drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie Aling

laatste update: 1-10-2017

 

I Herman Aling, priester te Gieten, geb. circa 1495, overl. circa 1545. Op 25-3-1524 wordt Hermanus Alinghe geinstitutialiseerd tot "de eeuwige vicarie op het altaar, gesticht ter eere van God, St. Maria Magdalena en St. Anthonius in de parochiekerk van Gheten, vacant door dood of resignatie van wijlen Ludolphus Alinghe, krachtens presentatie van Johannes Alinghe, Ludolphus, Johannes en Henricus Iddekinge, Gherardus Battinghe, Oedekin Knotten en heer Johannes Husinghe, pastoor en parochianen aldaar".[1]
Heer Herman Aling wordt vermeld in 1527 als hij aangeeft zich te voegen naar de uitspraak tussen zijn vader Jan Aling en het fraterhuis.[2]
Omstreeks 1545 is Herman overleden, maar niet op een gewone manier. "Van Aelbert inden Fennehoff tot Ghieten van dat hij van levende lijff ter doet gebrocht heeft eenen heer Harman van Ghieten priester, van welck feyt hij mit desen drost gecomposeert ende overcoemen es mits betalende daer voeren die somme van twintich gouden gulden ten prijse als voeren die beloepenb in ponden als voeren".[3] Ofwel Albert in de Veenhof heeft priester Harman van Gieten vermoord. Hij betaalde hiervoor het bedrag van 20 goudguldens.
Hoewel Harmen Aling priester was, heeft hem dat niet belet kinderen te krijgen. Uiteraard was hij niet gehuwd, maar bij een verder onbekende dame heeft hij meerdere kinderen gekregen. In 1547 worden de mombers over zijn kinderen gedaagd door Harmen Ribberss.[4] Pas in 1551 werd een uitspraak gedaan: Harmen Aling heeft volgens de Etstoel een stuk land gekocht. Het bewijs daarvoor is, dat hij enerzijds heeft betaald en anderzijds dat zijn broers voor hem de stok hebben opgenomen.[5] Harmen Ribbers krijgt uiteraard de mogelijkheid betere bewijzen in te brengen. Het lijkt niet te zijn gebeurd.
Uit het bovenstaande blijkt enerzijds dat er meerdere kinderen moeten zijn geweest en anderzijds dat heer Herman Aling minimaal twee broers zal hebben gehad.
De kinderen van heer Herman en Hendrick Aling hebben in 1555 een vriendschappelijk accoord gesloten betreffende een boedelscheiding.[6] Mogelijk slaat dit op het feit, dat kinderen van een priester per definitie niet gerechtigd zijn om te erven van hun vader, omdat zij buitenechtelijk zijn. Het ligt derhalve voor de hand in deze Hendrik een oom van de kinderen te zien en dus een broer van Herman. Dit klopt met het gegeven dat heer Herman een zoon was van Jan Aling.
Zn. van Johan Hermanszoen Aling, ette Oostermoer 1518-1521.

Kinderen:

1.

 m 

Jan Aling, geb. circa 1545 te Gasselte (zie IIa).

2.

 m 

Frerik Harmens Aling, geb. circa 1545 (zie IIb).


IIa Jan Aling, geb. circa 1545 te Gasselte, overl. na 1612. Jan Aling komt alleen te Gasselte voor in 1612 in het register van bezaaide landen.[7] De naam van zijn vrouw is onbekend. Hij had vermoedelijk een zoon genaamd Jan Aling, die bij zijn huwelijk in 1618 aangeduid wordt als Jan Aling de jongere. Jan junior zal in 1612 nog bij zijn vader thuis hebben gewoond. In 1630 wordt geen Jan Aling vermeld[8], zodat de oudere Jan Aling zal zijn overleden en de jongere Jan Aling vermoedelijk elders woonachtig is.
Wie de vader was van Jan Aling is onbekend. Hier is hij opgevoerd als zoon van Herman, en kleinzoon van Johan, naar wie hij kan zijn vernoemd.
Zn. van Herman Aling (zie I).
Tr. kerk 1580 Adelheit? N.N. Geb. voor 1562.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Johan (de Jonge) Aling, geb. circa 1591 te Gasselte (zie IIIa).

2.

 v 

Lammigje Aling, geb. circa 1595 te Gasselte.
Tr. kerk op 8-12-1618 te Gasselte Barelt Julsing, ette voor het Oostermoer van 1649 tot 1668, geb. circa 1595 te Eext, overl. op 20-2-1686 te Eext. Barelt Julsinge van Eext als volmacht van de eigenaren van de Eexter Vijssel is op 4-6-1632 eiser tegen Jan Meijerinck te Eext. Het betreft een eikenboom, die door de verweerder gekapt zou zijn in de Vijssel.[9] Op dezelfde datum is hij eiser tegen Geert MIjering betreffende 3 bomen die verweerder gekapt heeft, en aan de eisers zouden toekomen. Eiser krijgt gelijk.[10]
Barelt Julsinge, Roelof Sickinge, Luitjen Willinge en Lambert Sickinge mombers van de kinderen van wijlen Egbert Julsinge en Alijt Sickinge verzoeken op 10-12-1639 om goedkeuring van de verkoop van goederen te Eext.[11]
Barelt Julsingh als volmacht van de buren te Eext is eiser op 17-6-1640 tegen Geert Poelman te Eexterveen voor wie de erfgenamen van vrouw Bouwe Entens en vrouw Gracia Entens intervenieren. De verweerder zou turf gegraven hebben op buurgrond. Er is sprake van een willekeur d.d. 1505 en d.d. 2-6-1557.[12]
Op 16-5-1650 hebben Jan Meijeringe te Eext met zijn zwagers Harmen Meursinge, Albert Meursinge en Willem Meursinge een geschli met Barelt Julsinge en Jan Homans te Eext over land.[13]
Op 25-6-1651 is Barelt opnieuw volmacht van de buren van Eext. Nu is er een geschil met jr. Roedolf Loedewijk Coenders kapitein. De jonker heeft een invaart laten openmaken, die de buren van Eext haden laten insmijten op gerechtelijk bevel.[14]
, zn. van Jan Julsing en Aleit Camptuin.


IIb Frerik Harmens Aling, geb. circa 1545. Frederik Aling klaagt in 1602 Peter Schenk aan wegens het beschieten en verwonden van hem. Dit had hem wel 200 gulden aan medische kosten opgeleverd. De buren van Gasselte geven de eiser gelijk en Schenk moet de kosten terugbetalen.[15], zn. van Herman Aling (zie I).
Tr. Wemmula N.N. Naam aangenomen op grond naamgeving kleinkinderen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Herman Aling, geb. circa 1575 (zie IIIb).

2.

 v 

N.N. Aling, geb. circa 1575.
Tr. Willem Meijering, geb. circa 1570. Genoemd in het register bezaaide landen van 1612 te Gasselte met 21 mud.

3.

 m 

Geert Aling, geb. circa 1585 (zie IIIc).

4.

 m 

Frerik Aling, geb. circa 1590 (zie IIId).


IIIa Johan (de Jonge) Aling, geb. circa 1591 te Gasselte, overl. 1673 te Gasselte. Aangezien zijn zoon Jan Aling in 1651 een kind laat dopen en dan genoemd wordt Jan Aling junior, kunnen we aannemen dat zijn vader nog altijd in leven was. Immers, de toevoeging junior heeft weinig zin, als senior niet meer in leven is. Waar hij in 1630 woonde is niet duidelijk. Noch in het register van het impost op het gemaal, noch in het register van ... is hij te vinden. Mogelijk is, dat hij in beide registers niet vermeld wordt, omdat hij bij iemand inwoont. Dat zal niet bij zijn broers zijn geweest, die immers samen werden vermeld. Hij of zijn zoon zullen het verzoekschrift hebben getekend in 1645.[16]
In 1657 is hij 66 jaar.[17]
, zn. van Jan Aling (zie IIa) en Adelheit? N.N.
Tr. kerk op 27-9-1618 te Gasselte Gijssel N.N. Geb. circa 1595 te Gieten? Overl. op 3-1-1673 te Gasselte.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Aling, ged. op 18-7-1619 te Gasselte (zie IVa).

2.

 v 

Jantje Aling, geb. circa 1620 te Gasselte.
Tr. kerk op 14-11-1641 te Gasselte Harm Sijbering, geb. circa 1620 te Anderen, zn. van Berent Sijbering.

3.

 v 

Aelheidt Aling, ged. op 30-12-1621 te Gasselte, overl. op 1-2-1647 te Gasselte.
Tr. kerk op 25-9-1642 te Gasselte Frerik Tebinge, geb.

 

Handtekening Frerik Tebinge[18]circa 1620 te Gasselte? Overl. op 19-2-1672 te Gasselte,


zn. van Harm Tebinge en Hille N.N.


IIIb Herman Aling, kerkvoogd in 1630, geb. circa 1575, overl. op 26-4-1646 te Gasselte. Hij wordt vermeld als kerkvoogd in 1598.
[19] In die hoedanigheid schreef hij met zijn mede-kerkvoogd Warmolt Bronnigher een brief aan de stadhouder Willem Lodewijk van Nassau.
Vermeld als landbouwer te Gasselte 1612 en 1630. Heeft in 1630 een huisgezin van 8 personen.
[20] Hij zal vernoemd zijn naar zijn grootvader. Het is niet geheel duidelijk of hij een zoon was van Frederik (de naam komt onder zijn kinderen niet voor, maar dat kan het gevolg zijn van jong overlijden en dergelijke), maar hij zal zeker een broer hebben gehad met de naam Frederik. Bij Geert Aling komt twee maal een Frederik voor onder de kinderen, zodat we redelijkerwijs kunnen aannemen, dat deze drie bij elkaar horen. De enige Frederik die chronologisch past, is die, die in 1602 wordt vermeld als verwond door Peter Schenk.

 

Wapen Aling

zn. van Frerik Harmens Aling (zie IIb) en Wemmula N.N.
Tr. kerk circa 1600 Wubbe N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Wemmula Aling, geb. circa 1600.
Tr. kerk op 29-8-1624 te Gasselte Jan Geerts Meijering, geb. circa 1590 te Eext. Op 9-10-1660 en 20-4-1668 is hij keurnoot.
[21],[22]
In 1669 zijn Egbert van Oen en Jacob Bebing te Bunne (hier zal Bonnen bedoeld worden) eisers tegen Jan Geerts Meijering en consorten. De eisers willen de staat en inventaris van de nalatenschap van de oom van de eisers, Herman Meijering, waarvan zij in minderjarigheid door de verweerders, als ooms en mombers zijn afgekocht. Volgens de verweerder zijn de eisers kinderen van een afgeboelde zuster, die niet erven kunnen zolang er broers of broerskinderen zijn. De verweerder is een broer van de overledene. Geert Meijering is de vader van Herman Meijering, en volgens de verweerder is Herman is voor zijn vader overleden. Volgens eiser is Herman na zijn vader overleden.
[23]
Op 8-11-1681 is er een geschil voor de Etstoel. Albert Meijering voor zich zelf en Abel Sloots en Cornelis Sloots voor hun vrouwen, broerskinderen van Aaltje Meijering, Jacob Bebing voor hem zelf en namens Hindrick van Oon wegens zijn vrouw, erfgenamen van hun broer Hindrik Bebing en aldus zusterskinderen van Aaltje Meijering, samen voor vier parten erfgenaam en Albert Meijering voor een part en dus allen te samen voor vijf delen erfgenamen van Aaltje Meijering. Albert Meijering en consorten willen hun deel van de erfenis aan Aaltje Meijering. De verweerders zijn Tijmen Meijering en Aeltien (=Jantje?), de weduwe van Hindrik Meijering, de bezitters van de boedel van Aaltje Meijering.
[24]
Later in 1681 komt het geschil opnieuw voor. Abel Sloots namens zijn vrouw Jantien Meijering, eerder gehuwd met Jan Stevens en Cornelis Sloots namens zijn vrouw Jantien Meijering, eerder gehuwd met Otto Meursing, samen voor een derde deel mede-erfgenaam van wijlen hun vader en moeder Jan Geerts Meijeringe en Wemeltien zijn in 1681 voor de Etstoel eisers tegen Tijmen Meijering en Jantien, de weduwe van Hindrik Jans Meijering voor haar en haar kinderen als bezitters van de ouderlijk boedel. Het betreft de erfenis van de ouders. In de akte is er sprake van huwelijkse voorwaarden van 4-6-1654 en 14-3-1659.
[25], zn. van Geert Meijering.

2.

 v 

Adelheit Aling, geb. circa 1605 te Gasselte.
Tr. kerk op 13-11-1631 te Gasselte Barelt Mensing, geb. circa 1606, overl. voor 1667. Henrickjen Engelberts, dochter van Engelbert Albers te Gieten klaagt voor de Etstoel Barolt Mensinge te Bonnen aan op 13-4-1629. Het betreft trouwbeloften.
[26]
Op 24-6-1633 is Barelt Mensinge te Bonnen eiser voor de Etstoel. Het betreft een stokstraffing tegen Jan Ottens Weijer, burger te Groningen. De eiser wil een copie hebben van een lijftuchtsbrief tussen Barelt Mensinge en zijn huisvrouw d.d. 20-5-1626.
[27]
Bij de scheiding van venen en dalgronden te Bonnen op 30-11-1641 worden Barelt en Jan Mensinge en consorten samen genoemd.
[28]
Op 24-11-1647 zijn Roelof Homans, Jan Eppinge en Barelt Mensinge mombers over de kinderen van Jan Brouwers te Gieten.
[29] Roelof Homans, Jan Eppinge, Jan Meijeringe en Barelt Mensinge zijn in 1647 ook mombers over de kinderen van wijlen Jan ten Heest. Zij hebben een geschil met Jan Otten wegens zijn huisvrouw over een stuk land, afkomstig van de bestevader en bestemoeder van de partijen. De eisers zijn van mening recht te hebben op de helft van het land. Volgens verweerder heeft Jantjen ten Heest dit land bij testament aan hem vermaak volgens akte d.d. 20-1-1646. Eiser krijgt ongelijk.[30]
Op 25-11-1658 is hij samen met Johan Deeken volmacht voor de buren van Bonnen.
[31]
Op 18-6-1667 verzoeken de voogden van Wibbigje Mensing, dochter van wijlen Bartolt Mensing om goedkeuring van een accoord tussen hen en Grietje Otten, de weduwe van wijlen Lambert Mensen.
[32], zn. van Egbert Mensing.

3.

 v 

Lamme Aling, geb. circa 1610 te Gasselte.
Tr. kerk op 22-2-1635 te Gasselte Harm Meijering, geb. circa 1610 te Eext, zn. van Olde Jan Meijering.

4.

 m 

Arent Aling, geb. circa 1610 te Gasselte (zie IVb).

5.

 v 

Wubbeltje Aling, geb. circa 1613 te Gasselte, begr. op 11-2-1704 te Gasselte.
Tr. kerk op 14-10-1638 te Gasselte Claas Harms Tebinge, eigenerfde Gasselte, geb. circa 1614 te Gasselte, begr. op 2-12-1672 te Gasselte. In 1657 43 jaar oud, als hij getuige is bij een zaak van de brandstichting bij Pieter Hamminck te Bonnerveen door Thij Arents.
[33]
Op 18-11-1645 is Allert Allart Sickens burger te Groningen eiser tegen Jan Tebinge en Claes Tebinge te Gasselte. De eiser wil betaling van twee maal 54-5 wegens boekschulden.
[34]
Lambert Hachtinge als man van zijn huisvrouw Harmentje Tebinge, en als momber van Grietje Teenge, dochter van Arent Teenge en Grietje Tebinge eisers ter ener, en Claes en Luitien Tebinge, verweerders hebben op 7-11-1660 een geschil voor de Etstoel betreffende de erfenis van wijlen Thije Tebinge. De eisers zijn volle broeders kinderen van Thije Tebinge, de verweerders halve broers of zusters kinderen. De verweerder beroepen zich op een eenkindscontract.
[35]
Claes en Luitje Tebinge met consorten zijn op dezelfde datum eisers, en Lambert Hachtinge in qualite en Tijman Dillinge met consorten verweerders betreffende de erfenis van wijlen Tije Tebinge. De eisers denken voor 3/4 deel gerechtigd te zijn in de erfenis, verweerders willen de gehele erfenis behouden.
[36], zn. van Harm Tebinge en Hille N.N.

6.

 m 

Johannes Aling, ged. op 24-1-1613 te Gasselte.

7.

 m 

Hindrik Aling, geb. circa 1625 (zie IVc).


IIIc Geert Aling, geb. circa 1585, overl. 1672 te Gasselte. In het grondschattingsregister van 1630 wordt Geert Alingh vermeld als pachter van Harmen Drenthe en als verpachter van Luitgen Lork. Ook is hij ouderling in de hervormde gemeente van Gasselte.
Geert Aling laat vanaf 1612 kinderen dopen te Gasselte. In 1630 heeft hij een van de grootste huishoudens van Gasselte: 12 personen.
[37] In datzelfde jaar wordt hij tevens vermeld als meijer van Harmen Drenthe en zijn kinderen. Daarnaast had hij zelf een eigen erf, dat door iemand anders meyerswijs werd gebruikt.[38] In 1645 tekende hij het request van een aantal bewoners van Gasselte met een huismerk: een gaffel. Hij was de enige die met een huismerk tekende.[39]
Jan Willems te Gasselte is op 2-11-1659 eiser tegen Jan Alinge en Albert Alinge te Drouwen. Het betreft panding op de goederen van wijlen Frerik Alinge te Elp, door de verweerders als erfgenamen van Frerik Alinge in bezit. De eiser wil betaling van 85 gulden wegens enige zwijnen door de eiser aan Willem Aling verkocht, waarvoor Frerick Aelinge zich als borg had ingelaten. Volgens verweerder is de procedure niet correct.
[40], zn. van Frerik Harmens Aling (zie IIb) en Wemmula N.N.
Tr. Janna Aling, geb. circa 1590 te Gasselte.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Wemmula Aling, ged. 1612 te Gasselte, overl. op 8-3-1699 te Gasselte.
Tr. kerk 1642 te Gasselte Remmelt Harms, ged. 1617, overl. op 7-12-1710 te Gasselte.

2.

 v 

Grethe Aling, ged. op 23-1-1614 te Gasselte.
Tr. kerk 1643 te Gasselte Tonnis Roelofs, geb. voor 1625 te Annen?

3.

 v 

Janna Aling, ged. op 29-10-1615 te Gasselte.

4.

 m 

Frederik Aling, ged. op 20-12-1617 te Gasselte, overl. voor 1619 te Gasselte.

5.

 m 

Frederik Aling, ged. op 18-7-1619 te Gasselte, overl. op 25-8-1650 te Gasselte.

6.

 m 

Willem Aling, ged. op 30-12-1621 te Gasselte.

7.

 m 

Albert Aling, geb. circa 1627 te Gasselte (zie IVd).

8.

 m 

Harm Aling, geb. circa 1627 te Gasselte (zie IVe).

9.

 v 

Geertje Aling, ged. op 28-10-1632 te Gasselte, overl. op 20-4-1684 te Gasselte.
Tr. kerk op 26-10-1656 te Gasselte Harm Willems Dekens, geb. circa 1630, overl. op 11-2-1677 te Gasselternijveen. Op 3-11-1666 lenen Harmen Willems Deeckens en zijn vrouw Geertje 550 gld. van Marrise Caspers te Gieten en diens vrouw Hendrikje. Getuigen waren Jan van Amen en Jacob Ottens.
Een Harm Dekens wordt als neef genoemd bij het huwelijk van Luichje Meijers in 1704 te Groningen.
Zn. van Willem Dekens.


IIId Frerik Aling, geb. circa 1590. Frederik Aling wordt in 1630 genoemd samen met Harmen Aling. In hen moeten we vermoedelijk derhalve broers zijn. Ze zijn blijkbaar gelijkwaardig, terwijl een vader en zoon over het algemeen als zodanig worden beschreven. Zn. van
Frerik Harmens Aling (zie IIb) en Wemmula N.N.

Kind:

1.

 v 

Lammigje Freriks Aling, geb. circa 1620 te Gasselte.
Tr. kerk op 2-8-1646 te Gasselte Roelof Freriks, geb. circa 1620 te Veenhof, overl. op 11-2-1682 te Veenhof. HSR Veenhof 1672: 4.


IVa Jan Aling, ged. op 18-7-1619 te Gasselte, overl. op 7-12-1672 te Gasselte. Jan Alinge wordt voor vol aangeslagen in het haardstedenregister van Basselte in 1672.

 

Wapen Aling[41]

zn. van Johan (de Jonge) Aling (zie IIIa) en Gijssel N.N.
Tr. kerk op 6-10-1650 te Gasselte Jantje Hindriks, geb. circa 1625 te Westerbork.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Aling, ged. op 2-11-1651 te Gasselte, overl. op 6-12-1672 te Gasselte.

2.

 m 

Luichje Aling, geb. circa 1653 te Gasselte? (zie Va).


IVb Arent Aling, geb. circa 1610 te Gasselte, overl. op 24-5-1675 te Gasselte. In 1657 is hij 47 jaar oud.
[42]
Op 19-6-1662 verzoeken Arent Alinge en Jeije zijn huisvrouw om goedkeuring van een testament die zij als echtelieden zonder kinderen d.d. 30 9 1655 gemaakt.
[43]

 

Handtekening Arent Aling[44]

zn. van Herman Aling (zie IIIb) en Wubbe N.N.
Tr. kerk op 14-10-1638 te Gasselte Jeije Tebinge, ged. op 10-3-1616 te Gasselte, overl. op 5-11-1679 te Gasselte, dr. van
Harm Tebinge en Hille N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Wubbe Aling, ged. op 13-10-1639 te Gasselte, overl. op 13-1-1655 te Gasselte.


IVc Hindrik Aling, geb. circa 1625, overl. op 6-12-1673, zn. van Herman Aling (zie IIIb) en Wubbe N.N.
Tr. kerk (1) op 9-11-1651 te Gasselte Adelheit Jans Willems, ged. 1630 te Gasselte, overl. op 15-3-1660 te Gasselte, dr. van Jan Willems en Jantje Hamming.
Tr. kerk (2) op 11-1-1668 te Gasselte
Hillechien Poeling.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Aling, ged. 1653 te Gasselte.
Tr. Jan Harms, geb. circa 1655.

2.

 v 

N.N. Aling, geb. 1654 te Gasselte.

3.

 v 

Wubbigje Aling, ged. op 28-9-1656 te Gasselte, overl. op 12-5-1731 te Gasselte, begr. op 22-5-1731 te Gasselte.
Tr. kerk op 18-4-1675 te Gasselte Harm Freriks Tebinge, ged. op 21-12-1651 te Gasselte, overl. op 25-8-1716 te Gasselte, begr. op 4-9-1716 te Gasselte. Genoemd Lutke Harmen, zn. van
Frerik Tebinge en Lamme Alberts.


IVd Albert Aling, geb. circa 1627 te Gasselte, overl. -7-1666. Albert Aling geeft in 1657 op 30 jaar oud te zijn.
[45]

 

Handtekening Albert Aling[46]

zn. van Geert Aling (zie IIIc) en Janna Aling.
Tr. kerk op 29-8-1647 te Gasselte Luichje Jans Willems, ged. voor 1630 te Gasselte, overl. op 20-1-1696 te Gasselte, dr. van
Jan Willems en Jantje Hamming.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Alberts Aling, ged. 1649 te Gasselte (zie Vb).

2.

 m 

Willem Aling, ged. circa 1649 te Gasselte (zie Vc).

3.

 v 

N.N. Aling, ged. op 16-5-1658 te Gasselte.

4.

 v 

Jantje Aling, geb. circa 1660 te Gasselte, overl. 8-1700 te Anloo.
Tr. kerk op 11-11-1683 te Gasselte Coop Jans, geb. circa 1660 te Anderen, overl. op 20-4-1704 te Anloo, zn. van Jan Arends Coops en Luigjen N.N.

5.

 v 

Aaltje Aling, geb. circa 1660 te Gasselte, overl. op 20-9-1720 te Gieten.
Tr. kerk op 3-11-1694 te Gasselte Cornelis Sloots, geb. circa 1642 te Gieten, overl. na 1703. Cornelis Sloots wordt in het haardstedenregister van Bonnen van 1672 aangeslagen voor vier paarden.
Cornelis Sloots tekent op 7-6-1668 namens zijn vader Harm Sloots.
[47]
Cornelis Sloots komt voor te Gieten op 7-21681 bij een akte van landmeting door de landmeter R. Hommes waarbij scheidingen worden aangebracht in een stuk hooiland bij het Gieterdiep ten behoeve van de de heren Canters, Boele Hamminge, Otte Ottens en Harmen Sloots. Cornelis Sloots tekent ook.
[48]
Cornelis Sloots geeft 1 Carolus Gulden wegens collecte voor de vluchtelingen uit Frankrijk en de Palts in 1699.
Cornelis Sloots te Gieten wordt genoemd op 21-11-1719 bij een rechtspraak door de banderschulte Ellents van ´t dingspil Oostermoer "bij klimmende sonne". Het gaat om de Cojerse maat in 1655 in gebruik bij o.a. Jan Cornelis. Cornelis Sloots is getuige en 77 jaar oud.
[49] Derhalve is hij geboren rond 1642.
Op 21-11-1719 is er een vervolg van de zaak. Cornelis Sloots deelt mede, dat een vierde deel door erfenis of koop is over gegaan van Jan Ottens naar hem. Het andere deel was hem door buitenschap (ruiling) van Jan Eppinge en Jan Cornelis toegekomen. Cornelis is erfgenaam van Jan Cornelis, en van Abel Sloots en Cornelis Sloots te Bonnen. Het goed is nog in bezit van Cornelis Sloots.
[50]
Op 24-11-1722 is er een vervolg op de rechtszaak van 1719. Hierin was Cornelis niet alleen getuige, maar ook keurnoot. Betwijfeld wordt nu of hij wel gerechtigd was om als keurnoot op te treden. Er wordt door diverse getuigen verklaard, dat Cornelis wel een kwart waardeel in de marke van Gieten bezat en wel zoveel vastgoed had, dat er tegen de 100 gulden in grondschattingen wordt betaald. Er wordt tenslotte vermeld, dat Cornelis een zuster gehad heeft, die echter al lang overleden was. Die zuster is Frerickjen, gehuwd met een Meursing. Diverse leden van de fam. Meijers zijn getuige, waaronder Reinder Meijers, die met een dochter van Frerickje Sloots gehuwd is.
[51]
Op de lidmatenlijst van 1718 worden te Gieten genoemd: "Cornelius Sloots, Aeltijn Alinghe sijn huisvrouw".
Zijn erfenis wordt op 16-11-1725 aangegeven door Jan Julsinge en Willemtien Meijers.
[52], zn. van Harm Sloots en Jantien N.N.

6.

 m 

Geert Aling, ged. op 4-9-1664 te Gasselte (zie Vd).

7.

 v 

Albertje Aling, ged. op 9-11-1666 te Gasselte.
Tr. kerk (1) op 1-6-1691 te Gasselte Roelof Schuiling Meijering, ged. op 16-12-1668 te Gasselte, overl. op 17-10-1693 te Gasselte, zn. van Albert Meijering en Geesje Roelofs Schuiling.
Tr. kerk (2) op 8-12-1695 te Gasselte Claas Jans Brants, ged. op 13-12-1665 te Gasselte, zn. van Jan Brants en Jantje Roelofs.


IVe Harm Aling, geb. circa 1627 te Gasselte, overl. op 20-4-1677 te Gasselte, zn. van
Geert Aling (zie IIIc) en Janna Aling.
Tr. kerk op 29-8-1647 te Gasselte Jantje Lepel, geb. circa 1620 te Zweeloo, overl. op 14-3-1684 te Gasselte, dr. van Jan Lepel en Grietje Tonnis Westeraltinge.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Frederik Harms Aling, geb. circa 1650, overl. op 2-5-1663 te Gasselte. Hij werd op 28-4-1663 door een molenwiek getroffen, en overleed 4 dagen later.

2.

 v 

Jacobje Harms Aling, geb. circa 1650 te Gasselte, overl. op 6-5-1732 te Gasselte.
Tr. kerk op 11-1-1674 te Gasselte Roelof Freriks, schoenmaker, geb. circa 1649 te Halen, overl. op 11-7-1729 te Gasselte.

3.

 m 

Jan Aling, ged. op 23-5-1656 te Gasselte (zie Ve).

4.

 v 

Frerikje Aling, ged. op 29-3-1665 te Gasselte.


Va Luichje Aling, kerkvoogd en armvoogd, geb. circa 1653 te Gasselte? Overl. op 2-2-1728 te Gasselte. Luichje Aling wordt in het haardstedenregister te Gasselte genoemd met een vol erf in 1691/5. Zn. van
Jan Aling (zie IVa) en Jantje Hindriks.
Tr. kerk 1670 Roelofje Hindriks Hachting, geb. circa 1653, overl. op 19-6-1736 te Gasselte, dr. van Hindrik Hachting en Harmtje? N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Aling, ged. op 10-12-1672 te Gasselte, overl. op 13-12-1672 te Gasselte.

2.

 m 

Hindrik Hachting Aling, geb. op 24-1-1674 te Gasselte, ged. op 25-1-1674 te Gasselte, overl. op 27-12-1690 te Gasselte.

3.

 m 

Jan Aling, geb. op 20-8-1675 te Gasselte, ged. op 22-8-1675 te Gasselte, overl. voor 1679 te Gasselte.

4.

 v 

Harmtje Aling, geb. op 8-6-1677 te Gasselte, ged. op 10-6-1677 te Gasselte.
Tr. kerk op 15-10-1699 te Westerbork Lambert Dolfing, geb. te Orvelte, ged. op 28-7-1667 te Westerbork, zn. van Luchien Dolfing en Geesje Luitjens.

5.

 m 

Jan Aling, ged. op 25-12-1679 te Gasselte (zie VIa).

6.

 v 

Jantje Aling, ged. op 23-7-1682 te Gasselte. Met att. van Gasselte lidmaat te Westerbork in 1704.
Tr. Jan Dolfing, geb. te Orvelte, ged. op 9-3-1670 te Westerbork. Doopdatum niet zeker. Zn. van Luchien Dolfing en Geesje Luitjens.

7.

 v 

Hindrikje Aling, ged. op 26-7-1685 te Gasselte, overl. op 8-11-1690 te Gasselte.

8.

 v 

Aaltje Aling, ged. op 26-2-1688 te Gasselte.
Tr. kerk (1) op 15-11-1716 te Gasselte Bastiaan Heling, geb. circa 1685 te Buinen, overl. voor 1734 te Buinen. De mombers over de minderjarige kinderen van wijlen Bastiaan Helinge verzoeken om goedkeuring van een eenkindscontract wegens het hertrouwen van de moeder Aaltien Alinge met Heine Everts van Buinen.
[53]
De mombers over de kinderen van wijlen Bastiaan Helinge en Aaltje Aling zijn Albert W. Helinge van Buinen als hoofdmomber en Jan Aling en Lambert Dolphing als medemombers. De kinderen zijn Roelfien Heling en Willem Heling.
[54], zn. van Willem Heling.
Tr. kerk (2) op 21-11-1734 te Borger Heine Jans, geb. circa 1710 te Buinen.

9.

 m 

Hindrik Aling, ged. op 26-12-1690 te Gasselte, overl. op 27-12-1690 te Gasselte.

10.

 v 

Hindrikje Aling, ged. op 24-1-1692 te Gasselte, overl. op 6-2-1692 te Gasselte.

11.

 v 

Hindrikje Aling, ged. op 17-4-1693 te Gasselte, overl. op 29-12-1737 te Gasselte.
Tr. kerk (1) op 2-11-1721 te Gasselte
Albert Willems Aling (zie VIc).
Otr. (2) op 15-9-1734 te Emmen, tr. kerk op 3-10-1734 te Gasselte Egbert Alberts, ged. 1701 te Sleen, overl. voor 1778. Egbert Alberts wordt genoemd in de haardstedenregisters in de Veenhof met een vol erf in 1742 en 1754. In 1764 wordt hij genoemd te Bonnerveen met 1, en in 1774 te Gieten met 1. In 1749 worden op de Veenhof genoemd: Egbert Alberts (Harm Geerts en Tonnis Harms).
[55]
Op 3-9-1778 worden er over de minderjarige zoon, 6 jaar oud, van wijlen Egbert Alberts en Trijntje Harms te Gieten mombers benoemd. De hoofdmomber is Jacob Pepping, de medemombers zijn Egbert Hindriks, Derk Alberts en Wessel Harms. Trijntje hertrouwt met Jan Rotgers, Carspelsoldaat te Gieten.
[56], zn. van Albert Wilting en Grietje Luichjens.

12.

 v 

Jacobje Aling, ged. op 24-5-1696 te Gasselte, overl. te Westenesch, begr. op 5-1-1776 te Emmen.
Otr. op 12-11-1722 te Emmen, tr. kerk op 15-11-1722 te Gasselte Heino Soebers, ged. op 18-8-1689 te Emmen, overl. te Westenes, begr. op 23-12-1777 te Emmen, zn. van Geert Loekinge en Eemtje Soebers.


Vb Jan Alberts Aling, ette Oostermoer 1692-1711, armvoogd te Gasselte 1686-1690 en daarna kerkvoogd tot 2-3-1696, ged. 1649 te Gasselte, begr. op 21-9-1711 te Gasselte. In het haardstedenregister van Gasselte over het jaar 1692 wordt hij aangeslagen voor een vol erf en moet 4 Car.gld. betalen. In 1695 wordt hij eveneens voor een vol erf aangeslagen maar moet dan 5 Car.gld. betalen aangezien hij werkzaam is als ette.
In 1711 wordt hij genoemd als erfbuur van Gasselte en als voogd over jonge Albert Meijering. Op de lotting van 19 juli 1679 werd door de drost en 24 etten een verzoekschrift behandeld van de mombers over de minderjarige zoon van Willem Hamming, waarbij zij om approbatie verzochten van een contract dat door hen, de weduwe van Willem Hamminge en haar beide dochters enerzijds met Jan Alinge, gehuwd met Greta Hamming, een van de voorgenemede dochters, anderzijds was gesloten en waarbij was overeengekomen dat Jan Alinge "als een sone en kindt in ´t huis" zou worden aangenomen. De bedoeling van het contract moet zijn geweest dat Jan Alingh de leiding van de boerderij op zich nam en wegens zijn werkzaamheden als mede-erfgenaam werd erkend.
Zijn kinderen erven later van een kinderloos overleden oom Jan Hamming, de minderjarige zoon van Wilem Hamming, hierboven genoemd.
Zn. van
Albert Aling (zie IVd) en Luichje Jans Willems.
Tr. kerk op 25-10-1674 te Gasselte Grietje Hamming, geb. op 10-7-1642 te Gasselte, overl. op 9-10-1709 te Gasselte, dr. van Willem Jans Hamming en Aaltje van Amen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Albert Aling, geb. op 7-3-1676 te Gasselte (zie VIb).

2.

 v 

Lutgertje Bronniger Aling, geb. op 24-2-1678 te Gasselte, overl. op 7-11-1678 te Gasselte.

3.

 m 

Willem Hamming Aling, geb. op 17-8-1679 te Gasselte, overl. op 31-3-1682 te Gasselte.

4.

 m 

Luichje Aling, ged. op 5-9-1681 te Gasselte, overl. op 25-10-1752 te Gasselte.

5.

 m 

Willem Aling, ged. op 9-3-1684 te Gasselte, overl. op 16-1-1750 te Groningen. Hij wordt genoemd als broer van Warmolt Aling bij het h.c. van Warmolt.
Tr. kerk op 1-3-1711 te Groningen Marchien Penninck, ged. op 10-1-1692 te Groningen, dr. van Jan Penninck en Wibbina Roelofs Lankhorst.

6.

 m 

Warmolt Bronneger Aling, ged. op 16-5-1686 te Gasselte, overl. voor 1723. Getuige bij de ondertrouw is de schulte Roelef Rummeringh als vader.
Getuigen h.c.:
Zijn kant: ette Albert Aling; Lucas; Willem Aling, broers; Marchien Penninck, schoonzuster.
Haar kant: schulte Roeleff Rummerinck en Gesien Pouwels, ouders; Jan Rommerinck, broer; Warmoldt Cruse, zwager; de "Geswoorn" Roelof Abbrink, en Willem Pouwels, neven.
[57]
Otr. op 28-5-1717 te Groningen, tr. op 25-5-1718 te Haren (h.c.), tr. kerk op 1-7-1718 te Haren Johanna Rommering, geb. circa 1695 te Onnen, begr. op 19-8-1778 te Groningen, dr. van Rudolf Rommering, schulte van Haren 1690-1718, en Geesje Jans Pouwels.


Vc Willem Aling, ged. circa 1649 te Gasselte, overl. op 10-1-1696 te Gasselte, zn. van
Albert Aling (zie IVd) en Luichje Jans Willems.
Tr. kerk op 25-10-1674 te Gasselte Aaltje Tebinge, geb. op 16-4-1654 te Gasselte, overl. op 2-6-1726 te Gasselte, begr. op 12-6-1726 te Gasselte, dr. van
Frerik Tebinge en Lamme Alberts.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Aling, ged. op 28-11-1675 te Gasselte, overl. op 13-3-1688 te Gasselte.

2.

 m 

Frederik Aling, ged. op 16-11-1679 te Gasselte, overl. op 14-12-1732 te Gasselte. Roelof Helinge, Henderik Helinge en Jan Hagtinge namens zijn vrouw Marregien Helinge voor zich en hun absente broers Willem Helinge en Harm Helinge te Amsterdam, kinderen van wijlen Lutgertien Tebinge en Albert Helinge van Buinen en dus voor een derde deel erfgenamen van wijlen de zuster van hun moeder Jantien Tebinge zijn op 27-6-1747 eisers tegen Hillegien Tebinge weduwe van Frerik Alingh te Gasselte als boedelbezitter van de goederen van Jantien Tebinge. De eisers willen staat en inventaris en deling van de erfenis. Volgens de verweerder had Jantien drie zusters waarvan er twee waren afgekocht.[58]
Tr. kerk op 19-11-1714 te Gasselte Hilligje Tebinge, ged. op 29-1-1682 te Gasselte, overl. op 17-1-1754 te Gasselte, dr. van Harm Claassen Tebinge en Willemtje Hidding.

3.

 m 

Albert Willems Aling, ged. op 18-12-1681 te Gasselte (zie VIc).

4.

 v 

Jantje Aling, ged. op 19-7-1691 te Gasselte, begr. op 18-11-1733 te Emmen.
Otr. op 13-11-1715 te Emmen, tr. kerk op 17-11-1715 te Gasselte Willem Rabbers, geb. te Noordbarge, ged. 1684 te Emmen, overl. op 21-4-1729 te Noordbarge. SP 74 deel 1 folio 115 dd. 04-02-1736. Willem Lutke Vrijling hm, mm Scholte Jan Aling van Gasselte, Hindrik Tebinge van Gasselte en Jan Hoving van Noordbarge. Over Jantje dv Jantje en Willem Rabbers. Inventaris opgemaakt door de mombers: De vaste goederen tot Anderen (specificatie op f.117 e.v.), te Noordbarge een volle plaats, tegenwoordig gebruikt door Geert Hoving, wat land in de Dalener marke. De boedel is salvo calculo wegens afkooppenningen p.resto schuldig aan Hindrik Hoving tot Odoorn.
SP 74 deel 1 folio 117 dd. 18-06-1736. Willem Lutke Vrijling hm, mm Jan Aling, Hindrik Tebinge; Jan Hoving tekent niet mee. Over Jantje dv Jantje en Willem Rabbers. Inventaris opgemaakt door de mombers: Eigendommen in Anderen en Gasteren. Hele plaats in Anderen, meiers wijs bewoond door Corts. Huis, waardeel, 44 mud bouwland, hooi en weiland. De pupil heeft een zestiende aandeel. In Gasselte, met een kwart voor de pupil, huis etc., bewoond door Egbert Alberts Aling en zijn vrouw Hindrikje Aling, een vol waardeel, weide en hooilanden, c.19 mudde zaailand.
SP 74 deel 1 folio 198 dd. 12-02-1745. Willem Lutke Vrijling hm, mm Jan Hoving; Scholte Jan Aling en Hindrik Tebinge niet aanwezig. Over Jantje Rabbers dv Jantje en Willem Rabbers. Jantje is getrouwd met Geert Hoving te nb. Rekening mede aan Geert Hoving. Momberontslag.
Zn. van Geert Jurriens en Jantje Rabbers.


Vd Geert Aling, ged. op 4-9-1664 te Gasselte, zn. van
Albert Aling (zie IVd) en Luichje Jans Willems.
Tr. kerk op 21-9-1688 te Gasselte Roelofje Coops, geb. circa 1668 te Anderen, dr. van Harm Coops Hoenderken en Jacobje Tebinge.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jacobje Geerts Aling, geb. te Anderen, ged. op 5-8-1688 te Anloo. Geboren voor huwelijk ouders, volgens de DTB Gasselte en DTB Anloo.
Otr. (1) op 10-10-1717 te Hellum, tr. kerk op 24-10-1717 te Hellum Lippe Ufkes, 28 mei 1690
Huwelijkscontract tussen Lippo Ufkes (tekent Luppe Ufkens) en Trijnje Simons (tekent Trintien Sijmens).
Lijfgave: niet vermeld.
Voor de bruidegom: Focco Ufkes als broeder.
Voor de bruid: Geertjen Simons (tekent met een merk +) als stiefmoeder; Hindrik Coerts (tekent met een merk) als oom; Wiske Geerdts als moei; Walric (tekent Waldrick) Wessels als oom en sibbevoogd; Grietje Geerdts als moei; Peter Jacobs als voormond; Onko Melles als vreemde voogd.
Getuigen: Erasmus Tjackes en Claas Peters.

Tr. kerk (2) op 3-11-1726 te Siddeburen Tonnis Jans, geb. circa 1690 te Siddeburen.

2.

 v 

Jantje Aling, geb. te Anderen, ged. op 1-3-1691 te Anloo.
Tr. Hindrik Hofsteenge, geb. te Anderen, ged. op 23-12-1681 te Anloo, zn. van Jan Roelofs Hofsteenge en Aaltje Hindriks.

3.

 v 

Harmtje Aling, geb. te Anderen, ged. op 1-1-1693 te Anloo.
Otr. (1) op 19-4-1711 te Meeden Hindrik Ebbens, geb. circa 1675 te Meeden. Gedoopt na belijdenis gedaan te hebben. Ged. op 6-3-1695 te Meeden, zn. van Ebbe Eppens en Haike Hindriks.
Tr. kerk (2) op 7-4-1730 te Schildwolde Jan Alberts, geb. circa 1700.

4.

 v 

Luichje Aling, geb. te Anderen, ged. op 12-6-1701 te Anloo, overl. op 2-4-1742 te Zuidbroek.
Tr. op 30-11-1737 te Zuidbroek (h.c.). Getuigen h.c.:
Zijn kant: Rotger Reinders, vader, Jochum Geerts x Maria Rotgers, swager en suster, Lijsbeth Rotgers, Algonda Rotgers en Magdalena Rotgers, susters.
Haar kant: Tonnis Jans x Jacobjen Alinge, Roelf Jans x Willemtje Alinge, swagers en susters, Luppe Jans x Haike Hindriks, Willem Willems (geh. met Roelfjen Hindriks), neven en nigte.
Tr. kerk op 1-12-1737 te Zuidbroek Hermannus Rotgers, geb. op 31-5-1700 te Scheemda, begr. op 24-3-1742 te Zuidbroek, zn. van Rotger Reinders, smid, en Geertruid Cornelis.

5.

 v 

Willemtje Geerts Aling, ged. op 15-4-1703 te Anloo.
Tr. kerk op 30-7-1730 te Schildwolde Roelof Jans, ged. op 1-12-1695 te Schildwolde, 1768 Willemtje Alingh, weduwe van Roelf Jans donateert uit vrije wil aan Roelf Beerents en Jantien Cornelis (ehel) het recht van redemptie van 3 ackeren en een vijfde deel land onverscheiden in 8 ackeren mandelig met Jan Coens, Fokke Jacobs, Egbert Claassens erfgenamen en Aaltjen Ottes, gelegen onder Schildwolde zoals aan de donatarius en vrouw heeft verpacht ingevolge pachtbrief d.d. 16-2-1759.
1764-1773 Roelf Jans, ovl. voor 30-4-1768, geh. met Willemtje Geerts (Alingh) gebruiken een deel lands van de provintie sjaars voor f 90. De eigendom werd door de provincie in 1774 verkocht aan de heer Brucherus voor f 2400. Het bestond uit ¼ part van de corpus behuisde landen met nog ´t kerkhof, de moestuine, de oosterakker, de halve akker, met de vosse akker, plus minus groot 8 5/8 akker te Schildwolde gelegen, met 3 koeweiden in ´t Bosch, door Roelf Jans en vrouw gebruikt, jaarlijks voor f 90.
Zn. van Jan Tonnis en Aaltje Roelofs.

6.

 m 

Albert Aling, ged. op 4-7-1706 te Meeden (zie VId).


Ve Jan Aling, olderman, ged. op 23-5-1656 te Gasselte. Getuige bij het huwelijk is voor haar Harmen Sickens als broer.
Voogdij Groningen: Harmen Sickens als voormond over de kinderen van Jan Alinge bij Grietje Sickens verwekt. Albert Alinge als voogd.
Bij zijn tweede huwelijk is Hindrick Jans als neef getuige voor Geesje.
Zn. van
Harm Aling (zie IVe) en Jantje Lepel.
Tr. kerk (1) op 18-3-1687 te Groningen Grietje Sickens, ged. op 25-12-1659 te Groningen, dr. van Sicke Willems en Lutgertje Jans.
Tr. kerk (2) op 8-11-1692 te Groningen Geesje Menses, ged. op 3-6-1666 te Winschoten, dr. van Mense Berents.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Harm Aling, ged. op 20-1-1688 te Groningen (zie VIe).

2.

 m 

Sikke Aling, ged. op 19-8-1690 te Groningen.

Uit het tweede huwelijk:

3.

 v 

Jantje Aling, ged. op 13-10-1693 te Groningen.

4.

 v 

Jantje Aling, ged. op 14-11-1694 te Groningen.
Tr. kerk op 4-5-1717 te Groningen Stephanus Lamberts Bulthuis, ged. op 26-2-1695 te Groningen. Getuige bij de ondertrouw is voor haar de olderman Jan Alinge als vader. Zn. van Lambert Jans en Geertje Stevens.

5.

 v 

Grietje Aling, ged. op 27-9-1696 te Groningen, overl. op 16-9-1779 te Groningen.
Tr. kerk op 23-1-1725 te Groningen Roelof Kijff, ged. op 31-8-1694 te Groningen. Aanwezig bij de ondertrouw is voor haar Stephanus Lammers als zwager.
Op 4-1-1725 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt tussen Roeleff Kijff en Grietien Alingh. De getuigen zijn:
Bruidegoms zijde: Otto Werms, zwager; Bruidegoms zijde Trijntien Kijff, zuster.
Bruids zijde: Geesien Mensens, moeder en weduwe Jan Alingh; Stephanus Lammers, zwager; Jantien Alingh, zuster.
[59], zn. van Frederik Kijff en Taerichje Roelofs.


VIa Jan Aling, ged. op 25-12-1679 te Gasselte, overl. na 1733, zn. van
Luichje Aling (zie Va) en Roelofje Hindriks Hachting.
Tr. kerk op 6-12-1705 te Gasselte Lammigje Tebinge, ged. op 2-9-1677 te Gasselte, overl. op 20-11-1725 te Gasselte, dr. van
Harm Claassen Tebinge en Willemtje Hidding.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Aling, ged. op 10-4-1707 te Gasselte.
Tr. kerk op 31-10-1734 te Gasselternijveen Egbert Bouwes, landbouwer, brouwer, herbergier, geb. op 25-2-1711 te Gasselternijveen, ged. op 1-3-1711 te Gasselternijveen, overl. voor 1754. Op 25-11-1732 eist drost R. van Echten tot Echten van Gerhardus de Bij, schoolmeester op het Gasselter participanten veen de betaling van een breuk van 10 goudgulden wegens het niet aanbrengen van een vechtpartij tussen Eghbert Bouwes en Jan Berents ten huize van de verweerder. Eiser krijgt ongelijk.
[60]
Op 20-6-1741 hebben Jan Jans Veelingh en Egbert Bouwes te Gasselterboerveen een geschil met Gerhardus de Bije over een uitspraak van de rechtdag van 14-9-1740 betreffende het tractement voor de koster en de schoolmeester. De eisers verliezen de zaak.
[61]
Op 6-11-1751 doet Egbert Bouwes een verzoek aan de Drost en Gedeputeerden van Drenthe voor vrijstellingen van schatting voor een jaar, alsmede een tegemoetkoming van 75 daalder in verband met het afbranden van zijn huis en keuterplaats in de nacht van woensdag op donderdag voor midwinter 1750. Hij krijgt uiteindelijk een bedrag van 50 daalder, alsmede een jaar vrijstelling van schatting, tevens voor zijn meyer.
Egbert Bouwes eist op 2-7-1754 betaling van 58-8-0-2 van Grietje Berents te Gassleternijveen wegens boekschulden.
[62]
Hij zal kort daarna overleden zijn want op 2-12-1755 verzoeken Otte Bouwes als hoofdmomber en Wijbe Bouwes, Heine Seubers en Harmannus Cruise als medemombers over de twee kinderen van Egbert Bouwes en Jantien Aelinge verzoeken om de goedkeuring van de verkoop enige goederen te Gasselte.
[63]
Op 28-11-1764 worden er mombers benoemd over de kinderen van wijlen Egbert Bouwes en Jantje Aling. De kinderen zijn Jan Egberts getrouwd met Jantje Jolinge en Lammegje Egberts getrouwd met Jan Hamering. De hoofdmomber is Otto Bouwes van Gasselternijveen, de medemombers zijn Wijbe Bouwes; Harmannus Cruise en Heine Seubers.
[64]
Egbert Bouwes wordt in het haardstedenregister van Gasselternijveen genoemd als brouwer en neringdoende in 1752.
Zn. van Bouwe Wijbes, schipper; veeneigenaar, en Margje Ottens.

2.

 m 

Harm Aling, ged. op 19-1-1710 te Gasselte (zie VIIa).

3.

 v 

Roelofje Aling, ged. op 20-11-1712 te Gasselte, overl. voor 1713.

4.

 v 

Roelofje Aling, ged. op 25-11-1714 te Gasselte.
Tr. kerk op 11-6-1747 te Zuidlaren Harmannus Cruisen, ged. op 4-4-1717 te Zuidlaren, overl. 1774. Harmannus Cruise wordt in de hhaardstedenregister van Zuidlaren genoemd met 3 paarden in 1764, en met een vol erf in 1774 en 1784.
Harmannus Cruise en Reint Cruise van Zuidlaren lenen op 10-5-1782 1000 gulden uit aan Lucas Jans Strating en Jantje Tiddens te Zuidlaren. De brouwer Jan Tiddens van Zuidlaren is borg.
[65], zn. van Frerik Cruisen en Grietje Sluis.

5.

 m 

Lucas Aling, geb. op 21-11-1717 te Gasselte.

6.

 v 

Willempien Aling, ged. op 11-8-1720 te Gasselte, overl. op 19-9-1749 te Gasselte.

7.

 m 

Willem Aling, ged. op 23-9-1725 te Gasselte.


VIb Albert Aling, ette Oostermoer 1711-1728, geb. op 7-3-1676 te Gasselte, ged. op 12-3-1676 te Gasselte, overl. op 29-6-1729 te Gasselte, begr. op 8-7-1729 te Gasselte, zn. van
Jan Alberts Aling (zie Vb) en Grietje Hamming.
Tr. kerk op 23-10-1698 te Gasselte Willemtje Meijering, ged. op 7-12-1673 te Gasselte, begr. op 22-12-1749 te Gasselte, dr. van Jan Meijering, brouwer en tapper, en Jantje Tebinge.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Meijering Aling, ged. op 25-2-1700 te Gasselte.

2.

 m 

Jan Aling, ged. op 24-6-1702 te Roden (zie VIIb).


VIc Albert Willems Aling, ged. op 18-12-1681 te Gasselte, overl. op 25-1-1728 te Gasselte, begr. op 5-2-1728 te Gasselte. Over de twee minderjarige dochters van Albert Willems Aling en Hinderkien Aling worden op 22-4-1738 mombers benoemd. De hoofdmomber is Jan Aling, de medemombers zijn Lambert Dolphing, Hendrik Tebing en de schulte Jan Aling.
[66]
Op 23-5-1740 wordt er een momberrekening opgemaakt. Hieruit volgt dat er bezittingen zijn, mede bezit van nicht Jantien Rabbers.
[67] In 1704 is er betaald voor het zwarte laken voor Frerik en Henderkien Aling. Zn. van Willem Aling (zie Vc) en Aaltje Tebinge.
Tr. kerk op 2-11-1721 te Gasselte
Hindrikje Aling, ged. op 17-4-1693 te Gasselte, overl. op 29-12-1737 te Gasselte, dr. van Luichje Aling (zie Va) en Roelofje Hindriks Hachting.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Aling, ged. op 24-1-1723 te Gasselte, overl. op 16-1-1766 te Gasselte.
Tr. kerk op 2-5-1745 te Gasselte Arent Wening, geb. te Wezup, ged. op 18-3-1708 te Zweeloo, overl. op 15-2-1784 te Gasselte. Hij wordt als Arent Alingh in 1764 genoemd in de haardstedenregisters van Gasselte met een vol erf. In 1774 wordt hij genoemd als Arent Willems Alingh. Zn. van Willem Nijwening en Margje Dilling.

2.

 m 

Willem Aling, ged. op 1-1-1725 te Gasselte, overl. op 12-7-1727 te Gasselte.

3.

 v 

Roelofje Aling, ged. op 3-11-1726 te Gasselte, overl. op 24-1-1764 te Zweeloo.
Tr. kerk op 1-11-1750 te Zweeloo Hindrik Sikking, landbouwer, stoker, geb. circa 1716 te Zweeloo, zn. van Harm Maats Sikking, smid te Zweeloo, en Aaltje Jans.


VId Albert Aling, ged. op 4-7-1706 te Meeden, zn. van Geert Aling (zie Vd) en Roelofje Coops.
Tr. kerk (1) op 19-7-1733 te Sauwerd Jantje Claassen, geb. circa 1710 te Sauwerd.
Tr. kerk (2) op 27-1-1737 te Sauwerd IJdje Pieters, ged. op 25-4-1706 te Menkeweer, dr. van Pieter Dreuwes en Trijntje Jans.
Tr. kerk (3) op 6-1-1743 te Westerwijtwerd Anje Egberts, geb. circa 1710 te Menkeweer.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Geert Aling, ged. op 4-7-1734 te Sauwerd.

2.

 m 

Jan Aling, ged. op 4-7-1734 te Sauwerd.

Uit het tweede huwelijk:

3.

 m 

Geert Aling, ged. op 22-12-1737 te Menkeweer.

Uit het derde huwelijk:

4.

 v 

Geertruida Alberts Aling, ged. op 10-11-1748 te Menkeweer, overl. op 1-11-1827 te Menkeweer.
Tr. op 23-12-1770 te Onderwierum Klaas Harms Hopma, ged. op 9-11-1742 te Bedum, overl. op 15-4-1824 te Westerdijkshorn, zn. van Harm Lamberts Hopma en Kunje Klasen.


VIe Harm Aling, slager, ged. op 20-1-1688 te Groningen, overl. op 11-2-1735 te Groningen, zn. van Jan Aling (zie Ve) en Grietje Sickens.
Tr. kerk op 4-6-1720 te Groningen Margrieta Joachimi, ged. op 3-3-1698 te Groningen, dr. van Writser Joachimia, vaandrig, en Marrichje Vriemoedt.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Johannes Aling, ged. op 17-10-1721 te Groningen.

2.

 m 

Johannes Aling, ged. op 28-10-1723 te Groningen.

3.

 v 

Margje Aling, ged. op 31-5-1725 te Groningen, overl. op 18-10-1796 te Groningen.
Tr. kerk op 17-5-1748 te Groningen Abel Popke van Bolhuis, brouwer, luitenant, ged. op 4-12-1725 te Groningen, overl. op 28-2-1780 te Groningen. Op 17-4-1748 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt tussen Abel Popko van Bolhuis en Margje Aling. De getuigen zijn:
Bruidegoms zijde: Elijsebedt Nielandt, moeder; Geert Nieland, grootvader; Harmannus van Bolhuis, oom; Getruidt Mettingh, aangetrouwde moei; Meindert van Bolhuis, oom; van der Haven, aangetrouwde oom; Margjen van Bolhuis, moei; Lambartus van Alsema, aangetrouwde oom; Bettjen van Bolhuis, moei.
Bruids zijde: Beerent Reijswijk, stiefvader; Margrietie Joghijmij, moeder; Steffanus Bulthuis, oom en voormond; Jantjen Aling, moei; Roelef Kijff, aangetrouwde oom en voogd; Grietjen Aling, moei.[68]

 

Margien Aling[69]

zn. van Jannes van Bolhuis, luitenant, en Elisabeth Nielands van Elsgeest.

4.

 m 

Jan Aling, ged. op 25-11-1727 te Groningen, overl. op 30-5-1752 te Groningen.

5.

 v 

Anna Margretha Aling, ged. op 17-8-1732 te Groningen, overl. -10-1779 te Groningen.
Tr. kerk op 12-5-1754 te Groningen Albertus Nienhuis, ged. op 3-11-1729 te Groningen, begr. op 12-2-1782 te Groningen. Getuige bij het huwelijk is vaandrig Reiswijk als stiefvader.
Op 23-4-1754 wordt er te Groningen een huwelijkscontract opgemaakt tussen Albertus Nijenhuis en Anna Margaretha Aling. De getuigen zijn:
Bruidegoms zijde: Ninge Nijenhuis, vader; Willemina Hoving, moeder; Rudolphus Sinninghe, aangetrouwde broeder; Anna Nijenhuis, suster; Gerardus Nijenhuis, broeder; Baroldus Nijenhuis, broeder.
Bruids zijde: Berent Reijswijk, aangetrouwde vader; Margaretha Joachimi, volle moeder; Jan Aalingh, broeder; Abel Bolhuis, swager mede caverende voor zijn vrouw, des bruids suster, Margien Aling.[70]
, zn. van Ninge Gerrits Nienhuis en Willemina Hoving.


VIIa Harm Aling, diaken, ouderling, ged. op 19-1-1710 te Gasselte, overl. op 1-4-1788 te Gasselte. Harm Aling en zijn vrouw te Gasselte lenen op 5-7-1768 100 gulden aan mr. Geert Jans te Gasselte en zijn vrouw.[71] Lambert Coops te Gasselte leent op 15-5-1776 100 gulden van Harm Aling.[72]
Op 5-5-1783 maakt Harm Aling te Gasselte zijn testament. De erfenamen zijn de kinderen van wijlen Jan Egberts en Jantje Joling namelijk Jantje, Lammigje, Thij, Marrigje en Willemtje.[73]
, zn. van Jan Aling (zie VIa) en Lammigje Tebinge.
Tr. kerk op 28-11-1745 te Gasselte Lammigje Meijering, geb. circa 1715 te Gieterveen, overl. na 1756 te Gasselte. Op 11-4-1756 wordt Lammigje Meijering aangenomen als lidmaat te Gasselte. Dr. van Claas Tebinge Meijering, brouwer en herbergier te Gieterveen, en Wobbigje Tjassens.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Aling, ged. op 28-8-1746 te Gasselte.

2.

 m 

Claas Aling, ged. op 16-2-1749 te Gasselte, overl. voor 1755.

3.

 v 

Wobbigje Aling, ged. op 23-5-1751 te Gasselte, overl. op 8-10-1754 te Gasselternijveen.

4.

 m 

Claas Aling, ged. op 27-4-1755 te Gasselte.


VIIb Jan Aling, schulte van Borger en Gasselte; ette voor het Oostermoer 1771-1782, ged. op 24-6-1702 te Roden, overl. op 28-4-1784 te Gasselte. Jan Aling werd al op de jeugdige leeftijd van 17 jaar op 19 maart 1720 benoemd tot schulte van Gasselte-Borger. Hij zou deze functie bijna 50 jaar tot 1769 vervullen. Vanaf 1759 was hij tevens schulte van Gasselternijveen. Hij was daarmee de eerste Alingh in de reeks schultes van Gasselte en Borger. Zijn oudste zoon Hendrik Alingh werd op 14-jarige leeftijd benoemd tot schulte van Roden[74] Zijn tweede zoon Albert Alingh en diens zoon Jan Alingh zouden hem in Gasselte opvolgen en een andere kleinzoon Jan Alingh zou burgemeester van Borger worden. Na het beëindigen van het ambt van schulte was Alingh van 1771 tot 1782 ette van het dingspel Oostermoer.

 

Graf Jan Aling[75]

`, zn. van Albert Aling (zie VIb) en Willemtje Meijering.
Tr. kerk op 20-9-1724 te Gasselte Roelofje Huising, geb. circa 1705 te Gieten, overl. op 16-7-1784 te Gasselte, dr. van Hindrik Lamberts Huising, ette Oostermoer 1709-1723, en Willemtien Hidding.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Aling, ged. op 22-9-1726 te Gasselte (zie VIIIa).

2.

 m 

Albert Aling, ged. op 13-3-1729 te Gasselte (zie VIIIb).

3.

 m 

Willem Aling, ged. op 29-6-1732 te Gasselte (zie VIIIc).

4.

 v 

Willemtje Aling, ged. op 8-11-1734 te Gasselte.
Tr. kerk op 4-6-1771 te Gasselte Ludovicus Schemkes, predikant te Roden, geb. op 7-12-1743 te Zutphen, overl. op 24-4-1823 te Grevelduin, Capelle. Predikant te Rheden 1768-1774, Nieuwe Tonge 1774-1777, Woudrichem 1777-1788, Deventer 1788-1795, afgezet 1795, Capelle 1795-1825.

5.

 m 

Harm Aling, geb. circa 1736 te Gasselte.

6.

 v 

Grietje Aling, ged. op 22-6-1738 te Gasselte, overl. voor 1782 te Roden.
Tr. kerk op 8-11-1767 te Roden Jacob Pieters Santee, landdagcomparant 1782; volmacht landdag 1787. Ged. op 28-2-1747 te Roden, overl. op 25-6-1816 te Nietap, zn. van Pieter Santee, koopman te Nietap, en Hester Jacobs Rights.

7.

 v 

Wilmina Aling, ged. op 5-3-1741 te Gasselte, overl. op 25-4-1821 te Westerbork.
Tr. kerk op 21-11-1771 te Gasselte Jan Tijmen Nijsing, schulte Westerbork 1765-1804, geb. op 15-9-1736 te Westerbork, overl. op 18-12-1804 te Westerbork, zn. van Hendrik Nijsing, ette, gedeputeerde voor Drenthe 1759, schulte van Dalen van 1734-1758, schulte van Zweeloo van 1727-1734, en Aaltje Oldenhuis.

8.

 v 

Roelina Aling, geb. op 24-1-1744 te Gasselte, ged. op 25-1-1744 te Gasselte, overl. op 18-6-1835 te Nijeveen.
Tr. kerk op 12-10-1768 te Gasselte Mr. Hindrik Vos, advocaat,landschapssecretaris, ambtsman van St. Pieter te Utrecht, volmacht op de landdag 1782 en 1787, ged. op 21-4-1746 te Assen, overl. op 8-5-1825 te Nijeveen, zn. van Gerrit Vos, landschapsklerk; ette; schout te Nijeveen, en Maria Nijsing.

9.

 m 

Warmolt Aling, ged. op 22-6-1749 te Gasselte (zie VIIId).

10.

 v 

Hindrina Aling, ged. op 23-7-1752 te Gasselte, overl. op 15-9-1807 te Oldehove.
Tr. kerk op 6-9-1775 te Siddeburen Lucas Dijk, predikant te Siddeburen 1771-1800, ged. op 7-8-1746 te Vries, overl. op 14-12-1800 te Siddeburen, zn. van Ds. Durandus Dijk, predikant Vries 1729-1772, en Ellegonda Homan.


VIIIa Hindrik Aling, schulte van Roden 1748-1791, herbergier, ged. op 22-9-1726 te Gasselte, overl. op 12-5-1798 te Roden, zn. van
Jan Aling (zie VIIb) en Roelofje Huising.
Tr. kerk (1) op 22-4-1768 te Roden Grietje Ebbes, ged. op 1-5-1735 te Roden, overl. voor 1770, dr. van Ebbe Garbrants (Homan) en Aaltje Roelofs.
Tr. kerk (2) op 25-2-1776 te Roden Jantje Garbrants, geb. te Zuideinde, ged. op 22-5-1736 te Roden, overl. op 20-5-1799 te Roden, dr. van Garbrant Harms en Roelofje Luichjens.

Uit het tweede huwelijk:

1.

 m 

Jan Aling, ged. op 14-4-1776 te Roden.


VIIIb Albert Aling, schulte Gasselte, Borger 1769-1809, ged. op 13-3-1729 te

 

Wapen Albert Aling[76]Gasselte, overl. op 25-2-1810 te Gasselte, begr. op 2-3-1810 te Gasselte,


Wapen: gevierendeeld: I en IV drie zespuntige sterren; I1 en I11 drie larixtakken paalsgewijs naast elkaar, elk met een vrucht of knopje in de
top. Gekroonde helm. Helmteken: een zespuntige ster.
Zn. van Jan Aling (zie VIIb) en Roelofje Huising.
Tr. kerk op 8-11-1758 te Gasselte Jeigje Huising, geb. circa 1731 te Gieten, overl. 1805 te Gasselternijveen. Zij komt op 25-12-1758 naar Gasselte met attestatie van Gieten. Dr. van Lambert Huising, ette Oostermoer 1725-1733, en Jantje Cluiving.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Aling, ged. op 4-5-1760 te Gasselte, begr. op 19-10-1763 te Gasselte (bet.).

2.

 v 

Roelofje Aling, ged. op 22-5-1763 te Gasselte, begr. op 11-12-1807 te Dwingeloo. Belijdenis Gasselte 31 maart 1784.
Otr. op 9-8-1788 te Gasselte Henricus Conradus Prins, schulte van Dwingeloo 1779-1795, ged. op 15-9-1754 te Dwingeloo, overl. op 2-10-1817 te Coevorden, zn. van Jan Prins, schulte Dwingeloo 1736-1779, en Jantje Hidding Bloemers.

3.

 m 

Jan Aling, burgemeester Gasselte 1809-1841; schulte Gasselte/Borger 1809-1811, geb. op 28-6-1767 te Gasselte, overl. op 30-9-1841 te Gasselte. Genoemd als huizenbezitter te Bonnen in 1807: OSA 1513 1807 Bonnen no. 65.

 

Zegel Jan Aling[77]


Tr. Anna Hilbing, ged. op 8-12-1771 te Gasselte, overl. op 10-1-1836 te Gasselte, dr. van Arent Hilbing en Wubbigje Tebinge.


VIIIc Willem Aling, brouwer, ged. op 29-6-1732 te Gasselte, overl. op 22-2-1801 te Groningen. Getuige is Herman Dijck als broer. Zn. van
Jan Aling (zie VIIb) en Roelofje Huising.
Otr. op 27-8-1768 te Groningen, tr. kerk op 21-9-1768 te Vries Lucia Helena Dijk, geb. op 25-6-1744 te Vries, ged. op 28-6-1744 te Vries, overl. op 15-12-1785 te Groningen, begr. op 20-12-1785 te Groningen, dr. van
Ds. Durandus Dijk, predikant Vries 1729-1772, en Ellegonda Homan.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Durandus Aling, ged. op 27-6-1769 te Groningen.

2.

 v 

Rolina Aling, ged. op 9-4-1771 te Groningen.

3.

 v 

Ellegonda Aling, ged. op 22-1-1773 te Groningen, overl. op 22-3-1839 te Groningen.
Tr. kerk op 2-7-1797 te Groningen Hendrik Willem van Giffen, ged. op 18-2-1776 te Groningen, overl. op 6-3-1854 te Groningen. Registratie: 08-06-1797, Groningen
Bruidegom Henric Willem van Giffen
Bruid Ellegonda Alingh
Bruidegoms zijde Hinderica Catharina Eijssonius, moeder, weduwe Jan van Giffen
Bruidegoms zijde Lucas van Giffen, minderjarige broer
Bruidegoms zijde Omius van Giffen, oom
Bruidegoms zijde Lambertus van Giffen, oom
Bruidegoms zijde Grietje Ebbens, aangetrouwde moeij
Bruids zijde Willem Alingh, vader en voogd over zijn kinderen
Bruids zijde Herman Dijck, oom
Bruids zijde Willemina Kijff, moeij
, zn. van Jan van Giffen, zilversmid, en Henrika Catharina Eissonius.

4.

 v 

Willemtje Aling, ged. op 15-5-1774 te Groningen, overl. op 29-8-1838 te Groningen.
Tr. kerk op 12-10-1805 te Groningen Lambertus Bulthuis, bierbrouwer, ged. op 27-1-1764 te Groningen, overl. op 23-11-1845 te Groningen. Op 10-10-1805 wordt er te Groningen een huwelijkscontract opgemaakt tussen Lambertus Bulthuijs en Willemtje Alingh. De getuigen zijn:
Bruidegoms zijde: Menzo Bulthuis, vader; Helena Kuijpers, moeder; Pieter de Jager, zwager; Gesijna Bulthuijs, zuster; Antonij de Muinck, zwager
Bruidegoms zijde Helena Bulthuijs, zuster; Stevanus Johannes Bulthuijs, broer; Antonij Kuijpoers Bulthuijs, broer; Joh. Hinderika Maagh, aangetrouwde zuster; Eberhard Christiaan Hunt, zwager; Johanna Febora Bulthuijs, zuster; Magreta Bulthuijs, zuster.
Bruids zijde: Hindrik Willem van Giffen, zwager en curator bruids zusters; Ellegonda Alingh, zuster; Jan Alingh, broer; Harm Takens, zwager; Rolina Alingh, zuster; Herman Dijck, oom en voormond bruidegoms 3 voorkinderen en curator bruids zusters; Willemina Kijff, aangetrouwde moeij; Menzo Bulthuijs, voogd bruidgoms 3 voorkinderen; Jan Knijphuijsen, voogd bruidegoms 3 voorkinderen; Elisabeth Alingh, minderjarige zuster; Margareta Anna Alingh, minderjarige zuster; Warmold Alingh, curator bruids zusters.[78]
, zn. van Menso Bulthuis en Helena Kuipers.

5.

 m 

Jan Aling, brouwer, ged. op 30-5-1775 te Groningen, overl. op 11-1-1811 te Onderwierum.

6.

 v 

Roelina Aling, ged. op 21-2-1777 te Groningen, overl. op 17-2-1845 te Groningen.
Tr. kerk (1) op 16-9-1804 te Groningen Harm Takens, ged. op 16-6-1780 te Groningen, overl. op 10-4-1809 te Groningen. Op 22-8-1804 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt tussen Harm Takens en Rolina Alingh. De getuigen zijn:
Bruidegoms zijde: Aaltje Pottema, moeder, weduwe Jurjen Takens en voogdes
Jan Takens, minderjarige broer; F. Noorman, zwager, weduwnaar Geertje Takens; Wendelina van der Veen, aangetrouwde zuster, vrouw F. Noorman; Pieter Woortman, oom; Eva Takens, moeij; Gerhardus Johannes Gersonius, oom; Trijntje Pottema, moeij.
Bruids zijde: Hendrik Willem van Giffen, zwager; Alagonda Alingh, zuster; Willemtje Alingh, zuster; Jan Alingh, broer; Herman Dijck, oom; Willemina Kijff, moeij; H. Dijck, testamentair curator bruids zuster; H.W. van Giffen, testamentair curator; Warmolt Alingh, testamentair curator; Elisabeth Alingh, minderjarige zuster; Margarietha Anna Alingh, minderjarige zuster.[79]
, zn. van Jurjen Takens en Aaltje Pottema.
Tr. (2) op 25-6-1819 te Groningen Johannes Gerhardus Brandts, apotheker, geb. op 25-7-1784 te Amsterdam, overl. op 16-6-1829 te Groningen, zn. van David Menso Brandts en Hilletje de Graaf.

7.

 v 

Anna Lamberdina Aling, ged. op 27-8-1779 te Groningen.

8.

 v 

Elisabeth Aling, ged. op 15-7-1781 te Groningen, overl. op 5-12-1846 te Groningen.
Tr. kerk op 4-8-1808 te Groningen Lambert Wicher Ebbinge, geb. circa 1780, overl. op 15-1-1864 te Groningen. Registratie: 04-08-1808, Groningen
Bruidegom Lambert Wicher Ebbinge
Bruid Elisabeth Alingh
Bruidegoms zijde Lambertus Ebbinge, vader
Bruidegoms zijde Christina Top, moeder
Bruidegoms zijde Johannes Ebbinge, broer
Bruidegoms zijde Hermannus Ebbinge, broer
Bruidegoms zijde Wilhelmina Helena Lange, aangetrouwde zuster
Bruids zijde Henric Willem van Giffen, zwager en curator minderjarige zuster bruid
Bruids zijde Ellegonda Alingh, zuster
Bruids zijde Lambertus Bulthuis, zwager
Bruids zijde Willemtjen Alingh, zuster
Bruids zijde Jan Alingh, broer
Bruids zijde Harm Takens, zwager
Bruids zijde Roelina Alingh, zuster
Bruids zijde Herman Dijk, oom curator minderjarige zuster bruid
Bruids zijde Willemina Kijff, aangetrouwde moeij
Bruids zijde Anna Alingh, minderjarige zuster
, zn. van Ds. Lambertus Ebbinge, predikant, en Stijntje Top.

9.

 v 

Margaretha Anna Aling, ged. op 7-9-1784 te Groningen, overl. op 20-5-1836 te Sandebuur.
Tr. kerk op 21-6-1810 te Zuidhorn Johannes Ernestus Winter, meter-taxateur, geb. op 15-4-1785 te Zuidhorn, ged. op 24-4-1785 te Zuidhorn, overl. op 15-3-1849 te Nietap. Op 21-6-1810 wordt er te Zuidhorn een huwelijkscontract opgemaakt tussen Johannes Ernestus Winter en Margaretha Anna Alingh. De getuigen zijn:
Bruidegoms zijde: Johannes Ernestus Winter, vader; Gesina Hinderika Borgesius, moeder; Roelf Heeres, aangetrouwde broer; Petronella Winter, volle zuster.
Bruids zijde: Jan Alingh, volle broer; Allegonda Aling, volle zuster; H.W. van Giffen, echtgenoot van Allegonda Aling; Willemtje Aling, volle zuster; L. Bulthuis, echtgenoot van Willemtje Aling; Roelina Aling, weduwe van H. Takens, volle zuster; Elizabeth Aling, volle zuster; L.W. Ebbinge, echtgenoot van Elizabeth Aling.[80]
, zn. van Johannes Ernestus Winter, predikant, en Gesina Hinderika Bergesius.


VIIId Warmolt Aling, ged. op 22-6-1749 te Gasselte, overl. op 28-11-1834 te Gasselte. Warmolt was onder meer vertegenwoordiger van het kerspel Gasselte op de Landsdag, ook vervulde hij van 1784 tot 1804 de functie van schatbeurder[81] Als schatbeurder was hij de plaatselijke belastingontvanger in het kerspel Gasselte-Borger. Hij was gedurende 20 jaar, van 1814 tot 1834, lid van Provinciale Staten van Drenthe.
In de hervormde kerk van Assen bevindt zich een avondmaalsschenkkan uit 1791 met daarop zijn naam gegraveerd: W. Alingh, hopman van het Tweede Vaandel[82]
, zn. van Jan Aling (zie VIIb) en Roelofje Huising.
Otr. op 21-5-1782 te Dalen, tr. kerk op 24-5-1782 te Gasselte Jantien Rosing, geb. te Wachtum, ged. op 21-10-1759 te Dalen, overl. op 15-2-1805 te Gasselternijveen, dr. van Willem Rosing en Hindrikje Meijering.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Aling, ged. op 3-7-1785 te Gasselte.

2.

 m 

Jan Aling, ged. op 23-3-1788 te Gasselte.

3.

 m 

Jan Aling, ged. op 6-7-1792 te Gasselte (zie IXa).

4.

 m 

Willem Aling, geb. op 5-7-1795 te Gasselte (zie IXb).

5.

 m 

Roelof Aling, geb. op 10-3-1800 te Gasselte, ged. op 16-3-1800 te Gasselte, overl. op 11-7-1826 te Gasselte.


IXa Jan Aling, landbouwer; burgemeester van Borger, ged. op 6-7-1792 te Gasselte, overl. op 29-4-1868 te Gasselte. In 1827 werd hij als vertegenwoordiger van Gasselte lid van Provinciale Staten van Drenthe, deze functie zou hij 14 jaar vervullen tot 1841. In 1855 was zijn positie als burgemeester van Borger onhoudbaar geworden. Naar het oordeel van de toenmalige commissaris van de Koning van Drenthe was hij te oud en niet meer in staat zijn functie naar behoren te vervullen. Ook zou hij niet altijd even kies en nauwgezet optreden zodra zijn eigenbelang in het geding was[83] Dit betekende het einde van de burgemeestersloopbaan van Alingh. Zn. van Warmolt Aling (zie VIIId) en Jantien Rosing.
Tr. op 20-6-1816 te Gasselte Anna Boelken, geb. op 14-7-1794 te Diphoorn, ged. op 20-7-1794 te Sleen, overl. op 2-4-1883 te Borger, dr. van Willem Boelken, ette Zuidenveld 1782-1790, en Everdina Johanna Marissen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Warmolt Aling, geb. op 21-2-1817 te Gasselte, overl. op 1-3-1817 te Gasselte.

2.

 m 

Warmolt Aling, gedeputeerde, geb. op 26-2-1818 te Gasselte, overl. op 25-4-1888 te Kloosterveen. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en promoveerde aldaar in 1843. Een jaar na zijn afstuderen trouwde hij in 1844 te Dalen met Johanna Maria ten Holthe en vestigde zich als advocaat in Drenthe. In 1850 trad hij in de voetsporen van zijn vader en zijn grootvader en werd lid van Provinciale Staten van Drenthe. Aanvankelijk vertegenwoordigde hij Zweeloo, maar ruim een maand na zijn benoeming werd hij de vertegenwoordiger van Assen in de Staten. Van 1856 tot 1888 was Alingh tevens gedeputeerde van Drenthe. In 1868 was hij na het overlijden van Van Asch van Wijck korte tijd waarnemend commissaris van de Koning van Drenthe[84]
Tr. op 7-6-1844 te Dalen Johanna Maria ten Holthe, geb. op 24-3-1815 te Dalerveen, overl. op 18-4-1845 te Assen, dr. van Jan ten Holthe, adjunct-maire, en Aaltje Kaspers.

3.

 v 

Everdina Johanna Aling, geb. op 21-3-1821 te Gasselte, overl. op 20-10-1873 te Winschoten.
Tr. op 6-12-1844 te Borger Lucas Willinge, med. doctor, geb. op 5-3-1817 te Emmen, overl. op 30-6-1861 te Emmen, zn. van Jan Jacob Willinge, schulte, burgemeester Emmen, en Gezina Anna Berendina Amshoff.

4.

 v 

Jantien Aling, geb. op 10-8-1824 te Borger.

5.

 v 

Hillegonda Johanna Aling, geb. op 26-9-1828 te Borger, overl. op 5-6-1897 te Westerbork.
Tr. op 16-11-1848 te Borger Jan Tijmen Kymmel, notaris, wethouder, geb. op 3-4-1818 te Smilde, overl. op 23-11-1903 te Westerbork, zn. van Wolter Tijmen Kymmel, luitenant, landbouwer en veenbaas, en Lucia Aleida Nijsingh.

6.

 m 

Willem Roedolf Aling, vice-presidant van de rechtbank, geb. op 16-5-1836 te Borger, overl. op 15-5-1886 te Kloosterveen.


IXb Willem Aling, wethouder te Gasselte, geb. op 5-7-1795 te Gasselte, ged. op 12-7-1795 te Gasselte, overl. op 21-6-1858 te Gasselte, zn. van Warmolt Aling (zie VIIId) en Jantien Rosing.
Tr. op 15-11-1821 te Gasselte Anna Abbing, geb. te Erm, ged. op 7-2-1802 te Sleen, overl. op 3-9-1840 te Gasselte, dr. van Rudolf Abbing, landbouwer, en Hindrikje Hilbing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantien Rosing Aling, geb. op 9-12-1822 te Gasselte, overl. op 30-8-1897 te Gasselte.
Tr. op 12-11-1844 te Gasselte Otto Hiddingh, landbouwer, ged. op 22-5-1820 te Gasselte, overl. op 31-5-1889 te

 

Otto Hiddingh en Jantje Rosing, 1870[85]Gasselte, 

Gezin Otto Hiddingh ca. 1865[86]

zn. van Willem Hidding, landbouwer, en Grietje Baving.

2.

 v 

Hindrika Aling, geb. op 21-11-1824 te Gasselte, overl. op 30-3-1896 te Gasselte.
Tr. op 28-11-1845 te Gasselte Henricus Conradus Prins, landbouwer, geb. op 30-4-1824 te Gasselte, overl. op 16-7-1896 te Gasselte, zn. van Albertus Prins, gemeentesecretaris Gasselte, en Arendina Roelina Coops.

3.

 v 

Roelfien Aling, geb. op 9-5-1827 te Gasselte, overl. op 28-4-1896 te Oosterhesselen.
Tr. op 19-5-1859 te Gasselte Rudolf Kamping, geb. op 24-10-1829 te Oosterhesselen, overl. op 12-8-1904 te Oosterhesselen.

4.

 m 

Roedolf Warmolt Aling, geb. op 24-1-1830 te Gasselte, overl. op 1-3-1887 te Eexterveen.
Tr. op 22-5-1860 te Gasselte Marchien Braams, geb. op 12-4-1835 te Eext, overl. op 8-3-1920 te Anloo, dr. van Tonnis Meursinge Braams, landbouwer te Eext; lid van de gemeenteraad Anloo; wethouder Anloo 1865-1867, en Alida Abbing.

5.

 m 

Roelof Abbing Aling, landbouwer, lid Provinciale Staten van Drenthe, geb. op 26-4-1833 te Gasselte, overl. op 21-9-1905 te Arnhem.
Tr. op 25-8-1858 te Gasselte Jantina Cornelia Prins, geb. op 26-11-1834 te Gasselte, overl. op 19-2-1887 te Gasselterboerveen, dr. van Albertus Prins, gemeentesecretaris Gasselte, en Arendina Roelina Coops.

6.

 m 

Warmolt Aling, geb. op 16-8-1840 te Gasselte, overl. op 9-1-1841 te Gasselte.E-mail

 [1] Archief aartsbisdom Utrecht, 1916, pg. 298

[2] GrA Archief Fraterhuis inv. no. 125

[3] Drostenrekening 1541-1545

[4] Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 170

[5] Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 257

[6] Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 306

[7] OSA 621

[8] OSA 841

[9] Etstoel 14 deel 8 folio 142 d.d. 4-6-1632

[10] Etstoel 14 deel 8 folio 143 d.d. 4-6-1632

[11] Etstoel 14 deel 10 folio 323 d.d. 10-12-1639

[12] Etstoel 14 deel 11 folio 58 d.d. 17-6-1640

[13] Etstoel 14 deel 14 folio 284 d.d. 16-5-1650

[14] Etstoel 14 deel 14 folio 421 d.d. 25-6-1651

[15] Goorspraken 1598-1602 pg. 207 d.d. 22-2-1602

[16] OSA 845 pg. 94

[17] Etstoel 9 no. 3a

[18] NH Archief Gasselte 1662

[19] Stadhouderlijk Archief Friesland inv. no. 321

[20] OSA 841

[21] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 65 d.d. 9-10-1660

[22] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 82 d.d. 20-4-1668

[23] Etstoel 14 deel 21 folio 234 d.d. 8-6-1669

[24] Etstoel 14 deel 25 folio 80 d.d. 8-11-1681

[25] Etstoel 14 deel 25 folio 77 d.d. 8-11-1681

[26] Etstoel 14 deel 7 folio 179 d.d. 13-4-1629

[27] Etstoel 14 deel 8 folio 306 d.d. 24-6-1633

[28] Heringa, Drentse Rechtsbronnen pg. 62

[29] Etstoel 14 deel 13 folio 164 d.d. 24-11-1647

[30] Etstoel 14 deel 13 folio 164 d.d. 24-11-1647

[31] Etstoel 14 deel 17 folio 92 d.d. 25-11-1658

[32] Etstoel 14 deel 20 folio 348 d.d. 18-6-1667

[33] Etstoel 9 dossier 3a

[34] Etstoel 14 deel 12 folio 126 d.d. 18-11-1645

[35] Etstoel 14 deel 17 folio 361 d.d. 7-11-1660

[36] Etstoel 14 deel 17 folio 362 d.d. 7-11-1660

[37] OSA 841

[38] OSA 841

[39] OSA 845, pg. 94

[40] Etstoel 14 deel 17 folio 225 d.d. 2-11-1659

[41] Drents Genealogisch Jaarboek 2009

[42] Etstoel 9 dossier 3

[43] Etstoel 14 deel 18 folio 149 d.d. 19-6-1662

[44] NH Archief Gasselte 1662

[45] Etstoel 9, dossier 3

[46] NH Archief Gasselte 1662

[47] Archief Mensinge inv. no. 989 d.d. 7-6-1668

[48] Archief Mensinge inv. no. 1490 d.d. 7-2-1681

[49] Schultenprotocol 262

[50] Schultenprotocol 262

[51] Schultenprotocol 262 d.d. 24-11-1722

[52] OSA 1785 pg 2383 d.d. 16-11-1725

[53] Etstoel 14 deel 44 folio 205 d.d. 30-11-1734

[54] Schultenprotocol 319 deel 1 folio 183 d.d. 9-5-1739

[55] OSA 1110

[56] Schultenprotocol 266 deel 8 folio 648 d.d. 3-9-1778

[57] GrA RA Groningen d.d. 27-5-1718

[58] Etstoel 14 deel 49 folio 36v d.d. 27-6-1747

[59] GrA RA Groningen d.d. 4-1-1725

[60] Etstoel 14 deel 44 folio 78v d.d. 25-11-1732

[61] Etstoel 14 deel 47 folio 7 d.d. 20-6-1741

[62] Etstoel 14 deel 51 folio 86v d.d. 2-7-1754

[63] Etstoel 14 deel 52 folio 46 d.d. 2-12-1755

[64] Schultenprotocol 319 deel 3 folio 450 d.d. 28-11-1764

[65] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 269 d.d. 10-5-1782

[66] Schultenprotocol 319 deel 1 folio 202 d.d. 22-4-1738

[67] Schultenprotocol 319 deel 1 folio 209 d.d. 23-5-1740

[68] GrA RA Groningen d.d. 17-4-1748

[69] met dank aan Johan Kampen

[70] GrA RA Groningen d.d. 23-4-1754

[71] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 331 d.d. 5-7-1768

[72] Schultenprotocol 312 deel 2 folio 82 d.d. 15-5-1776

[73] Schultenprotocol 312 deel 2 folio 183 d.d. 5-5-1783

[74] 1

[75] Wikipedia

[76] Drents Genealogisch Jaarboek 2001 pg. 116

[77] Drents Genealogisch Jaarboek 2001

[78] GrA RA Groningen d.d. 10-10-1805

[79] GrA RA Groningen d.d. 22-8-1804

[80] GrA RA Zuidhorn d.d. 21-6-1810

[81] 3

[82] Belonje, Mr. J. en J. Westravan Holthe (1937) Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken van Drenthe en Overijssel, uitg. Van Gorcum & Co, Assen

[83] Ootjers, R. Geschiedenis van Borger, uitg. Boom, Meppel, ISBN 90-5352-026-0

[84] Encyclopedie Drenthe

[85] Hiddinghs in Gasselte, A. Huizingh

[86] Hiddinghs in Gasselte, A. Huizingh