op 07-03-1691 te Eext, zoon van Roelof Meursing (zie IIIb) en Jantje Sloots?
In 1650 zijn Jan Meijering te Eext met zijn zwagers Harmen Meursing, Albert Meursing en Willem Meursing eisers tegen Barelt Julsing en Jan Homan te Eext. Het betreft een geschil over het gebruik van een stuk land. [Etstoel 14 deel 14 folio 284 d.d. 16-5-1650]
Op 22-5-1660 is er een rechtszaak van Albert Meursing, namens zijn vrouw Aaltje Meijering tegens Jan en Jacob Meijering, zijn zwagers inzake de erfenis van olde Jan Meijering, van wie Aaltje Meijering een kindsdeel heeft geërfd.[Etstoel 14 deel 17 folio 285-287 d.d. 22-5-1660]
Kinderen: Jan Meursing en Warmoltje Meursing.
Gehuwd op 01-11-1646 te (h.c.), gehuwd voor de kerk voor 1641 met Aaltje Meijering, geboren voor 1610 te Eext, overleden op 24-01-1690 te Eext, dochter van Olde Jan Meijering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Meursing, geboren circa 1638 te Eext (zie Vc).
   2.  Warmeltje (Willemtien) Meursing, geboren circa 1640 te Eext.
Gehuwd met Albert Hamming, diaken 1670; landdagcomparant op 10-11-1679, geboren circa 1640, overleden op 02-04-1694 te Eext, zoon van Harm Hamming en Harmtje N.N.
ouders niet zeker. Aangenomen op grond naamgeving kinderen.
Genoemd als vol boer te Eext in het haardstedenregister van 1672.
SP 264 Deel II, blz. 192 lening
Leners:Albert Hamming x Warmeltien Meursing te Eext
Uitleners:Albert Meursing de oude en Albert Meursing de jonge te Eext
Bedrag:825. Datum:24-11-1690
Bijzonderheden: 19-2-1700 doorgehaald na vertoon van het origineel door Hendrik Hamming, zoon van Albert Hamming; Albert Meursing de jonge neemt de stok tevens voor zijn bestevader Albert Meursing de oude.

IVe    Jan Meursing, overleden voor 1641, zoon van Roelof Meursing (zie IIIb) en Jantje Sloots?
Kind:
   1.  Jantje Meursing.
Gehuwd met Lambert Oosting.
Etstoel Deel/folio/datum 14/407/25-6-1651
Eiser:Lambert Oostinck als man en voogd van zijn vrouw Jantjen Meursinge
Verweerder: Jantjen Meursinge weduwe Roelof Meursinge en Harmen Meursinge en Albert Meursinge
Onderwerp: erfenis
Inhoud:eiser wil staat en inventaris van de erfenis van Roelof Meursinge, de grootvader van de huisvrouw van de eiser.

Generatie V

 
Va    Boele Meursing, geboren circa 1645 te Eext, overleden op 22-05-1701 te Eext, zoon van Otto Meursing (zie IVb) en Jantje Jans Meijering.
Gehuwd met Frerikje Harms Sloots, geboren circa 1645 te Gieten, overleden na 1687 te Eext, dochter van Harm Sloots en Jantien N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrikje Meursing, geboren circa 1670 te Eext, overleden na 1718 te Eext.
Gehuwd voor de kerk circa 1690 met Frederik Julsing, geboren circa 1660 te Eext, overleden voor 1703 te Eext, zoon van Barelt Julsing en Wennigje Ottens.
Etstoel Deel/folio/datum59/98vo/30-11-1774
Onderwerp:goedkeuring verkoop
Inhoud:Reinder Oosting gehuwd met Frerikje Meursing te Plankensloot, Jantien Coops weduwe Boele Meursing en kinderen Lambert Meursing, Frerikjen Meursing en Hindrikjen Meursing te Eext, en de kinderen van wijlen Harm Meursing of Julsing met namen Carst Julsing te Groningen, Gerrit Suiringe gehuwd met Hendrikjen Julsing te Schipborg en Arent Roelofs Huisingh gehuwd met Jantien Julsing te Rolde geven aandat hun zwager en oom Jan Meursinge te Eext gewoond hebbende in 1743 daar in stilte is vertrokken, en ze hebben sinds 30 jaar niets meer gehoord. Zij verzoeken om goedkeuring van de verkoop van zijn goederen.
   2.  Jantje Meursing, geboren circa 1670 te Eext, overleden voor 1718 te Gieten.
Gehuwd met Reinder Meijers, geboren 1670 te Gieten, overleden na 1718 te Gieten, zoon van Barelt Meijers en Gijsseltje Meijering.
Reinder Meijers, Hindrikje Meursing, Lammegien Meursing en Otto Meursing doen op 12-6-1718 aangifte van de erfenis van Jantje Meursing, groot f. 1000,-.
Lidmatenlijst 1718 Gieten: Reinder Meijers, Jantijn Meursinghe, zijn huisvrouw.
   3.  Lammigje Boelens Meursing, geboren voor 1674 te Eext.
Gehuwd voor de kerk 1692 te Anloo met Jan Jansen Julsing (Camptuins), geboren circa 1660 te Eext, overleden op 05-09-1703 te Eext, zoon van Jan Julsing en Gijsseltje Meijering.
Otto Meursing, de weduwe van Jan Julsinge en Willemtien Meyers tot Gieten geven de erfenis aan van Cornelis Sloots te Gieten van f 3000,-.
   4.  Willemtje Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 26-12-1677 te Anloo, overleden na 1700.
   5.  Bartelt Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 28-09-1679 te Anloo, overleden op 02-03-1685 te Eext.
   6.  Otto Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 01-01-1682 te Anloo, overleden op 09-06-1684 te Eext.
   7.  Jacobje Meursing, gedoopt op 02-08-1685 te Anloo, overleden op 24-02-1686 te Anloo.
   8.  Otto Boeles Meursing, geboren te Eext (zie VIa).

Vb    Warmolt Meursing, geboren circa 1640, overleden 1666 te Sappemeer, zoon van Willem Meursing (zie IVc) en Geesje Sickens.
Kind:
   1.  Jantje Meursing, gedoopt op 03-03-1665 te Sappemeer.
jong gestorven.

Vc    Jan Meursing, geboren circa 1638 te Eext, zoon van Albert Meursing (zie IVd) en Aaltje Meijering.
Uit het protocol van een zitting van de Landdag van Ridderschap en aigenerffden van 3 maart 1659 bl;:kt nu, dat Jan Meursing, zoon van Albert Meursing de Oude en Aeltje Meyering, in moeilijkheden is geraakt. Op deze landdag werd beslist over het verzoekschrift, door Albert Meursing ingediend, om de verbanning van zijn zoon Jan Meursing ongedaan te maken. Deze straf was uitge sproken, omdat in 1656 bij een "rixa" (algemene vechtpartij) Jan Luitiens was omgekomen, waarop zijn zoon beschuldigd werd, dit ongeluk te hebben veroorzaakt. Albert Meursing nu stelt in zijn request, "dat bij die vechtpartij Jan Luitiens was int deel gevallen en aan de hand verwondt, hoewel onseecker door wat occasie vermits het in rixa is voorgevallen. Jan Luitiens had daarop zijn hand niet wel in acht genomen en is daeghs daarna gestorven: Jan Meursing werd toen goenoodsaeckt sich buyten Lands te begeven hoewel de Doctoren en Chirurgiens rondelick hebben verclaert, dat de wondinge niet dootlick is geweest, versoekende oversulx dat daarop behoorlick moge worden gelettet ende gedisponeert dat het tot behoudenisse van sijn soon moge comen te strecken, om also wederomme te mogen intomen ende aff te maecken 't geene hij met sijn onverstandicheit ende dertelheit mochta hebben gesondigt ofte misdaen. Besloten is nu, dat des supplianys soon Jan Meursinge wederomme binnen Landes sal mogen comen ende frequenteren, bloed te soenen, terwijl, vermits dat hij gehouden sal wesen het wanneer de suppliant en de vrunden van de doode tot de soeninge niet en willen verstaan, de Heere Drost mits desen te autoriseren, met assumptie van eenige uyt den Atstoel, de soeninge uijt te streken.".
Gehuwd met Aaltje Siabbes, geboren circa 1640 te Engelbert.
Mogelijk een dochter van Jan Siabbes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Meursing, geboren circa 1660 te Kropswolde? (zie VIb).
   2.  Harm Meursing, gedoopt op 27-03-1663 te Sappemeer.
   3.  Jan Siabbes Meursing, geboren op 16-07-1665 te Sappemeer.

Generatie VI

 
VIa    Otto Boeles Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 07-08-1687 te Anloo, overleden na 1734 te Eext, zoon van Boele Meursing (zie Va) en Frerikje Harms Sloots.
Gehuwd voor de kerk 1713 te Anloo met Wennigje Tebinge, geboren te Anloo, gedoopt op 30-11-1690 te Anloo, overleden na 1759 te Eext, dochter van Jan Tebinge en Aaltje Coops.
Uit dit huwelijk:
   1.  Boele Meursing, geboren circa 1713 (zie VIIa).
   2.  Luichje Tebing Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 22-07-1714 te Anloo.
   3.  Frerikje Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 29-01-1719 te Anloo.
Ondertrouwd (1) op 22-10-1740 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 18-11-1740 te Zuidlaren met Jannes Sissing, ette Oostermoer 1734-1753, gedoopt 1711 te Zuidlaren, overleden circa 1753, zoon van Jan Egberts Sissing en Jantje Alberts Haange.
SP 264 dl. 5 folio 373: Jannes Jans Sissing en huisvrouw van Zuidlaren lenen 600 gulden van Lucas Oosting van Zuidlaren dd. 6-6-1770.
SP 266 Deel 7 Folio 163 Datum 24-12-1766
Momberrekening
Ouders:wijlen ette Jannes Sissing en Frerikje Meursing
Kinderen:Jan Sissing
h.m.:ette Lucas Sissing
m.m.:Albert Abbring; Boele Meursing; Lucas Meursing
Bijzonderheden
Frerikje Meursing is opnieuw getrouwd met Geert Oldenzeel.
Gehuwd voor de kerk (2) op 11-07-1756 te Zuidlaren met Geert Roelofs Oldenziel, geboren te Zuidlaarderveen, gedoopt op 24-03-1726 te Zuidlaren, zoon van Roelof Jans Oldenziel en Hindrikje Geerts Jobing.
SP 264 dl. 5 folio 274: Geert Roelofs Oldenziel van Zuidlaren en huisvrouw lenen 250 gulden van heer en mevr. Daniel Josephus Slotsboo van Zuidlaren dd. 10-11-1767.
SP 264 dl. 5 folio 509: Geert Roelofs Oldenziel x Frerikje Tebing van Zuidlaren lenen 50 gulden van Jacobus Benthum van Zuidlaren dd. 4-9-1756.
SP 264 dl. 5 folio 510: Geert Roelofs Oldenziel lenen 300 gulden van stiefzoon Jan Jannes Sissing dd. 17-5-1771.
SP 264 dl. 5 folio 523: Geert Roelofs Oldenziel x Frerikje Meursing van Zuidlaren lenen 50 gulden van Harm Arents x Roelofje Jans dd. 30-11-1765.
SP 264 Deel 6 fol. 101: Geert Roelofs Oldenziel en kinderen van Zuidlaren lenen van Jacobus Benthum en Jan Derks Smid van Zuidlaren 450 gulden op 17-12-1777.
SP 264 Deel 6 fol. 347: Geert Roelofs Oldenziel leent van Jan Derks van Zuidlaren 60 gulden op 13-3-1784.
SP 264 deel 7 folio 75 lening van 120 gulden door Geert Oldenziel van Zuidlaren en zoon Otto Geerts en zwager Jacob Rijnberg van Jacobus Bentum van dd. 1-11-1792.
   4.  Jan Meursing, geboren te Eext (zie VIIb).
   5.  Bartelt Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 04-02-1725 te Anloo, overleden voor 1731.
   6.  Jacobje Ottens Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 25-05-1727 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 01-11-1750 te Anloo met Hindrik Jans Gortmaker, timmerman, geboren te Eexterveen, gedoopt op 01-01-1721 te Anloo, zoon van Jan Jans, timmerman, en Jantje Jans Hoving.
SP 264 dl. 5 folio 210: Hindrik Jans x Jacobje Meursing van Annen lenen 100 gulden van wed. Albert Meursing van Eext dd. 26-12-1753. Onder deze akte: "Wij ondergeschrevenen bekennen van onse broeder Pieter Meursing _. En transporteren deze in volle eigendom aan hem over." Ondertekening door Bronne Meursing en Jannes Meursing, dd. 18-11-1765.
SP 264 dl. 5 folio 212: Hindrik Jans x Jacobje Meursing van Annen lenen 100 gulden van Pieter Meursing van Eext dd. 22-3-1765.
SP 264 dl. 5 folio 273: Hindrik Jans timmerman x Jacobje Ottens Meursing en moeder Jantje Hoving, wed. Jan Timmerman van Eext lenen 800 gulden van Grietje Meursing, wed. Willem Heeling dd. 6-10-1767.
SP 264 dl. 5 folio 594: Hindrik Jans Gortmaker en huisvrouw lenen 305-13 gulden van schulte Bottichius van Annen 305- dd. 28-10-1774. Moeder Jantje Jans Hoving, wed. van Jan Jans is borg.
SP 264 dl. 5 folio 598: Hindrik Jans x Jacobje Meursing van Annen lenen 300 gulden van Jan Schuiling en broer Jurrien Schuiling van de Veenhof dd. 1-5-1771. Jantje Hoving is borg.
SP 264 dl. 5 folio 411: Hindrik Jans x Jacobje Meursing van Annen lenen 200 gulden van Hindrik Tonnis x Lammigje Meijering dd. 23-3-1771.
SP 264 dl. 5 folio 419: Hindrik Jans Gortmaker van Annen leent 100 gulden van Willem Lammerts van Gasteren dd. 29-5-1771.
SP 264 dl. 5 folio 425: Afkoop tussen Hindrik Jans x Jacobje Meursing van Annen en zijn zwager Willem Hoben x Jantje Jans van Ekehaar. De vadersportie wordt afgekocht voor 1700 gulden. De moedersportie van Jantje Hoving, nog in leven, wordt afgekocht voor 1550 gulden dd. 13-4-1754.
SP 264 dl. 5 folio 427: Hindrik Jans van Annen lenen 650 gulden van zwager Willem Hoben van Ekehaar 650 gulden dd. 1754?
SP 264 dl. 5 folio 440: Hindrik Jans x Jacobje Ottens Meursing van Annen lenen 100 gulden van Lucas Udding x Aaltje Harms van Eext dd. 6-5-1767.
SP 264 dl. 5 folio 441: Hindrik Jans x Jacobje Meursing van Annen lenen 1000 gulden van Lucas Oosting van Zuidlaren dd. 1-2-1771.
SP 264 dl. 5 folio 511: Hindrik Jans Gortmaker x Jacobje Meursing van Annen lenen 2000 gulden van heer emeritus Hofstede, vroeger pred. van Franeker, nu wonende bij zijn schoonzoon schulte Bottichius dd. 24-11-1772. Borg is Jantje Jans Hoving, wed. van Jan Jans.
SP 264 dl. 5 folio 525: Hindrik Jans Gortmaker van Annen lenen 130 gulden van wed. van Derk Jans, laatste wed. van Jurrien Nanninga en kinderen Jan Derks; Hillegje Derks; Roelofje Derks en Elisabeth Derks. dd. 25-2-1769.
SP 264 dl. 5 folio 534: Hindrik Jans Gortmaker van Annen en huisvrouw lenen 200 gulden van Arent Hilbing en huisvrouw van Gasselte dd. 5-6-1769.

SP 264 dl. 5 folio 565: Hindrik Jans Gortmaker x Jacobje Meursing lenen 200+30 gulden van Hindrik Hogenesch van Gieten 200+ 30 guldenGieten dd. 7-3-1771; 13-4-1771
SP 264 dl. 5 folio 571: Hindrik Jans en huisvrouw van Annen lenen 50 gulden van beide Jan Schuiling's te Annen dd. 13-12-1773. Borg is Jantje Jans, moeder van Hindrik Jans.
SP 264 dl. 5 folio 574: Hindrik Jans Gortmaker en kinderen van Annen lenen 250 gulden van Jan Clasen van Assen als hoofdmomber over de kinderen van wijlen Meggeltje Clasen, te Groningen overleden. Meggeltje was getr. met Hindrik Meier dd. 13-6-1774. Jantje Jans Hoving, wed. van Jan Jans is borg voor haar zoon.
SP 264 dl. 5 folio 582: Hindrik Jans en huisvrouw van Annen lenen 200 gulden van Willem Rommering x Wemeltje Kuiters van Amen dd. 17-6-1770, Jantje Jans, laasts wed. van Jacob Hilbolling van Ekehaar is borg.
SP 264 Deel 6 fol. 17: Hindrik Jans Gortemaker van Annen leent van predikant G.J. Hillers x F. Huisinga van Anloo 100 gulden op 25-9-1753.
SP 264 Deel 6 fol. 18: Hindrik Jans Gortemaker van Annen leent van F. Huisinga, wed. van predikant G.J. Hillers 25 gulden op 25-9-1770.
SP 264 Deel 6 folio 3: Hindrik Jans Gortemaker van Annen leent van ette Frerik Hidding van Gasselte 530-0-0 op 1-5-1775. Borg staat Jantje Hoving, wed. van Jan Jans Timmerman, moeder.
SP 264 Deel 6 folio 22: Hindrik Jans Gortemaker x Jacobje Meursing lenen van Lucas Nevels op het Loo en Harm van Tarel te Dalen 74-0-0 op 4-3-1776
SP 264 Deel 6 folio 66: Hindrik Jans Gortmaker van Annen lenen van J.R. Bottichius 86-2 gulden op 21-12-1776.
SP 264 Deel 6 folio 67: Hindrik Jans x Jacobje Meursing van Annen lenen van Pieter Meursing van Eext 117-0-0 gulden op 28-12-1776.
SP 264 Deel 6 folio 68: Hindrik Jans van Annen lenen van Harm Arents x Roelofje Jans van de Groeve 100 gulden 15-11-1762.
SP 264 Deel 6 fol. 111: Hindrik Jans Gortmaker van Annen lenen van Jan Tamming van Zuidlaren 83 gulden voor een geleverd paard op 2-5-1775.
   7.  Bartelt Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 18-02-1731 te Anloo, overleden voor 1734.
   8.  Bartelt Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 16-05-1734 te Anloo (getuige(n): Aaltje Elting).

VIb    Albert Meursing, geboren circa 1660 te Kropswolde? Overleden op 15-02-1722 te Eext, zoon van Jan Meursing (zie Vc) en Aaltje Siabbes.
SP 264 dl. 5 folio 210: Hindrik Jans x Jacobje Meursing van Annen lenen 100 gulden van wed. Albert Meursing van Eext dd. 26-12-1753. Onder deze akte: "Wij ondergeschrevenen bekennen van onse broeder Pieter Meursing _. En transporteren deze in volle eigendom aan hem over." Ondertekening door Bronne Meursing en Jannes Meursing, dd. 18-11-1765.
Gehuwd voor de kerk circa 1690 met Margje Hindriks Baving, geboren circa 1665, dochter van Hindrik Baving en Grietje N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Meursing, geboren te Eext (zie VIIc).
   2.  Grietje Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 08-10-1693 te Anloo.
Haar erfenis wordt door Albert Meursing aangegeven op 25-1-1780. (De erfenis van zijn moei Grietje Meursing). [OSA 1785 blz. 6486 d.d. 25-1-1780].
   3.  Albert Meursing, geboren te Eext (zie VIId).
   4.  Hindrik Meursing, geboren te Eext (zie VIIe).
   5.  Bronne Meursing, geboren te Eext (zie VIIf).
   6.  Jannes Meursing, geboren te Eext (zie VIIg).
   7.  Jacob Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 08-02-1705 te Anloo.
   8.  Lucas Meursing, herbergier, boer, geboren circa 1706 te Eext, overleden 11-1774 te Rolde.
Ondertrouwd op 31-05-1738 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 25-06-1738 te Rolde met Johanna Hemsing, geboren circa 1710, dochter van Hendricus Hemsing.
   9.  Aaltje Meursing, geboren circa 1710 te Eext.
Ondertrouwd op 22-11-1742 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 13-01-1743 te Westerbroek met Lambertus Woelesius, gezworene tot Westerbroek, gedoopt op 27-09-1705 te Westerbroek, zoon van Siabbe Jacobs en Roelofje Eisses Woelesius.
   10.  Pieter Meursing, geboren circa 1710 te Eext.

Generatie VII

 
VIIa    Boele Meursing, geboren circa 1713, zoon van Otto Boeles Meursing (zie VIa) en Wennigje Tebinge.
SP 266 Deel 6 Folio 354
Ouders:Roelofje Jansen van Gieten
Kinderen:Frerickje Meursing
h.m.:Jan Geerts van Bonnen
m.m.:Casper Caspers van Bonnerveen; Roelof Geerts van Bonnerveen; Willem Roelofs van Gieten
Bijzonderheden
Frerickje is het "voorkind" van Roelofje
SP 264 Deel 6 folio 153 : broers Boele Meursing en Jan Meursing van Eext lenen van Tonnis Jans Braams x Marchje Meursing van Eext 800 gulden op 6-5-1778.
Kind:
   1.  Frerikje Meursing, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 29-09-1752 te Gieten, begraven op 26-02-1778 te Emmen, dochter van Roelofje Jans.
Als lidmaat aangenomen te Emmen in 1772.
Gehuwd voor de kerk 1774 te Emmen met Harm Jans Sikking, gedoopt op 26-04-1744 te Emmen, begraven op 20-04-1786 te Emmen, zoon van Jan Carst en Grietje Harms Rabbers.
Huwelijk in Diaconale rekeningen.

VIIb    Jan Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 04-03-1722 te Anloo, overleden na 1810 te Anloo, zoon van Otto Boeles Meursing (zie VIa) en Wennigje Tebinge.
SP 264 Deel 6 fol. 428: Boele Meursing; Jan Meursing x Harmtje Jobing lenen van Hindrik Meijers x Cornelisje Alberts van Eext gulden op 1-5-1755.
Gehuwd voor de kerk op 10-11-1754 te Anloo met Harmtje Jobing, geboren te Eext, gedoopt op 24-11-1726 te Anloo, overleden 1810 te Eext, dochter van Jacob Jobing en Roelofje Alberts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wennigje Jans Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 05-10-1755 te Anloo (getuige(n): Annegje Harms, hv. van Hindrik Meijering van Eext), overleden op 17-03-1807 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 22-11-1778 te Anloo met Harm Jans Hamming, geboren te Eext, gedoopt op 04-11-1742 te Anloo (getuige(n): Annegje Harms van Eext), overleden op 30-03-1814 te Eext, zoon van Jan Jans Hamming en Geesje Jans Hofsteenge.
OSA 1383 Eext: huisnr. 229, boer, geh, 5k.
   2.  Jacob Meursing, geboren te Eext (zie VIIIa).

VIIc    Jan Meursing, brouwer te Eext, geboren te Eext, gedoopt op 21-02-1692 te Anloo, overleden voor 1737, zoon van Albert Meursing (zie VIb) en Margje Hindriks Baving.
Op 21-4-1737 betaald de weduwe van Jan Meuringe voor een begrafenis. SP 266 Deel 2 Folio 150 Datum 28-1-1729 Mombereed
Ouders:Jan Meursing en Anna Catharina van Buinen
Kinderen:Trijntje Meursing; Grietje Meursing
h.m.:Hindrik Dilling (m.z.)
m.m.:Jacob Jobing (m.z.); Albert Meursing (v.z.); Jan Jansen (v.z.)
Nieuwe mombers over de twee minderjarige kinderen van Jan en Catharina zijn op 13-4-1740: Albert Meursing, mulder te Eext i.p.v. Hendrik Dilling van Drouwen en Bronne Meursing i.p.v. wijlen zijn vader Albert Meursing.
Op 6-4-1746 zijn de mombers over Albertje, d.v. wijlen Jan Meursing en Jantje Roelofs: Albert Meursing (v.z.); Bronne Meursing (v.z.); Jan Roelofs van Schipborg (m.z.) en Jan Hindriks van Anloo (m.z.). Jantje hertrouwd met Geert Jans van Rolde.
Ondertrouwd (1) op 05-07-1716 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 11-08-1716 te Groningen met Anna Catharina van Buinen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 14-11-1728 te Anloo met Jantje Roelofs Smeenge, geboren te Schipborg, gedoopt 11-1709 te Anloo, dochter van Roelof Willems Smeenge en Wibbigje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 06-07-1718 te Anloo.
Ondertrouwd op 15-10-1758 te Anloo met Jan Meijering, koopman en boer, geboren te Eext, gedoopt op 25-07-1723 te Anloo, zoon van Jan Jans Meijering en Jacobje Tebinge.
Hij wordt in 1797 te Eext genoemd wonende op huisnummer 206. Hij is dan koopman en boer en gehuwd. [OSA 1383].
   2.  Grietje Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 21-12-1721 te Anloo.
Ondertrouwd op 25-10-1760 te Anloo, gehuwd voor de kerk 1760 te Amsterdam met Willem Alberts Heling, geboren circa 1702 te Buinen, begraven op 29-04-1766 te Amsterdam, zoon van Albert Willems Heling en Lutgertje Tebinge.
Hij werkte van 1721 tot 1725 als dienstknecht bij de vader van Willem Rosing
SP312 Deel 1 folio 282 testament
Testator:Willem Heling te Amsterdam
Uitleners:broer Roelof Heling te Buinen
Bedrag:1000 Plaats:Gasselte Datum:9-4-1760
Bijzonderheden:
Na de dood van Roelof gaat de erfenis naar de kinderen van zijn broer Hindrik Heling, namelijk Jan en Albert Heling.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Albert Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 03-12-1730 te Anloo, overleden voor 1737.
   4.  Albertje Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 09-10-1735 te Anloo (getuige(n): Jantje Tebinge).

VIId    Albert Meursing, brouwer, schatbeurder en ouderling te Eext, geboren te Eext, gedoopt op 06-11-1695 te Anloo, zoon van Albert Meursing (zie VIb) en Margje Hindriks Baving.
Gehuwd voor de kerk op 17-05-1733 te Anloo met Jantje Hebeling, geboren te Eext, gedoopt op 08-02-1705 te Anloo, dochter van Harm Uddinge Hebeling en Jantje Pieters Hoving.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje Alberts Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 14-03-1734 te Anloo (getuige(n): Albertje Roelofs, hv. van Jan Freriks Homan), overleden op 25-04-1812 te Eext.
Ondertrouwd op 22-01-1758 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 05-03-1758 te Gieten met Tonnis Braams, diaken, korenmolenaar, belastingpachter, schatbeurder te Eext, geboren te Bonnen, gedoopt op 29-08-1734 te Gieten, overleden op 10-05-1818 te Eext, zoon van Jan Geerts Braams en Jantje Tonnis Dekens.
SP 264 deel 7 folio 218 borgstelling door Tonnis Braams voor Albert Braams te Eext voor een bedrag van 1000 aan het departementale bestuur van Overijssel, wegens schultambt penningen dd. 24-12-1802.
OSA 1383 Eext: huisnr. 66, pachter, boer, geh, 2k.

VIIe    Hindrik Meursing, kapitein-luitenant der infanterie, geboren te Eext, gedoopt op 21-11-1697 te Anloo, overleden 1766 te Meppel, zoon van Albert Meursing (zie VIb) en Margje Hindriks Baving.
Gehuwd voor de kerk op 15-12-1729 te Zutphen met Theodora Maria van Walcheren, geboren op 23-03-1704 te Woudrichem, dochter van Isaac Van Walcheren en Geertruida van Oversteeg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Hendriks Meursing, geboren te Eext (zie VIIIb).

VIIf    Bronne Meursing, brouwer te Eext, landdagscomparant in 1750, 1755, 1759, 1763,1769, geboren te Eext, gedoopt op 04-08-1700 te Anloo, zoon van Albert Meursing (zie VIb) en Margje Hindriks Baving.
Gehuwd voor de kerk op 31-10-1734 te Anloo met Aaltje Alting, geboren te Elp, gedoopt op 06-05-1703 te Westerbork, dochter van Hindrik Alting, ette Beilen, en Idegien Times Dilling.
Lidmaat te Westerbork op 12-1721.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Bronnes Meursing, geboren te Eext (zie VIIIc).
   2.  Hendrikus Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 25-11-1736 te Anloo.
   3.  Hendrika Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 22-09-1737 te Anloo.
Gehuwd voor de kerk op 29-09-1787 te Anloo met Reinder Reinders, schulte van Kropswolde, gedoopt op 25-01-1728 te Kropswolde.
   4.  Margje Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 31-07-1740 te Anloo (getuige(n): Jantje Hebeling), begraven op 30-04-1799 te Smilde.
Ondertrouwd op 12-08-1779 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 03-10-1779 te Diever met Tijmen Sikkens, bakker te Smilde, geboren te Hoogersmilde, gedoopt op 16-03-1760 te Diever, begraven op 15-04-1790 te Smilde, zoon van Evert Reinders Sikkens, volmacht landdag 1787, landdagcomparant 1779,1788, koopman, schulte Hijkersmilde, en Hendrikje Tijmens Winst.
   5.  Ida Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 20-09-1745 te Anloo (getuige(n): Trijntje Meursing).
Ondertrouwd op 20-05-1779 te Anloo, gehuwd voor de kerk op 13-06-1779 te Zuidlaren met Tijmen Veltman, gedoopt op 22-10-1758 te Groningen, zoon van Tijmen Veltman en Hindrikje Jacobs.

VIIg    Jannes Meursing, bierbrouwer, geboren te Eext, gedoopt op 25-02-1703 te Anloo, begraven op 16-04-1793 te Meppel, zoon van Albert Meursing (zie VIb) en Margje Hindriks Baving.
Ondertrouwd op 08-10-1735 te Anloo, gehuwd voor de kerk 1735 te Meppel met Elisabeth van der Wolde, gedoopt op 10-09-1713 te Meppel, overleden op 10-02-1789 te Meppel, dochter van Remmelt Hendriks van der Wolde en Lutgertje Dilling.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margrietje Meursing, gedoopt op 29-08-1736 te Meppel.
   2.  Albertus Meursing, gedoopt op 12-02-1738 te Meppel.
   3.  Albert Meursing, gedoopt op 09-01-1742 te Meppel.
   4.  Marchien Chatarina Meursing, gedoopt op 11-03-1745 te Meppel, overleden op 21-04-1787 te Meppel.
Gehuwd met Wolter Hartsuiker.
   5.  Lutgerdina Meursing, gedoopt op 18-03-1750 te Meppel.
   6.  Albert Meursing, gedoopt op 16-03-1755 te Meppel, overleden op 18-05-1840 te Meppel.
Gehuwd voor de kerk op 29-07-1778 te Ruinerwold met Roelofje van de Hogt, gedoopt op 08-09-1756 te Ruinerwold, dochter van Coop Coops en Aaltje Jacobs.

Generatie VIII

 
VIIIa    Jacob Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 06-02-1757 te Anloo (getuige(n): Hindrikje Udding, de volle nicht van de moeder van het kind), overleden te Eext, begraven op 04-08-1795 te Anloo, zoon van Jan Meursing (zie VIIb) en Harmtje Jobing.
Jacob Meursing en Aaltje Homan krijgen zes kinderen te Eext: Jan, Jacobje, Otto, Harmtje, Roelofje en Jacob.
Ondertrouwd op 23-09-1781 te Anloo met Aaltje Homan, geboren te Eext, gedoopt op 18-07-1756 te Anloo (getuige(n): Lammigje Julsing, halfzuster van de moeder), overleden op 31-03-1824 te Eext, dochter van Otto Barelts Homan en Jacobje Jacobs Meijering.
Op 24-11-1778 verzoekt Aaltje Homan, minderjarige dochter van wijlen Otto Homan aan de Etstoel om meerderjarig verklaart te worden. Zij is dan 23 jaar oud. [Etstoel 14 deel 61 folio 81 d.d. 24-11-1778]
Aaltje Homan wordt genoemd in 1797/1798 te Eext als weduwe en boerin met 6 kinderen.[OSA 1383].
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Meursing, geboren op 24-08-1782 te Eext (zie IXa).
   2.  Jacobje Jacobs Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 23-05-1784 te Anloo, overleden op 26-05-1828 te Rolde.
Ondertrouwd (1) op 12-05-1805 te Anloo met Albert Jans Peeks, geboren circa 1778 te Schoonloo, overleden op 30-04-1812 te Schoonloo.
Gehuwd (2) op 17-06-1813 te Rolde met Hindrik Sijbering, geboren te Grolloo, gedoopt op 03-09-1786 te Rolde, overleden op 18-03-1851 te Grolloo, zoon van Albert Roelofs Sijbering en Magdalena Haange.
   3.  Otto Meursing, geboren te Eext (zie IXb).
   4.  Harmtje Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 19-04-1789 te Anloo, overleden op 29-07-1847 te Eext.
Gehuwd op 28-05-1823 te Anloo met Boele Lamberts Julsing, geboren te Eext, gedoopt op 05-11-1788 te Anloo, overleden op 13-02-1853 te Eext, zoon van Lambert Boelens Julsing, landbouwer, en Aaltje Hindriks Jobing.
   5.  Roelfje Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 10-06-1792 te Anloo, overleden op 15-02-1848 te Taarlo.
Gehuwd op 23-06-1814 te Anloo met Roelof Coops, geboren te Taarlo, gedoopt op 09-03-1788 te Vries, overleden op 24-12-1864 te Taarlo, zoon van Egbert Coops en Jantje Jans Smeenge.
   6.  Jacob Meursing, geboren op 18-08-1795 te Eext (zie IXc).

VIIIb    Albert Hendriks Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 01-01-1731 te Anloo, begraven op 02-07-1796 te Zwolle, zoon van Hindrik Meursing (zie VIIe) en Theodora Maria van Walcheren.
Gehuwd voor de kerk op 12-07-1761 te Havelte met Luytje Jans Nijentap, overleden te Broekhuizen, begraven op 13-04-1804 te Ruinerwold.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Meursing, apotheker te Meppel, gedoopt op 19-11-1762 te Havelte, overleden op 19-12-1835 te Nijeveen.

VIIIc    Albert Bronnes Meursing, boer, brouwer, landmeter, schatbeurder, rentmeester der Domeinen, geboren te Eext, gedoopt op 10-05-1735 te Anloo (getuige(n): Aaltje Meursing), overleden op 08-03-1820 te Eext, zoon van Bronne Meursing (zie VIIf) en Aaltje Alting.
OSA 1383 Eext: huisnr. 236, rentmeester, landmeter, boer, geh, 5k.
SP 264 deel 7 folio 325 lening van 1000 gulden door A. Meursing en vrouw van Tonnis Braams van Eext dd. 11-10-1805.
Gehuwd voor de kerk op 30-11-1786 te Anloo met Grietje van Veen, geboren op 01-04-1759 te Diever, overleden op 29-06-1837 te Eext, dochter van Jan Hendriks van Veen en Aaltje Jans Hessels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Alberts Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 22-07-1787 te Anloo, overleden op 29-10-1833 te Tynaarlo.
Gehuwd voor de kerk op 17-06-1810 te Anloo met Frederik Barelds Homan, landbouwer, geboren op 22-03-1783 te Schipborg, gedoopt op 30-03-1783 te Anloo, overleden op 29-01-1834 te Tynaarlo, zoon van Bareld Homan, arbeider, en Jantje Fake Booys.
   2.  Janna Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 30-11-1788 te Anloo.
Gehuwd op 20-11-1820 te Haren met Cornelis Hornhuis, gedoopt op 28-04-1771 te Haren, zoon van Hendrikus Hornhuis en Gezina Pouwels.
   3.  Ida Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 03-10-1790 te Anloo.
   4.  Bronne Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 28-04-1793 te Anloo, overleden op 16-01-1820 te Eext.
   5.  Jan Alberts Meursing, landmeter, burgemeester Anloo, geboren op 26-01-1795 te Eext, gedoopt op 08-02-1795 te Anloo, overleden op 03-01-1877 te Eext.
Op 10 juni 1811 diende Jan Albert Meursing bij Gedeputeerde Staten zijn verzoek in om als landmeter te worden toegelaten. Een week later werd hij toegelaten. Tevens werd hij gemeenteontvanger en raadslid te Anloo. Op 21 september 1826 werd hij beëdigd asl burgemeester van Anloo.
In 1852 werd hij gedeupteerde. Teunis Braams volgde hem op als burgemeester. In 1853 was hij een van de oprichters van de Oostermoerse Straatwegmaatschappij, die tot doel had een macadamweg aan te leggen tussen Zuidlaren en Gieten. In 1852 werd Jan Meursing bestuurslid van het Genootschap ter Bevordering van de Landbouw in Drenthe, het later DLG.
Vanwege zijn verdiensten werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Gehuwd op 21-05-1818 te Anloo met Alberdina Manting, geboren op 14-11-1796 te Borger, gedoopt op 20-11-1796 te Borger, overleden op 05-11-1863 te Eext, dochter van Willem Manting, bakker, boer, volmacht op de landdag 1787, 1790, 1793, 1794, en Tirana Lussing.
   6.  Hendrik Meursing, bakker, landbouwer, geboren te Eext, gedoopt op 19-02-1797 te Anloo, overleden op 17-09-1830 te Annerveensche Compagnie.
Gehuwd op 21-08-1822 te Anloo met Geesje Jacobs, geboren op 11-09-1785 te Windeweer, overleden op 12-07-1859 te Annerveen, dochter van Jacob Jans en Frouke Feitzes.

Generatie IX

 
IXa    Jan Meursing, gemeenteontvanger, landbouwer, geboren op 24-08-1782 te Eext, gedoopt op 01-09-1782 te Anloo, overleden op 04-03-1856 te Westdorp, zoon van Jacob Meursing (zie VIIIa) en Aaltje Homan.
OSA 1383 Eext: huisnr. 195.
Gehuwd (1) op 23-11-1815 te Borger met Roelofje Heling, geboren te Buinen, gedoopt op 04-11-1787 te Borger, overleden op 28-02-1817 te Borger, dochter van Albert Heling en Lammigje Cruisen.
Gehuwd (2) op 16-05-1822 te Borger met Jantje Dilling, geboren te Bronneger, gedoopt op 22-04-1792 te Borger, overleden op 01-08-1835 te Buinen, dochter van Arent Hindriks Dilling, landbouwer, en Annigje Jans Heling.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roelof Meursing, landbouwer, geboren op 23-02-1817 te Borger, overleden op 10-04-1895 te Buinen.
Gehuwd op 05-05-1857 te Borger met Annechien Dilling, geboren op 23-12-1830 te Bronneger, overleden op 26-03-1903 te Buinen, dochter van Hindrik Arents Dilling, landbouwer, en Geesje Wigchering.

IXb    Otto Meursing, geboren te Eext, gedoopt op 25-03-1787 te Anloo, overleden op 27-06-1869 te Eext, zoon van Jacob Meursing (zie VIIIa) en Aaltje Homan.
Gehuwd op 07-05-1827 te Anloo met Geesje Roelfsema, geboren te Ter Aart, gedoopt op 06-04-1788 te Vries, overleden op 10-03-1858 te Eext, dochter van Roelof Jans Roelfsema en Grietje Jans Smeenge.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltien Meursing, geboren op 11-10-1828 te Anloo.
Gehuwd op 06-05-1854 te Anloo met Roelof Kloots, landbouwer, geboren op 05-03-1826 te Noordlaren, overleden op 01-04-1899 te Noordlaren, zoon van Otto Kloot, landbouwer, en Jantje Houwing.

IXc    Jacob Meursing, landbouwer, geboren op 18-08-1795 te Eext, gedoopt op 23-08-1795 te Anloo, overleden op 01-05-1845 te Gasteren, zoon van Jacob Meursing (zie VIIIa) en Aaltje Homan.
Gehuwd (1) op 06-05-1826 te Anloo met Roelofje Geerts Cremers, gedoopt op 11-12-1803 te Gasselte, overleden op 31-07-1838 te Anloo, dochter van Geert Roelofs Kremer en Hadewijk Haijens.
Gehuwd (2) op 22-07-1839 te Anloo met Roelfien Thies, geboren op 19-11-1816 te Gasteren, overleden op 05-06-1896 te Gasteren, dochter van Thie Jans Thies en Aaltje Popken.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aaltje Meursing, geboren op 25-07-1826 te Eext, overleden op 24-12-1856 te Gasteren.
Gehuwd op 21-04-1847 te Anloo met Hindrik Berents van Rein, landbouwer, geboren op 19-09-1816 te Gasteren, overleden op 28-08-1899 te Gasteren, zoon van Berent Hindriks van Rein en Grietje Jans Thies.
   2.  Geert Meursing, geboren op 05-02-1831 te Anloo (zie Xa).
   3.  Jacob Meursing, geboren op 02-02-1834 te Anloo (zie Xb).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jan Meursing, geboren op 26-08-1843 te Gasteren.
   5.  Thie Meursing, geboren op 11-05-1845 te Gasteren.

Generatie X

 
Xa    Geert Meursing, landbouwer, geboren op 05-02-1831 te Anloo, overleden op 07-12-1867 te Gieten, zoon van Jacob Meursing (zie IXc) en Roelofje Geerts Cremers.
Gehuwd op 12-05-1859 te Gieten met Hendrikje Hogenesch, geboren op 23-01-1825 te Gieten, overleden op 17-04-1884 te Bonnen, dochter van Hendrik Hendriks Hogenesch, landbouwer, en Harmtien Harms Hamming.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. Meursing, geboren op 16-02-1860 te Bonnen, overleden op 16-02-1860 te Bonnen.
   2.  Jacob Meursing, geboren op 30-08-1862 te Gieten (zie XI).

Xb    Jacob Meursing, landbouwer, geboren op 02-02-1834 te Anloo, zoon van Jacob Meursing (zie IXc) en Roelofje Geerts Cremers.
Gehuwd op 03-01-1867 te Scheemda met Grietje Pathuis, dochter van Albert Okkes Pathuis en Fokkien Jans Butters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelfina Everdina Meursing, geboren op 29-09-1875 te Buinen.
Gehuwd op 20-04-1896 te Assen met Johannes Everts, geboren op 06-06-1872 te Noordbarge, zoon van Hindrik Everts, landbouwer, en Margien Weerman.

Generatie XI

 
XI    Jacob Meursing, landbouwer, geboren op 30-08-1862 te Gieten, overleden op 15-02-1952 te Gieten, zoon van Geert Meursing (zie Xa) en Hendrikje Hogenesch.
Gehuwd op 07-05-1886 te Gieten met Lammechien Engelsman, geboren op 16-03-1866 te Gieten, dochter van Jan Ottens Engelsman, bakker, en Suzanna Zwiers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Meursing, landbouwer, geboren op 07-03-1887 te Bonnen, overleden op 07-01-1983 te Bonnen.
Gehuwd op 19-08-1916 te Gieten met Annechien Trip, geboren op 16-07-1890 te Bonnerveen, dochter van Hendrik Trip, landbouwer, en Hinderkien Hoving.
   2.  Jan Meursing, landbouwer, geboren op 05-10-1890 te Bonnen, overleden op 17-12-1978 te Groningen.
Gehuwd op 04-11-1916 te Anloo met Hendrika van der Veen, geboren op 25-08-1895 te Eexterveensche Kanaal, overleden op 07-06-1955 te Gieten.
   3.  Hinderkien Meursing, geboren op 11-12-1894 te Bonnen.
Gehuwd op 05-05-1917 te Gieten met Gerhard Schuiling, landbouwer, geboren op 06-07-1890 te Schipborg.
   4.  N.N. Meursing, geboren op 11-12-1894 te Bonnen, overleden op 11-12-1894 te Bonnen.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software