Genealogie van Willem Schoenmaker

Versie 27-12-2013
 

Generatie I


 
I    Willem Schoenmaker, geboren circa 1580 te Gasselte, overleden 1630.
Gehuwd voor de kerk 1605 met Aedelheit Schoenmaker, geboren circa 1580, overleden op 7-3-1635 te Gasselte.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Willems, geboren circa 1610 te Gasselte (zie II).

 

Generatie II


 
II    Jan Willems, geboren circa 1610 te Gasselte, overleden op 8-10-1662 te Gasselte, zoon van Willem Schoenmaker (zie I) en Aedelheit Schoenmaker.
Gehuwd voor de kerk circa 1628 te Gasselte met Jantje Hamming, geboren circa 1610, overleden op 1-11-1658 te Gasselte, dochter van Willem Hamming.
Hij woonde op de soltstede van Olde en Nijemeiering te Gasselte.[Het geslacht Hamming, Ite Hamming, pg. 7]
Op 26-9-1636 heeft Jan Willems te Gasselte een geschil met Jan van Amen. Het bebetreft de Meijeringe soltstede te Gasselte en hof en annexen, die volgens de eiser aan hem verkocht zijn door de verweerder. De citatie is echter niet correct.[Etstoel 14 deel 9 folio 291 d.d. 26-9-1636] Op 17-6-1640 heeft Jan Willems een geschil met Grete Alberts over land.[Etstoel 14 deel 11 folio 24 d.d. 17-6-1640] Op 8-12-1640 heeft Jan Willems te Gasselte opnieuw een geschil over land, nu met Griete Hachtinge. De eiser wil ontruiming van een stuk land, dat hem tot olde en nije Meijeringe toegescheiden is. Volgens verweerder heeft zij het al 30 jaar in gebruik. De eiser krijgt gelijk.[Etstoel 14 deel 11 folio 79 d.d. 8-12-1640] Mogelijk is Grete Hachting hier identiek met Grete Alberts in de vorige zaak.
Op 10-10-1652 heeft Jan Willems te Gasselte een geschil met Willem Harmens op Anner verlaat als borg voor Luitjen Siabbes, schuitenschuiver binnen Groningen. De eiser wil betaling van 35 daalders 15 stuivers die de eiser nog te goed heeft van Siabbe Luijtjens, de zoon van Luitjen Siabbes wegens geleverde turf.[Etstoel 14 deel 15 folio 77 d.d. 10-10-1652]
UIt de rechtszaken van Drenthe en de Stad blijkt dat Johan Willems nogal eens kwesties heeft gehad. Soms treedt hij op als eiser wegens geleverde turf of zwijnen, soms is hij gedaagde. Hij treeedt in 1642 op als prijsoer 9taxateur) voor de grondschatting. Zelf wordt hij aangeslagen voor een kleine boerderij. Tot 1644 heeft hij de bieraccijns gepachtin het Rolder Dingspil. Zijn opvolger beschuldigt hem van knoeierij met de herbergiers ten nadele van de aanklager. In 1646 heeft hij nog een pachtschuld van 2500 gulden die geldeidelijk aan wordt afbetaald. Op 27-10-1660 blijkt hij een schuld te hebben van 140 daaler en nog 88 gulden aan de erfgenamen van Aaltien Allers, de huisvrouw van Jacob Hamming. Deze erfgenamen laten nu belsag leggen op paarden en wagen en de rogge, welke goederen zich in de Stad bevinden. De schoonzoon Helprich Hovingh verzet zich tegen deze inbeslagname, daar hij het bedrijf van zijn schoonvader heeft overgenomen.
Op 2-11-1659 is Jan Willems te Gasselte eiser tegen Jan Aelinge en Albert Aelinge te Drouwen. De eiser heeft panding gedaan op de goederen van wijlen Frerijck Aelinge te Elp, door de verweerders als erfgenamen in bezit ter waarde van 85 gulden wegens enige zwijnen door de eiser aan Willem Aelinge verkocht, voor wie Frerick Aelinge zich als borg had ingelaten. Volgens de verweerder is de procedure informeel.[Etstoel 14 deel 17 folio 225 d.d. 2-11-1659]
Op 30-5-1662 treedt Jan Willems in een geschil op voor de ingezetenen van Gasselte.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Luichje Jans Willems, gedoopt voor 1630 te Gasselte, overleden op 20-1-1696 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 29-8-1647 te Gasselte met Albert Aling, geboren circa 1627 te Gasselte, overleden -7-1666, zoon van Geert Aling en Janna Aling.
Albert Aling geeft in 1657 op 30 jaar oud te zijn.[Etstoel 9, dossier 3]
{Handtekening Albert Aling.jpg:Handtekening Albert Aling:5:NH Archief Gasselte 1662}.

   2. 

Adelheit Jans Willems, gedoopt 1630 te Gasselte, overleden op 15-3-1660 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 9-11-1651 te Gasselte met Hindrik Aling, geboren circa 1625, overleden op 6-12-1673, zoon van Herman Aling, kerkvoogd in 1630, en Wubbe N.N.
Hij hertrouwt met Hillechien Poeling.

   3. 

Willemtje Jans, gedoopt op 6-10-1633 te Gasselte, overleden op 4-6-1663 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 10-12-1654 te Gasselte met Helperich Hoving, geboren circa 1629 te Gasselte, overleden 1697 te Oersinge (Beilen), zoon van Hindrik Hoving.
Hij hertrouwt met Jantje Udding.
Op 18-1-1643 is er een geschil tussen de mombers van Lammetjen Hovinge en Helprick Hovinge, kinderen van wijlen Hinrick Hovinge enerzijds en de weduwe van wijlen Otte Jansen anderzijds over bouwland te Gasselte. Gaat naar volgende lotting.[Etstoel 14 deel 11 folio 214 d.d. 18-1-1643]
Op 30-10-1644 komt het geschil opnieuw voor de Etstoel. De verweerder wordt nu voluit genoemd, Wemele Jansen weduwe Jan Ottens en Harm Tijmans voormond en Frerick Berens Smidt voogd over het minderjarige kind van genoemde Jan Ottens. Het land gelegen bij Kistemaekers venne is onderwerp van het geschil. Volgens de eisers hebben ze dit land gekocht op 15-5-1610. Volgens de verweerders heeft wijlen Hindrick Hovinge het aan Jan Ottens verkocht. De eiser krijgt ongelijk.[Etstoel 14 deel 11 folio 445 d.d. 30-10-1644]
Op 28-6-1666 verzoekt Helperich Hovinge om goedkeuring van een eenkindscontract tussen hem en zijn vrouw Jantijen Uddinge en de mombers van zijn beide voorkinderen bij wijlen zijn vrouw Willemtijen verwekt, en het voorkind van zijn vrouw bij wijlen Geert Kistemaecker verwekt opgemaakt op 3-2-1666.[Etstoel 14 deel 20 folio 180 d.d. 28-6-1666].

   4. 

Jan Meijering, gedoopt op 16-4-1637 te Gasselte (zie III).

   5. 

Geese Meijering, gedoopt op 30-8-1640 te Gasselte.

 

Generatie III


 
III    Jan Meijering, brouwer en tapper, gedoopt op 16-4-1637 te Gasselte, begraven op 22-1-1695 te Gasselte, zoon van Jan Willems (zie II) en Jantje Hamming.
Gehuwd voor de kerk op 17-12-1665 te Gasselte met Jantje Tebinge, geboren circa 1644 te Gasselte, begraven op 23-5-1704 te Gasselte, dochter van Claas Harms Tebinge, eigenerfde Gasselte, en Wubbeltje Aling.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Willems Meijering, geboren circa 1666 te Gasselte, overleden op 26-11-1672 te Gasselte.

   2. 

Jantje? Meijering, geboren op 20-1-1667 te Gasselte, overleden -10-1733 te Gieten.

   3. 

Frederika Alinge Meijering, gedoopt op 11-11-1668 te Gasselte, overleden op 18-10-1733 te Veenhof, begraven op 23-10-1733 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-5-1693 te Gasselte met Jan Hamming, geboren circa 1665 te Veenhof, overleden circa 1703, zoon van Heino Hamming en Aaltje Oldenbanning.
Hij is weduwnaar van Heile Hidding.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-10-1710 te Gieten met Otto Buiting, landbouwer Veenhof, geboren circa 1668 te Buinen, overleden circa 1728 te Gieten, zoon van Jan Buiting, eigenerfde te Veenhof, en Aaltje Leving.
Hij wordt genoemd in de haardstedenregisters op de Veenhof in 1693 als vol boer en met paardehandel, in 1693 Veenhof als vol boer en in 1694 als driepaardsboer.
Jan Hamming bewoont het voorouderlijk erf (zeker de vijfde generatie) te De Veenhof. Hij was de laatste mannelijke Hamming, die dit erf bewoonde. Hij is overleden tussen 26-5-1702 en 27-5-1703. Zijn weduwe hertrouwt na 1705 met Otto Buiting, zoon van Jan Buiting, woonachtig op het erf ernaast. Jan Buiting is in 1697 vanuit Buinen naar De Veenhof gekomen. Overigens is Jan
Buiting een oomzegger van Willem Hamming in De Veenhof.
De lidmatenlijst van Gieten van 1718 geeft op de Veenhof: "Otto Buitinghe, Freerijkijn Buitinghe, sijn huisvrouw".
Hij verkrijgt als erfdeel de Buiner bezittingen, die volgens de kadastrale kaar van 1832 aan de familie Hidding behoren. Otto´s meier Harm Berents staat op een lijst met achterstallige schattingen gedateerd 16-2-1728.
Volgens een staat van het waardeel vanaf 1718 te Buinen, waarschijnlijk in verband met de venen aldaar opgemaakt vinden we: Otto Leving Buiting 5¼ vorrels waardeel, waarvan op 30-8-1819 eigenaren zijn: Harm Hidding, Geert Stevens en Jacobus Heres.
Otto Buiting leent op 6-6-1703 43 gulden aan Geert Harms en zijn vrouw te Gasselte.[Schultenprotocol 264 deel 4 folio 79 d.d. 6-6-1703].

   4. 

Willemtje Meijering, gedoopt op 7-12-1673 te Gasselte, begraven op 22-12-1749 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 23-10-1698 te Gasselte met Albert Aling, ette Oostermoer 1711-1728, geboren op 7-3-1676 te Gasselte, gedoopt op 12-3-1676 te Gasselte, overleden op 29-6-1729 te Gasselte, begraven op 8-7-1729 te Gasselte, zoon van Jan Alberts Aling, ette Oostermoer 1692-1711, armvoogd te Gasselte 1686-1690 en daarna kerkvoogd tot 2-3-1696, en Grietje Hamming.

   5. 

Jan Meijering, geboren op 29-2-1680 te Gasselte, overleden op 31-3-1680 te Gasselte.

   6. 

Claas Tebinge Meijering, geboren op 27-2-1681 te Gasselte (zie IVa).

   7. 

Jan Meijering, gedoopt op 19-7-1685 te Gasselte (zie IVb).

 

Generatie IV


 
IVa    Claas Tebinge Meijering, brouwer en herbergier te Gieterveen, geboren op 27-2-1681 te Gasselte, zoon van Jan Meijering (zie III) en Jantje Tebinge.
Gehuwd voor de kerk circa 1714 met Wobbigje Tjassens, geboren te Gieten, gedoopt op 2-8-1686 te Gieten, dochter van Roelof Tonnis en Lammechien Tjassens.
Op de lidmatenlijst van Gieten van 1718 worden genoemd: "Claas Meijeringhe, Wobbechijn Tjassens sijn huisvrouw", wonende te Gieterveen. Ook op de lidmatenlijst van 1733 wordt hij genoemd te Gieterveen.
Claas Meijering wordt in 1742 in het haardstedenregister te Gieterveen aangeslagen voor vijf paarden, als brouwer en herbergier.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lammigje Meijering, geboren circa 1715 te Gieterveen, overleden na 1756 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 28-11-1745 te Gasselte met Harm Aling, diaken, ouderling, gedoopt op 19-1-1710 te Gasselte, overleden op 1-4-1788 te Gasselte, zoon van Jan Aling en Lammigje Tebinge.
Op 11-4-1756 wordt Lammigje Meijering aangenomen als lidmaat te Gasselte.
Harm Aling en zijn vrouw te Gasselte lenen op 5-7-1768 100 gulden aan mr. Geert Jans te Gasselte en zijn vrouw.[Schultenprotocol 312 deel 1 folio 331 d.d. 5-7-1768] Lambert Coops te Gasselte leent op 15-5-1776 100 gulden van Harm Aling.[Schultenprotocol 312 deel 2 folio 82 d.d. 15-5-1776]
Op 5-5-1783 maakt Harm Aling te Gasselte zijn testament. De erfenamen zijn de kinderen van wijlen Jan Egberts en Jantje Joling namelijk Jantje, Lammigje, Thij, Marrigje en Willemtje.[Schultenprotocol 312 deel 2 folio 183 d.d. 5-5-1783].

   2. 

Roelof Meijering, herbergier en brouwer te Gieterveen, geboren circa 1715 te Gieterveen.
Op 27-11-1753 is Swaantijn Claassen te Wildervank als dienstmaagd gewoond hebbende bij Roelof Meijering en Willem Meijering te Gieterveen eiser tegen Roelof Meijering. Roelof zou beloofd hebben met eiser te trouwen en zij is zwanger geraakt en bevallen van een kind. Swaantijn wil of trouwen of vergoeding voor defloratie en kraamkosten en onderhoud van het kind. Swaantijn krijgt gelijk en Roelof moet betalen. [Etstoel 14 deel 51 folio 68 d.d. 27-11-1753]
Roelof Meijering wordt in de haarstedenregisters te Gieterveen in 1754 voor vijf paarden aangeslagen, als vol boer en brouwer en herbergier. In 1764 is de vermelding in het register: "2, had tot een herberg, nu niet". In 1774 en 1784 wordt hij eveneens voor twee paarden aangeslagen.

   3. 

Jan Meijering, gedoopt op 1-4-1716 te Gasselte.

   4. 

Albertus Meijering, geboren te Gieterveen, gedoopt op 5-3-1719 te Gieten.

   5. 

Willem Meijering, geboren circa 1720 (zie Va).


IVb    Jan Meijering, gedoopt op 19-7-1685 te Gasselte, begraven op 29-10-1765 te Gasselte, zoon van
Jan Meijering (zie III) en Jantje Tebinge.
Gehuwd voor de kerk 1705 te Gasselte met Marrigje Tjassens, geboren te Gieten, gedoopt op 25-11-1688 te Gieten, dochter van
Roelof Tonnis en Lammechien Tjassens.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantje Jans Meijering, gedoopt op 20-5-1708 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk (1) op 18-6-1730 te Gasselte met Henricus Hidding, gedoopt op 8-10-1693 te Gasselte, overleden op 23-8-1748 te Gasselte, zoon van Roelof Hidding, ette Oostermoer 1713-1734, en Hindrikje Huising.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1750 met Roelof Jans Martens, geboren circa 1725 te Vries, overleden op 9-6-1784 te Gasselte, zoon van Jannes Martens en Luichje Roelofs.
Jantien Meijering als lijftuchtenares van haar man Henricus Hidding geeft de erfenis van 6400 gulden aan op 3-1-1752.[OSA 1785 pg. 4424 d.d. 3-1-1752].
Roelof Jans Martens en zijn huisvrouw Jantje Meijering van Gasselte lenen op 27-4-1770 250 gulden van Hindrik Huiting te Gieten en zijn beide zusters. [Schultenprotocol 312 deel 2 folio 43 d.d. 27-4-1770]
Op 10-5-1771 lenen Roelof Martens en huisvrouw 100 gulden van Jan Arents in de Schurft. [Schultenprotocol 312 deel 2 folio 45 d.d. 10-5-1771]
Het huwelijk was niet erg gelukkig. Op 1-6-1773 wil Jantje Meijering huisvrouw van Roelof Martens te Gasselte een scheiding van tafel en bed wegens de "continuele dronkenschap" van haar man. [Etstoel 14 deel 59 folio 44 d.d. 1-6-1773] In deze tijd was een dergelijk verzoek nogal ongebruikelijk. In 1783 is er een geschil voor de Etstoel betreffende de goederen van Jantje Meijering. Zij is inmiddels overleden en haar erfgenamen willen een deel van haar goederen terughebben van Roelof Martens.
De Etstoel doet de volgende uitspraak:
a. een morgengave van 1500 die Jantje Meijering van haar eerste man Henderikus Hidding heeft gekregen is onderdeel van de boedel met haar tweede man.
b. de kamer die tijdens het huwelijk met haar eerste man is getimmerd, moet als onroerend goed in het tweede huwelijk ingebracht beschouwd worden.
c. als de erfgenamen de lijfstoebehoren willen houden, dan moeten ze Roelof Martens 150-0-0 betalen
d. broers Jan Meijering, Albert Meijering en Willem Meijering zullen volgens contract van 14-6-1766 jaarlijks aan Roelof Martens 45 gulden uitkeren. [Etstoel 14 deel 63 folio 114v d.d. 10-7-1783].

   2. 

Lammigje Meijering, gedoopt op 19-11-1710 te Gasselte, overleden op 9-12-1710 te Gasselte.

   3. 

Jan Meijering, gedoopt op 13-12-1711 te Gasselte, overleden op 12-4-1713 te Gasselte.

   4. 

Lammigje Meijering, gedoopt op 25-3-1714 te Gasselte, overleden op 16-7-1798 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk circa 1731 met Willem Rosing, geboren circa 1704 te Valthe, overleden op 13-1-1751 te Valthe, zoon van Frederik Rosing en Jantien Weggemans.
In 1728 vraagt hij aan de Etstoel om hem meerderjarig te verklaren, omdat hij meer dan 24 jaar oud is en zijn mombers overleden zijn.[Etstoel 14 deel 43 folio 114 d.d. 30-11-1728]
Op 6-10-1729 klaagt Geessijn Alberts, minderjarig, geboren te Valtherschans, geassisteerd door haar stiefvader Hendrik Geerts, Willem Rosinge aan wegens een niet nagekomen trouwbelofte. De klagers beweren dat "de gereqrde (gerequireerde) na voorgegane trouwbeloften de impte (geimpetreerde) beswangert hebbende, als nu nalatig bleef haar te trouwen". Willem Rosinge beweert dat Geessijn ook met een knecht van Laurens Syngs had verkeerd, en dat zij ook nog met een aantal anderen "vleschelijke conversatie hadde gehad en ligtveerdige praties uitgeslagen", en dat "het beschuldigde bijlegen na de tijdrekeninge niet met de barenstijd soude convenieren". De etten verklaren de klacht ongegrond.[Etstoel 14 deel 43 folio 191v d.d. 6-10-1729]
Warner Hidding leent op 1-6-1733 75 gulden van Willem Rosinge te Valthe.[Schultenprotocol 72 deel 2 folio 258v registratie d.d. 28-4-1768]
Jacob Dries en zijn vrouw lenen in 1730 150 gulden van Willem Rosing te Valthe.[Schultenprotocol 72 deel 2 folio 101v registratie d.d. 2-12-1744]
Op 23-6-1734 eisen Willem Rosing, voor zich zelf en als momber over zijn broer Hindericus Rosing, "wegens wijlen haar vader Frerick Rosinge, repreasentanten van wijlen Roeloffijn Lussinge, in haar leven weduwe van de jonge Willem Rosinge tot Valthe", een som van 150 car. gulden van Jan Oosting, zijnde de universele erfgenaam van zijn vader Evert Oostinge. Evert Oosting had geld geleend op 26 november 1692 van Roelofje Lussing.[Etstoel 14 deel 44 folio 145 d.d. 22-6-1734]
Hindrik Hovinge en Harm Lamberts te Odoorn gerechtigd tot een vierde deel van een vrouwenbank in de kerk van Odoorn hebben in 1740 een geschil met Willem Rosingh te Valthe en zijn broer Henricus Rosingh te Valthe. Het betreft zitplaatsten in de kerk. De verweerder zou te veel zitplaatsen opeisen. Volgens de eiser is een bank aan de noordzijde voor ¼ deel van Geert Henderiks, voor ¼ deel van Willem Nijenhuis en Jan Nijenhuis, ¼ deel voor de eiser en ¼ deel voor de verweerder. Op deze bank zou Roelof Quants de eerste plaats toekomen, de eiser de tweede, de verweerders de derde en Willem en Jan Nijenhuis de vierde plaats. Verweerder zou nu meer dan zijn kwart willen hebben, en bovendien de tweede plaats. De eiser krijgt gelijk.[Etstoel 14 deel 46 folio 159 d.d. 28-6-1740]
Op 25-11-1749 geeft Willem Rosinghe te Valthe geeft aan dat zijn zoontje Jan Rosinge zijnde een kind van 12 jaar met een snaphaan heeft gespeeld en daarbij zijn zuster Roelofien Rosinghe, 6 jaar oud, dodelijk heeft getroffen. Hij verzoekt om vergeving van de misdaad.[Etstoel 14 deel 49 folio 194 d.d. 25-11-1749]
Op 2-7-1754 zijn Lammegien Meijeringe weduwe Willem Rosinge voor zich en haar kinderen en Henrikus Rosinge van Valthe eisers tegen Meinhard Lankhorst van Odoorn. De eisers willen betaling van 22 gulden wegens kooppenningen van een paard. De eisers krijgen gelijk.[Etstoel 14 deel 51 folio 82 d.d. 2-7-1754]
Geert Eltinge van Valthe voor zich en als volmacht van de gemene boer of markegenoten van Valthe is op 2-7-1754 eiser tegen Hindricus Rosinge en Lammigjen Meijeringe weduwe Willem Rosingen voor zich en haar kinderen te Valthe. De eiser wil betaling van 150 gulden wegens kooppenningen van land. De eiser krijgt echter ongelijk.[Etstoel 14 deel 51 folio 87v d.d. 2-7-1754]
Lammechijn Meijeringe weduwe Willem Rosinge voor zich en als boedelhoudster van haar kinderen en Hinricus Rosinge te Valthe zijn op 1-7-1755 eisers tegen Roelof Helinge en Hindrik Helinge van Buinen als bezitters van de boedel van hun vader Albert Heelinge en moeder Lutgertijn Tebinge. De eisers willen betaling van 200 gulden die de verweerders aan de eisers als erfgenamen van hun moeder en schoonmoeder Roelofjen Rosinge schuldig zijn wegens een lening d.d. 1-5-1700. Volgens de verweerder heeft Willem Helinge van 1721 tot 1725 als dienstknecht bij de vader van Willem Rosinge gewoond en daar per jaar 40 gulden verdiend. Dit zou gekort moeten worden op het bedrag. De eisers krijgen gelijk.[Etstoel 14 deel 51 folio 176 d.d. 1-7-1755]
Hinricus Rosinge en Lammegijn Meijeringe weduwe Willem Rosinge te Valthe voor zich en haar kinderen zijn op 3-7-1759 eisers tegen Geert Jans Nienhuis van Valthe. De verweerder zou een paard opgejaagd hebben dat daarna is gestorven. De eisers willen schadevergoeding maar krijgen ongelijk.[Etstoel 14 deel 53 folio 123v d.d. 3-7-1759] Een jaar later klagen de eisers Geert Jans Eltinge van Valthe wegens het vernielen van groene rogge. Ditmaal moet de verweerder schadevergoeding betalen.[Etstoel 14 deel 53 folio 202v d.d. 1-7-1760]
Geert Jans Eltinge van Valthe als koper van een stuk land te Valthe is op zijn beurt in 1760 eiser tegen Lammegijn Meijeringe weduwe Willem Rosinge voor zich en als boedelhoudster van haar kinderen en Hinricus Rosinge. Het betreft het gebruik van een stuk land.[Etstoel 14 deel 53 folio 243v d.d. 25-11-760] De eiser krijgt echter ongelijk.[Etstoel 14 deel 53 folio 248 d.d. 25-11-760]
Dr. Hiddink te Assen is op 27-11-1764 eiser tegen Lammegijn Meijeringe weduwe Willem Rosinge voor zich en haar kinderen en Henricus Rosinge te Valthe. De eiser wil betaling van 79 gulden wegens advocaten salaris in de zaak tegen G. Eltinge te Valthe. Er is sprake van de zoon van de verweerder, J. Rosinge. De verweerder moet 32-13 betalen.[Etstoel 14 deel 55 folio 60 d.d. 27-11-1764]
Op 27-5-1767 verklaart haar meier Wolter Willems 229 gulden schuldig te zijn aan Lammigje Meijering de weduwe van Willem Rosing.[Schultenprotocol 72 deel 2 d.d. 27-5-1767] Wolter wil echter niet betalen, en op 1-12-1767 klaagt Lammegijn Meijeringe, weduwe van Willem Rosinge te Valthe voor de Etstoel tegen Wolter Willems te Valthe. Lammigje wil betaling van 52 mud rogge.[Etstoel 14 deel 56 folio 63 d.d. 1-12-1767]
In het haardstedenregister van 1742 wordt Willem Rosing aangeslagen voor drie gulden. In 1754 en 1764 wordt zijn weduwe voor vier gulden aangeslagen.
{Handtekening Willem Rosing.jpg:Handtekening Willem Rosing:5:Haardstedenregister Odoorn 1742}.

   5. 

Roelofje Meijering, gedoopt op 2-12-1716 te Gasselte, overleden op 26-2-1717 te Gasselte.

   6. 

Roelofje Jans Meijering, gedoopt op 9-1-1718 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 4-4-1760 te Wildervank met Lucas Hindriks Hollander, brouwer, herbergier, gedoopt op 17-10-1723 te Gasselte, overleden op 13-5-1796 te Anloo, zoon van Hindrik Harms Hollander, kleermaker, en Roelofje Jans.
Hij is weduwnaar van Swaantje Hindriks.
Lucas Hindriks Hollander en zijn vrouw Roelofje Meijering van Anloo lenen op 23-12-1761 300 gulden van Arent Hilbing en huisvrouw van Gasselte. In de akte worden wijlen de moeder van Roelofje, Marrigje Tiassens en de vader Jan Meijering vermeld. [Schultenprotocol 264 deel 6 folio 396 d.d. 23-12-1761]
In 1768 lenen Lucas Hindriks Hollander en huisvrouw van Anloo 200 gulden van Jan Roelofs en huisvrouw van Gasselte.[Schultenprotocol 264 deel 7 folio 136 d.d. 1-1-1768]
Op 27-8-1775 lenen Lucas Hollander en kinderen van Anloo lenen van Tonnis Braams en zijn huisvrouw Marchje Meursing van Eext 200 gulden. [Schultenprotocol 264 deel 6 folio 154 d.d. 27-8-1775]
Lucas Hollander wordt in het haardstedenregister genoemd in 1764 met 1 paard en als brouwer en herbergier. In 1774 met twee paarden en als brouwer, in 1784 met 3 paarden en nering en in 1794 als brouwer.

   7. 

Jan Meijering, gedoopt op 14-9-1721 te Gasselte, overleden op 6-11-1722 te Gasselte.

   8. 

Jan Meijering, gedoopt op 26-9-1723 te Gasselte (zie Vb).

   9. 

Alberdina Meijering, gedoopt op 27-10-1726 te Gasselte, overleden circa 1772.
Gehuwd voor de kerk op 23-12-1753 te Borger met Thij Lussing, geboren circa 1725 te Drouwen, overleden circa 1760 te Drouwen, zoon van Hindrik Lussing en Harmtje Hachting.
Op 12-7-1769 is er een contract over de verdeling van land tussen Alberdina Meijering, als voogdesse van haar kinderen bij Thy Lussing verwekt en Frederik Dilling nom. ux. Heiltje Lussing, met toestemming van Harmtje Wijchers, wed. wijlen Hindrik Lussing, de grootmoeder van de pupillen. Het stuk vermeld ook nog Thy Lussing en Aaltien Lussing.[Etstoel 14 deel 57 folio 17 d.d. 12-7-1769]
Op 15-4-1772 worden er mombers benoemd over de weeskinderen van Thij Lussing en Alberdina Meijering van Drouwen. De kinderen zijn Hindrik Lussing, Marregje Lussing en Thijsina Lussing. De hoofdmomber is Frerik Dilling van Bronneger, de medemombers zijn Jan Hamming ten Rodengate van Sleen, Albert Meijering van Gasselte en Willem Meijering van Gasselte. [Schultenprotocol 319 deel 4 folio 136 d.d. 15-4-1772]
In 1773 wordt de staat en inventaris van de goederen opgemaakt en de eerste momberrekening over de kinderen gepresenteerd. De hoofdmomber is getrouwt met Heiltje Lussing. Een deel van de goederen is mandelig met Heiltje Lussing. Alberdina Meijering wordt vermeld als een zuster van Willem en Albert Meijering. Er is ook nog een broer Jan Meijering. De staat en inventaris bevat een uitgebreide overzicht van de goederen en de afkoopregeling van Alberdina. [Schultenprotocol 319 deel 4 folio 169 d.d. 16-4-1773].

   10. 

Albert Meijering, gedoopt op 26-12-1729 te Gasselte (zie Vc).

   11. 

Willem Meijering, landbouwer, geboren op 1-9-1734 te Gasselte, gedoopt op 5-9-1734 te Gasselte, overleden op 8-2-1819 te Gasselte.
Willem Meijering wordt in 1804 in het haardstedenregister te Gasselte genoemd met een half erf.

 

Generatie V


 
Va    Willem Meijering, geboren circa 1720, zoon van
Claas Tebinge Meijering (zie IVa) en Wobbigje Tjassens.
In navolging van zijn broer Roelof is ook Willem Meijering in een geschil verwikkeld omtrent een onecht kind. Jantien Ottens voormaals te Gieterveen nu te Eext wonende en vanwege haar minderjarigheid geassisteerd door de diaconie van Anloo is eiser tegen Willem Meijering te Gieterveen. Willem Meijering zou beloofd hebben met Jantje te trouwen en later is Jantje zwanger geraakt. Zij wil of trouwen of smartegeld voor defloratie en onderhoud van het kind. [Etstoel 14 deel 49 folio 238v d.d. 30-6-1750]
De uitspraak is nog op dedelfde dag. Willem Meijering te Gieterveen moet wegens defloratie, kraamkosten etc. 100 daalder betalen en voor onderhoud van het kind een wekelijkse som geld. [Etstoel 14 deel 49 folio 250 d.d. 30-6-1750].
Kind:

   1. 

Claas Willems Meijering, gedoopt op 2-8-1750 te Anloo, zoon van Jantje Ottens, dienstmeid bij Willem Meijering.
Zijn doopinschrijving luidt: "in onegt en hoererije gewonnen. De moeder heeft het kint zelfs, nadat zij de vraagstukkenin diergelijke gevallen gebruikelijk beantwoordt hadde, ten doop gepresenteert. Over dit geval heeft onze diaconije, waarvan de moeder lidmaat was geprocedeert met Willem Meijering van Gieterveen, bij wien het vrouwsperzoon als dienstmaagt gewoont hadde en welke zij zijde vader van het kint te zijn. Bij soutentie van Drost en 24 etten is op de somerlottinge 1750 gevonnist: dat aan het vrouwspersoon Jantje Ottens vooreerst zijn toegewezen Hondert en Vijftig Caroli Guldens door Willem Meijering aan haar binnen 6 weken na het uitgewezen vonnis te betalen: dan het onderhout van het kint ´s weeks 15 stuvers tot den ouderdom van 12 jaren, en ´s weeks 10 stuvers van 12 jaren tot den ouderdom van 16 jaren".
Hij wordt in 1797 te Annerveen genoemd op huisnummer 111 als arbeider en zijnde ongehuwd. [OSA 1383].


Vb    Jan Meijering, gedoopt op 26-9-1723 te Gasselte, zoon van
Jan Meijering (zie IVb) en Marrigje Tjassens.
Gehuwd op 11-4-1750 te Rolde (h.c.), gehuwd voor de kerk op 18-5-1750 te Gasselte met Margje Harders, geboren te Grolloo, gedoopt op 20-6-1728 te Rolde, begraven op 5-1-1763 te Gasselte, dochter van Albert Harders, ette Rolde 1718-1735, en Jantje Jans Huising.
Getuigen bij het huwelijkscontract waren aan haar kant:
mombers Abel Harders, Jan Huising, Abel Cluiving en Lucas Huising.
(Harms, part. coll.).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Albert Meijering, gedoopt op 9-4-1751 te Gasselte, overleden voor 1757 te Gasselte.

   2. 

Jan Meijeringh, gedoopt op 9-4-1754 te Gasselte (zie VIa).

   3. 

Albert Meijeringh, gedoopt op 8-5-1757 te Gasselte (zie VIb).


Vc    Albert Meijering, brouwer, gedoopt op 26-12-1729 te Gasselte, begraven op 3-6-1782 te Gasselte, zoon van
Jan Meijering (zie IVb) en Marrigje Tjassens.
Gehuwd voor de kerk op 2-11-1764 te Gasselte met Lammigje Harms, geboren te Bonnerveen, gedoopt op 21-9-1738 te Gieten, begraven op 27-6-1782 te Gasselte, dochter van Harm Berents en Lammigje Meijering.
Albert Meijering wordt in het haardstedenregister van Gasselte genoemd in 1774 met 2 paarden. In 1784 worden de kinderen van Albert Meijring Brouwer genoemd. Op 2-7-1782 worden er mombers benoemd over de weeskinderen van wijlen brouwer Albert Meijering en wijlen Lammigje Harms, in mei en juni 1782 overleden. De kinderen zijn Marrigje Meijering; Harm Meijering; Jantje Meijering en Lammigje Meijering. De hoofdmomber is Jan Meijering van Gasselte, de medemombers zijn Willem Meijering van Gasselte; Mr. H. Hogenesch van Gieten en Willem Harms van Bonnerveen.[Schultenprotocol 319 deel 4 folio 470 d.d. 2-7-1782].
Uit dit huwelijk:

   1. 

Margje Meijeringh, gedoopt op 6-10-1765 te Gasselte, overleden op 31-8-1835 te Gasselternijveen.
Gehuwd voor de kerk op 31-5-1786 te Gasselternijveen met Otto Salomons, gedoopt op 29-3-1761 te Gasselternijveen, overleden op 18-9-1827 te Gasselternijveen, zoon van Salomon Claassen en Willemtien Ottens.

   2. 

Harm Alberts Meijeringh, gedoopt op 24-5-1767 te Gasselte (zie VIc).

   3. 

Jantje Meijering, gedoopt op 16-10-1768 te Gasselte, overleden op 6-6-1832 te Gieten.
Gehuwd voor de kerk (1) op 18-5-1800 te Gieten met Willem Aalderts, gedoopt op 29-10-1765 te Groningen, overleden op 15-12-1809 te Gieten, zoon van Aaldrik Aaldriks en Jantje Hommes.
Ondertrouwd (2) op 6-6-1811 te Vries, gehuwd voor de kerk op 9-6-1811 te Gieten met Jan Alberts Meijer, landbouwer, geboren op 7-9-1768 te Tynaarlo, gedoopt op 11-9-1768 te Vries, overleden op 17-12-1829 te Gieten, zoon van Albert Jans Meijer en Margje Geerts Nijmeijer.
In 1797 wordt Willem Aalderts genoemd te Gieten op huisnummer 11, 34 jaar oud, arbeider, ongehuwd, schutter.[OSA 1383]
In het haardstedenregister van 1804 te Gieten wordt hij voor twee paarden aangeslagen als keuter en met nering. In 1807 wordt hij te Gieten genoemd op huisnummer 28.[OSA 1513].
Bewoners 1825 Gieten no. 26a.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 256: wed. Jan Meijer.

   4. 

Jan Alberts Meijeringh, gedoopt op 1-4-1770 te Gasselte, overleden op 29-4-1839 te Gasselte.

   5. 

Lammina Meijeringh, gedoopt op 11-10-1772 te Gasselte, overleden voor 1775 te Gasselte.

   6. 

Lammina Meijeringh, gedoopt op 6-6-1774 te Gasselte.

   7. 

Lammina Alberts Meijeringh, gedoopt op 14-5-1775 te Gasselte, overleden op 24-3-1840 te Noordbarge.
Ondertrouwd (1) op 20-5-1801 te Borger met Frerik Rosing, geboren circa 1734 te Valthe, overleden op 15-3-1802 te Valthe, zoon van
Willem Rosing en Lammigje Meijering.
De huwelijksinschrijving vermeld: Freerk Rosing, zoon van Willem Rosing van Valthe en Lammijna Meijering, dochter van Albert Meijering van Gasselte. Gehuwd voor de kerk (2) 1803 te Odoorn met Willem Hoving, gedoopt op 11-10-1766 te Emmen, overleden op 24-8-1835 te Noordbarge, zoon van Geert Jans Hoving, ette, en Hannigje Vrijling.
In het haardstedenregister staat Frerik Rosing in 1774 als vol, en in 1784 voor half genoteerd. De weduwe Rosing wordt vermeld in het haardstedenregister van 1794. Deze vermelding van de weduwe Rosing is waarschijnlijk zijn moeder, Lammechien Meijering.
In de lijsten van de gewapende burgermacht van 1797 staat hij als zijnde 62 jaar op huisnummer 19 te Valthe.[OSA 1383]
OP 1-1-1799 lenen Roelof Wesseling en zijn vrouw Trijntje Mulders van Valthe 100 gulden van Frederik Rosing van Valthe.[Schultenprotocol 72 deel 4 folio 95v d.d. 1-1-1799] Albert Dunning en zijn stiefzoon Hindrik Cremers en zijn vrouw Aaltje Schirringe lenen op 20-11-1798 250 gulden van Frederik Rosinge te Valthe.[Schultenprotocol 72 deel 5 folio 18 d.d. 20-11-1798] Een jaar later lenen ze nogmaals 250 gulden.[Schultenprotocol 72 deel 5 folio 18 d.d. 31-8-1799]
L. Nieuwold leent op 13-7-1801 150 gulden van Frederik Rosing.[Schultenprotocol 72 deel 5 folio 19 d.d. 13-7-1801]
Op 7-6-1803 worden als mombers van Lammechien benoemd Jan Meijering jr. van Gasselte, Hindrik Lussing van Drouwen aan vaderszijde en Willem Harms van Bonnerveen en Willem Aaldriks van Gieten aan moederszijde. Later worden als mombers aan vaderszijde benoemd Roelf Nijenhuis van Valthe en Jan Nijenhuis van Exloo.

Kinderen:

   8. 

N.N. Meijering, geboren 8-1750 te Gasselte, overleden 8-1750 te Gasselte, kind van Aaltje Homan.

 

Generatie VI


 
VIa    Jan Meijeringh, volmacht Gasselte, volmacht landdag, keurnoot, diaken, ouderling, gedoopt op 9-4-1754 te Gasselte, overleden op 6-8-1835 te Gasselte, zoon van Jan Meijering (zie Vb) en Margje Harders.
Gehuwd voor de kerk op 10-5-1776 te Gasselte met Willemtje Wichers, geboren te Drouwen, gedoopt op 10-1-1752 te Borger, overleden op 5-4-1829 te Gasselte, dochter van Jan Hachting en Margje Heling.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Jans Meijeringh, geboren op 27-3-1777 te Gasselte (zie VIIa).

   2. 

Marchien Meijeringh, gedoopt op 29-11-1778 te Gasselte, overleden op 29-8-1846 te Gasselte.
Gehuwd voor de kerk op 5-4-1800 te Gasselte met Harm Roelofs Hidding, adjunct-maire, gedoopt op 6-6-1773 te Gasselte, overleden op 22-3-1850 te Gasselte, zoon van Roelof Hidding en Hindrikje Homan.

   3. 

Claas Meijeringh, gedoopt op 18-11-1781 te Gasselte (zie VIIb).

   4. 

Willem Mensink Meijeringh, gedoopt op 25-1-1784 te Gasselte (zie VIIc).

   5. 

Jantje Jans Meijeringh, gedoopt op 25-5-1786 te Gasselte.

   6. 

Roelof Jans Meijeringh, landbouwer, gedoopt op 26-4-1789 te Gasselte, overleden op 20-2-1853 te Gasselte.
ongehuwd overleden.

   7. 

Jan Wiggers Meijeringh, geboren op 11-9-1791 te Gasselte (zie VIId).

   8. 

Harm Meijeringh, gedoopt op 11-5-1794 te Gasselte.


VIb    Albert Meijeringh, landbouwer, gedoopt op 8-5-1757 te Gasselte, overleden op 23-1-1830 te Gasselte, zoon van Jan Meijering (zie Vb) en Margje Harders.
Ondertrouwd op 16-4-1802 te Gasselte met Fennechien Jans Boer, geboren te Gasselterboerveen, gedoopt op 1-5-1774 te Gasselternijveen, overleden op 27-7-1838 te Gasselte, dochter van Jan Berents Pot en Elisabeth Freriks.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Alberts Meijeringh, geboren op 12-9-1809 te Gasselte (zie VIIe).


VIc    Harm Alberts Meijeringh, landbouwer, gedoopt op 24-5-1767 te Gasselte, overleden op 22-3-1850 te Gasselte, zoon van Albert Meijering (zie Vc) en Lammigje Harms.
Ondertrouwd op 6-4-1793 te Gasselte, gehuwd voor de kerk 5 1793 te Borger met Hindrikje Roelofs, gedoopt op 16-8-1767 te Gasselte, overleden op 10-2-1860 te Gasselte, dochter van Roelof Jans en Geesje Laurents.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Roelof Harms Meijeringh, geboren op 15-2-1794 te Gasselte, gedoopt op 23-3-1794 te Gasselte, overleden op 18-6-1875 te Gasselte.

   2. 

Albert Harms Meijeringh, gedoopt op 3-4-1796 te Gasselte (zie VIIf).

 

Generatie VII


 
VIIa    Jan Jans Meijeringh, landbouwer, geboren op 27-3-1777 te Gasselte, gedoopt op 31-3-1777 te Gasselte, overleden op 29-2-1856 te Gasselte, zoon van Jan Meijeringh (zie VIa) en Willemtje Wichers.
Ondertrouwd op 7-6-1807 te Rolde, gehuwd voor de kerk op 25-6-1807 te Gasselte met Margje Westenbrink, geboren te Grolloo, gedoopt op 19-2-1786 te Rolde, overleden op 13-12-1840 te Gasselte, dochter van Jan Pieters Westenbrink en Idigje Remmelts Hoben.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Jans Meijeringh, gedoopt op 30-10-1808 te Gasselte, overleden op 1-12-1808 te Gasselte.

   2. 

Willemtje Meijeringh, geboren op 22-11-1812 te Gasselte, overleden op 10-3-1870 te Gasselte.
Gehuwd op 6-6-1833 te Gasselte met Geert Hindriks Braams, landbouwer, geboren te Bonnen, gedoopt op 23-8-1807 te Gieten, overleden op 16-7-1866 te Gasselte, zoon van Hindrik Geerts Braams, landbouwer, en Annigje Hamming.

   3. 

Jan Meijeringh, geboren op 24-4-1815 te Gasselte, overleden op 22-5-1815 te Gasselte.

   4. 

Ida Meijeringh, geboren op 23-5-1816 te Gasselte, overleden op 23-2-1817 te Gasselte.

   5. 

Jan Jans Meijeringh, geboren op 3-5-1818 te Gasselte (zie VIIIa).

   6. 

Ida Meijeringh, geboren op 27-4-1821 te Gasselte, overleden op 11-7-1849 te Vries.
Gehuwd op 20-6-1848 te Vries met Derk Smeenge, landbouwer, geboren op 30-9-1824 te Vries, overleden op 3-4-1886 te Vries, zoon van Jan Smeenge, landbouwer, en Jantje Hindriks Ebels.
Hij hertrouwt met Jantje Veldman.

   7. 

Harm Meijeringh, geboren op 2-11-1826 te Gasselte, overleden op 2-3-1829 te Gasselte.


VIIb    Claas Meijeringh, landbouwer, gedoopt op 18-11-1781 te Gasselte, overleden op 13-11-1834 te Gasselte, zoon van Jan Meijeringh (zie VIa) en Willemtje Wichers.
Ondertrouwd op 25-10-1807 te Rolde, gehuwd voor de kerk op 4-12-1807 te Gasselte met Ida Harders, geboren te Anreep, gedoopt op 22-12-1782 te Rolde, overleden op 24-1-1830 te Gasselte, dochter van Pieter Harders en Hindrikje Remmelts Hoben.
Op 30-11-1807 en 1-12-1807 schenkt Willem Meijering (zoon van Jan Meijering en Marchien Tjassens) zijn goederen aan zijn neef Klaas. Echter, Willem heeft 4000,- schulden en bedingt dat Claas hem tot zijn dood moet verzorgen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Meijering, gedoopt op 19-9-1808 te Gasselte.

   2. 

Hindrikje Claassen Meijeringh, gedoopt op 19-11-1809 te Gasselte, overleden op 9-9-1837 te Gasselte.
Gehuwd op 6-5-1833 te Anloo met Willem Jacobs Harders, timmerman, geboren op 20-1-1799 te Eursinge, gedoopt op 27-1-1799 te Westerbork, overleden op 28-5-1855 te Eext, zoon van Jacob Roelofs Harders en Trijntje Hindriks.
Hij hertrouwt met Henderkien Hamming.

   3. 

Jan Klaas Meijeringh, geboren op 23-11-1811 te Gasselte (zie VIIIb).

   4. 

Willempje Meijering, geboren op 13-8-1817 te Gasselte, overleden op 4-10-1818 te Gasselte.


VIIc    Willem Mensink Meijeringh, landbouwer, gedoopt op 25-1-1784 te Gasselte, overleden op 25-8-1860 te Buinen, zoon van Jan Meijeringh (zie VIa) en Willemtje Wichers.
Ondertrouwd (1) op 29-12-1805 te Emmen, gehuwd voor de kerk op 9-2-1806 te Emmen met Jacobje Soebers, geboren te Westenesch, gedoopt op 20-6-1784 te Emmen, overleden op 15-3-1816 te Westenesch, dochter van Lucas Soebers en Jantje Strating.
Gehuwd (2) op 26-5-1818 te Emmen met Geesje Hendriks Strating, geboren te Noordbarge, gedoopt op 25-6-1797 te Emmen, overleden op 4-12-1854 te Buinen, dochter van Hindrik Strating, landbouwer, en Aaltje Claassen.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Lucas Meijering, geboren te Westenesch (zie VIIIc).

   2. 

Jan Meijering, geboren op 2-9-1810 te Westenesch (zie VIIId).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Willemtje Meijeringh, geboren op 28-4-1819 te Westenesch, overleden op 8-12-1819 te Westenesch.

   4. 

Hendrik Meijeringh, geboren op 11-9-1820 te Westenesch (zie VIIIe).

   5. 

Willemtien Meijeringh, geboren op 22-11-1822 te Westenesch, overleden op 12-12-1888 te Buinen.
Gehuwd op 10-12-1847 te Borger met Tonnis Marissen, landbouwer, geboren op 17-2-1814 te Odoorn, overleden op 6-10-1862 te Buinen, zoon van Harm Marissen, landbouwer, en Grietje Tonnis Nijman.

   6. 

Jannes Meijeringh, geboren op 16-6-1825 te Westenesch, overleden op 21-2-1827 te Westenesch.

   7. 

Jannes Meijeringh, geboren op 20-7-1827 te Westenesch (zie VIIIf).

   8. 

Geert Meijeringh, geboren op 18-4-1831 te Westenesch (zie VIIIg).

   9. 

Aaltien Meijeringh, geboren op 21-1-1835 te Westenesch, overleden op 25-6-1891 te Taarlo.
Gehuwd op 22-6-1860 te Vries met Albert Smeenge Doedens, landbouwer, geboren op 4-2-1820 te Vries, overleden op 2-2-1889 te Taarlo, zoon van Abel Doedens, landbouwer, en Lammigje Alberts Smeenge.

   10. 

Jantien Meijeringh, geboren op 4-6-1837 te Westenesch, overleden op 14-2-1879 te Taarlo.
Gehuwd op 10-10-1860 te Vries met Jan Hofsteenge, landbouwer, geboren op 4-4-1830 te Vries, overleden op 10-1-1890 te Taarlo, zoon van Claas Hofsteenge, landbouwer, en Aaltje Jans Elties.

   11. 

Johannes Meijeringh, geboren op 17-7-1840 te Westenesch (zie VIIIh).


VIId    Jan Wiggers Meijeringh, landbouwer, geboren op 11-9-1791 te Gasselte, gedoopt op 25-9-1791 te Gasselte, overleden op 1-3-1866 te Drouwen, zoon van
Jan Meijeringh (zie VIa) en Willemtje Wichers.
Gehuwd op 17-12-1825 te Gasselte met Hinderkien Hooiveld, gedoopt op 18-8-1799 te Gasselte, overleden op 8-3-1860 te Gasselte, dochter van Harm Egberts Hooiveld, timmerman, en Albertje Jans Speelman.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Meijeringh, geboren op 15-4-1826 te Gasselte, overleden op 11-7-1849 te Drouwen.

   2. 

Willemtje Wichers Meijeringh, geboren op 4-10-1828 te Gasselte, overleden op 31-5-1862 te Wildervank.
Gehuwd op 22-8-1857 te Borger met Lammert Hindriks Kuipers, bakker, geboren op 24-11-1821 te Wildervank, overleden op 26-3-1899 te Wildervank, zoon van Hindrik Lammerts Kuipers, landbouwer, en Harmke Klaassens Loerop.

   3. 

Albertien Meijeringh, geboren op 19-5-1831 te Drouwen, overleden op 19-3-1886 te Drouwen.
Gehuwd op 10-9-1860 te Borger met Harm Schuiling, landbouwer, geboren op 9-4-1836 te Borger, overleden op 13-7-1906 te Drouwen, zoon van Jan Harms Schuiling, landbouwer, en Annigje Geerts Velthuis.

   4. 

Jantien Meijeringh, geboren op 8-5-1834 te Drouwen, overleden op 11-11-1886 te Drouwen.
Gehuwd op 5-4-1862 te Borger met Harm Martens, landbouwer, geboren op 5-1-1835 te Rolde, overleden op 4-10-1903 te Borger, zoon van Hendrik Martens en Jantje Reinders.

   5. 

Marrechien Meijeringh, geboren op 8-5-1837 te Drouwen, overleden op 10-7-1838 te Drouwen.


VIIe    Jan Alberts Meijeringh, landbouwer; lid gemeenteraad Gasselte, geboren op 12-9-1809 te Gasselte, gedoopt op 24-9-1809 te Gasselte, overleden op 27-12-1861 te Gasselte, zoon van
Albert Meijeringh (zie VIb) en Fennechien Jans Boer.
Gehuwd op 29-6-1837 te Gasselte met Geesje Braams, gedoopt op 23-11-1816 te Eext, overleden op 12-4-1891 te Gasselte, dochter van Jan Meursing Braams, belastingpachter, wethouder van Anloo, lid van de Provinciale Staten van Drenthe 1835-1848, en Grietje Freriks Dekens.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Meijeringh, geboren op 18-5-1838 te Gasselte, overleden op 18-5-1838 te Gasselte.

   2. 

Albert Meijeringh, geboren op 4-4-1839 te Gasselte, overleden op 6-4-1839 te Gasselte.

   3. 

Fennechien Meijeringh, geboren op 18-2-1840 te Gasselte, overleden op 21-1-1919 te Gasselte.
Gehuwd op 26-6-1860 te Gasselte met Popke Veenstra, hoofdonderwijzer, geboren op 16-7-1834 te Roden, overleden op 7-9-1885 te Gasselte, zoon van Popke Veenstra, smid, en Roelfke Hindriks Oosterhuis.

   4. 

Grietje Meijeringh, geboren op 4-11-1842 te Gasselte, overleden op 4-8-1919 te Gasselte.
Gehuwd op 1-11-1867 te Gasselte met
Geert Meijeringh (zie IXb).

   5. 

Albert Meijeringh, geboren op 7-5-1845 te Gasselte (zie VIIIi).

   6. 

Marchien Meijeringh, geboren op 16-6-1848 te Gasselte, overleden op 19-3-1927 te Gasselte.
Gehuwd op 23-11-1870 te Gasselte met Warmolt Hiddingh, landbouwer, geboren op 29-5-1847 te Gasselte, overleden op 2-6-1880 te Gasselte, zoon van Otto Hiddingh, landbouwer, en Jantien Rosing Aling.

   7. 

Jan Meijeringh, geboren op 23-8-1850 te Gasselte (zie VIIIj).

   8. 

Jantien Meijeringh, geboren op 24-1-1853 te Gasselte, overleden op 26-9-1932 te Coevorden.
Gehuwd op 6-8-1874 te Gasselte met Peter Martinus van Tarel, landbouwer, geboren op 13-4-1841 te Dalen, overleden op 13-10-1902 te Dalen, zoon van Harm van Tarel en Grietje van Tarel.


VIIf    Albert Harms Meijeringh, landbouwer, gedoopt op 3-4-1796 te Gasselte, overleden op 14-6-1880 te Tynaarlo, zoon van
Harm Alberts Meijeringh (zie VIc) en Hindrikje Roelofs.
Gehuwd (1) op 20-5-1824 te Gasselte met Roelofje Harms, gedoopt op 23-8-1795 te Gasselte, overleden op 5-8-1824 te Gasselte, dochter van Harm Egberts en Jantje Lamberts.
Gehuwd (2) op 30-11-1825 te Gasselte met Margje Derks Smeenge, geboren te Tynaarlo, gedoopt op 9-11-1794 te Vries, overleden op 10-9-1832 te Tynaarlo, dochter van Derk Jans Smeenge en Grietje Alberts Meijer.
Gehuwd (3) op 28-2-1842 te Vries met Jantje Oosterveld, geboren te Tynaarlo, gedoopt op 11-2-1810 te Vries, overleden op 19-11-1862 te Tynaarlo, dochter van Otto Jans Oosterveld en Annigje Gerrits Vedder.
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Grietien Meijeringh, geboren op 8-10-1826 te Tynaarlo, overleden op 21-8-1848 te Tynaarlo.

   2. 

Hendrikien Meijeringh, geboren op 30-4-1828 te Tynaarlo, overleden op 29-3-1857 te Tynaarlo.
Gehuwd op 9-5-1855 te Vries met Jan Homan, landbouwer, geboren op 14-4-1818 te Tynaarlo, overleden op 20-6-1867 te Tynaarlo, zoon van Frederik Barelds Homan, landbouwer, en Aaltje Alberts Meursing.

   3. 

Jantien Meijeringh, geboren op 19-7-1830 te Tynaarlo, overleden op 28-7-1830 te Tynaarlo.

   4. 

Jantien Meijeringh, geboren op 28-10-1831 te Tynaarlo, overleden op 20-1-1833 te Gasselte.

Uit het derde huwelijk:

   5. 

Harm Meijeringh, geboren op 10-4-1842 te Tynaarlo, overleden op 10-4-1842 te Tynaarlo.

   6. 

Annechien Meijeringh, geboren op 10-4-1842 te Tynaarlo, overleden op 16-4-1842 te Tynaarlo.

   7. 

Annechien Meijeringh, geboren op 15-4-1843 te Tynaarlo, overleden op 20-4-1907 te Vries.
Gehuwd (1) op 19-5-1868 te Vries met Jannes Homan, landbouwer, geboren op 19-7-1837 te Vries, overleden op 4-8-1881 te Vries, zoon van Roelof Homan, landbouwer, en Aaltien Barkhuis.
Gehuwd (2) op 29-8-1883 te Vries met Lukas Homan, landbouwer, geboren op 12-12-1814 te Vries, overleden op 16-12-1891 te Vries, zoon van Jan Homan, landbouwer, en Lammina Nijenhuis.
{Lucas Homan en Annechien Meijering.jpg:Lucas Homan en Annechien Meijering:8:H.J. Dik/W.T. Vleer}.

   8. 

Harmina Meijeringh, geboren op 2-8-1845 te Tynaarlo, overleden op 6-8-1930 te Taarlo.
Gehuwd (1) op 20-5-1870 te Vries met Gerrit Lunshof, landbouwer, geboren op 20-9-1843 te Taarlo, overleden op 28-6-1889 te Taarlo, zoon van Lucas Lunshof, landbouwer, en Eva Smeenge.
Gehuwd (2) op 6-6-1895 te Vries met
Hendrikus Lunshof, landbouwer, geboren op 11-6-1852 te Taarlo, overleden op 30-8-1898 te Taarlo, zoon van Lucas Lunshof, landbouwer, en Eva Smeenge.

   9. 

Marchien Meijeringh, geboren op 18-4-1848 te Tynaarlo, overleden op 8-11-1848 te Tynaarlo.

   10. 

Marchien Meijeringh, geboren op 6-8-1850 te Tynaarlo, overleden op 29-11-1876 te Gasselte.
Gehuwd op 14-5-1875 te Vries met Jan Doedens, landbouwer, geboren op 7-3-1845 te Bunne, overleden op 27-2-1931 te Gasselte, zoon van Tijmen Geerts Doedens en Jantje Vedder.
Hij hertrouwt met Johanna Alferink.

   11. 

Grietien Meijeringh, geboren op 7-8-1850 te Tynaarlo, overleden op 7-8-1850 te Tynaarlo.

   12. 

Grietien Meijeringh, geboren op 19-7-1852 te Tynaarlo, overleden op 26-4-1936 te Tynaarlo.
Gehuwd op 8-6-1878 te Vries met Derk Lunshof, landbouwer, geboren op 27-6-1849 te Taarlo, overleden op 6-3-1908 te Vries, zoon van Lucas Lunshof, landbouwer, en Eva Smeenge.

   13. 

Otte Meijeringh, geboren op 25-10-1854 te Tynaarlo, overleden op 19-5-1939 te Tynaarlo.

 

Generatie VIII


 
VIIIa    Jan Jans Meijeringh, landbouwer, geboren op 3-5-1818 te Gasselte, overleden op 18-6-1887 te Gasselte, zoon van
Jan Jans Meijeringh (zie VIIa) en Margje Westenbrink.
Gehuwd op 2-6-1847 te Gasselte met Jantje Hogenesch, geboren op 10-4-1820 te Gasselte, overleden op 25-11-1888 te Gasselte, dochter van Hindrik Berents Hogenesch, landbouwer, en Marchien Homan.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Meijeringh, geboren op 4-7-1849 te Gasselte (zie IXa).

   2. 

Hindrik Meijeringh, geboren op 17-9-1851 te Gasselte, overleden op 21-3-1852 te Gasselte.

   3. 

Marchien Meijeringh, geboren op 20-4-1853 te Gasselte, overleden op 2-6-1924 te Noordlaren.
Gehuwd op 28-6-1883 te Haren met Lucas Hoenderken, landbouwer, geboren op 1-4-1858 te Winde, overleden op 19-2-1951 te Noordlaren, zoon van Jannes Hoenderken, landbouwer, en Roelina Kluiving.

   4. 

Hindrik Meijeringh, geboren op 14-11-1855 te Gasselte, overleden op 24-5-1908 te Gasselte.

   5. 

Martha Meijeringh, geboren op 10-1-1858 te Gasselte, overleden op 17-6-1858 te Gasselte.

   6. 

Martha Meijeringh, geboren op 17-6-1859 te Gasselte, overleden op 1-2-1946 te Gasselte.
Gehuwd op 9-5-1894 te Gasselte met Jan Rossingh, landbouwer, geboren op 9-5-1856 te Borger, overleden op 14-12-1923 te Gasselte, zoon van Willem Rossingh, landbouwer, en Gesina Copinga.


VIIIb    Jan Klaas Meijeringh, landbouwer, geboren op 23-11-1811 te Gasselte, gedoopt op 1-12-1811 te Gasselte, overleden op 7-5-1883 te Gasselte, zoon van
Claas Meijeringh (zie VIIb) en Ida Harders.
Gehuwd (1) op 5-1-1837 te Gasselte met Jantien Oosting, geboren op 15-11-1807 te Borger, gedoopt op 29-11-1807 te Borger, overleden op 27-6-1865 te Gasselte, dochter van Geert Jans Oosting en Geesje Jans.
Gehuwd (2) op 16-10-1869 te Gasselte met Gesien Braam, geboren op 25-1-1826 te Buinen, overleden op 20-5-1892 te Drouwen, dochter van Hindrik Geerts Braam, landbouwer, en Hindrikje Jans Ensing.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Klaas Meijeringh, landbouwer, geboren op 4-5-1838 te Gasselte, overleden op 11-3-1885 te Gasselte.

   2. 

Geert Meijeringh, geboren op 2-6-1841 te Gasselte (zie IXb).

   3. 

Ida Meijeringh, geboren op 28-4-1845 te Gasselte, overleden op 6-9-1870 te Grolloo.
Gehuwd op 13-10-1869 te Rolde met Bastiaan Sijbring, landbouwer, geboren op 9-1-1839 te Grolloo, overleden op 13-10-1871 te Grolloo, zoon van Hindrik Sijbering, landbouwer, en Hinderika Haange.

   4. 

Jan Meijeringh, geboren op 1-5-1849 te Gasselte, overleden op 4-12-1859 te Gasselte.


VIIIc    Lucas Meijering, landbouwer, geboren te Westenesch, gedoopt op 21-6-1807 te Emmen, overleden op 7-4-1872 te Westenesch, zoon van
Willem Mensink Meijeringh (zie VIIc) en Jacobje Soebers.
Gehuwd op 18-5-1843 te Emmen met Trijntje Joling, geboren op 13-10-1821 te Emmen, overleden op 14-2-1874 te Westenesch, dochter van Jan Joling en Lammigje Huising.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jopkien Meijering, geboren op 31-3-1844 te Westenesch, overleden op 16-5-1844 te Westenesch.

   2. 

Jopkien Meijering, geboren op 30-5-1845 te Westenesch, overleden op 14-6-1928 te Vianen.
Gehuwd (1) op 10-6-1870 te Emmen met Jakob Knegtering, landbouwer, geboren op 25-8-1831 te Emmen, overleden op 19-11-1870 te Zuidbarge, zoon van Hindrik Knegtering, landbouwer, en Geesje Huising.
Gehuwd (2) op 13-9-1877 te Sleen met Jan Lanning, landbouwer, geboren op 5-5-1839 te Noord-Sleen, overleden op 18-10-1909 te Emmen, zoon van Remmelt Lanning en Gerberdina Menting.

   3. 

Jan Meijering, geboren op 29-9-1847 te Westenesch (zie IXc).

   4. 

Willem Meijering, geboren op 24-1-1850 te Westenesch, overleden op 25-1-1850 te Westenesch.

   5. 

Willem Meijering, geboren op 16-2-1851 te Westenesch (zie IXd).


VIIId    Jan Meijering, landbouwer, geboren op 2-9-1810 te Westenesch, gedoopt op 7-9-1810 te Emmen, overleden op 21-12-1881 te Westenesch, zoon van
Willem Mensink Meijeringh (zie VIIc) en Jacobje Soebers.
Gehuwd op 25-2-1840 te Emmen met Alberdina Geerts Vonk, geboren op 24-6-1813 te Sleen, overleden op 20-9-1847 te Westenesch, dochter van Geert Jans Vonk, landbouwer, arbeider, en Alke Hindriks.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jopkien Meijering, geboren op 19-7-1840 te Westenesch, overleden op 8-9-1883 te Westenesch.
Gehuwd op 13-5-1868 te Emmen met Jan Horring, landbouwer, geboren op 28-5-1838 te Westenesch, overleden op 11-12-1912 te Emmen, zoon van Egbert Horring, landbouwer, en Geesje Berents Joling.

   2. 

Willem Meijering, geboren op 25-2-1843 te Westenesch, overleden op 1-5-1866 te Westenesch.

   3. 

Gerrit Meijering, geboren op 27-4-1845 te Westenesch, overleden op 26-12-1847 te Westenesch.

   4. 

Jan Meijering, geboren op 7-9-1847 te Westenesch, overleden op 21-9-1847 te Westenesch.


VIIIe    Hendrik Meijeringh, landbouwer, geboren op 11-9-1820 te Westenesch, overleden op 2-5-1902 te Buinen, zoon van
Willem Mensink Meijeringh (zie VIIc) en Geesje Hendriks Strating.
Gehuwd op 30-4-1852 te Borger met Grietje Meijering, geboren op 10-9-1830 te Buinen, overleden op 11-8-1898 te Buinen, dochter van Wolter Harms Meijering, landbouwer, arbeider, en Jantien Heming.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Meijeringh, geboren op 7-12-1852 te Buinen (zie IXe).

   2. 

Willem Meijeringh, geboren op 12-8-1854 te Buinen, overleden op 7-10-1861 te Buinen.

   3. 

Wolter Meijeringh, geboren op 12-4-1856 te Buinen, overleden op 25-10-1861 te Buinen.

   4. 

Geessien Meijeringh, geboren op 9-11-1858 te Buinen, overleden op 18-3-1927 te Borger.
Gehuwd op 28-9-1883 te Borger met Gerrit Middeljans, landbouwer, geboren op 21-7-1861 te Valtherveen, overleden op 22-10-1911 te Buinerveen, zoon van Roelof Middeljans, landbouwer, en Tjerkien van der Veen.

   5. 

Jantien Meijeringh, geboren op 3-9-1861 te Buinen, overleden op 9-8-1897 te Buinen.
Gehuwd op 29-5-1886 te Borger met Jan Lanting, landbouwer, geboren op 2-7-1862 te Buinerveen, overleden op 1-2-1941 te Valthermond, zoon van Jan Lanting, landbouwer, en Grietien Middeljans.

   6. 

Willemtien Meijeringh, geboren op 22-3-1863 te Buinen, overleden op 6-6-1945 te Mussel, Onstwedde.
Gehuwd op 29-4-1887 te Borger met Roelof van Boven, landbouwer, geboren op 19-3-1864 te Drouwen, overleden op 17-3-1938 te Mussel, Onstwedde, zoon van Pieter van Boven, landbouwer, en Wemeltje Dilling.

   7. 

Wilmina Meijeringh, geboren op 12-5-1866 te Buinen, overleden op 5-11-1908 te Musselkanaal.
Gehuwd op 8-11-1889 te Borger met Geert van der Laan, voerman, geboren op 6-10-1869 te Oude Pekela, overleden op 19-12-1954 te Musselkanaal, zoon van Berend van der Laan, voerman, en Zwaantje Smilde.


VIIIf    Jannes Meijeringh, landbouwer, geboren op 20-7-1827 te Westenesch, overleden op 31-7-1910 te Buinen, zoon van
Willem Mensink Meijeringh (zie VIIc) en Geesje Hendriks Strating.
Gehuwd (1) op 30-4-1864 te Borger met Annechien Dilling, geboren op 2-1-1840 te Ees, overleden op 16-1-1878 te Buinen, dochter van Jan Arents Dilling, landbouwer, en Marchien Jans Heling.
Zij is weduwe van Arent Dilling.
Gehuwd (2) op 25-3-1882 te Borger met Aaltje Willems, geboren op 9-5-1841 te Zwiggelte, overleden op 2-9-1921 te Westerbork, dochter van Jan Willems, landbouwer, en Lammigje Beuving.
{grafsteen Jans Meijering.jpg:grafsteen Jans Meijering:4:}
{grafsteen Annechien Dilling.jpg:grafsteen Annechien Dilling:4:}.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Marchien Meijeringh, geboren op 11-5-1865 te Buinen, overleden op 7-1-1934 te Emmen.
Gehuwd op 1-5-1886 te Borger met Berend Joling, landbouwer, geboren op 25-5-1860 te Weerdinge, overleden op 16-9-1949 te Emmen, zoon van Hermannus Joling, landbouwer, en Warmelina Wigchering.

   2. 

Willem Meijeringh, geboren op 15-2-1868 te Buinen (zie IXf).

   3. 

Geessien Meijeringh, geboren op 9-6-1871 te Buinen, overleden op 22-7-1891 te Buinen.

   4. 

N.N. Meijeringh, geboren op 3-2-1875 te Buinen, overleden op 3-2-1875 te Buinen.

   5. 

N.N. Meijeringh, geboren op 28-11-1876 te Buinen, overleden op 28-11-1876 te Buinen.

   6. 

Albertus Meijeringh, geboren op 14-1-1878 te Buinen, overleden op 22-1-1878 te Buinen.


VIIIg    Geert Meijeringh, landbouwer, geboren op 18-4-1831 te Westenesch, overleden op 4-2-1894 te Westdorp, zoon van
Willem Mensink Meijeringh (zie VIIc) en Geesje Hendriks Strating.
Gehuwd op 10-5-1858 te Borger met Hindrikje Lomulder, geboren op 10-9-1829 te Westdorp, overleden op 20-2-1893 te Westdorp, dochter van Geert Lomulder en Geesje Lomulder.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geessien Meijeringh, geboren op 3-2-1859 te Westdorp, overleden op 5-10-1932 te Borger.
Gehuwd op 27-5-1881 te Borger met Jan Roelof Robaard, landbouwer, geboren op 13-7-1856 te Buinen, overleden op 10-2-1940 te Borger, zoon van Koop Robaard, landbouwer, en Grietien IJken.

   2. 

Gezina Meijeringh, geboren op 9-6-1861 te Westdorp, overleden op 18-11-1828 te Taarloo.
Gehuwd (1) op 6-5-1898 te Norg met Hendrik Oortwijn, landbouwer, geboren op 15-12-1860 te Langeloo, overleden op 2-8-1903 te Langeloo, zoon van Jan Oortwijn, landbouwer, en Jeichien Janssen.
Gehuwd (2) op 22-12-1904 te Vries met Klaas Hofsteenge, landbouwer, geboren op 10-3-1864 te Taarloo, overleden op 25-9-1942 te Taarloo, zoon van
Jan Hofsteenge, landbouwer, en Jantien Meijeringh.

   3. 

Grietien Meijeringh, geboren op 6-3-1863 te Westdorp, overleden op 5-5-1913 te Groningen.
Gehuwd op 23-6-1894 te Rolde met Berend Bos, landbouwer, geboren op 7-12-1865 te Balloo, overleden op 30-8-1952 te Balloo, zoon van Hendrik Bos, landbouwer, en Hilligje Smeenge.

   4. 

Willem Meijering, geboren op 18-8-1865 te Westdorp (zie IXg).

   5. 

Jan Meijering, geboren op 3-11-1868 te Westdorp, overleden op 5-11-1868 te Westdorp.

   6. 

Roelfien Meijeringh, geboren op 3-9-1870 te Westdorp, overleden op 11-8-1953.
Gehuwd op 27-6-1902 te Borger met Hendrik Nijenhuis, landbouwer, geboren op 23-4-1878 te Odoorn, zoon van Harmannus Nijenhuis en Aaltien Tingen.


VIIIh    Johannes Meijeringh, landbouwer, geboren op 17-7-1840 te Westenesch, overleden op 25-8-1882 te Westdorp, zoon van
Willem Mensink Meijeringh (zie VIIc) en Geesje Hendriks Strating.
Gehuwd op 30-4-1863 te Borger met Henderikje Oostebrink, geboren op 6-7-1843 te Rolde, overleden op 16-2-1916 te Rolde, dochter van Helprich Oostebrink, landbouwer, en Katharina Flories.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Meijeringh, geboren op 22-5-1865 te Westdorp, overleden op 22-5-1865 te Westdorp.

   2. 

Helprig Meijeringh, landbouwer, geboren op 25-1-1866 te Westdorp, overleden op 2-6-1943 te Westdorp.

   3. 

Willem Meijeringh, landbouwer, geboren op 25-6-1869 te Westdorp, overleden op 6-9-1930 te Borger.

   4. 

Catharina Meijeringh, geboren op 14-7-1872 te Westdorp, overleden op 1-4-1941 te Borger.

   5. 

Geessien Meijeringh, geboren op 25-7-1875 te Westdorp, overleden op 18-6-1944 te Westdorp.
Gehuwd op 30-5-1907 te Emmen met Klaas Aikes, landbouwer, geboren op 8-4-1870 te Emmen, overleden op 18-8-1937 te Groningen, zoon van Hindrik Aikes, landbouwer, en Gesien Betting.

   6. 

Hendrik Meijeringh, geboren op 24-9-1878 te Westdorp (zie IXh).


VIIIi    Albert Meijeringh, landbouwer, geboren op 7-5-1845 te Gasselte, overleden op 2-3-1908 te Bonnen, zoon van
Jan Alberts Meijeringh (zie VIIe) en Geesje Braams.
Gehuwd op 30-6-1871 te Gasselte met Grietje Hiddingh, geboren op 8-4-1850 te Gasselte, overleden op 22-9-1890 te Bonnen, dochter van Otto Hiddingh, landbouwer, en Jantien Rosing Aling.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geesje Meijeringh, geboren op 1-10-1871 te Bonnen, overleden op 3-2-1900 te Bonnen.

   2. 

Jantien Meijeringh, geboren op 5-1-1874 te Bonnen, overleden op 20-2-1975.
Gehuwd op 4-6-1902 te Gieten met Teunis Themmen, landbouwer, geboren op 4-3-1869 te Annerveensche Kanaal, overleden op 29-4-1952 te Anloo, zoon van Jakobus Themmen, landbouwer, en Grietien Braams.

   3. 

Jantina Meijeringh, geboren op 25-5-1876 te Bonnen, overleden op 29-11-1938 te Wildervank.
Gehuwd op 27-7-1911 te Gieten met Harm de Boer, geboren op 6-9-1878 te Wildervank, overleden op 29-7-1946 te Groningen, zoon van Hindrik de Boer en Trijntje Woldering.

   4. 

Willemina Ottonia Meijeringh, geboren op 4-1-1879 te Bonnen.
Gehuwd op 14-6-1912 te Gieten met Hermannus Nijenhuis, landbouwer, geboren op 22-2-1882 te Schoonoord, zoon van Willem Nijenhuis, vervener, en Jantje Hommes.

   5. 

Jan Meijeringh, geboren op 17-7-1882 te Bonnen, overleden op 28-12-1885 te Gieten.

   6. 

Anna Lammechiena Meijeringh, geboren op 10-9-1885 te Bonnen, overleden op 14-12-1941 te Wildervank.
Gehuwd op 28-5-1914 te Gieten met Derk Bentum, landbouwer, geboren op 6-7-1884 te Wildervank, zoon van Markus Bentum en Teunissina de Jonge.

   7. 

Jan Meijeringh, landbouwer, geboren op 6-10-1888 te Bonnen, overleden op 5-9-1944 te Gieten.
Gehuwd op 11-4-1917 te Gieten met Henderika Hogenesch, geboren op 14-7-1898 te Gasselterboerveen, overleden op 27-6-1979, dochter van Jan Hogenesch, landbouwer, en Aaltje Pomp.


VIIIj    Jan Meijeringh, landbouwer, geboren op 23-8-1850 te Gasselte, overleden op 25-6-1886 te Gasselte, zoon van
Jan Alberts Meijeringh (zie VIIe) en Geesje Braams.
Gehuwd op 24-6-1875 te Dalen met Henderika Klazina van Tarel, geboren op 30-1-1852 te Dalen, overleden op 15-12-1924 te Gasselte, dochter van Jan van Tarel en Hermanna Aleida van Tarel.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Albert Meijeringh, landbouwer, geboren op 2-10-1876 te Gasselte, overleden op 2-11-1913 te Gasselte.

   2. 

Harmanna Aleida Meijeringh, geboren op 10-11-1878 te Gasselte, overleden op 1-2-1952 te Gasselte.
Gehuwd op 13-7-1900 te Gasselte met Willem Hiddingh, landbouwer, geboren op 5-2-1866 te Gasselte, overleden op 12-10-1937 te Gasselte, zoon van Otto Hiddingh, landbouwer, en Jantien Rosing Aling.

   3. 

Gezinus Meijeringh, geboren op 22-4-1881 te Gasselte (zie IXi).

   4. 

Jans Meijeringh, landbouwer, geboren op 21-9-1883 te Gasselte, overleden op 10-1-1912 te Gasselte.

 

Generatie IX


 
IXa    Jan Meijeringh, landbouwer, geboren op 4-7-1849 te Gasselte, overleden op 1-5-1931 te Gieten, zoon van
Jan Jans Meijeringh (zie VIIIa) en Jantje Hogenesch.
Gehuwd op 18-5-1883 te Gieten met Jeichien Jobing, geboren op 29-4-1854 te Gieten, overleden op 19-5-1926 te Gieten, dochter van Hindrik Homan Jobing, landbouwer te Gieten, wethouder van Gieten vanaf 1851-1872, en Jantien Zegering.
{Jan Meijering.jpg:Jan Meijering:4:}
{Jeichien Jobing.jpg:Jeichien Jobing:4:}.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Meijeringh, geboren op 7-5-1884 te Gieten (zie Xa).

   2. 

Jantien Meijeringh, geboren op 14-7-1888 te Gieten, overleden op 16-2-1970.
Gehuwd op 15-6-1917 te Gieten met Albert Buiting, landbouwer, geboren op 3-3-1886 te Veenhof, overleden op 24-2-1978, zoon van Otte Buiting, landbouwer, en Aaffien Kors.

   3. 

Hendrik Meijeringh, landbouwer, geboren op 15-1-1894 te Gieten, overleden op 6-2-1957.
Gehuwd op 21-9-1922 te Haren met Roelina Hoenderken, geboren op 5-7-1896 te Haren, overleden op 1-4-1949 te Groningen, dochter van Reinder Hoenderken, landbouwer, en Margje Braams.

   4. 

Johannes Meijeringh, geboren op 8-5-1896 te Gieten, overleden op 5-10-1961 te Groningen.
Gehuwd op 21-7-1932 te Gieten met Frouke van der Veen, geboren op 21-9-1908 te Gieten, overleden op 13-8-1987, dochter van Adam van der Veen, landbouwer, en Lammigje Speelman.


IXb    Geert Meijeringh, landbouwer, geboren op 2-6-1841 te Gasselte, overleden op 2-1-1892 te Gasselte, zoon van
Jan Klaas Meijeringh (zie VIIIb) en Jantien Oosting.
Gehuwd op 1-11-1867 te Gasselte met
Grietje Meijeringh, geboren op 4-11-1842 te Gasselte, overleden op 4-8-1919 te Gasselte, dochter van Jan Alberts Meijeringh (zie VIIe) en Geesje Braams.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geessien Meijeringh, geboren op 9-4-1868 te Gasselte, overleden op 9-9-1868 te Gasselte.

   2. 

Geessien Meijeringh, geboren op 24-6-1869 te Gasselte, overleden op 3-5-1926 te Gasselte.

   3. 

Jan Meijeringh, geboren op 28-12-1871 te Gasselte.

   4. 

Albert Jan Meijeringh, landbouwer, geboren op 28-8-1878 te Gasselte, overleden op 21-7-1914 te Gasselte.


IXc    Jan Meijering, landbouwer, geboren op 29-9-1847 te Westenesch, overleden op 12-4-1934 te Emmen, zoon van
Lucas Meijering (zie VIIIc) en Trijntje Joling.
Gehuwd op 12-5-1875 te Emmen met Margien Hadders, geboren op 26-4-1850 te Zuidbarge, overleden op 17-4-1925 te Emmen, dochter van Hindrik Harders en Jantje Haasken.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Trientje Meijering, geboren op 27-4-1876 te Westenesch, overleden op 15-10-1946 te Emmen.
Gehuwd op 18-3-1903 te Emmen met Egbert Horring, landbouwer, geboren op 18-3-1874 te Westenesch, zoon van
Jan Horring, landbouwer, en Jopkien Meijering.

   2. 

Jantje Meijering, geboren op 22-3-1878 te Westenesch, overleden op 2-12-1943 te Groningen.
Gehuwd op 24-5-1905 te Emmen met Warner ten Kate, boekdrukker, geboren te Den Ham, zoon van Roelof ten Kate en Lamina Pomp.

   3. 

Henderika Roelfina Meijering, geboren op 23-12-1888 te Westenesch, overleden op 7-1-1889 te Westenesch.

   4. 

Lukas Jan Meijering, geboren op 23-12-1888 te Westenesch, overleden op 12-1-1889 te Westenesch.

   5. 

Luciena Henderika Meijering, geboren op 27-1-1890 te Westenesch, overleden op 9-1-1971 te Emmen.


IXd    Willem Meijering, predikant, geboren op 16-2-1851 te Westenesch, overleden op 5-2-1942 te Baarn, zoon van
Lucas Meijering (zie VIIIc) en Trijntje Joling.
Gehuwd op 2-1-1880 te Doetinchem met Klazina Verhoeff, geboren circa 1854 te Delfshaven, overleden op 22-6-1935 te Baarn, dochter van Samuel Verhoeff en Johanna Barbara van Eck.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Lucas Willem Meijering, machinist, geboren op 10-12-1880 te Hoogersmilde, overleden op 22-9-1905 te Velp.

   2. 

Samuel Cornelis Meijering, geboren op 24-3-1882 te Hoogersmilde (zie Xb).

   3. 

Johanna Barbara Meijering, geboren op 23-12-1883 te Hoogersmilde.

   4. 

Willem Meijering, geboren op 9-11-1885 te Hoogersmilde.
Gehuwd op 29-12-1910 te Weststellingwerf met Fennechien Aldershoff, geboren op 26-2-1881 te Slochteren, dochter van Willem Gerrit Aldershoff en Hendrika Alida Verdonk.

   5. 

Nicolaas Meijering, geboren op 12-8-1887 te Hoogersmilde.
Gehuwd op 8-10-1914 te Breukelen met Marretje Griffioen, geboren op 28-4-1895 te Breukelen, dochter van Warnardus Griffioen en Geertruida Alida Griffioen.

   6. 

Clazina Agatha Meijering, geboren op 30-3-1894 te Weststellingwerf, overleden 1975.


IXe    Harm Meijeringh, landbouwer, geboren op 7-12-1852 te Buinen, overleden op 20-11-1920 te Assen, zoon van
Hendrik Meijeringh (zie VIIIe) en Grietje Meijering.
Gehuwd (1) op 18-5-1889 te Borger met Hendrikje Beuving, geboren op 12-9-1860 te Borger, overleden op 4-6-1892 te Buinen, dochter van Lambert Beuving, timmerman, en Aaltje Kuiper.
Gehuwd (2) op 12-12-1901 te Borger met Jeichien Stoffers, geboren op 8-1-1869 te Assen, overleden op 16-7-1945 te Assen, dochter van Jannes Swiers Stoffers, landbouwer, en Marijke Aaldring.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hendrik Meijeringh, gemeenteopzichter, gemeente-architect, geboren op 12-3-1890 te Buinen, overleden op 8-3-1945 te Apeldoorn.
Gehuwd op 18-5-1918 te Borger met Hillechien Kroeze, geboren op 24-9-1896 te Borger, dochter van Jan Kroeze, smid, en Marchien Smeenge.

   2. 

Lambert Meijeringh, geboren op 24-5-1892 te Buinen (zie Xc).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Jans Meijeringh, landbouwer, geboren circa 1905 te Assen.
Gehuwd op 29-5-1931 te Onstwedde met Wemeltje van Boven, geboren op 14-9-1906 te Onstwedde, dochter van
Roelof van Boven, landbouwer, en Willemtien Meijeringh.


IXf    Willem Meijeringh, landbouwer, postkantoorhouder, geboren op 15-2-1868 te Buinen, overleden op 7-4-1940 te Borger, zoon van
Jannes Meijeringh (zie VIIIf) en Annechien Dilling.
Gehuwd op 11-5-1898 te Borger met Geesien Pott, geboren op 14-1-1874 te Odoorn, overleden op 10-7-1948 te Buinen, dochter van Egbert Pott, landbouwer, en Aaltien Hamering.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Annechien Meijeringh, geboren op 25-12-1898 te Buinen.
Gehuwd op 26-9-1924 te Borger met Jan Willem Thijn, veearts, geboren op 24-2-1896 te Dijkhuizen, Ruinerwold, zoon van Jan Thijn, landbouwer, en Geesje Groenewold.


IXg    Willem Meijering, landbouwer, geboren op 18-8-1865 te Westdorp, overleden op 11-6-1923 te Borger, zoon van
Geert Meijeringh (zie VIIIg) en Hindrikje Lomulder.
Gehuwd op 27-6-1902 te Borger met Hendrikje Nijhoving, geboren op 26-7-1873 te Meppen, dochter van Hendrikus Nijhoving, landbouwer, en Jantje Lanning.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Henderkien Meijering, geboren circa 1904 te Borger.
Gehuwd op 16-3-1923 te Borger met Hendrik Lussing Meursing, landbouwer, geboren op 3-1-1901 te Buinerveen, zoon van Abraham Meursing, landbouwer, directeur zuivelfabriek, en Hendrikje Bentum.

   2. 

Jantje Meijeringh, geboren op 8-4-1905 te Borger, overleden op 7-4-1991.
Gehuwd op 22-5-1930 te Borger met Jannes Hoenderken, landbouwer, geboren op 13-5-1903 te Haren, overleden op 13-3-1986, zoon van Reinder Hoenderken, landbouwer, en Margje Braams.


IXh    Hendrik Meijeringh, landbouwer, geboren op 24-9-1878 te Westdorp, zoon van
Johannes Meijeringh (zie VIIIh) en Henderikje Oostebrink.
Gehuwd met Aaltje Aikes, geboren op 24-8-1879 te Emmen, dochter van
Hindrik Aikes, landbouwer, en Gesien Betting.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gesien Meijeringh, geboren 1905 te Emmen, overleden op 10-9-1905 te Emmen.

   2. 

Johannes Meijeringh, geboren 1906 te Emmen, overleden op 4-10-1906 te Emmen.

   3. 

Willem Meijeringh, geboren 1914 te Emmen, overleden op 26-7-1914 te Emmen.

   4. 

Gesien Meijeringh, geboren op 5-5-1931 te Emmen.
Gehuwd op 5-5-1931 te Emmen met Hendrik Nijhof, landbouwer, geboren circa 1907 te Odoorn, zoon van Jan Nijhof, landbouwer, en Hendrikje Schutrups.


IXi    Gezinus Meijeringh, landbouwer, geboren op 22-4-1881 te Gasselte, overleden op 23-10-1962 te Groningen, zoon van Jan Meijeringh (zie VIIIj) en Henderika Klazina van Tarel.
Gehuwd op 13-8-1909 te Gasselte met Jantje Rosing, geboren op 30-8-1883 te Gasselternijveen, overleden op 5-2-1960 te Assen, dochter van Harm Rosing, landbouwer, en Harmtje Pomp.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Meijeringh, landbouwer, geboren op 4-8-1907 te Gasselte.
Gehuwd op 10-5-1930 te Gasselte met Jantje Hindriks, geboren circa 1906 te Gasselte, dochter van Jan Hindriks, arbeider, en Geesje Sluiter.

   2. 

Henderika Klazina Meijeringh, geboren op 5-2-1910 te Gasselte, overleden op 27-1-1971 te Zuidlaren.
Gehuwd op 4-5-1929 te Gasselte met Berend van Rein, arbeider, geboren op 5-8-1906 te Anloo, overleden op 5-9-1888 te Horummersiel, Dld. Zoon van Pieter van Rein en Geesje Oostra.
Echtscheiding Groningen 3-6-1938.

   3. 

Harmtje Meijeringh, geboren 1911 te Gasselte, overleden op 22-7-1911 te Gasselte.

 

Generatie X


 
Xa    Jan Meijeringh, landbouwer, geboren op 7-5-1884 te Gieten, overleden op 6-8-1976, zoon van Jan Meijeringh (zie IXa) en Jeichien Jobing.
Gehuwd op 22-9-1921 te Vries met Henderkje Rademaker, geboren op 26-11-1891 te Vries, overleden op 10-2-1974, dochter van Klaas Rademaker, landbouwer, en Jantien Davids.
Uit dit huwelijk:

   1. 

N.N. Meijeringh, geboren op 17-12-1922 te Vries, overleden op 17-12-1922 te Vries.


Xb    Samuel Cornelis Meijering, leraar, rector chr. Lyceum Bandoeng, geboren op 24-3-1882 te Hoogersmilde, overleden op 8-4-1943 te Utrecht, zoon van Willem Meijering (zie IXd) en Klazina Verhoeff.
Gehuwd op 24-7-1913 te Groningen met Johanna Margaretha Oosterhuis, geboren op 8-9-1881 te Schraard, overleden 3-1956 te Leeuwarden, dochter van Gerrit Oosterhuis en Korneliska Wolters.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem Lucas Meijering, psychiater, geboren op 15-8-1914 te Helpman, overleden op 2-8-1979.

   2. 

Cornelia Gerarda Meijering, geboren op 15-3-1917 te Den Haag.
Gehuwd op 16-9-1965 te Zwolle met Sibrand van Minnen, geboren op 9-1-1904 te Groningen, overleden op 30-9-1980 te Elst, zoon van Sibrand van Minnen en Geessien Nolle.

   3. 

Johanna Margaretha Meijering, geboren op 23-6-1918 te Den Haag.
Gehuwd op 15-11-1944 te Utrecht met Joannes Franciscus A.A. van Ierland, ingenieur TNO, geboren op 5-5-1914 te Tilburg.

   4. 

Clasina Anna Meijering, geboren op 17-11-1921 te Leiden.
Gehuwd met Cornelus Everardus van Voorthuysen, geboren op 9-3-1915 te Nijkerk, overleden op 8-4-2001 te Boxtel.


Xc    Lambert Meijeringh, geboren op 24-5-1892 te Buinen, overleden op 11-10-1892, zoon van Harm Meijeringh (zie IXe) en Hendrikje Beuving.
Gehuwd op 4-7-1917 te Westerbork met Jantina Gezina Bijl, geboren op 26-7-1895 te Elp, overleden op 24-3-1983, dochter van Klaas Bijl, onderwijzer, en Jantien Pott.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Jan Meijeringh, geboren op 25-3-1919 te Borger, overleden op 2-2-1990 te Emmen.
Gehuwd met Annigje Rietveld, geboren op 17-9-1918 te Rotterdam, dochter van Jacobus Rietveld en Johanna van Yperen.Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software