drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie CRUISE

laatste update: 1-10-2017

 

I Jan Cruisen, geb. circa 1570.
Op 14-3-1599 is er een geschil tussen Johan Smeenge en Jan Kruisen over een stuk hooiland.[1]
In 1598 is er een zaak tussen Jan Kruise en Roelof Engelberts wegens schelden.[2]
In 1601 wordt Jan Cruisen als buur te Zuidlaren genoemd.[3]
Berent Jansen Smidt burger te Groningen wegens zijn huisvrouw Geese Kruse is op 18-1-1643 eiser tegen Egbert Krusen, Jan Krusen en Warmolt Krusen te Zuidlaren. De eiser wil eiser wil staat en inventaris van de goederen van wijlen Jan Kruse, de vader van de partijen, en afkoop van zijn vrouw.[4]
Boele Smidt beweert dat zijn moeder Hille Smits op 3-10-1604, toen hij nog minderjarig was, samen met Roelof Sissinge en Jan Sissinge landerijen en waardeel te Zuidlaren, aangeërfd van zijn vader Jan Smidt, aan Jan Kruse en Gese heeft verkocht, zonder dat hiervoor door de Etstoel autorisatie is verleend. Boele Smidt wil de verkoop nu weer ongedaan maken. Jan Kruse kan echter aantonen dat de Etstoel wel degelijk toestemming had verleend.[5]
De mombers van het minderjarige kind van Berent Jansen en wijlen Geesjen Krusen en Claes Berens wegens zijn huisvrouw Hindrickjen Krusen zijn op 4-11-1646 eisers tegen Egbert Krusen, Jan Krusen en Warmolt Krusen. De eisers willen een een schenking van de moeder van de partijen ten profijte van de verweerders ongedaan maken. De eisers krijgen gelijk.[6]
Jan Cruise, Jan Pieters Hemsing, Willem Brants nom. ux. en als hoofdmomber van de kinderen van Roelof Cruise en Grietje Sijgers, zoon, schoonzoon en erfgenamen van wijlen Warmolt Cruise, klagen op 3-6-1689 tegen Roelof Claasen en zijn zwager Hindrik Cloot. De klagers beweren dat hun bestemoeder Gebbe Camping aan haar 3 zoons Egbert, Jan en Warmolt Cruise goederen had gegeven, met uitsluiting van haar 2 dochters Gese en Hindrikje Cruise, de moeder en schoonmoeder van de aangeklaagden.[7]
Hindrickien Cruse is op 6-6-1673 eiser tegen Roelef Cruse van Glimmen, 32 jaar oud. Roelof moet een aantal vragen beantwoorden: "... Dat sal. Egbert en Jan Crusen tot Suitlaren uwe (=Roelef Cruse) oomen van u vaders sijde en des interrogantinnen broeders sijn gewest. Affirmat.
Beide voor ongeveer 3 maenden tot Suitlaren overleden. Affirmat.
Sonder kinderen of descendenten. Affirmat.
Dat sij als naeste voor haer hooft en ghij door recht van representatie in den hoofde van u vooroverleden vader erfgenamen geworden sijn beneffens u broer Warmolt Crusen tot Suitlaren.[8]

Tr.
Partner is Gebbe Camping, geb. circa 1570.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Warmolt Cruisen, geb. circa 1600 (zie II).

2.

 m 

Jan Cruisen, geb. circa 1600 te Zuidlaren, overl. 3-1673 te Zuidlaren.

3.

 m 

Egbert Cruisen, geb. circa 1600 te Zuidlaren, overl. 3-1673 te Zuidlaren.

4.

 v 

Hindrikje Cruisen, geb. circa 1600 te Zuidlaren.
Tr.
Partner is Claas Berents Sissing, geb. circa 1610, zn. van Berent Sissing en Wibbigje N.N.
In de grondschatting van 1654 staat vermeld: Berent, nu Claas Sissing. Op dezelfde plaats is er sprake van de erfgenamen van Lambert Sissing.
Claes Berens Sissinge te Zuidlaren is op 27-3-1655 eiser tegen mr. Hindrick Timmerman te Anloo. De eiser benoemd Johan Krithe als advocaat in zijn zaak tegen verweerder.
[9]

5.

 v 

Geesje Cruisen, geb. circa 1600 te Zuidlaren.
Tr.
Partner is Berent Jans, smid.


II Warmolt Cruisen, geb. circa 1600, zn. van
Jan Cruisen (zie I) en Gebbe Camping.
Mogelijk is ook Egbertje Warmels, tr. 1652 Zuidlaren met Jan Waslander, een dochter van hem.
Jan Hendriks Sijberinge en Hendrikje Nijsing lenen op 7-3-1659 100 rijksdaalders van Egbert, Warmolt en Jan Cruise, gebroeders te Zuidlaren. Johan Nijsing, broer, is borg.
[10]
Tr.
Partner is Lutgertje Berents Sissing, geb. circa 1610, dr. van
Berent Sissing en Wibbigje N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hindrikje Cruisen, geb. circa 1640.
Hendrikje Warmels Cruisen wordt lidmaat te Zuidlaren in 1668.
Tr. kerk 1668 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Hindriks Hemsing, geb. circa 1644, zn. van Hindrik Willems Hemsing en Harmtje Reinders Tamming.

2.

 m 

Roelof Warmolts Cruisen, geb. circa 1641 te Zuidlaren (zie IIIa).

3.

 m 

Jan Warmolts Cruisen, geb. circa 1645 te Zuidlaren (zie IIIb).

4.

 v 

Geesje Warmolts Cruisen, geb. circa 1645 te Zuidlaren, overl. -10-1719 te Zuidlaren.
Geesje Warmels Cruisen wordt lidmaat te Zuidlaren in 1668.
Tr. kerk 1671 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Willem Luitjens Brants, diaken te Zuidlaren, geb. circa 1645, zn. van Luitje Brants en Grietje Ansing.
Willem Luitjens, zoon van Luitjen Brans wordt lidmaat te Zuidlaren in 1667.
Willem Brants wordt in het haardstedenregister van Zuidlaren genoemd met een vol erf in 1691, 1692, 1693 en 1694.
Op 8-6-1680 verzoeken de gebroeders Brants te Zuidlaren om goedkeuring van een accoord tussen hun en hun zusters kinderen en hun vader met betrekking tot de erfenis van hun oom Hindrik Derks.[11] N.B. Het is niet zeker welke broers Brants hier bedoeld worden.
Willem Brants voor de helft en Jan Derks en Jan Brants voor de andere helft kopen op 23-11-1682 van Hillechien Neeps weduwe van Thijs Ketle, schulte van Anloo vijf koeweiden te Zuidlaren.[12] Een paar dagen later koop Jan Derks Brants een akker van Anna Amalia Ravensberg, weduwe van Hindrik Ketel.[13]
Jan Cruise, Jan Pieters Hemsinge, Willem Brants nom. ux. en als hoofdmombers over de kinderen van Roeloff Cruisen en Grietien Sijgers, als rechthebbende van haar vader Roeloff Cruise, zoon, schoonzoon en erfgenaam van wijlen Warmolt Cruise zijn op 3-6-1689 eisers tegen Roelof Claesens en zijn zwager Hindrich Cloot. De bestemoeder Gebbe Campinge en haar drie zonen, Egbert Cruise, Jan Cruise en Warmolt Cruise, hebben hun zusters, Gese Cruise en Hindrickien Cruise, verweerders moeder en schoonmoeder afgekocht. De partijen kunnen niet tot overeenstemming komen over de scheiding van mandelige goederen.[14]
Op 4-6-1695 wil Willem Brants betaling van 36 gulden wegens gekochte beesten van Menso Leving.[15] De verweerder moet betalen.[16]
Op 3-6-1708 leent Jan Gosens Oldenziel 100 gulden van de diaconie van Zuidlaren, waarbij Willem Brants als diaken genoemd wordt.[17]
Op 30-10-1715 leent Willem Brants te Zuidlaren 100 gulden uit aan Jan Alberts te Zuidlaarderveen.[18] Op 23-2-1719 wordt Willem voor het laatst als keurnoot te Zuidlaren genoemd.[19]


IIIa Roelof Warmolts Cruisen, geb. circa 1641 te Zuidlaren, zn. van Warmolt Cruisen (zie II) en Lutgertje Berents Sissing.
Roelof Cruise te Glimmen (namens hem Jan Leving, onderschulte van Zuidlaren) maakt op 28-11-1678 zijn testament. De begunstigers zijn zijn kinderen uit verschillende huwelijken, te weten: Aaltje, Jan Sygers, Warmolt en Jan Cruise. De erfenis bestaat uit goederen, geërfd van zijn ouders en van zijn ooms Jan en Egbert Cruise.[20]
Hindrikje Cruse is op 6-6-1673 eiser tegen Roelef Cruse van Glimmen, 32 jaar oud.. Roelef moet een aantal vragen beantwoorden: "
-Dat sal. Egbert en Jan Crusen tot Suitlaren uwe (=Roelef Cruse) oomen van u vaders sijde en des interrogantinnen broeders sijn gewest. Affirmat.
-Beide voor ongeveer 3 maenden tot Suitlaren overleden. Affirmat.
-Sonder kinderen of descendenten. Affirmat.
-Dat sij als naeste voor haer hooft en ghij door recht van representatie in den hoofde van u vooroverleden vader erfgenamen geworden sijn beneffens u broer Warmolt Crusen tot Suitlaren".[21]
Jan Cruise, Jan Pieters Hemsinge, Willem Brans nom. ux. en als hoofdmomber over de kinderen van Roelof Cruise bij Grietje Sijgers, zoon schooonzoon en erfgenamen van wijlen Warmolt Cruise, klagen op 3-6-1689 tegen Roelof Claesens en zijn zwager Hindrik Cloot. Het betreft de erfenis van bestemoeder Gebbe Campinge. Gebbe Campinge en haar drie zonen, Egbert Cruise, Jan Cruise en Warmolt Cruise, hebben hun zusters, Gese Cruise en Hindrickien Cruise, verweerders moeder en schoonmoeder afgekocht. De partijen kunnen niet tot overeenstemming komen over de scheiding van mandelige goederen.[22]
Albertjen Abbinge, weduwe van Roelof Croese in leven wonende te Glimmen, met de hoofdmomber en medemombers over haar kinderen verzoekt op 14-6-1698 om goedkeuring van de afkoop van de vaderlijke goederen. Warmolt Croese en Jan Croese, voorkinderen van Roelof Croese krijgen elk 1800-0-0 afkooppenningen van hun vaderlijke boedel.[23]

Tr. kerk (1) op 29-5-1659 te Noordlaren.
Echtgenote is Grietje Sijgers, geb. te Glimmen, ged. op 22-11-1640 te Noordlaren, overl. 1-1672 te Glimmen, dr. van Jan Sijgers en Grietje Leving.
Grietje Sijgers, huisvrouw van Roelof Warmolts te Glimmen aangenomen als lidmaat op 2-3-1662 te Noordlaren.
Tr. kerk (2) op 22-12-1678 te Noordlaren.
Echtgenote is Albertje Hindriks Abbing, geb. circa 1650 te Elp.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Roelofs Cruisen, geb. circa 1660 te Glimmen.
Tr. kerk op 27-5-1688 te Noordlaren.
Echtgenoot is Willem Egberts, ged. op 26-8-1666 te Noordlaren, zn. van Egbert Willems en Grietje Roelofs.

2.

 v 

Grietje Cruisen, ged. op 6-12-1663 te Noordlaren (get.: Margje Nijsing, hv van Willem Alting).

3.

 m 

Jan Sygers Cruisen, geb. te Glimmen, ged. op 29-1-1665 te Noordlaren (get.: Margje Nijsing, hv. van Willem Alting).

4.

 m 

Warmolt Cruisen, geb. circa 1670 te Glimmen (zie IVa).

5.

 m 

Jan Cruisen, ged. op 7-1-1672 te Noordlaren (zie IVb).

6.

 m 

Claas Cruisen, ged. op 7-1-1672 te Noordlaren.

Uit het tweede huwelijk:

7.

 m 

Lucas Cruisen, geb. te Glimmen (zie IVc).

8.

 v 

Grietje Cruisen, geb. te Glimmen, ged. op 23-11-1684 te Noordlaren, begr. op 22-4-1746 te Noordlaren.
Tr. kerk op 23-3-1707 te Groningen.
Echtgenoot is Jan Pathuis, korporaal, kwartiermeester, ged. op 27-8-1665 te Oude Pekela, zn. van Jan Pathuis en Jantje Geerts Magus.
Getuige bij het huwelijk is Hindrik Lussinck als zwager.

9.

 v 

Jantje Cruisen, geb. te Glimmen, ged. op 6-2-1687 te Noordlaren.
Tr. kerk 1-1707 te Haren.
Echtgenoot is Hindrik Lussing, ged. op 18-12-1678 te Groningen (get.: Margarita Lussingh), zn. van Hindrik Lussing en Aaltje Heeckema.


IIIb Jan Warmolts Cruisen, geb. circa 1645 te Zuidlaren, zn. van Warmolt Cruisen (zie II) en Lutgertje Berents Sissing.
Tr. kerk 1675 te Zuidlaren.
Echtgenote is Harmtje Tebinge, ged. op 17-8-1656 te Gasselte, dr. van Claas Harms Tebinge, eigenerfde Gasselte, en Wubbeltje Aling.
Harmtje Tebinge, huisvrouw van Jan Cruise wordt lidmaat te Zuidlaren in 1676.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Warmolt Cruisen, ged. 1676 te Zuidlaren.

2.

 m 

Claas Cruisen, ged. 1678 te Zuidlaren, overl. 1684 te Zuidlaren.

3.

 m 

Frerik Cruisen, ged. op 12-2-1682 te Zuidlaren (zie IVd).


IVa Warmolt Cruisen, geb. circa 1670 te Glimmen, zn. van Roelof Warmolts Cruisen (zie IIIa) en Grietje Sijgers.
Tr. kerk op 14-11-1697 te Haren.
Echtgenote is Lutgertje Rommering, geb. circa 1680 te Haren, begr. op 23-3-1751 te Haren, dr. van Rudolf Rommering, schulte van Haren 1690-1718, en Geesje Jans Pouwels.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietje Cruisen, geb. te Glimmen, ged. op 18-9-1698 te Noordlaren.


IVb Jan Cruisen, ged. op 7-1-1672 te Noordlaren, overl. na 1723, zn. van Roelof Warmolts Cruisen (zie IIIa) en Grietje Sijgers.
Tr. kerk op 16-10-1696 te Noordlaren.
Echtgenote is Jantje Rommering, geb. circa 1670 te Haren, begr. op 16-1-1745 te Haren, dr. van Jan Rommering, schulte van Haren, gezworene, en Albertien Homan.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Rommering Cruisen, geb. te Glimmen, ged. op 4-7-1697 te Noordlaren.

2.

 m 

Roelof Cruisen, geb. te Glimmen, ged. op 3-7-1698 te Noordlaren.

3.

 v 

Geertje Sijgers Cruisen, geb. te Glimmen, ged. op 19-5-1700 te Noordlaren.

4.

 v 

Albertje Cruisen, ged. op 6-5-1703 te Noordlaren.

5.

 v 

Albertje Cruisen, ged. op 1-2-1705 te Noordlaren.


IVc Lucas Cruisen, geb. te Glimmen, ged. op 13-4-1679 te Noordlaren, begr. op 23-2-1748 te Emmen, zn. van Roelof Warmolts Cruisen (zie IIIa) en Albertje Hindriks Abbing.
II/26vo Jan Grellen en Willem Grellen voor zich en hun innocente broeder Albert Grellen en zuster Lammigje Grellen getrouwt met Lucas Crusen, boedelbezitters, debet aan Maurits Caspar Hommens als aut.verw.Schults en schatbeurder te Emmen wegens (gespecificeerde) carspelrekeningen, rekeningen voor Klaas ten Oever, en de mijnpenningen van de wed. Jan Gilsing in de periode 1724-1732 f 99.
Tr. kerk (1) op 12-4-1704 te Noordlaren.
Echtgenote is Anna Berents, geb. circa 1680 te Zuidlaren, begr. op 30-3-1722 te Emmen.
Tr. kerk (2) op 19-11-1724 te Emmen.
Echtgenote is Lammigje Arents Grellen, geb. te Noordbarge, ged. op 6-11-1687 te Emmen, dr. van Arent Grellen en Jantje Jans.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Grietje Cruisen, ged. 1704 te Zuidlaren, overl. voor 1706.

2.

 v 

Grietje Lucas Cruisen, ged. op 7-7-1706 te Emmen, begr. op 8-11-1782 te Emmen.
Tr. kerk (1) op 4-2-1725 te Emmen.
Echtgenoot is Roelof Hendriks Niesmit, ged. op 16-12-1694 te Emmen, begr. op 3-10-1738 te Emmen, zn. van Hendrik Roelofs Niesmit en Aaltje Luichjens.
Tr. kerk (2) op 8-11-1739 te Emmen.
Echtgenoot is Geert Coerts Lannewes, geb. circa 1713 te Oldrap, begr. op 1-5-1801 te Emmen.

3.

 v 

Albertje Cruisen, ged. op 25-4-1708 te Emmen.

4.

 m 

Roelof Cruisen, ged. op 26-1-1710 te Emmen (zie Va).

5.

 m 

Hugo Cruisen, ged. op 10-1-1712 te Emmen, begr. op 12-6-1715 te Emmen.

6.

 v 

Berendje Cruisen, ged. op 4-3-1714 te Emmen.

7.

 m 

Hugo Lucas Cruisen, geb. te Weerdinge (zie Vb).

8.

 m 

Jan Cruise, geb. te Emmen, ged. op 28-5-1719 te Emmen.
Tr. kerk circa 1767.
Echtgenote is Margje van Dalen, ged. op 18-2-1733 te Groningen, dr. van Tonnis Jacobs van Dalen en Jantje Willems Storks.

9.

 v 

Adriaantje Cruisen, geb. te Emmen, ged. op 22-3-1722 te Emmen.
SP 74 deel 3 folio 184vo 18-05-1780. Finale scheiding tussen de erfgenamen van Adriana Crusen. Erfenis f 1456. Roelof Smits 1/7, Hugo Crusen 1/7, rest afgegeven aan Jan Crusen in Orvelte.

Uit het tweede huwelijk:

10.

 v 

Annigje Cruisen, ged. op 21-10-1725 te Emmen.

11.

 m 

Warmolt Cruisen, ged. op 13-6-1728 te Emmen (zie Vc).


IVd Frerik Cruisen, ged. op 12-2-1682 te Zuidlaren, zn. van Jan Warmolts Cruisen (zie IIIb) en Harmtje Tebinge.
Frerik Cruise en Grietje Sluis lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
Otr. op 3-11-1709 te Kropswolde.
Echtgenote is Grietje Sluis, ged. op 10-6-1688 te Kropswolde, dr. van Reint Cornelis Sluis, schulte Kropswolde/Wolfsbergen, en Anna Bronnens.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Anna Cruisen, ged. 1711 te Zuidlaren.

2.

 m 

Jan Cruisen, ged. 1712 te Zuidlaren.

3.

 m 

Reint Cruisen, ged. op 30-9-1714 te Zuidlaren, overl. -9-1717 te Zuidlaren.

4.

 m 

Harmannus Cruisen, ged. op 4-4-1717 te Zuidlaren (zie Vd).

5.

 m 

Warmolt Cruisen, ged. op 25-7-1723 te Zuidlaren.

6.

 v 

Anna Cruisen, ged. op 25-11-1725 te Zuidlaren.


Va Roelof Cruisen, rustmeester in de compagnie van Albert van Starkenborg, ged. op 26-1-1710 te Emmen, overl. op 29-12-1787 te Groningen, zn. van Lucas Cruisen (zie IVc) en Anna Berents.
SP242 deel 1 folio 89vo huwelijkscontract
Echtgenoten:Roelof Kruise, collector van de uitgaande waren van Harenermolen x Lammina Hindriks van Yde.
Plaats:Yde
Datum:20-4-1765
Bijzonderheden:
Ondertekening door Jan Kruise; Jan Sipkes anders Crouse als zonen. Willemina Hindriks, zuster; Anna Hindriks x Hindrik Hindriks, zwager en zuster.
SP242 deel 1 folio 108ro verklaring
Roelof Krouse x Lammina Hindriks van Harenermolen verklaren dat hun zuster Willemina Hindriks alle vaste en tilbare goederen aan zwager en zuster Anna overdraagt, in ruil voor levenslang onderhoud.
Datum:1-7-1767
.
Tr. kerk (1) op 22-11-1735 te Groningen.
Echtgenote is Pietertje Sipkes, ged. op 1-10-1711 te Groningen.
Tr. kerk (2) circa 1765.
Echtgenote is Lammina Hindriks, dr. van Hindrik Christiaans en Johanna Willems Suals?
SP242 deel 1 folio 89vo afkoop
Afgekocht:Lammina Hindriks van Yde
afkoper:haar zwager Hindrik Hindriks
Bedrag:alle vaste goederen voor 300 gulden
Plaats:Yde
.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Jan Sipkes Cruisen, geb. circa 1640 te Groningen.

2.

 m 

Jan Cruisen, geb. circa 1740 te Groningen.


Vb Hugo Lucas Cruisen, geb. te Weerdinge, ged. op 29-3-1716 te Emmen, begr. op 4-12-1776 te Emmen, zn. van Lucas Cruisen (zie IVc) en Anna Berents.
SP 74 deel 3 folio 177vo 26-10-1779. Beëdigd Roelof Smits van Emmen hm, mm Steven Smits van Exlo aan vaders zijde, Derk Andries van Gees en Egbert Andries te Wachtum aan moeders zijde. Over kv Annigje Andries te Emmen en wijlen Hugo Lucas.
SP 74 deel 3 folio 204 14-01-1782. Roelof Smits van Emmen hm, mm Steven Smits, Derk Andries en Egbert Andries. Over kv Annigje Andries te Emmen en wijlen Hugo Lucas. Rekening. Erfenis van Adriana Crusen f 128. Derk Andries tekent Derk Oostinge, Steven Smits tekent Steven Roelofs, Egbert Andries tekent niet mee.
SP 74 deel 3 folio 265 02-02-1789. Roelof Nijensmits van Emmen hm, mm Steven Roelofs van Exlo, Derk Oostinge thans te zb en Egbert Andries van Balinge. Over kv Annigje Andries te Emmen en wijlen Hugo Lucas. Rekening. Drie van de gewezen pupillen zijn thans getrouwd en het vierde is ook mondig. Momberontslag. Mede getekend door drie echtgenoten en een dochter: Warner Busen, Harm Willems Mulder, Jacob Elving en Jantje Hugo.

Tr. kerk op 1-11-1754 te Emmen.
Echtgenote is Annigje Andries Oosting, geb. circa 1726 te Zweeloo, begr. op 14-3-1783 te Emmen, dr. van Andries Meijers en Jantje Harms.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Annigje Cruisen, ged. op 4-9-1755 te Emmen, overl. op 18-2-1825 te Dalerveen.
Bij overlijden weduwe.

2.

 v 

Hindrikje Cruisen, ged. op 21-8-1757 te Emmen, begr. op 24-5-1758 te Emmen.

3.

 v 

Hindrikje Cruisen, ged. op 14-1-1759 te Emmen, overl. 4-1792 te Gees, begr. op 10-4-1792 te Oosterhesselen.
Tr. kerk op 24-9-1786 te Dalen.
Echtgenoot is Harm Willems Mulder, geb. te Gees, ged. op 21-10-1764 te Oosterhesselen, overl. op 9-2-1841 te Gees, zn. van Willem Roelofs en Henrika Hommes.
SP 42 Deel 2 Folio 84
Datum: 10-4-1795
Mombereed; staat en inventaris; huwelijkscontract
Ouders: Harm Willems x wijlen Hindrikje Krusen van Gees
Kinderen: Roelof; Hindrik
h.m.: Warner Baesen van Dalerveen
m.m.: Luite Hindriks van Emmen; Koop Oosteraltinge van Wesup;
Jan Kiers van Dalen
Bijzonderheden:
Harm hertrouwt met Annigje Willems, jongedochter van Sleen, wonende te
Oosterhesselen. Getuigen huwelijkscontract: Bruidegom: vader Willem Roelofs;
zwager Jacob Elving. Bruid: broer Hindrik Willems; oom Harm Truin.

4.

 v 

Jantje Hugos Cruisen, ged. op 18-1-1761 te Emmen, overl. op 28-3-1837 te Emmen.
Otr. op 26-3-1791 te Emmen, tr. kerk op 8-5-1791 te Emmen.
Echtgenoot is Luitje Hindriks Kuiper, ged. op 16-5-1762 te Roswinkel, overl. op 20-12-1836 te Emmen, zn. van Hindrik Jans en Anke Alberts.

5.

 v 

Grietje Cruisen, ged. op 31-7-1763 te Emmen, overl. te Gees, begr. -11-1792 te Oosterhesselen.


Vc Warmolt Cruisen, timmerman, ged. op 13-6-1728 te Emmen, zn. van Lucas Cruisen (zie IVc) en Lammigje Arents Grellen.
Tr. kerk op 24-4-1757 te Emmen.
Echtgenote is Aaltje Reinders, geb. circa 1725 te Odoorn, dr. van Reinder Timmerman, keuter, timmerman, en Willemtien Nijenschuttrups.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Reinder Cruisen, timmerman, geb. circa 1760 te Odoorn.

2.

 v 

Willemtje Kroeze, geb. op 16-12-1764 te Odoorn, overl. op 10-2-1848 te Odoorn.
Otr. op 24-3-1804 te Emmen, tr. kerk 1804 te Odoorn.
Echtgenoot is Berend Hendriks Kroeze, ged. op 25-10-1761 te Emmen, overl. op 18-3-1837 te Odoorn, zn. van Hindrik Jans en Hilligje Hindriks Hoving.

3.

 v 

Anna Kroeze, geb. circa 1765 te Odoorn, overl. voor 1811 te Odoorn.
Tr. kerk op 17-2-1787 te Groningen.
Echtgenoot is Roelof Stevens Smits, geb. te Exloo, ged. op 12-2-1764 te Odoorn, overl. op 23-2-1826 te Exloo, zn. van Steven Roelofs Smits en Jantje Jans Derks.


Vd Harmannus Cruisen, ged. op 4-4-1717 te Zuidlaren, overl. 1774, zn. van Frerik Cruisen (zie IVd) en Grietje Sluis.
Harmannus Cruise wordt in de hhaardstedenregister van Zuidlaren genoemd met 3 paarden in 1764, en met een vol erf in 1774 en 1784.
Harmannus Cruise en Reint Cruise van Zuidlaren lenen op 10-5-1782 1000 gulden uit aan Lucas Jans Strating en Jantje Tiddens te Zuidlaren. De brouwer Jan Tiddens van Zuidlaren is borg.[24]

Tr. kerk op 11-6-1747 te Zuidlaren.
Echtgenote is Roelofje Aling, ged. op 25-11-1714 te Gasselte, dr. van Jan Aling en Lammigje Tebinge.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Frerik Harmannus Croese, ged. op 28-4-1748 te Zuidlaren (zie VI).

2.

 v 

Lammigje Cruisen, ged. op 18-10-1750 te Zuidlaren, overl. op 19-4-1822 te Buinen.
Otr. op 21-9-1777 te Zuidlaren, tr. kerk op 10-10-1777 te Borger.
Echtgenoot is Albert Heling, geb. te Buinen, ged. op 13-9-1744 te Borger, overl. op 18-7-1792 te Buinen, zn. van Hindrik Heling en Grietje Jans Elting.


VI Frerik Harmannus Croese, ged. op 28-4-1748 te Zuidlaren, overl. op 11-7-1814 te Zuidlaren, zn. van Harmannus Cruisen (zie Vd) en Roelofje Aling.
Het huwelijk met Grietje Wuffen ging niet door omdat zij volgens Frerik van haar verstand was beroofd.
Otr. (1) op 4-6-1775 te Zuidlaren.
Echtgenote is Grietje Hindriks Wuffen, ged. op 7-1-1753 te Zuidlaren, overl. circa 1794 te Zuidlaren, dr. van Hindrik Tonnis Wuffen en Jantje Hindriks Strating.
Tr. kerk (2) op 21-5-1780 te Zuidlaren.
Echtgenote is Grietje Roelofs Kloot, ged. op 1-6-1749 te Zuidlaren, overl. op 12-4-1816 te Zuidlaren, dr. van Roelof Clasens Kloot en Aaltje Jans Strating.

Uit het tweede huwelijk:

1.

 v 

Roelofje Croese, geb. op 9-1-1782 te Zuidlaren, ged. op 13-1-1782 te Zuidlaren, overl. op 16-2-1859 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 3-9-1803 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jacobus Bentum, ged. op 15-2-1784 te Zuidlaren, overl. op 29-9-1843 te Zuidlaarderveen, zn. van Jan Coops Bentum en Roelofje Egberts Wuffen.

2.

 v 

Aaltje Croese, ged. op 12-12-1784 te Zuidlaren, overl. op 26-12-1854 te Zuidlaren.
Tr. kerk op 1-2-1807 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Egbert Alberts van Bon, geb. op 22-3-1784 te Plankensloot, ged. op 28-3-1784 te Zuidlaren, overl. op 8-4-1863 te Zuidlaren, zn. van Albert Egberts en Annigje Berents Fix.

3.

 v 

Harmtje Freriks Croese, ged. op 28-12-1788 te Zuidlaren, overl. op 11-7-1858 te Zuidlaren.
Tr. op 29-6-1816 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Willem Schuiling, landbouwer, geb. op 4-10-1789 te Yde, ged. op 11-10-1789 te Vries, overl. op 15-1-1866 te Midlaren, zn. van Lambert Willems Schuiling, varkenskoopman, landbouwer, en Margje Lamberts.

4.

 v 

Grietje Croese, geb. op 14-7-1795 te Zuidlaren, ged. op 27-7-1795 te Zuidlaren, overl. op 30-1-1864 te Anloo.
Tr. op 9-5-1817 te Anloo.
Echtgenoot is Hindrik Lamberts Julsing, landbouwer, geb. te Eext, ged. op 8-1-1792 te Anloo, overl. op 10-11-1869 te Anloo, zn. van Lambert Boelens Julsing, landbouwer, en Aaltje Hindriks Jobing.Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] Goorspraken 1598-1602 pg. 72 d.d. 14-3-1599

[2] Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 398

[3] Goorspraken 1598-1602 pg. 207 d.d. 22-2-1602

[4] Etstoel 14 deel 11 folio 244 d.d. 18-1-1643

[5] Etstoel 14 deel 8 folio 80 d.d. 3-10-1631

[6] Etstoel 14 deel 12 folio 371 d.d. 4-11-1646

[7] Etstoel 14 deel 29 folio 62 d.d. 3-6-1689

[8] GrA d.d. 6-6-1673

[9] Etstoel 14 deel 15 folio 407 d.d. 27-3-1655

[10] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 293 d.d. 7-3-1659

[11] Etstoel 14 deel 24 folio 202 d.d. 8-6-1680

[12] Schultenprotocol 264 deel 2 folio 21 d.d. 23-11-1682

[13] Schultenprotocol 264 deel 2 folio 20 d.d. 26-1-1682

[14] Etstoel 14 deel 29 folio 62 d.d. 3-6-1689

[15] Etstoel 14 deel 31 folio 16v d.d. 4-6-1695

[16] Etstoel 14 deel 31 folio 23 d.d. 4-6-1695

[17] Schultenprotocol 264 deel 2 folio 373 d.d. 3-6-1708

[18] Schultenprotocol 264 deel 3 folio 52 d.d. 30-10-1715

[19] Schultenprotocol 264 deel 3 folio 72 d.d. 23-2-1719

[20] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 292 d.d. 28-11-1678

[21] GrA RA Gerecht Selwerd d.d. 6-6-1673

[22] Etstoel 14 deel 29 folio 62 d.d. 3-6-1689

[23] Etstoel 14 deel 33 folio 33 d.d. 14-6-1698

[24] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 269 d.d. 10-5-1782