drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie HIDDING

laatste update: 1-10-2017


N.B.:De eerste generaties in deze genealogie zijn zeer onzeker, en worden door diverse bronnen bestreden.

Voor deze genealogie zijn o.a. de volgende bronnen gebruikt:

Een dubbel huwelijkscontract uit 1666, W. Frieling, Spint Arwten 1980
Hiddingh,  Nederlands Patriciaat 1938
Eenige 15de eeuwsche Hiddingh's, L. van der Poel-Hidding, De Nederlandse Leeuw 1944
Het geslacht Hidding, J. de Groot, De Nederlandse Leeuw 1937, 1938
Hiddingh, H. Pol en T.W. Siertsema, Jaarboek CBG 1972
Genealogische aantekeningen Familie Hiddingh, T.W. Siertsema, Manuschript RAD
Het geslacht Hidding, H. Pol, Drents Genealogisch Jaarboek 1996

 

 

I Johan Hidding, geb. circa 1350, overl. voor 1406.
In 1395 vijand van de Bisschop van Utrecht.
Tr. kerk voor 1375.
Echtgenote is Ghyszele Pipe, geb. circa 1355, overl. na 1423, dr. van N.N. Pipe en Fosse Sijgers.
Zij wordt beleend als Ghijssele Hiddinges op 24-6-1408 met het Mensinge goed te Roden, als leenvolgster van haar moeder (Fosse Pype). Hulder is haar zoon Herman Hidding.[1]

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Herman Hidding, geb. circa 1376 (zie IIa).

2.

 m 

Arp Hidding, geb. circa 1380 (zie IIb).

3.

 m 

Johan Hidding, pastoor te Ruinen 1419.


IIa Herman Hidding, geb. circa 1376, overl. 1433, zn. van Johan Hidding (zie I) en Ghyszele Pipe.
Hij wordt genoemd in 1424 als wonende te Rolde.[2]
In 1428 is er een geschil tussen Arent den Boezen en Hermen Hyddinge Pypen samen met Herman Ottens.[3] In 1428 hebben Herman Hiddinge en Johan Pypen enerzijds en Arent den Boezen anderzijds een geschil over een erfenis te Groningen.[4]
In 1431 heeft Herman Hiddinge een geschil met Johan Pypen.[5] In 1433 is er sprake van de overleden Herman Hiddinge.[6]
In 1433 is er sprake van een brief die Herman Hiddinge bezegeld heeft.[7]
1408 Hulder voor zijn moeder. 1415 Strijdt tegen Groningen 1416. Raad van Groningen 1419 Uit de Rijksban ontslagen.

Kinderen:

1.

 m 

Herman Hidding, overl. 1453.
1433 beleend met Mensinge 1443 Leengetuige.

2.

 m 

Johan Hidding.
Beleend met Mensinge goed te Roden 12-4-1454, 21-4-1457.[8]

3.

 v 

Vosse Hidding.
Beleend op 24-7-1478 met Mensinge goed te Roden na de dood van haar broer Johan Hidding. Hulder is haar zoon Wigbolt.[9]
Tr.
Partner is Wigbolt N.N.


IIb Arp Hidding, geb. circa 1380, zn. van Johan Hidding (zie I) en Ghyszele Pipe.
1415 Strijdt tegen Groningen. Woonde te Roden.

Kinderen:

1.

 m 

Johan Hidding, geb. circa 1415 (zie III).

2.

 m 

Hindrik Hidding.
Tr.
Partner is Aleit N.N.


III Johan Hidding, schulte van Rolde 1462-1469, geb. circa 1415, overl. voor 1483, zn. van
Arp Hidding (zie IIb).
Hij wordt genoemd in een ordel van 1438.
[10] In 1440 is er een geschil tussen "den Hilligen Geest to Coverden en Johan Hiddinge.[11]
In 1444 is er een geschil tussen Wilhelmus Hiddinge en Johan Lunchse: "Item tusschen Wylhelmus Hyddynge ende Johan Luynscen is gewyst: mach Wylhelmus bewysen alse lantrecht is, dat Johan Hiddinge in den guyde besetten was als lantrecht is, soe hevet hy den naerecoep tot den acker, inden dat Wylhelmus dat tot synes sleves behoeff gedaen hevet ende tot anders nyement behoeff".
[12] Op dezelfde dat is er een geschil tussen Johan Sinninge en Johan Hiddinge.[13]
Hij zegelt in 1466.
[14]
In 1492 is er een erfscheiding tussen Hindrik Hidding en zijn kinderen en Johan Hiddinge met zijn moeder en broers: "Item tusschen Henrick Hiddynge myt synen kynderen an de ene ende Johan Hiddynge myt synre moder ende broeders, Henrick Hiddynges huesvrouwe ende steeffkyndere and ie ander syde als vander schelinge, die sie hebben omme der helfften van Ekehaer ende andere guede ende tylber guede, soe is gewyst, dat Henrick myt synen kynderen dat eerfachtige guet voir aff nemen sall, dat sie hadden doe Henrick Aleyt to wyve nam, ende Aleyt myt hoeren kynderen solen holden ende voir uut nemen dat eerfftige guet, dat sie an Henrick brochte, ende dair nae soe sall Henrick myt synen kynderen tegen Alyt myt hoeren kynderen scheyden die helffte van allen tilber guede, samwynnynge in schult mede onschult sie nu to mande hebben; ende wan Johan Hyddynge, Alydes kynder vader, by synen tyden den stock vader helffte van Ekehaer van Steven ten Have gekofft ende ontfangen hadde, soe sall Alydt myt hoeren kynderen Ekehaer eerfflike beholden, ende hevet Hinrick uut synen ende synrer kynder eygen guede dair wes an betaelt, dat bewyslick is, dat salmen hem wedergheven; ende hevet Henrick syner dochter provende int cloester uut de manden guede betaelt, sair salmen hem syne helffte van korten ende an rekenen".
[15] Later in 1492 wordt er nog een vergelijkbare uitspraak gedaan over de tilbare goederen.[16]
Tr.
Partner is
Aleit N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Johan Hidding, geb. circa 1430 te Rolde (zie IVa).

2.

 m 

N.N. Hidding (zie IVb).


IVa Johan Hidding, schulte te Rolde 1460-1479, geb. circa 1430 te Rolde, zn. van Johan Hidding (zie III) en Aleit N.N.
Hij is schulte van Rolde in 1460.
Op 12-1-1460 bezegelt Johan Hiddinge te Rolde een akte vanoverdracht door Frederick Willrekynge en Lamme e.l. voor de buren van Anrepe van ½ waar to holte ende to velde in de buurschap van Anrepe in het kerpel van Rolde aan Wyllem Byzuden, provener der abdy te Assen.

Zegel Johan Hidding[17]


"Johan Hiddinge in den tijt schulte te Rolde" bezegelt op 19-10-1462 een akte, wederom voor de buren van Anrepe, houdende vestiging van tiendmudden ten behoeve van de abdij van Dicklinge. Op verzoek van Roloff Disinge bezegelt hij voor de buren van Anrepe "dessen brief voer mij".
Op 19 oktober 1462 bezegelt Johan Hyddinge, schulte toe Rolde, een akte verleden voor twee buiren van Seyen, die de overdracht regelt van een rente van 1½ mud havermolt uit Brinckinge guet to Seyen door Mauricus en Reyken Elsekinck aan Otto then Ansouwen. Johan Hyddinge zegelt in bruine was. Het zegel toons vijf dwarsbalken, waarvan de middelste beladen is met een penning. Wegtens de kleine afmetingen van het zegel is niet te zien of ook op de schildzoom penningen voorkomen.
Johan Hiddinge, indertijd schulte van Rolde, bezegelt op 15 mei 1469 een akte vanoverdracht van Henrick Stedinghe voor de buren van Rolde aan Henrick die Roede en Alijt e.l. van een rente van 1 groninger mud rogge uit Wyllinge guet in der merke van Grolle ende onder den clocken van Rolde.
Op vrijdags na Sunte Andrees daghe des Hilligehn Apostels 1479 is Jan Hiddinck, schult te Rolde, vanwege het convent te Assen aanwezig bij een getuigenverhoor.

Tr.
Partner is Hille Lunsche, geb. circa 1440, dr. van Jacob Lunsche.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Jans Hidding, geb. circa 1465 te Rolde (zie V).


IVb N.N. Hidding, zn. van Johan Hidding (zie III) en Aleit N.N.
Tr.
Partner is Wobbe Avinge, dr. van Tijmen Avinge.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hillebrant Hidding.

2.

 m 

Johan Hidding-Avinge.


V Willem Jans Hidding, schulte te Rolde; ette Rolde 1517-1532, geb. circa 1465 te Rolde, overl. na 1519, zn. van Johan Hidding (zie IVa) en Hille Lunsche.
Willem was reeds ette in 1515. Op Zworenmaandag 1516 treedt Coop Krabbe ´in Hiddinge´s stede´ als zodanig op. In 1517 is Willem weer nieuwe Ette, het jaar daarop oude, dat wil zeggen terugkerende, Ette.
27 augustus 1518 krijgt hij vanwege de Utrechtse Bisschop, Philis van Bourgondië als landheer van Drenthe zijn commissie als schulte van Rolde.
Zworenmaandag 1518. Op de lotting te Rolde wordt hij Willem Jansz Hiddinck genoemd in de, vermoedelijk Rolder, editie van de Ordelboeken, die helaas zijn verdwenen. 1529 wordt Roeleff Ebbijnck als schulte van Rolde vermeld, in 1531 Steven Broyls. Onbekend is of Willem toen overleden was, ofwel dat hij voor het ambt van schulte had bedankt.
In 1554 is er een geschil tussen Jan Campinge en consorten en de weduwe van Willem Hidding en haar zonen "offte kynderen". Er is sprake van de afkoop van de voordochters van Willem die afgekocht zouden zijn van de vaderlijke en moederlijke goederen.[18]

Tr.
Partner is Talle Dissinck, geb. circa 1465, dr. van Egbert Dissinck.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Willems Hidding, geb. 1503 te Rolde (zie VI).

2.

 m 

Jan Willems Hidding, ette Rolde 1546/7, 1549, 1553, 1558.
Jan Willemsz. is ette in 1546/1547 en 1549. Dat waren de jaren dat zijn broer Willem niet als zodanig optrad. Op Zworemnaandag 1553 wordt hij te Rolde weer tot nieuwe Ette gekozen, in 1558 eveneens. Over de tijd daama zijn geen gegevens beschikbaar.
23-10-1550 wordt in Beilen een landdag gehouden. In een soort proces-verbaal wordt dan meegedeeld dat de daarbij omschreven handelingen zijn geschied in tegenwoordigheid van ´Johan Hiddinck, Steven ten Hove, Wyllem hiddinge ende te pastoer van Rolde, de sculte van Rolde und mester Claes coster´.
Pinksteren 1557. Jan Hiddink heeft ´dat huyss getymmert .... tot kenntnisse guder luyden´ voor Wyllem en Anna Husinge. De drost en 24 Etten kwamen er aan te pas om de daaruit voortvloeiende ruzie te beslechten.
Pasen 1559. Hier troffen de Mepschen en Jan Hiddink elkaar in een geschil voor de Etstoel. Deze besliste ´dat Jan sych nyet der rechten genoich verbonden ende verplicht heft den molen toe sellen, daeromme Jan vdj van saecken ende den Mepschen vellich int verbot´. Niet vast staat dat deze Jan Hyddinck dezelfde was.


VI Willem Willems Hidding, ette Rolde 1532-1551, geb. 1503 te Rolde, overl. voor 1554, zn. van Willem Jans Hidding (zie V) en Talle Dissinck.
Hij wordt in 1532/1533 en in 1542, 1548 en 1551 als olde ette te Rolde genoemd.[19]
Volgens een Ordelboek werden op Pinksteren 1542 enige mannen benoemd om onderzoek te doen in het proces tussen Gerdt Ffoss en Tese Reyners.[20] Uit het Rolderdingspel waren daarbij Hendrik Roelofs Baving en Willem Willems Hiddingh. Joosting vermeldt dezelfde kwestie en noemt uit Rolderdingspel Hendrick Bavynge en Wilhelm Hyddynck. Die andere editie van de ordelen is al eerder terloops genoemd. Er zijn geen redenen om aan te nemen, dat die andere editie onjuiste gegevens zou bevatten, omdat ze dezelfde uitspraken correct vermeldt maar alleen bij de vermelding van personen soms iets uitvoeriger is. Hij bezegelt in 1542 een oorkonde voor de buren van Rolde. De laatst gevonden vermelding van Wilhelm Hyddynck dateert uit 1552. Willem Willemsz. Hiddingh is minstens tweemaal getrouwd geweest. Voor de eerste maal met een niet met name bekende vrouw, waaruit in ieder geval dochters, maar ook zonen zijn geboren. Voor de tweede maal met Johanna Valcke, bekend uit de andere editie van de Ordelboeken. In dit thans niet meer beschikbare Ordelboek IX, folio 12 worden een aantal personen genoemd, die op Pinksteren 1554 aanwezig waren op de lotting te Rolde, te weten Jan Campinge, die procedeert over de nalatenschap van Willem Hiddinck tegen de stiefmoeder van zijn vrouw, Johanna Valcke, huisvrouw van Willem Hiddinck, en haar zoons Willem en Bastiaan. In het uitgegeven Ordelboek wordt voor dezelfde datum en plaats vermeld dat ´Jan Campinge myt syne adherenten ter eenre ende de weduwe Wyllem Hiddinck myt horen soenen ofte kynderen is gewyst, soe de weduwe bewyst myt mannichfoldigen lofwerdigen tugen, dat Wyllem syn voerdochterss wall uutgeboelt ende afgecofft heft van hoer vader Wyllem ende moders nagelaten guet, soe sullen sye daer nyet weder ankomen. Ende wysen oick den besegelden breff van den Sculten van Beylen, besegelt in Anno XLII (1542) mytten besworen testamente van werden´.[21]
Uit datzelfde eerste huwelijk moet ook geboren zijn Jan Hiddinghe, later te Gasselte. Hij is de stamvader van het typisch Gasselter geslacht. Waarom wordt hij in 1554, bij de ruzie over de verdeling van de nalatenschap van zijn vader, dan niet vermeld? Mijns inziens omdat zijn rechten op die nalatenschap niet in discussie waren. Dat kinderen uit het tweede huwelijk wel worden genoemd heeft wellicht als reden, dat hun moeder ook voor hen optrad omdat zij nog mindedarig waren of dat zij juist niet minderjarig waren, waardoor ze direct of indirect partij waren en gezamenlijk met hun moeder optraden. Maar zeker is, dat ´olde Jan Hiddinghe tot Gasselte is gewest getuigen vaeders (i.c. Bastiaen Hiddinghe van Rolde) halfbroer´.
 
Wat is over deze voor ons belangrijke persoon vast te stellen? De getuige die het had over zijn vaders halfbroer was Hendrick Hiddinge, geboren omstreeks 1585. Hij is volgens zijn eigen opgave namelijk 60 jaar oud op 11 oktober 1645. Diens vader was Bastiaan Hiddingh, die hiervoor in het proces van 1554 genoemd wordt. Deze Bastiaan treedt op 18 maart 1601 met zijn zoons Wilhelm, Johan en Henrick op. Ook bij het begin van de 80-jarige oorlog, op 29 maart 1572, wordt hij al vermeld met zijn broer Bastiaan Hiddinck op den Camp. Hij was toen kennelijk al volwassen en dat zal ook wel als men nagaat dat zijn vader Willem tussen 1552 en 1554 overleed en uit diens tweede huwelijk althans zes kinderen werden geboren. Onze ´olde Jan´ zal dus omstreeks 1540 zijn geboren of misschien nog iets eerder. Hij kan dus niet geweest zijn de ´olde´ Jan Hidding, die in 1647 te Gasselte overleed. Het zou best kunnen zijn dat hij ´olde´ werd genoemd omdat uit het tweede huwelijk van zijn vader ook een Johan/Jan werd geboren. Over zijn vrouw is verder niets bekend.

Tr. kerk (1) circa 1540.
Echtgenote is N. N.
Tr. (2).
Partner is Johanna Valcke, geb. voor 1542.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Olde Johan Hidding, geb. circa 1520 (zie VIIa).

2.

 v 

N.N. Hidding.
Uit de rekeningen van het kapittel van St. Pieter te Utrecht blijkt, dat Jan Campynghe in 1559/1560 ´geft van sijn goet toe Grolle up Sunct Johannes V mudde Zwolsche mat´. In 1560/1561 vinden we dezelfde post in de rubriek Rolde verantwoord. Wat onregelmatig, soms wel en soms weer niet, komt Jan Campinge te Grolloo in dezelfde rekeningen voor. Voor het laatst in 1579 en vermeld als Johan Campinge, wonende te Grollo. Daarop volgt tot 1588 een hiaat in de rekeningen, waarna hij daarin niet meer wordt vermeld. Vermoedelijk een zoon van hem is de Jan Hiddinck Campinge, die in 1574 wordt vermeld.
Tr.
Partner is Jan Camping.

Uit het tweede huwelijk:

3.

 m 

Bastiaan Hidding, geb. op 5-10-1546 te Rolde (zie VIIb).

4.

 m 

Willem Hidding.
In 1557 is hij vermoedelijk meerderjarig. Tussen 1544 en 1579 is Willem aan het kapittel van St. Pieter te Utrecht voor het Banningegoed te Ballo 3 mudden Groninger maat schuldig en wel met St. Johannes. Aangezien er twee heiligendagen met die naam zijn, wordt het verduidelijkt door te vermelden ´Sunct Johannes avendt t´midsomer´ (St. Johannes de Doper dus). Voor hem pachtte Coep Broijlman datzelfde goed. In het laatste jaar voor het hiaat in de kerkelijke administratie, van 1579 tot 1588, wordt vermeld, dat Willem Hyddinge geeft voor Banningegoed te Ballo 111 mud (´dit goed versuymt het veerde jaer´). In de rekening over 1594/1595 wordt vermeld: Willem hiddinge geeft van Banningegoed te Ballo drie mudden Groninger maat, maakt twee mud Zwolse. Uit dezelfde rekening blijkt dat in Rolderkerspel voor rogge, die verschijnt op St. Jan midzomer ´Willem hiddinge nue Steeuen Broils erfgenamen´ zes gulden schuldig waren. Dat deze mededelingen op deze Willem (een van de meer voorkomende Willem´s) slaan, is afgeleid uit de relatie met de familie Broijls.


VIIa Olde Johan Hidding, geb. circa 1520, zn. van Willem Willems Hidding (zie VI) en N. N.
Altera Brictie 1564. Johan Hyddynck te Gasselte bezegelt een akte voor de erfburen van Midlaren, nadat volgens Drents landrecht de stok was gelegd. ´Den ersamen ende vromen Johan Hyddynck toe Gasselte´ zegelt de brief met ´myn ghewoentlycke angheboren zeghel´ die ´beneden an dessen breef´ werd gehangen. Helaas is de afdruk niet te onderscheiden. Aangezien dat recht aan de oudste zoon toekwam lijkt het zeer waarschijnlijk dat de Gasselter tak de oudste is, als afstammend van de oudste zoon van de Ette Willem Willemsz Hiddinch.
7-5-1565. Hindrick Andries en Anna e.l. verkopen aan Tyman Jss Eppinge en Egbert, zijn echte huisvrouw, enig veen voor de erfburen van Gieten. Jan Hiddinck zegelt al is niet te zien met welk zegel en waar het gebeurt.
1569. Johan Hidding heeft in dit jaar een brief bezegeld, die voor het gerecht vertoond is. Deze brief komt ter sprake bij een geschil op 25 november 1603.
Johan Hiddinge te Gasselte wordt vermeld op 10-3-1572 een goorspraak te Beilen in een geschil over een hond met Hindrick Nyenhyuss.[22] Op 19-3-1572 is er een geschil tussen Coert Bijstervelt en Johan Hidding.[23]
19-3-1576. Jan Hiddinge en Lambert Alinge worden genoemd als gebruikers van "vijffiendeel van een sestendeel arffguedes in Ployters guederen" gelegen.
Op 19-3-1576 is er weer een geschil tussen Coert Bijstervelt en Johan Hididng: "Coerdt Bijstervelt laet Jan Hiddinge gerichtlycken vraegen und Lambert Alinge, ofte dese voirs. Coert willen thevreden stellen nae luythoer overgegeven obligatie oft niet; buiren Thye Tebinge, Christoffel. Antwoirdt Jan Hiddinge, hie is hem niet schuldich". Hierop "laet Coert Bijstervelt, Jan Hiddinge ende Lambert Alinge verbieden alsoedane guet, alssie beyden gebruycken van de Ployters guederen, want Jan Westebrinck niet meer in de guederen thokompt alse een sestendeel, gelijck dat comprorffis claerlycken is spreeckende, und sie hebben hem dat vijffie part thogescheyden´. Jan Hiddinck en Lambert Alinge antwoorden, ´dat sie dat vijfften deel van een sestendeel arffguede in Ployters guederen gelegen angenomen hebben in namen ende vanwegen Coert Bijstervelt die schulde daeropstaende tho betaelen ende vul te doene alsoe in des voirs. Coerts stede to staene, want Coert dat opgemelte part guedes in alle soedanige gestalt ende qualiteit an sich gemetiget ende ontfangen heft ende waerop wij, Jan Hiddinck ende Lambert Alinge de hantscrift overgegeven hebben, daer Coert medespreeckt, ende soe de schulde geene betalinge konnen verstrecken, begeren sie deserve guederen niet an hoer te hebben´. De buren van Drouwen getuigen ´kan Coert Bijstervelt bewijsen na luyt syn verbot, dat Jan Hiddinck ende Lambert Alinge hem guederen onbruicken, sal hie hebben toe genieten, und alsdan Hiddinck ende Lambert in onbruickinge; anders Coert op eenen onrecht verbot. Und Coert beroept den buirtuichtlantrecht, actum to Borriger den 21 Martii 76".[24]
8-1-1579. Op een hagelspraak onder de molen te Oudemolen onder Vries worden door de ingezetenen van de drie dingspellen Oostermoer, Rolde en Noordenveld als leden van cen cornmissie gekozen Bastiaan Hiddinghe te Rolde, Johan Hiddynghe te Gasselte en anderen.
Johan Hiddinge te Gasselte heeft op een goorspraak te Anloo op 6-4-1579 een geschil met Hindrick Dillinge te Odoorn. De laatste liet Johan "affeschen alsoedane zegel ende brieven, als hij bij hem heft, de Hindrick Dillinch thokoemen van zijn arffe ende Johan niet. Antwoirdt Johan Hiddinck dat de brieff hem is laten holden tot eene hypotheek ende onderpant voor XL Emder guldens, de Hendrick Dillinge hem schuldich blieff op de tyt, alse Johan Hiddinck hem, Hendrick opmelt, dat arve weder overdroeck ende an zyn handen transporte op de tyt van meye ende des navolgende Micchaeels, belwede Hindrick voirs. de XL Emder guldens in Hiddinges voirs. handen tho betalen, welcken noch niet en is nagekomen ende vullenthoegen: sulcx gedaen sijnde, sal hem den brieff niet geweygert worden, want de brieff in des schulten und gerichts handen lichten´. De buren wijzen dat Hindrick Dillinge de brief ´uth des gerichts handen, daer Hiddinck hem ingelacht und gelaten heft´ zal krijgen, als hij bewijst ´na lantrecht dat hie betalinge heft vulgedaen´.[25]

Tr.
Partner is Alijt Hamming, geb. circa 1515 te Veenhof, dr. van Willem Hamming.
In 1595 worden de erfgenamen van zalige Johan Hamminge in de Veenhof vanwege een onterechte eis tegen Alijt Hidding veroordeeld. Een jaar later is sprake van een zekere Willem Hiddinck, die echter in hetzelfde stuk ook Willem Hamminge ofte Hiddinck wordt genoemd. In Alijt zie ik de moeder van Willem, die dan naar zijn grootvader van moederszijde zal zijn vernoemd. Waarover de onterechte eis ging, blijft onduidelijk, maar wellicht is dat een erfeniskwestie.[26]

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Roelofje Hidding, geb. circa 1550, overl. 1630 te Gasselte.
Tr.
Partner is Jan van Amen, geb. circa 1550, zn. van Willem van Amen.
Hindrick Camps noemt in 1645 Jan Hidding te Gasselte oom, en Jan en Willem Ahm volle neven. Dus moet Roelofje een zuster van Jan geweest zijn.[27],[28]

2.

 m 

Willem Hidding, geb. voor 1560 (zie VIIIa).

3.

 m 

Johan Hidding, geb. te Rolde (zie VIIIb).


VIIb Bastiaan Hidding, landdagscomparant 1603; ette Rolde 1596,1597, geb. op 5-10-1546 te Rolde, overl. 1608, zn. van Willem Willems Hidding (zie VI) en Johanna Valcke.
Tr.
Partner is Dubbeldina Jullles Lattringe, geb. voor 1567.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Johan Hidding, geb. voor 1580 te Rolde (zie VIIIc).

2.

 m 

Hindrik Hidding, geb. op 17-5-1583 te Rolde (zie VIIId).

3.

 m 

Willem Hidding (zie VIIIe).


VIIIa Willem Hidding, geb. voor 1560, overl. voor 1613, zn. van Olde Johan Hidding (zie VIIa) en Alijt Hamming.
Op 26-4-1609 is er sprake van een bloetreyse door Willem Hidding aan Luitje Kiers.[29]
Op 25-11-1603 zijn de erven Willem Hidding in de Veenhof in geschil met Helprich Buning te Gasselte over de geestelijke pacht. Daarbij komt een brief ter sprake, die in 1569 door Johan Hidding (waarschijnlijk uit Gasselte) bezegeld was en "in den gerichte vertoent" werd.
Op 22 februari 1604 is er weer een geschil over de kerkpacht van Olde en Nije Iddekinge, met Helprich Buning. Besloten werd, dat Helprich mee moest betalen "nae advenant de landen, die hi van Olden en Nije Iddekinge onder sich ofte in gebruick heft". Kon Helprich "met geloofweerdige getuigen ... bewisen, dat hi van olde en nije iddekinge geene landen in eygendom ofte gebruick hefft, sall hi hebben te genieten". De kwestie leek hiermee opgelost, maar was het niet. Op 22 maart 1604 werden de partijen alsnog naar compromismannen verwezen "de wille bi partijen an wedersiden ingebrachte stucken ende documenten vooralsnoch geen claeren voet voor claeringe geven".

Kinderen:

1.

 m 

Willem Hidding, geb. circa 1580 te Bonnen (zie IXa).

2.

 m 

Harm Hidding, geb. circa 1580 te Gieten.
In 1622 is er een overdracht van bouw, hooi en gaerdenlanden te Gieten, een akker in die Duirsche, en een stuk hooiland "die Dekelhem" van Teetke Wilhelmi, d.v. de predikant Wilhelmus Marci, aan Harmen Hiddinge en Jantijen, e.l. (Ambtenaren en Particulieren, 1278).
Hij wordt genoemd te Gieten in 1630 met een gezin van 6.[30]
Op 4-10-1630 is Harm Hidding te Gieten eiser tegen Jan Uddinge en Heyne Scheper. De eiser beweert dat verweerders met karren met mest door zijn koren zijn gereden, waardoor de oogst deels is mislukt. Volgens verweerders hebben ze al jaren aldaar het recht van overpad.[31]

Tr.
Partner is Jantje N.N.

3.

 v 

Griete Hidding, geb. circa 1580 te Gieten?
Otr. (1) op 16-10-1613 te Groningen, tr. kerk op 7-11-1613 te Groningen.
Echtgenoot is Jacob Leving, geb. circa 1580, overl. voor 1617, zn. van Anna N.N.
De huwelijksinschrijving geeft: "Jacob Levijnge presendt met sijn moeder Anna Levijnge buiten Steentijll poorte ende Hebbele Karsts van Gieten daer Johan Schults in Heerstraete caverdt, to Gieten in Drente gecopulerdth".
De huwelijkinschrijving bij zijn tweede huwelijk is: "Jacob Levinck wed. bij vollenkamer ende Griete Hiddinge sal. Willem Hiddinge in de Veenhof onder Gieter klockslach dr., cop. 7-11-1613".

Otr. (2) op 30-4-1617 te Groningen, tr. kerk op 6-7-1617 te Groningen.
Echtgenoot is Roelof Jans, geb. circa 1590, zn. van Johan Ottens.
De ondertrouwinschrijving is Roelof Jansen, Johan Ottens zoon, met de vader, en Griete Hidding van de Veenhof, weduwe van Jacob Leving, daarvoor Johan Ottens voorschreven.


VIIIb Johan Hidding, kerkvoogd 1603, geb. te Rolde, overl. op 8-1-1647 te Gasselte, zn. van Olde Johan Hidding (zie VIIa) en Alijt Hamming.
15-1-1607: Dewijle nemantt erscheenen, is sodaene arrest alse Engelbertt Engelbertz in Oesterstrate up Gerrijtt Pieters tho Tijnallinghe ther besaete van Johan Hiddinge tho Gasselt penningen, wthgebracht hefft, in wehrden gebleven.[32]
Gerrit Peters gebruikt de heerd van Johan Lunsche te Tinallinge. Johan Hiddinge te Gasselte bezat mogelijk de helft van de heerd van Johan Lunsche te Tinallinge. Kannegieter Melle Lunsche bezat waarschijnlijk de andere helft.
In 1612: Jan Hidding, 30 gulden.[33]
In 1630 genoemd met een gezin van 9 personen.
Op 26-9-1636 wil Jan Hiddinge dat Jan van Amen een accoord over een scheiding van goederen, waaronder een huis, hof en land te Gasselte, nakomt.[34]
Grondschatting 1642: Eigenaar van Grevinge goed en Hiddinge huis en de molen. Ook mandelige goederen met Jan van Amen.
Carolus Philips van Bemmel voor zich en als volmacht van Wessel van Bemmel en Catharina van Bemmel is op 10-12-1639 eiser tegen Johan Hiddinge te Gasselte. Het geschil betreft 4/6 deel van twee erven land te Gasselte, Huisinge en Grevinge. Het geschil wordt verwezen naar de volgende lotting.[35] In 1604 komt het geschil opnieuw voor de Etstoel. Volgens de eisers hebben het betreffende land van wijlen hun vader Popko Everhardi en moeder Willemtje geërfd op 20-8-1603. Volgens de verweerder zijn de goederen verkocht ten overstaan van de oudste zoon Thomas van Bemmel op 14-12-1624. Het geschil wordt weer doorverwezen naar de volgende lotting.[36] Op 18-6-1641 vragen de eisers in deze zaak om een uitspraak.[37] Die is er in 1646 nog steeds niet, de partijen worden dan verzocht hun stukken in te brengen.[38] Op 16-6-1647 is Jan Hiddinge overleden, en klaagt Philippus van Bemmel de erfenamen aan. De eiser wil dat de stukken op kosten van de verweerder naar een hof van justitie gezonden worden. De verweerder is van mening dat het geschil nu al 9 jaar loopt, en dat dit niet nodig is.[39] Diezelfde dag is er een uitspraak. De eiser wil wil 4/6 deel van het erf Huisinge en ½ erf Grevinge, beide te Gasselte gelegen. De moeder van de eisers, wijlen Willemtje van Enda, zou dit op 14-12-1624 aan de verweerders hebben verkocht. Er is onduidelijkheid of er alleen maar lijftucht is verkocht of daadwerkelijk bezit. Er is een testament van de vader van de eiser, wijlen Popko Everhardi d.d. 28-8-1603. Volgens de verweerder is het testement door uitspraak van de burgemeesteren en raad van Groningen d.d. 26-1-1622 nietig verklaard, en zijn de goederen niet naar het testament maar ab intestato gescheiden, en heeft de verweerder het goed al jaren onbetwist in gebruik. De eiser krijgt ongelijk.[40] Op 24-11-1647 gaan de eiser in beroep tegen Jan Hiddinge, Harm Hiddinge en consorten over deze uitspraak.[41] Echter zonder succes.
Op 8-12-1640 is Eppe Simons eiser tegen Jan Hiddinge te Gasselte. De eiser wil recht op naarkoop van anderhalf erf Huisinge en Grevinge te Gasselte, die wijlen Willemtjen van Bemmel aan de verweerder heeft verkocht. De eiser wil naarkoop op grond van sibbe.[42]
Mr. Lucas van Lennep en consorten zijn op 23-6-1645 eisers tegen Jan Hiddinge, Harmen Hilbinge en Johan Tebinge, eigenerfden te Gasselte. De eiser wil schadevergoeding wegens het vernielen van een tuin (=hek) die de verweerdert tot twee maal toe ingesmeten zouden hebben. De grootvader van de eiser zou dit land, gelegen tussen Grete Hachtinge en Busches te Gasselte d.d. 28-3-1633 gekocht hebben. De eiser krijgt gelijk.[43]

Tr. kerk circa 1600.
Echtgenote is N. N.
Mogelijk was zij een dochter van Jan Lunsche te Peize. Johan Hidding heeft ws. samen met Melle Lunsche de helft van een haard van Johan Lunsche te Tinallinge.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Sebastiaan Hidding, geb. circa 1605 te Gasselte, overl. op 26-9-1668 te Gasselte.

2.

 m 

Harm Hidding, geb. circa 1607 te Gasselte (zie IXb).

3.

 m 

Luichje Hidding, geb. circa 1607 te Gasselte (zie IXc).

4.

 m 

Johan Hidding, geb. voor 1612 (zie IXd).

5.

 m 

Olde Jan Hidding, overl. op 28-9-1679 te Gasselte.

6.

 m 

Willem Hidding, overl. op 10-10-1679 te Gasselte.


VIIIc Johan Hidding, ette Rolde 1609-1637; kerkvoogd Rolde 1612, geb. voor 1580 te Rolde, overl. circa 1637, zn. van Bastiaan Hidding (zie VIIb) en Dubbeldina Jullles Lattringe.
Etstoel deel/bladzijde/datum 15/373/19-6-1654
Eiser:luitenant Bastiaen Hiddinge en consorten als mede-erfgenamen van vrouwe Anna Hiddinge
Verweerder: Albert Borchart Struuck namens zijn vrouw en Egbert Hiddinge
Onderwerp: scheiding ouderlijke goederen
Inhoud:
Andere namen:zuster Hindrickjen Hiddinge, onnozel; schulte van Rolde; weduwe ontvanger Weynichman
.
Otr. op 24-9-1603 te Groningen.
Echtgenote is Anna Hoving, geb. voor 1580, overl. voor 1652.
Zij heeft ws. een zuster Willemtien Hoving, gehuwd met Willem Dronrijp. Bij het huwelijk van Willemtien is Anna Hoving, zuster, aanwezig.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Dubbeldina Hidding, geb. circa 1605 te Groningen.
Otr. op 24-10-1625 te Groningen, tr. kerk op 5-11-1625 te Rolde.
Echtgenoot is Hendrik Weynichman, ontvanger, zn. van Hubertus Weynichman en Anneken Reijnens.
Etstoel deel/bladzijde/datum 15/174/10-10-1652
Verzoeker: Dubbeldina Hidding, weduwe van de ontvanger Weynichman met haar broer Sebastiaen Hiddinge en consorten, mede-erfgenamen van wijlen Anna Hovinge, weduwe Hiddinge
Onderwerp: scheiding van de erfenis van Anna Hovinge
Inhoud:voornamelijk met betrekking tot bederfelijke waren
Andere namen:luitenant Hiddinge
Bijzonderheden:"te letten dat den lantschrijver Schickhart geduirende de deliberatie over dese saeken is opgestaen ende buytten gebleven ende dat de heere Sluitter de penne gevoert heeft om dit voors. decreet te pampier te brengen.
Deel/folio/datum29/259/19 10 1690
Eiser:heer Johan de Sijgers ther Borgh, assessor en gedeputeerde Verweerder:heer Ephraim van Welvelde, heer van Farmsum voor deel erfgenaam van wijlen heer drost Johan van Welvelde te Oosterbroek
Onderwerp:panding
Inhoud:35 gulden wegens obligatie d.d. 1 12 1659, door wijlen de heer drost aangenoming voor vrouw Dubbeltien Hiddinge, weduwe ontvanger Henrich Weinichman.

2.

 v 

Aaltje Hidding, geb. circa 1605 te Groningen.
Tr. kerk 1631.
Echtgenoot is Jan Steenbergen Struuck, schulte Havelte 1632-1670, geb. circa 1605, overl. circa 1679.

3.

 m 

Willem Hidding, geb. circa 1615 te Groningen (zie IXe).

4.

 v 

Hindrikje Hidding.
Zij was onnozel.

5.

 v 

Johanna Hidding.
Tr. kerk circa 1648.
Echtgenoot is Arent Joost Ravensberg, begr. op 10-1-1665 te Anloo, zn. van Hermannus Ravensberg, professor Theologie Groningen, en Johanna Hemsing.

6.

 v 

Anna Hidding.
Tr.
Partner is Borchard Struuck.

7.

 m 

Sebastiaan Hidding, overl. voor 1665.

8.

 m 

Egbert Hidding, overl. -1-1670.


VIIId Hindrik Hidding, ette Rolde 1637-1658, geb. op 17-5-1583 te Rolde, overl. na 1658 te Rolde? Zn. van Bastiaan Hidding (zie VIIb) en Dubbeldina Jullles Lattringe.
SP 264 Deel II, blz. 47 lening
Leners:Lamme Smeenge, wed. Hidding
Uitleners:Hendrik Hoving x Albertien Brincx te Witten
Bedrag:200 Plaats:Assen Datum:6-8-1671
Bijzonderheden:ten behoeve van zoon Johan Hidding, cornet.

Tr. kerk voor 1630.
Echtgenote is Lamme Smeenge, overl. na 1671.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Bastiaan Hidding, geb. circa 1625 (zie IXf).

2.

 m 

Jan Hidding, geb. circa 1639 te Rolde (zie IXg).

3.

 v 

Willemtien Hidding, geb. circa 1640 te Rolde.
Tr.
Partner is Jan Wijnties, ette Rolde 1681-1718, geb. circa 1640, overl. 1718, zn. van Wijnholt Hindriks, schulte Norg 1644-1660, en Anna Jans.

4.

 v 

Maria Hidding, geb. circa 1645 te Rolde.
Tr. kerk op 3-12-1670 te Meppel.
Echtgenoot is Roelof Voscuyl, Apotheker te Meppel.

5.

 m 

Lucas Hidding (zie IXh).


VIIIe Willem Hidding, overl. voor 1608, zn. van Bastiaan Hidding (zie VIIb) en Dubbeldina Jullles Lattringe.
Op 26-4-1609 is Jan van Selbach namens zijn vrouw bij Willem Hidding eiser tegen Jan Hidding en Hindrik Hidding, broer. Het betreft de erfenis van Dubbelt Hidding, weduwe van Bastiaan Hidding.[44] Op 1-4-1611 is er weer sprake van Jan van Selbach namens zijn vrouw Niese als eiser tegen de mombers over Carel Hidding, de zoon van wijlen Willem Hidding en Niese. Het betreft nu ook de erfenis van Bastiaan Hidding en Dubbelt Lattringe.
Uit het huwelijk van Niesje Homan en Willem Hidding twee zonen, Carel Hidding gehuwd met Margaretha Emmen en Laurens Hidding.

Tr. kerk voor 1607.
Echtgenote is Niesje Homan, geb. circa 1580, dr. van N.N. Homan en Marretien Willinge.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Carel Hidding, geb. voor 1608 te Rolde (zie IXi).

2.

 m 

Laurens Hidding, geb. voor 1608 te Rolde.
Vermeld in Etstoel14 dl II.


IXa Willem Hidding, ette Oostermoer 1634-1636, geb. circa 1580 te Bonnen, overl. circa 1636 te Bonnen, zn. van Willem Hidding (zie VIIIa).
Willem Hidding wordt genoemd te Bonnen op 1-1-1624 en in 1625.[45] Aangeslagen in de grondbelasting van 1630 samen met zijn zwager Heino Hamming voor een verhuurde boerderij van 28.5 mudden bouwland. 4 mat hooiland 1.5 waar, huis en hof voor 6000 gld. en tezamen met zijn broer Harmen voor een verhuurd huis met 27 mudden bouwland, 5 dagwerk hooiland, 1/2 waar huis en hof te Gasselte voor 4500 gld. Erfbuur te Gieten op 20-2-1634. Op 27-10-1634 is hij medevoogd over de nagelaten kinderen van Jan Hamming en Lutgert.[46] Met zijn zwager Heino Hamming en Lutgert, echtelieden, houdt hij op 24-10-1635 erfscheiding.[47]
Op 9-10-1633 kopen Heino Hamming en Lutgert, en Willem Hidding en Trijne een half vierendeel waardeel van Levinge erve te Annen, waarvan zij reeds mede-eigenaren waren. Op 3-1-1634 kopen dezelfden onroerend goed te Bonnen en Anderen.
Op 15-6-1635 legt Willem Hidding te Bonnen de eed als ette af.[48]
Op 27-10-1634 zijn Willem Hiddinge te Bonnen, Willem Rosinge, Jan Altinge, schulte te Eelde en Jochem Lunsche voormond en voogden over de kinderen van wijlen Jan Hamminge. Zij verzoeken om goedkeuring van onroerend goed te Bonnen.[49] N.B. met deze Willem Hidding kan ook zijn zoon bedoeld zijn, alhoewel die dan erg jong is om momber te zijn.
Op 5-7-1637 komt te Gieten een weduwe Hidding voor.[50]

Tr. kerk circa 1615.
Echtgenote is Trijne Camping, geb. circa 1580 te Bonnen, overl. na 1645, dr. van Luitje Camping, ette Oostermoer 1596-1620, en Roelofje N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Hidding, geb. circa 1615 (zie Xa).


IXb Harm Hidding, geb. circa 1607 te Gasselte, overl. 1671 te Bonnen, zn. van Johan Hidding (zie VIIIb) en N. N.
Carel van Bemmel en Philips van Bemmel en consorten zijn op 24-11-1647 eisers tegen Jan Hiddinge en Harmen Hiddinge te Gasselte en consorten
Onderwerp: appel. Het betreft een uitspraak d.d. 16-6-1647 betreffende 4/6 deel van het erf Huissinge en het halve erf Grevinge te Gasselte waarmee de eisers het niet eens zijn. De eiser krijgt ongelijk.[51]

Tr. kerk op 7-10-1632 te Gasselte.
Echtgenote is Willemtje Hamming, geb. circa 1607 te Bonnen, overl. op 23-1-1661 te Gasselte, dr. van Johan Hamming en Lutgertje Bronnigers.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Harms Hidding, geb. op 26-5-1632 te Gasselte (zie Xb).

2.

 v 

Aaltje Hidding, ged. op 8-3-1635 te Gasselte, overl. 1665 te Anloo, begr. op 13-1-1665 te Gasselte.
Tr. kerk op 17-10-1652 te Gasselte.
Echtgenoot is Luichje Tebinge, geb. circa 1627 te Gasselte, begr. op 13-1-1685 te Anloo, zn. van Jan Tebinge en Lamme N.N.
In 1657 30 jaar oud.[52]
Albertus Conradus Fabritius, predikant te Gasselte is op 6-6-1676 eiser tegen Luitje Tebinge te Gasselte. De eiser wil annulering van een testament door Luijtien Tebinge de schoonvader van eiser en Wennichjen zijn huisvrouw d.d. 8-4-1670 hebben gemaakt. Volgens eiser is het testament niet behoorlijk ondertekend. De eiser krijgt gelijk.[53]
Op 8-6-1686 wordt aan de weduwe van Luichje Tebinge de helft van 135 gulden betaald wegens achterstallige koopschatten uit de boedel van Harm Willems te Eext.[54]

Hantekening Luitje Tebinge[55]

3.

 v 

Hille Hidding, ged. op 10-11-1639 te Gasselte, overl. op 14-10-1714 te Noordbarge.
Tr. kerk op 26-8-1666 te Gasselte.
Echtgenoot is Hindrik Vrijling, geb. circa 1640 te Emmen, overl. op 22-9-1725 te Emmen, zn. van Willem Vrijling en Swaantje N.N.
Hindrik Vrijling wordt in het haardstedenregister te Noordbarge genoemd met een vol erf in 1691/1695.
SP38 deel 1 folio 35vo
Soort akte: lening
Leners: Jan Schutten te Dalen en huisvrouw
Uitleners: broers Hindrik en Geert Vrijling te Noordbarge en huisvrouwen
Bedrag: 235
Keurnoten: Jan Coops; Claas Helling
Plaats: Dalen
Datum: 13-6-1677
.

4.

 v 

Jantje Hidding, geb. na 1640.
Tr. kerk op 26-8-1666 te Gasselte.
Echtgenoot is Geert Vrijling, geb. circa 1640 te Emmen, zn. van Willem Vrijling en Swaantje N.N.

5.

 v 

Sophia Hidding, ged. op 30-1-1648 te Gasselte, overl. op 23-1-1695.
Ook Feije genoemd. Zij wordt lidmaat te Noordlaren op 12-9-1680.
Tr. kerk (1) 1672 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Sissing, geb. circa 1650 te Zuidlaren, overl. 1677 te Zuidlaren.
Tr. kerk (2) op 26-1-1679 te Noordlaren.
Echtgenoot is Luitje Abbring, geb. te Glimmen, ged. op 23-1-1648 te Noordlaren, overl. voor 1695, zn. van Jan Abbring en Aafje Jans Reinders.
Luichje Abbring wordt lidmaat te Noordlaren op 14-12-1679.
Willem Tonnis te Zuidlaren leent op 23-1-1695 150 gulden van de drie onmondige kinderen van wijlen Luichien Abbringe en Fije Hiddinge: Aaffien, Willemtien en Jantien Abbringe, voor wie optredend de hoofdmomber Hendrik Alting van Glimmen.
[56] De lening is deels afkomstig van obligatie d.d. 5-12-1678, geleend van nu wijlen Fije Hidding.
De naaste vrienden van Luitjen Abbringe zijnde Hindrik Altinck als voormond, Hindrik Huisinge als sibbe en olde Jan Heminge als vreemde voogden over de nagelaten kinderen van Luitjen Abbringe bij Fieje Hiddinge worden op 3-11-1693 geauthoriseerd om de mobile goederen te verkopen.
[57]


IXc Luichje Hidding, geb. circa 1607 te Gasselte, begr. op 14-2-1654 te Gasselte, zn. van
Johan Hidding (zie VIIIb) en N. N.
Tr. kerk op 23-12-1632 te Gasselte.
Echtgenote is Grietje Abbring, geb. circa 1610 te Noordlaren, overl. op 11-10-1662 te Gasselte.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Helperich Hidding, ged. op 14-5-1636 te Gasselte (zie Xc).

2.

 m 

Frerik Hidding, ged. op 6-10-1639 te Gasselte (zie Xd).

3.

 v 

Fije Hidding, ged. op 6-10-1639 te Gasselte.


IXd Johan Hidding, geb. voor 1612, overl. op 20-9-1679 te Gasselte, zn. van
Johan Hidding (zie VIIIb) en N. N.

Handtekening Jan Hidding[58]


Tr. kerk op 28-11-1628 te Noordlaren.
Echtgenote is Grietje Leving, geb. circa 1600 te Noordlaren, overl. op 10-10-1652 te Gasselte, dr. van Laurens Leving.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hilletje Hidding, ged. 1630 te Gasselte, overl. voor 1679.
Tr. kerk (1) op 24-9-1654 te Gasselte.
Echtgenoot is Arent Hilbing, ged. op 7-10-1632 te Gasselte, overl. op 23-11-1672 te Gasselte, zn. van Roelof Hilbing en Petrea ten Oldenhuis.
Beleend met Evekinge goed te Drouwen na de dood van zijn vader Roelof Hilbinck op 23-9-1657.
[59]
Op 28-2-1679 zijn Laurens Hidding; Pieter Hamming, Harm Huising en Jan Hidding mombers over de kinderen van Arent Hilbing en Hilligje. Zij maken een afkoop met Jan Hilbing van goederen van Heino Hamming als stiefvader van de kinderen.
[60]
Tr. kerk (2) op 26-4-1674 te Gasselte.
Echtgenoot is Heino Hamming, geb. circa 1630 te Veenhof, overl. op 14-2-1684 te Veenhof, zn. van Jan Hamming en Jantje Hilbing.
In 1676 wordt voor de Etstoel een accoord gevraagd voor het huwelijkscontract tussen Heijno Hamming en zijn vrouw Hillegien Hidding. Hierbij zijn tevens de mombers over de kinderen uit beide echtelieden eerdere huwelijken present. Namens de beide kinderen van Heino Hamming bij Aeltje Oldenbanning traden Boele Hamming, en de broers Lambert en Meerten Oldenbanning op,
[61] terwijl namens de kinderen van Hylle Hidding bij wijlen Arent Hilbing Laurens Hidding als hoofdmomber en Pieter Hamming, Harm Huising en Jan Hidding als medemombers optreden. Laurens is een broer van Hylle en is tevens gehuwd met Arent Hilbing´s zuster Grietien. Jan Hidding is de grootvader van de kinderen, terwijl de beide anderen van de zijde van de overleden Arent Hilbing zijn benoemd. Pieter Hamming is gehuwd met Marchien Hilbing, de zuster van Arents vader Roelf. Harm Huising tenslotte is gehuwd geweest met een nicht van Arent, te weten Lammechien Hilbing.

2.

 m 

Laurens Hidding, ged. op 10-6-1633 te Gasselte (zie Xe).


IXe Willem Hidding, geb. circa 1615 te Groningen, overl. voor 1654, zn. van
Johan Hidding (zie VIIIc) en Anna Hoving.
In saeken Cornelis Hindricks per wetebrieff hebbende doen verdagt vaerden den E Willem Hiddingh tot Borch in Drenthe versoekende discussie van desselve landen tot Farmsum gelegen ende bij Thewes Haeres worden gebruickt om betaelinge van 1000 dal met die renten van dien. Hebben d´hh Lieutenant ende Hooftmannen in actis laeten tekenen dat Doctor Gleins voort gde anneemt domicilium citandi end dat hij ad proximam volmacht sal brengen van sijn principael.
[62]
Voogdijrekeningen Groningen: Johannes Dronrijp en Adolph Homan worden d.d. 6-12-1654 momber over wijlen Wilhelmus Hiddinge´s kinderen bij Anna Dronrijp verwekt.
Hij is overleden tussen februari 1654 en juni 1654.

Tr.
Partner is Johanna Dronrijp, geb. circa 1615 te Groningen, overl. voor 1654, dr. van Willem Dronrijp, student te Franeker op 16-8-1594, en Willemtje Hoving.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Wilhelmina Hidding, geb. circa 1625 te Schipborg, overl. na 1693.
Tr. kerk voor 1650.
Echtgenoot is Harm Meeuwes, schulte Beilen 1643-1670, zn. van Meuwes Jans en Geertruit Hagewolt.
Deel/folio/datum 32/362/16 11 1697
Eiser: drost baron van Pallant
Verweerder: Lucas Mensen en Jacob Mensen, de erfgenamen van de schulte Hermen Meeuws en de bezitters van het waardeel van wijlen secretaris Sichterman
Onderwerp: onderhoud stuk dijk
Inhoud: Lucas Mensen en Jacob Mensen worden verplicht dit stuk dijk te
onderhouden
Deel/folio/datum 33/372/6 6 1699: Eiser: Jacob Mensen namens zijn vrouw Johanna Meeuwes en Geertruyt Meeuwes en Maria Meeuwes, kinderen en erfgenamen van wijlen Hermen Meeuwes, schulte van Beilen Verweerder: Jan Eltinge
Onderwerp: gestoelte in de kerk te Beilen Inhoud: verweerder heeft een stoel, in gebruik bij de familie Meeuwes in de kerk van Beilen kapotgeslagen. Deze stoel was reeds in gebruik door de gedeputeerde Hagelwolt, al voordat zijn dochter trouwde met Meeuwes Jans, de schulte van Beilen. Dit duurde tot na dat het schultambt uit de familie geraakte.

2.

 m 

N.N. Hidding, geb. voor 1642.

3.

 v 

Catharina Hidding, geb. voor 1642 te Schipborg.
Otr. op 3-12-1681 te Groningen.
Echtgenoot is Johan van Wijmersma.
Getuige bij de ondertrouw is voor haar schulte Meuwes Meuwes als neef.
Registratie: 20-12-1681, Groningen
Bruidegom Johan van Wijmersma
Bruid Catharina Hiddingh
Bruidegoms zijde Ellichjen van Laar
Bruidegoms zijde Jeijten Anckeringa
Bruidegoms zijde Peter Huijsinga
Bruidegoms zijde Rudolphus Gramsbergen
Bruids zijde Willemina Hidding
Bruids zijde Johan Hidding Mewes Mewes
Bruids zijde Johanna Hiddingh
Bruids zijde Hubertus Weijnichman
Bruids zijde Bastiaen Hiddingh
Bruids zijde Lucas Nijsingh
In saken Johannes Wijmersma imp C de E Jan Hiddingh in qlt noie liberorum en consorten als Erfge van Catharina Hiddinge tot Schipborch per wietebrief ...
[63]


IXf Bastiaan Hidding, ette Rolde 1655-1689, geb. circa 1625, begr. 1690 te Rolde, zn. van
Hindrik Hidding (zie VIIId) en Lamme Smeenge.
Bastiaan Hidding te Rolde legt op 24-10-1655 de eed als ette af.
[64]
Tr. kerk voor 1661.
Echtgenote is Anna Harders, geb. circa 1635 te Anreep, overl. na 1711, dr. van Luitje Harders.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Hidding, geb. circa 1660 (zie Xf).


IXg Jan Hidding, cornet, geb. circa 1639 te Rolde, overl. op 14-4-1707 te Rolde, zn. van
Hindrik Hidding (zie VIIId) en Lamme Smeenge.
Tr.
Partner is Anna N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Hidding, geb. circa 1677 te Schipborg, overl. op 3-7-1776 te Schipborg, begr. op 13-7-1776 te Anloo.
Aangenomen als lidmaat te Anloo, wonende Schipborg, op 1-4-1702.
Bij overlijden bijna 100 jaar.

2.

 v 

Janna Hidding, geb. te Schipborg, ged. op 7-10-1677 te Anloo, overl. 1744.
Aangenomen als lidmaat te Anloo, wonende Schipborg op 1-4-1702.


IXh Lucas Hidding, overl. voor 1703, zn. van
Hindrik Hidding (zie VIIId) en Lamme Smeenge.
Tr. kerk na 1675.
Echtgenote is Geesje Huising, overl. voor 1704, dr. van Jonge Jan Huising en Lammechien Pietersdr. Schuiringe.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Hidding, geb. op 19-6-1679 te Wachtum, overl. voor 1715 te Wachtum.

2.

 v 

Lammechien Hidding, geb. op 10-4-1681 te Wachtum, overl. op 10-9-1727 te Vries, begr. op 18-9-1727 te Vries.
Tr. kerk 1707 te Dalen?
Echtgenoot is Ds. Jacobus Hardenberg, predikant te Schoonebeek 1693-1709; Zweeloo 1709-1718, geb. circa 1670, overl. circa 1718 te Zweeloo? Zn. van Henricus Hardenberg, predikant Rolde 1667-1675, Diever 1675-1725, en Johanna Nijsing.
Deel/folio/datum47/29v/20 6 1741
Eiser:broers Lucas Hardenbergh en Johannes Hardenbergh
Verweerder:Anna Hiddink weduwe ette Jannes Homan
Onderwerp:appel
Inhoud:betreft uitspraak inzake de erfenis van ette Bastiaan Hiddink. Er is sprake van een huwelijkscontract d.d. 12 4 1707. Het huwelijkscontract is door twee mombers ondertekend, waarvan de ene Henderik Hiddink de vader is geweest van ette Bastiaan Hiddink.
Andere namen:drost van Dongen tot Entingen
Bijzonderheden:commissie: A. Nijsingh, W. Haseken, Harmen Eels, Jan Willingh, landschrijver Q. Beeltsnijder.

3.

 v 

Anna Hidding, ged. op 6-8-1683 te Wachtum, overl. op 9-10-1755 te Vries, begr. op 15-10-1755 te Vries.
Tr. kerk op 1-6-1710 te Zweeloo.
Echtgenoot is Johannes Homan, ette voor het Noordenveld van 1720 tot 1735, geb. op 30-4-1678 te Vries, overl. op 20-8-1735 te Vries, begr. op 30-8-1735 te Vries, zn. van Harm Homan, ette Noordenveld 1684; landbouwer te Vries; schatbeurder te Vries, en Gesina Linthorst.
In 1702 behandelt de Etstoel een klacht van de ette Jan Homan, Frederik Homan en Willem Homan, gebroeders te Eext; Harmen Homan te Haren; Lucas Nijsing, schulte van Westerbork, Frederick Nijsingh, schulte van Beilen, en de ette Jan Alting, gehuwd met Margriete Nijsing, kinderen van Albert Nijsing en Harmtien Homan tegen ds. Didericus Stegnerus te Vries, die Harmen Homan aldaar met een mes in de arm gestoken had. De predikant had ten huize van de schulte Wolthers te Vries op 3-5-1702 in publiek gezelschap uitgeroepen tegen de student Johannes Homan zoon van de genoemde Harmen: "Dat Hoomans familie van tot older tot older altoos geweest waren schelmen en dieven".
Op 5-8-1716 geven Henricus Homan, Johannes Homan, Engelbert Homan en Lucas Homan de erfenis aan van hun oom Johannes Homan van 3000 gulden.
[65]
Op 6-11-1721 is Johannes verkoper van de vaste goederen van zijn broer Engelbert Homan te Amsterdam. Op 11-1-1729 wordt de ette Jannes Homan aangesproken door de schatbeurder Lambert Oortwijn te Vries omtrent overlegging van de boeken betreffende de nalatenschap.

Johannes Homan[66]


IXi Carel Hidding, gedeputeerde 1650-1658, ette:Zuidenveld 1647-1658, Rolde 1633-1635, geb. voor 1608 te Rolde, overl. 1658, zn. van
Willem Hidding (zie VIIIe) en Niesje Homan.
Carel Hidding studeert in Groningen (ingeschreven 16-8-1622, filosofie) is Ette voor het Rolderdingspel 1633-1658, idem voor het Zuiderveld 1650-1658, gedeputeerde der Lantschap Drenthe 1650-1658.
Hij wordt in 1645 bij de prisering geschat op f 2100 voor huizen en schuren, #43.
In 1654 heeft hij in Emmen 37 mud bouwland en anderhalf waardeel, In 1672 wordt mevr. Hidding in het HSR aldaar aangeslagen voor 3 paarden. De erfenis van Carel en Margaretha wordt in 1682 geregeld met een scheiding van goederen.

Tr.
Partner is Margaretha Emmen, geb. op 12-9-1617 te Emmen, overl. op 29-10-1672, dr. van Evert Warners Mullinga, landdagscomparant; schulte Emmen 1625-1654, en Margaretha Lepel.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Niesje Hidding, geb. circa 1640, overl. te Noordbroek.
Tr. kerk voor 1674.
Echtgenoot is Edzardus Edses, geb. op 20-2-1625 te Noordbroek, overl. op 18-3-1693 te Noordbroek, zn. van Doede Edses en Jantje Bronnigers.
Edzardus Edzens trouwt (1) Menia Eyssonius, tr. (2) Nisa Hiddingh. Hij is erfgenaam in de erfenis Emmen/Lepels Hij erft ook van Margaretha en Carel. Hij is in 1682 erfbuir van Emmen. In 1678 is hij Landschrijver van Oltampt, in 1681 olde landschrijver. Hij verkoopt een deel van zijn zaken, mede namens zijn kinderen in Emmen in 1691:Geertmaags huis en hof tot Emmen. Hij is dan gedeputeerde State (1688-1694). in 1692 wordt hij als keuter aangeslagen: "Heer Edzens gedeputeerde, aangeslagen als keuter.Wordt van zijn erf betaald van zijn meier Derk Smit" (die als volle boer betaalt).Hij overlijdt 1696, zijn erf wordt dan "Hiddinge- of Edzens erf" genoemd. Het wordt eigendom van zijn oudste dochter Johanna Menia Edzes, getrouwd met de doctor en gesworene Rotghers, (in 1695 woont Hindrik Geerts op Dr. Rotgers plaats #43) die het verkoopt aan de gedeputeerde Warmold Lunsing, die het doorverkoopt aan de heer Sichterman. Die mijnt het gedeeltelijk uit, o.a. aan de schulte Stephen van Selbach: een mannenbank en een vrouwenbank voorheen van de heer en vrouw Hidding resp. de heer Edzens, en begrafenissen in het choor.

2.

 v 

Johanna Hidding, geb. circa 1640, overl. na 1695 te Noordbroek.

3.

 m 

Jan Hidding, vaandrig (1672), geb. circa 1640.

4.

 v 

Margaretha Hidding, geb. circa 1650.
Tr. kerk (1) op 29-4-1683 te Noordbroek.
Echtgenoot is Aise Edses, overl. 1718, zn. van Doede Edses en Jantje Bronnigers.
Tr. kerk (2) op 11-9-1718 te Noordbroek.
Echtgenoot is Petrus Vincker, ged. op 26-8-1696 te Schildwolde.


Xa Willem Hidding, geb. circa 1615, overl. voor 1655 te Gieten, zn. van
Willem Hidding (zie IXa) en Trijne Camping.
Hij is op 10-4-1638 samen met Jan van Amen en Lutgert, echtelieden, Willem Rosing en Johan Altinck, momber en voogd over de nagelaten kinderen van wijlen Jan Hamming te Bonnen en Lutgert (evenals zijn waarschijnlijke vader voor hem). Voorts komt hij als voogd voor op 1-9-1645 tezamen met Harmen Hidding. De momberen over zijn nagelaten kinderen procederen over land te Bonnen. Met zijn vrouw ruilt hij op 1-5-1647 land met Harmen Hidding en Jantien, echtelieden te Gieten en in 1648 kopen zij land te Bonnen
[67]
Tr. kerk op 17-8-1645 te Gasselte.
Echtgenote is Lammegien Hilbing, geb. circa 1620 te Gasselte, overl. 1681 te Gieten, dr. van Johan Hilbing en Harmtje Hidding?

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Roelofje Hidding, geb. circa 1647 te Bonnen, begr. op 9-2-1718 te Gasselte.
Tr. kerk op 16-10-1664 te Gasselte.
Echtgenoot is
Jan Harms Hidding (zie Xb).

2.

 m 

Willem Hidding, geb. op 9-4-1648 te Bonnen (zie XIa).

3.

 v 

Willemtje Hidding, geb. op 9-4-1648 te Bonnen, overl. op 12-6-1708 te Gasselte.
Tr. kerk op 11-10-1674 te Gasselte.
Echtgenoot is Harm Claassen Tebinge, ged. op 6-9-1640 te Gasselte, overl. op 3-1-1706 te Gasselte, zn. van Claas Harms Tebinge, eigenerfde Gasselte, en Wubbeltje Aling.
Op 25-12-1681 belooft hij op zijn ziekbed de armen van Gasselte een bedrag van 10 daalders na te laten. Hij geneest echter, waarna de armvoogden nog tot tien jaar na zijn dood moesten wachten tot de uitbetaling.
Overigens wordt hij grote Harmen Tebing genoemd ter onderscheid van zijn gelijknamige neef lutke Harmen (Frericks) Tebing. Over Lutgertiens erfenis is veel te doen geweest. In 1707 eisen Popke Datema, Jacob Daterna als hoofdmomber over Jantien Datema, Thij Lussinge als man van Aaltien Hamming en Johanna Hamming, weduwe Van Essen, geld terug van Willemtien Hidding, de tweede echtgenote van Lutgertiens man Harmen Tebing. Reden was, dat er geen nakomelingen van Lutgertien in leven waren, waardoor volgens de eisers de bij huwelijk ingebrachte goederen naar de boezem van de familie Hamming
terugmoesten. Het verweer is, dat er uit het huwelijk Tebing/Hamming twee kinderen waren geboren, waarvan de zoon nog bij het leven van beide echtelieden is overleden. De dochter daarentegen overleed na de moeder, waardoor (volgens de verweerders) de vader erfgenaam zou zijn geworden. Hierdoor zouden de kinderen uit Harmen Tebings tweede huwelijk gewoon alle goederen (dus ook de Hamminggoederen) hebben gekregen. Uiteindelijk kregen de eisers gelijk.
[68]


Xb Jan Harms Hidding, landdagscomparant in 1673, geb. op 26-5-1632 te Gasselte, ged. op 7-10-1632 te Gasselte, begr. op 15-3-1713 te Gasselte, zn. van
Harm Hidding (zie IXb) en Willemtje Hamming.
Jan Hiddinge voor zich en consorten is op 8-12-1674 eiser tegen olde Jan Hiddinge te Gasselte. De eiser wil annulering van een oevelgangscontract en testament d.d. 10-8-1674 ten voordele van Frerick Hiddinge als zoon en Luichien Hiddinge zoons zoon van de overleden broer van olde Jan Hiddinge, Luichien Hiddinge.
[69]
Op 6-6-1676 eist Bastiaan Hilbrants te Vries van Jan Hidding te Gasselte betaling van 18 daalder wegens een paard.
[70]
Hij wordt genoemd in het haardstedenregister te Gasselte met een vol erf in 1672 en met een half erf in 1691/1695.
Jan Hidding van Gasselte is op 16-11-1796 eiser tegen Joannes Fabritius anders Tebinge de jongere wegens het uitschelden van Jan voor een "eerdwolf".
[71] Op zijn beurt zou Jan Joannes uitgescholden hebben voor "Rojan" en daarvoor wil Joannes eerherstel.[72]
Jan Hidding van Gasselte wil op 29-11-1701 betaling van Harmen Lamberts van Gasselternijveen van 125 gulden wegens afgegraven turf.
[73]
Jan Heming van Glimmen, Jan Hidding en Hermen Tebinge van Gasselte als ooms van wijlen dr Willem Hidding tekenen op 16-6-1705 bezwaar aan tegen een voorgenomen verkoop van het enige goed in de Landschap te Bonnen
door de weduwe van wijlen dr. Hidding.
[74]
Tr. kerk op 16-10-1664 te Gasselte.
Echtgenote is
Roelofje Hidding, geb. circa 1647 te Bonnen, begr. op 9-2-1718 te Gasselte, dr. van Willem Hidding (zie Xa) en Lammegien Hilbing.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Hidding, geb. 1667 te Gasselte (zie XIb).

2.

 v 

Willemtien Hidding, geb. 1669 te Gasselte.
Tr. kerk op 21-9-1690 te Gasselte.
Echtgenoot is Hindrik Lamberts Huising, ette Oostermoer 1709-1723, geb. circa 1664, zn. van Lambert Epping Huising en Roelofje Nijenhuis.
Hij wordt in het haardstedenregister te Gieten van 1692, 1693 en 1694 aangeslagen voor 5 (een vol erf en als solliciteur).
Hij is momber over de kinderen van Luitje Abbring en Sophia Hidding. Volgens een getuigenverklaring is hij 30 jaar oud in 1694.
[75]
Op de lidmatenlijst van 1718 van Gieten komen voor: ette Hindrik Lamberts Huisinghe, Willemtijn Hiddinghe, sijn huisvrouw".
De ette Hindrik Lamberts Huising en zijn vrouw lenen op 5-5-1721 aan H.J. Ellents 700 gulden uit
[76], en op 20-8-1722 nogmaals 1500 gulden.[77]

3.

 m 

Harm Hidding, kerkvoogd te Zuidlaren, ged. op 31-1-1686 te Gasselte, overl. voor 1752 te Zuidlaren.
Op 10-11-1697 lenen de schults Henricus Böttichius en zijn "zuster" (schoonzuster) Johanna ten Rodengate, wed. Böttichius, geld uit.
Hij wordt met het Avinge goed te Anderen op 30-4-1714 na de dood van haar vader Jan ten Rodengate. Hulder is haar man Hendrik Wynties.
[78]
Harm Hidding en Jantje Rodengate zijn lidmaat te Zuidlaren op 22-5-1729.
Harm Hidding en zijn voruw lenen op 6-5-1735 200 gulden uit aan de soldaat Harmen Benthem en Adriana Willems te Zuidlaren.
[79]
Harm Benthem en Adriana Pleun te Zuidlaren lenen op 19-4-1737 100 gulden van de kerk van Zuidlaren. Jan Sissing en Harm Hidding treden op namens de kerk als kerkvoogden.
[80]
Harm Hidding wordt in het haardstedenregister van Zuidlaren genoemd met 1 paard in 1743.
Op 1-6-1746 lenen Harm Hidding en zijn vrouw Jantje ten Rodengate 100 gulden uit aan Hindrik Willems en Claasje Sijbering van Zuidlaren.
[81] Op 11-11-1745 lenen Harm Jans Smit en Jantje Vrijman van Zuidlaren 300 gulden van Harm Hidding en Jantje ten Rodengate.[82] Onder deze akte staat: Op 15-4-1752: Deze akte is in volle eigendom overgegaan
Anloo de erfgenamen van mijn man H. Hidding, en ondertekening door J. ten Rodengate. 30-8-1753: Deze obligatie in eigendom overgegaan naar gedeputeerde Nijsing wegens zijn vrouw als erfgenaam, wijlen de wed. van H. Hidding en cavierde voor de overige erfgenamen van wijlen mijn oom Harm Hidding. Ondertekening door Jan Hidding.
Op 11-1-21753 geert A. Nijsing van Beilen namens zijn vrouw de erfenis aan van wijlen J. ten Rodengate weduwe van Harm Hidding te Zuidlaren. De erfenis is maar liefst 15000 gulden groot.
[83]
Op 10-12-1754 geeft Jan Hidding van Gasselte de erfenis aan van wijlen Harm Hidding aan.
[84]
Tr. op 16-11-1722.
Echtgenote is Johanna ten Rodengate, ged. 1671 te Zuidlaren, overl. voor 1753 te Zuidlaren, dr. van Jan ten Rodengate, ette Oostermoer 1687-1712; kerkvoogd te Zuidlaren 1652, 1680, en Aafje Hemsing.


Xc Helperich Hidding, ged. op 14-5-1636 te Gasselte, overl. op 23-9-1664 te Gasselte, zn. van
Luichje Hidding (zie IXc) en Grietje Abbring.
Tr. kerk voor 1664.
Echtgenote is Grietje Arents Teenge, geb. circa 1638, dr. van Arent Teenge en Grietje Tebinge.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Luichje Hidding, ged. op 28-8-1664 te Gasselte, overl. -2-1702 te Gasselte.


Xd Frerik Hidding, ged. op 6-10-1639 te Gasselte, overl. op 21-3-1713 te Gasselte, zn. van
Luichje Hidding (zie IXc) en Grietje Abbring.
naam Hiddinge, Frerick, Gasselte, man van Annegien Harms Titsinge,
vader van Harmen Hiddinge
inzake
lotting 1721 juli 8
vindplaats Etstoel 14, deel 41, fol. 54vo
.
Tr. kerk op 21-5-1676 te Gasselte.
Echtgenote is Annigje Harms Titsing, geb. circa 1650 te Eext, overl. op 17-11-1713 te Gasselte, dr. van Harm Jacobs Titsing en N.N. Meijering.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Harm Hidding, geb. op 9-3-1677 te Gasselte (zie XIc).

2.

 v 

Grietje Hidding, ged. op 9-3-1679 te Gasselte, overl. op 21-5-1679 te Gasselte.

3.

 v 

Grietje Hidding, ged. op 18-6-1682 te Gasselte, begr. op 20-1-1775 te Gasselternijveen.
Tr. kerk op 5-11-1718 te Gasselte.
Echtgenoot is Bastiaan Hilbing, geb. circa 1670 te Gasselte, overl. op 3-4-1731 te Gasselte, zn. van
Arent Hilbing en Hilletje Hidding.

4.

 v 

Jantje Hidding, ged. op 8-6-1685 te Gasselte, begr. op 14-11-1748 te Dwingeloo.
Als Jantien Hidding aangenomen op 25 september 1716, vertrokken naar Dwingelo op 28 november 1716.
Tr. kerk op 31-10-1716 te Dwingelo.
Echtgenoot is Peter Bloemers, geb. ca 1685, begr. op 24-6-1749 te Dwingeloo, zn. van
Jan Talen Bloemers en Jantien Oldenhuis Hidding.


Xe Laurens Hidding, ged. op 10-6-1633 te Gasselte, overl. op 7-3-1705 te Gasselte, zn. van
Johan Hidding (zie IXd) en Grietje Leving.
Tr. kerk op 24-9-1654 te Gasselte.
Echtgenote is Grietje Hilbing, ged. 1630 te Gasselte, overl. op 16-2-1710 te Gasselte, dr. van
Roelof Hilbing en Petrea ten Oldenhuis.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantien Hidding, ged. op 2-9-1655 te Gasselte.
Tr. kerk op 7-10-1683 te Gasselte.
Echtgenoot is Jan Heming, geb. te Glimmen, ged. op 8-12-1661 te Noordlaren (get.: Aafje Reinders, hv. van Jan Abbringe op de Punt), zn. van Luichje Heming en Oetje Datema.

2.

 m 

Roelof Hidding, ged. op 26-4-1657 te Gasselte (zie XId).

3.

 v 

Heile Hidding, ged. op 10-1-1659 te Gasselte, overl. op 27-1-1692 te Veenhof.
Tr. kerk op 24-5-1691 te Gasselte.
Echtgenoot is Jan Hamming, geb. circa 1665 te Veenhof, overl. circa 1703, zn. van
Heino Hamming en Aaltje Oldenbanning.
Hij wordt genoemd in de haardstedenregisters op de Veenhof in 1693 als vol boer en met paardehandel, in 1693 Veenhof als vol boer en in 1694 als driepaardsboer.
Jan Hamming bewoont het voorouderlijk erf (zeker de vijfde generatie) te De Veenhof. Hij was de laatste mannelijke Hamming, die dit erf bewoonde. Hij is overleden tussen 26-5-1702 en 27-5-1703. Zijn weduwe hertrouwt na 1705 met Otto Buiting, zoon van Jan Buiting, woonachtig op het erf ernaast. Jan Buiting is in 1697 vanuit Buinen naar De Veenhof gekomen. Overigens is Jan
Buiting een oomzegger van Willem Hamming in De Veenhof.

4.

 v 

Jantien Oldenhuis Hidding, ged. op 16-12-1660 te Gasselte, overl. na 1700, begr. op 11-10-1735 te Dwingeloo.
Tr. kerk op 17-10-1686 te Gasselte.
Echtgenoot is Jan Talen Bloemers, geb. ca 1660 te Dwingelo, begr. op 5-4-1742 te Dwingeloo, zn. van Jan Talen Santinge en Diegje Bloemers.

5.

 v 

Grietje Hidding, ged. op 17-6-1668 te Gasselte.

6.

 m 

Jan Hidding, ged. op 2-6-1672 te Gasselte, overl. op 21-3-1680 te Gasselte.


Xf Hindrik Hidding, ette Rolde 1690-1719, geb. circa 1660, zn. van
Bastiaan Hidding (zie IXf) en Anna Harders.
Tr.
Partner is Lammechien Crul, geb. circa 1667, dr. van Eilard Crul, schulte Dalen, Oosterhesselen -1672, en
Geesje Huising.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Bastiaan Hidding, ette Rolde 1719-1740, overl. op 18-1-1740.

2.

 v 

Gesina Hidding, overl. 1729.


XIa Willem Hidding, geb. op 9-4-1648 te Bonnen, overl. voor 1700 te Gieten, zn. van
Willem Hidding (zie Xa) en Lammegien Hilbing.
Hij wordt in de haardstedenregisters te Bonnen genoemd in 1692, 1693 en 1694 met 1 paard.
Luyrt Jansen, enige zoon en erfgenaam van wijlen Hillichien Datema; Harmen Datema, enige zoon en erfgenaam van Popke Datema voor hem en als medemomber over Jan Hieminge, minderjarige zoon van Oedjen Datema; Willem Hiddinge namens zijn vrouw Lammichien Heminge, samen erfgenamen van hun oom Pouwell Datema te Foxwolde zijn op 12-11-1678 eisers tegen Cornelissjen Luytiens, weduwe van Pouwell Datema. De eisers willen hun deel van de erfenis. Volgens de verweerder is de eis onterecht vanwege een akte van eenkindschap van 8-11-1652.
[85]
Op 6-6-1682 is Willem Hiddinge te Bonnen eiser tegen Harmen Huising voor hem en namens zijn onmondige kinderen. De eiser wil scheiding van goederen die de eiser wegens zijn overleden moeder toekomen, afkomstig uit Eppinge.
[86] Io 13-11-1683 is er een herziening van het vonnis.[87]
Otr. op 25-4-1674 te Noordlaren.
Echtgenote is Lammigje Heming, ged. op 17-8-1656 te Noordlaren (get.: Jantje Eggens, huisvrouw van Jan Roelofs), overl. op 24-3-1685 te Gieten, dr. van
Luichje Heming en Oetje Datema.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Hidding, geb. circa 1675 te Bonnen (zie XIIa).

2.

 m 

Luitje Heminge Hidding, geb. te Bonnen, ged. op 19-10-1681 te Gieten, overl. voor 1703.

3.

 m 

Lucas Heminge Hidding, geb. op 23-12-1683 te Gieten, ged. op 23-12-1683 te Gieten, overl. op 4-11-1706 te Gasselte.


XIb Willem Hidding, geb. 1667 te Gasselte, overl. op 23-8-1739 te Gasselte, zn. van
Jan Harms Hidding (zie Xb) en Roelofje Hidding.
Tr.
Partner is Roelofje Huising, geb. circa 1670 te Gieten, overl. op 1-6-1725 te Gasselte, dr. van Lambert Epping Huising en Roelofje Nijenhuis.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Hidding, ged. op 15-12-1700 te Gasselte, overl. op 6-1-1701 te Gasselte.

2.

 m 

Jan Hidding, ged. op 1-1-1702 te Gasselte, overl. op 10-5-1703 te Gasselte.

3.

 m 

Jan Hidding, geb. op 27-8-1704 te Gasselte (zie XIIb).

4.

 m 

Lambert Hidding, ged. op 27-8-1704 te Gasselte, overl. op 14-1-1740 te Gasselte.

5.

 m 

Hindrik Hidding, geb. op 20-10-1709 te Gasselte (zie XIIc).

6.

 v 

Aaltje Hidding, ged. op 22-5-1712 te Gasselte, overl. 1780 te Gasselte.


XIc Harm Hidding, geb. op 9-3-1677 te Gasselte, ged. op 11-3-1677 te Gasselte, overl. op 24-3-1744 te Gasselte, zn. van
Frerik Hidding (zie Xd) en Annigje Harms Titsing.
Tr. kerk (1) op 25-10-1716 te Gasselte.
Echtgenote is Willemtje Abbring, geb. te De Punt, ged. op 23-3-1684 te Noordlaren, overl. op 9-4-1718 te Gasselte, begr. op 15-4-1718 te Gasselte, dr. van
Luitje Abbring en Sophia Hidding.
De moeder is bij de geboorte van haar zoon overleden.
Tr. kerk (2) op 20-10-1720 te Gasselte.
Echtgenote is Gebbigje Oldenbanning, geb. circa 1695 te Oosterhesselen, overl. op 20-8-1748 te Gasselte.
Zij wordt met att. van Oosterhesselen als lidmaat te Gasselte aangenomen op 17-10-1721.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

N.N. Hidding, ged. 4-1718 te Gasselte, overl. 4-1718 te Gasselte.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 m 

Frerik Hidding, ged. op 27-7-1721 te Gasselte, overl. na 1797.

3.

 m 

Roelof Hidding, ged. op 21-3-1723 te Gasselte, overl. voor 1724 te Gasselte.

4.

 m 

Roelof Hidding, ged. op 26-3-1724 te Gasselte (zie XIId).

5.

 v 

Annigje Hidding, geb. op 19-9-1728 te Gasselte, overl. circa 1757 te Gasselte.


XId Roelof Hidding, ette Oostermoer 1713-1734, ged. op 26-4-1657 te Gasselte, overl. op 3-8-1734 te Gasselte, zn. van
Laurens Hidding (zie Xe) en Grietje Hilbing.
Hij wordt op 21-11-1713 benoemd als ette voor Oostermoer in plaats van Willem Old-Eijtinge.
[88]
Tr. kerk (1) op 13-9-1689 te Gieten.
Echtgenote is Hindrikje Huising, overl. op 12-10-1693 te Gasselte, dr. van
Lambert Epping Huising en Roelofje Nijenhuis.
Tr. kerk (2) op 15-10-1702 te Gasselte.
Echtgenote is Lutgertje Hamming, geb. circa 1675 te Dwingelo, overl. op 27-8-1730 te Gasselte, dr. van Frerik Hamming, ette Oostermoer 1664-1676, en
Diegje Bloemers.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Jan Hidding, ged. op 30-8-1691 te Gasselte, overl. op 1-7-1715 te Gasselte.

2.

 m 

Henricus Hidding, ged. op 8-10-1693 te Gasselte, overl. op 23-8-1748 te Gasselte.
Jantien Meijering als lijftuchtenares van haar man Henricus Hidding geeft de erfenis van 6400 gulden aan op 3-1-1752.[89]
Tr. kerk op 18-6-1730 te Gasselte.
Echtgenote is Jantje Jans Meijering, ged. op 20-5-1708 te Gasselte, dr. van Jan Meijering en Marrigje Tjassens.

Uit het tweede huwelijk:

3.

 m 

Frerik Hidding, ette Oostermoer 1736-1782, geb. circa 1703, overl. op 10-1-1782 te Gasselte.

4.

 v 

Heiltje Hidding, ged. op 17-1-1706 te Gasselte, overl. op 15-2-1743 te Gasselte.
Tr. kerk op 15-11-1733 te Gasselte.
Echtgenoot is Hendrik Tebinge, geb. circa 1685 te Gasselte, overl. op 7-5-1756 te Gasselte, zn. van Harm Freriks Tebinge en Wubbigje Aling.
SP 319 Deel 3 Folio 242
Datum:26-6-1756
Momberbenoeming
Ouders:wijlen Hindrik Tebing en Heiltje Hidding
Kinderen:Wubbigje Tebing
h.m.:Geert Buining
m.m.:ette Frerik Hidding; Roelof Hilbing; Helprich Buining
.

5.

 m 

Laurens Hidding, ged. op 6-5-1708 te Gasselte, overl. op 10-1-1758 te Gasselte.

6.

 m 

Willem Hidding, ged. op 14-4-1713 te Gasselte, overl. op 10-1-1778 te Gasselte.

7.

 v 

Dieghien Bloemers Hidding, ged. op 1-9-1715 te Gasselte, overl. voor 1778 te Gasselte.
lidmaat te Gasselte 1738.
Tr. kerk op 22-11-1744 te Gasselte.
Echtgenoot is Roelof Hilbing, ged. op 1-9-1720 te Gasselte, overl. op 9-7-1784 te Gasselte, zn. van Arent Hilbing en Aaltien Schaange.
Onmondig beleend met Evekinge goed te Drouwen na de dood van zijn vader Arent Hilbing op 3-8-1738.[90]

8.

 m 

Jan Bloemers Hidding, ged. op 8-5-1718 te Gasselte, overl. op 23-10-1729 te Gasselte, begr. op 29-10-1729 te Gasselte.
Overleden als Jan, soontie van ette Roelof Hidding.

9.

 m 

Jan Hidding, overl. voor 1780.
Overleden voor 12-12-1780. Dan wordt zijn overlijden aangegeven. Zijn boedel vererft op zijn broer ette F. Hidding 1/3, nicht Wubbechien Tebing 1/3 en neven Arent en Roelof Hilbing samen 1/3. Waarde van de nalatenschap is 11250 gulden.


XIIa Willem Hidding, geb. circa 1675 te Bonnen, overl. op 2-5-1705 te Bonnen, zn. van Willem Hidding (zie XIa) en Lammigje Heming.
Aangenomen als lidmaat te Gieten d.d. midwinter 1698: dr. Willem Hiddingh.
SP 264 deel 2 folio 312 lening
Leners:Willem Hidding x Johanna Elisabeth Wildervanck
Uitleners:Jannes Gelsing te Groningen
Bedrag:1325 Plaats:Bonnen Datum:30-10-1703.

Tr. kerk op 31-7-1701 te Veendam.
Echtgenote is Johanna Elizabeth Wildervank, geb. op 20-9-1670 te Wildervank, ged. op 25-9-1670 te Wildervank, overl. na 1738, dr. van Gerard Wildervank en Hemma Emmen.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Hidding, geb. circa 1701 te Wildervank (zie XIIIa).


XIIb Jan Hidding, ouderling Gasselte 1747-1749, geb. op 27-8-1704 te Gasselte, overl. op 15-6-1782 te Gasselte, zn. van Willem Hidding (zie XIb) en Roelofje Huising.
Jan Hidding wordt genoemd in het haardstedenregister met een vol erf in 1764 en 1774. In 1784 wordt zijn weduwe genoemd. In 1794 staat erbij dat de zoon ette is en wordt de weduwe voor 5 aangeslagen.
Dchulte van Gasselte Jan Alingh namens zijn vrouw Roelofien Huisingh, Jan Hiddingh en Aaltien Hiddingh van Gasselte en verdere consorten tezamen naaste erfgenamen van wijlen Henricus Hidding en van zijn moederszijde wijlen Hendrikjen Huisingh en dus wegens huwelijkse voorwaarden d.d. 30-9-1689 tussen Roelof Hiddinghe en Henderickien Huisingh gerechtigd tot de goederen van wijlen Henricus Hiddingh aangeërfd van zijn moeder zijn op 30-6-1750 eisers. De verweerders zijn ette Frerik Hiddingh, Laurents Hiddingh, Jan Hiddingh, Willem Hiddingh, Roelof Hilbinge namens zijn vrouw Deegjen Hiddingh en Hendrik Tebinge als vader van zijn minderjarige dochter Wubbegien Tebinge bij wijlen Heijltien Hiddingh verwekt, allen te Gasselte als naaste vrienden van vaderszijde en erfgenamen van wijlen Henricus Hiddingh van Gesselte. De eisers willen hun deel van de erfenis van Henderickien Huisingh en de erfgoederen afkomstig van de erfenis van Jan Eppinge Huisingh, na expiratie van de lijftucht ten voordele van Jantien Meijeringe weduwe van Henricus Hiddingh.[91]
Op 14-12-1771 lenen Pieter Lourents en Trijntje Berents te Gasselte 100 gulden van Jan Hidding en zijn vrouw.[92]
Op 1-5-1777 lenen Luigje Willems van Buinen en kinderen 160 gulden van Jan Hidding en zijn huisvrouw te Gasselte.[93] Op 1-5-1780 lenen Lucas Wiering en zijn huisvrouw te Gasselte 1000 gulden van Jan Hidding en zijn vrouw.[94]
De weduwe van Jan Hidding en haar kinderen lenen op 12-6-1792 100 gulden uit aan Hindrik Alberts en zijn vrouw Hindrikje Luigjens.[95] Ook in 1793 lenen ze 300 gulden uit aan Jan Harms Hooiveld en zijn vrouw.[96]

Tr. kerk op 7-5-1730 te Gasselte.
Echtgenote is Heiltje Buiting, geb. circa 1712 te Veenhof, begr. op 3-2-1795 te Gasselte, dr. van Otto Buiting, landbouwer Veenhof, en Frederika Alinge Meijering.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Roelofje Hidding, ged. op 21-1-1731 te Gasselte, overl. op 6-3-1731 te Gasselte.

2.

 v 

Roelofje Hidding, ged. op 6-1-1732 te Gasselte, overl. op 2-12-1802 te Gasselte.

3.

 v 

Frerikje Hidding, ged. op 17-5-1733 te Gasselte, overl. 1733 te Gasselte.

4.

 m 

Willem Hidding, geb. circa 1734 te Gasselte, overl. op 23-11-1809 te Gasselte.
Willem Hidding en zijn broers worden in het haardstedenregister met een vol erf genoemd in 1804.

5.

 m 

Otto Hidding, geb. op 1-5-1736 te Gasselte, overl. op 1-4-1812 te Gasselte.

6.

 v 

Frederika Hidding, ged. op 1-3-1739 te Gasselte, overl. op 8-3-1823 te Gasselte.

7.

 m 

Lambert Hidding, ged. op 4-6-1741 te Gasselte, begr. op 15-9-1808 te Gasselte.

8.

 v 

Roelina Hidding, ged. op 24-11-1743 te Gasselte, overl. op 18-1-1790 te Gasselte.

9.

 v 

Willemtien Hidding, ged. op 26-11-1747 te Gasselte, overl. op 17-9-1817 te Gasselte.

10.

 m 

Harm Hidding, geb. op 26-10-1749 te Gasselte (zie XIIIb).


XIIc Hindrik Hidding, geb. op 20-10-1709 te Gasselte, overl. -3-1750 te Groningen, zn. van Willem Hidding (zie XIb) en Roelofje Huising.
Hendrik Hidding verwerft op 1-12-1735 het klein burgerrecht van Groningen.
Bij de ondertrouw met Sophia Hamming compareert voor haar de gezworene Lucas Hamming als broer.
Jan Hidding is hoofdmomber, Frerick Hamminck sibbevoogd en Frerik Hidding vreemde voogd over de kinderen van Sophia Hamminck bij Hendrik Hidding.
Op 14-12-1745 geeft de brouwer Hiddink te Groningen aan dat hij van R. Tammink weduwe van Albert Leunge te Zuidlaren 1150 gulden heeft geërfd.[97]

Tr. kerk (1) op 25-11-1735 te Groningen.
Echtgenote is Sophia Hamming, ged. op 14-8-1712 te Noordlaren, overl. voor 1743, dr. van Thale Hamming en Aafje Abbring.
Jan Hidding is hoofdmomber, Frerick Hamminck is sibbevoogd en Frerik Hidding is vreemde voogd over de kinderen van Sophia Hamminck bij Hendrik Hidding.
Otr. (2) op 16-3-1743 te Groningen, tr. kerk op 3-4-1743 te Zuidlaren.
Echtgenote is Hilligje Tamming, ged. op 30-7-1718 te Zuidlaren, dr. van Jan Tamming en Willemtje Vrijling.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Willem Hidding, ged. op 14-12-1736 te Groningen.

2.

 m 

Thale Hidding, ged. op 27-12-1737 te Groningen (zie XIIIc).

3.

 m 

Willem Hidding, ged. op 19-7-1740 te Groningen.

Uit het tweede huwelijk:

4.

 m 

Willem Hidding, diaken Zuidbarge 1784, ged. op 19-6-1744 te Groningen.
Tr. kerk op 1-12-1776 te Emmen.
Echtgenote is Geesje Sikking, geb. te Zuidbarge, ged. op 10-9-1730 te Emmen, overl. te Zuidbarge, begr. op 1-6-1783 te Emmen, dr. van Hindrik Alting en Hilligje Sikking.
Ze wordt ook Geesje Sikken en Geesje Alting genoemd.


XIId Roelof Hidding, ged. op 26-3-1724 te Gasselte, zn. van Harm Hidding (zie XIc) en Gebbigje Oldenbanning.
Uit het huwelijk van Roelof Hidding met Hindrikje Homan worden vier kinderen te Gasselte geboren: Gebbina, Jan, Harm en Harm.
Otr. op 14-4-1759 te Anloo, tr. kerk op 30-5-1759 te Gasselte.
Echtgenote is Hindrikje Homan, geb. te Eext, ged. op 8-4-1731 te Anloo, begr. op 22-6-1790 te Gasselte, dr. van Jan Freriks Homan en Albertje Roelofs Boelens.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Gebbina Hidding, ged. op 27-4-1760 te Gasselte.

2.

 m 

Jan Hidding, ged. op 29-4-1764 te Gasselte, overl. op 31-12-1827 te Zuidhorn.
Tr. (1) op 19-3-1800 te Zuidhorn (h.c.), tr. kerk op 4-5-1800 te Zuidhorn.
Echtgenote is Martje Luitjens Olthoff, ged. op 31-3-1765 te Zuidhorn, overl. voor 1803.
Tr. kerk (2) op 15-5-1803 te Zuidhorn.
Echtgenote is Roelofke Roelofs Stelma, geb. circa 1780 te Leeuwarden, overl. op 24-9-1859 te Zuidhorn, dr. van Roelof Harms en Jantien Gerkes Uildersma.

3.

 m 

Harm Hidding, ged. op 10-5-1767 te Gasselte, overl. voor 1773 te Gasselte.

4.

 m 

Harm Roelofs Hidding, ged. op 6-6-1773 te Gasselte (zie XIIId).


XIIIa Willem Hidding, luitenant 1727, vaandrig 1723, schulte de Wijk 1729-1769, geb. circa 1701 te Wildervank, begr. op 15-7-1769 te Koekange, zn. van Willem Hidding (zie XIIa) en Johanna Elizabeth Wildervank.
Tr. kerk (1) 1727.
Echtgenote is Elisabeth Hemsing, geb. op 9-2-1707 te Gieten, ged. te Gieten, overl. 1736, dr. van Ds. Arnoldus Hemsing, predikant Gieten, en Anna Elisabeth Hoorn.
Tr. kerk (2) -9-1739 te Meppel.
Echtgenote is Anna Sophia Catharina Linthorst, geb. op 18-11-1718 te Meppel, overl. op 3-8-1784 te Koekange, dr. van Arent Linthorst, schatbeurder Meppel 1728-1734, en Anna Beeltsnijder.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Willem Hidding, ged. op 29-1-1730 te IJhorst (zie XIVa).

2.

 v 

Anna Elisabeth Hidding, ged. op 23-9-1731 te IJhorst.

3.

 v 

Johanna Elisabeth Hidding, ged. op 23-9-1731 te IJhorst.

4.

 v 

Anna Elisabeth Hidding, ged. op 28-9-1732 te Wildervank.

5.

 v 

Johanna Elisabeth Hidding, ged. op 7-2-1734 te IJhorst.

6.

 v 

Anna Elisabeth Hidding, ged. op 28-10-1736 te IJhorst.

Uit het tweede huwelijk:

7.

 v 

Johanna Elisabeth Hidding, ged. op 24-12-1741 te Koekange.

8.

 m 

Quirinus Hidding, ged. op 30-8-1744 te Koekange, begr. op 18-11-1744 te Koekange.

9.

 v 

Johanna Elisabeth Hidding, ged. op 24-10-1745 te Koekange, overl. op 4-2-1804 te Noordwijk, IJhorst.

10.

 v 

Anna Hidding, ged. op 16-4-1747 te Koekange, begr. op 14-7-1747 te Koekange.

11.

 m 

Quirinus Hidding, ged. op 25-8-1748 te Koekange, begr. op 13-9-1748 te Koekange.

12.

 m 

Quirinus Hidding, ged. op 26-10-1749 te Koekange, begr. op 13-11-1749 te Koekange.

13.

 m 

Quirinus Bartholomeus Hidding, ged. op 20-6-1751 te Koekange, begr. op 7-10-1751 te Koekange.

14.

 v 

Anna Zophia Hidding, ged. op 7-1-1753 te Koekange, overl. op 23-1-1753 te Koekange.

15.

 m 

Arent Bartholomeus Willem Hidding, ged. op 17-11-1754 te Koekange, begr. op 11-1-1755 te Koekange.

16.

 m 

Arent Willem Hidding, ged. op 1-5-1757 te Koekange, begr. op 21-5-1757 te Koekange.

17.

 m 

Arent Willem Hidding, ged. op 27-8-1758 te Koekange (zie XIVb).


XIIIb Harm Hidding, ette Oostermoer 1784-1789, geb. op 26-10-1749 te Gasselte, overl. op 11-4-1836 te Gasselte, zn. van Jan Hidding (zie XIIb) en Heiltje Buiting.
Landbouwer en vervener te Gasselte, participant en commissaris van de Buinervenen, ette voor Oostermoer 1784-1789, volmacht, landdagcomparant 1788, lid van de municipale raad van Gasselte 1798, assessor van Gasselte 1819, lid van de gemeenteraad van Gasselte in 1825, ouderling te Gasselte.1.
Tr. kerk op 25-6-1789 te Odoorn.
Echtgenote is Janna Harms Huising, geb. op 17-5-1767 te Exloo, overl. op 2-9-1833 te Gasselte, dr. van Harm Huising en Roelofje Binders.
Op 17-9-1789 komt Janna Huising met att. van Odoorn naar Gasselte.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Hidding, geb. op 13-8-1792 te Gasselte (zie XIVc).

2.

 m 

Herman Hidding, geb. op 3-8-1795 te Gasselte (zie XIVd).

3.

 m 

Willem Hidding, geb. op 13-2-1798 te Gasselte (zie XIVe).

4.

 v 

Heildina Roelina Hidding, geb. op 4-5-1807 te Gasselte, ged. op 10-5-1807 te Gasselte, overl. op 18-3-1833 te Noordlaren.
Tr. op 17-6-1829 te Haren.
Echtgenoot is Reinder Hoenderken, landbouwer, geb. op 17-1-1803 te Noordlaren, ged. op 23-1-1803 te Noordlaren, overl. op 4-7-1875 te Noordlaren, zn. van Jannes Hoenderken en Elisabeth Cluvingh.


XIIIc Thale Hidding, ged. op 27-12-1737 te Groningen, zn. van Hindrik Hidding (zie XIIc) en Sophia Hamming.
Tr. kerk op 6-2-1770 te Zuidlaren.
Echtgenote is Cornelia Andrea, geb. circa 1745 te Groningen, dr. van Anneus Andrea en Engelina Langendorp.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Engelina Dorothea Hidding, ged. op 17-3-1771 te Noordlaren.

2.

 v 

Sophia Hidding, ged. op 27-9-1772 te Noordlaren, overl. op 15-6-1836 te Noordlaren.
Tr. kerk (1) op 5-5-1796 te Noordlaren.
Echtgenoot is Egbert Willems Brands, landbouwer, geb. te Noordlaren, ged. op 22-8-1762 te Noordlaren, begr. op 26-4-1804 te Noordlaren, zn. van Willem Warmolts Brants en Doegje Cornelis.
Tr. (2) op 24-6-1810 te Noordlaren.
Echtgenoot is Tonnis Alberts Boer, geb. te Eleveld, ged. op 25-11-1781 te Rolde, overl. op 2-9-1856 te Noordlaren, zn. van Albert Geerts en Rijkje Tonnis.

3.

 v 

Engelina Dorothea Hidding, ged. op 17-3-1776 te Zuidlaren, overl. op 15-5-1838 te Noordlaren.
Tr. op 6-1-1811 te Noordlaren.
Echtgenoot is Jan Alberts Homan, landbouwer, geb. te Onnen, ged. op 25-4-1784 te Haren, overl. op 31-1-1849 te Noordlaren, zn. van Albert Jans, landbouwer, en Anna Catharina Homan.

4.

 v 

Hinderika Hidding, ged. op 11-7-1779 te Noordlaren.

5.

 v 

Willemtje Hidding, geb. op 27-1-1783 te Noordlaren, ged. op 2-2-1783 te Noordlaren.

6.

 v 

Anna Hidding, ged. op 19-3-1786 te Noordlaren, overl. op 4-12-1852 te Noordlaren.
Tr. kerk op 3-11-1805 te Noordlaren.
Echtgenoot is Roelof Hoiting, ged. op 2-1-1785 te Noordlaren, overl. op 28-4-1841 te Noordlaren, zn. van Jannes Geerts Hoiting en Aaltje Roelofs Kloot.


XIIId Harm Roelofs Hidding, adjunct-maire, ged. op 6-6-1773 te Gasselte, overl. op 22-3-1850 te Gasselte, zn. van Roelof Hidding (zie XIId) en Hindrikje Homan.
Tr. kerk op 5-4-1800 te Gasselte.
Echtgenote is Marchien Meijeringh, ged. op 29-11-1778 te Gasselte, overl. op 29-8-1846 te Gasselte, dr. van Jan Meijeringh, volmacht Gasselte, volmacht landdag, keurnoot, diaken, ouderling, en Willemtje Wichers.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hinderkien Hidding, ged. op 1-2-1801 te Gasselte, overl. op 26-3-1846 te Veenhof.
Tr. op 10-9-1824 te Gieten.
Echtgenoot is Geert Egberts van der Wijk, landbouwer, geb. te Veenhof, ged. op 22-1-1797 te Gieten, overl. op 8-11-1848 te Veenhof, zn. van Egbert Geerts van der Wijk en Grietje Berents Veenhof.
Bewoners 1825 Bonnen no. 60a.
Kad. Atlas 1832 Sectie D no. 63.

2.

 v 

Willemtje Hidding, ged. op 29-1-1804 te Gasselte, overl. op 8-2-1830 te Gasselte.

3.

 v 

Gebbina Hidding, ged. op 26-11-1809 te Gasselte, overl. op 24-3-1811 te Gasselte.

4.

 v 

Gebbina Hidding, geb. op 4-10-1812 te Gasselte, overl. op 11-6-1813 te Gasselte.

5.

 v 

Jantien Hidding, geb. op 11-5-1814 te Gasselte, ged. te Gasselte, overl. op 1-7-1875 te Eext.
Tr. op 22-4-1847 te Anloo.
Echtgenoot is Pieter Udding, landbouwer te Eext, geb. op 8-2-1806 te Eext, ged. op 16-2-1806 te Anloo, overl. op 8-3-1881 te Anloo, zn. van Harm Lucas Udding en Geertruid Pieters Hamming.


XIVa Willem Hidding, schulte De Wijk, ged. op 29-1-1730 te IJhorst, overl. op 14-3-1788 te Hoogeveen, begr. op 18-3-1788 te Hoogeveen, zn. van Willem Hidding (zie XIIIa) en Elisabeth Hemsing.
Tr. kerk op 19-2-1771 te Hoogeveen.
Echtgenote is Barbara Elisabeth Kymmel, ged. op 3-9-1747 te Havelte, overl. op 21-1-1800 te Hoogeveen, begr. op 24-1-1800 te Hoogeveen, dr. van Hiëronimus Wolter Kymmel en Lucia Helena de Coninck.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Wilhelmina Elisabeth Hidding, ged. op 4-9-1771 te Hoogeveen.

2.

 m 

Willem Hidding, ged. op 31-1-1773 te Hoogeveen.

3.

 v 

Lucia Helena Hidding, ged. op 27-11-1774 te Hoogeveen, overl. op 12-4-1800 te Hoogeveen.

4.

 v 

Suzanna Elisabeth Christina Hidding, ged. op 19-11-1780 te Hoogeveen, overl. op 26-9-1841 te Groningen.


XIVb Arent Willem Hidding, ged. op 27-8-1758 te Koekange, overl. voor 1797, zn. van Willem Hidding (zie XIIIa) en Anna Sophia Catharina Linthorst.
Otr. op 1-10-1786 te Koekange, tr. op 15-1-1786 te Vries.
Echtgenote is Grietje Hindriks, geb. te Yde, ged. op 30-5-1757 te Vries, overl. op 23-3-1822 te Assen, dr. van Hindrik Hindriks en Anna Christiaans.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Johanna Sophia Catharina Hidding, ged. op 10-12-1786 te Koekange.

2.

 v 

Anna Elisabeth Hidding, geb. te Yde, ged. op 7-1-1790 te Vries, overl. op 23-3-1813 te Assen.
Tr. kerk op 2-9-1810 te Vries.
Echtgenoot is Georg Albrecht Grasman, geb. op 1-9-1788 te Groningen, ged. op 3-9-1788 te Groningen, overl. op 16-12-1824 te Assen, zn. van Johan Gothard Grasman en Lammina ten Berge.


XIVc Jan Hidding, landbouwer, geb. op 13-8-1792 te Gasselte, ged. op 19-8-1792 te Gasselte, overl. op 18-10-1861 te Annerveen, zn. van Harm Hidding (zie XIIIb) en Janna Harms Huising.
Tr. op 8-4-1816 te Anloo.
Echtgenote is Hindrikje Steenge, geb. te Annerveen, ged. op 18-4-1790 te Anloo, overl. op 18-1-1855 te Annerveen, dr. van Remmelt Lucas Steenge en Willemtje Engberts Mulders.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Remmelt Hidding, geb. op 23-11-1816 te Annerveen (zie XVa).

2.

 v 

Janna Jans Hiddingh, geb. op 22-6-1818 te Annerveen, overl. op 18-10-1861 te Annerveen.
Tr. op 28-1-1841 te Gasselte.
Echtgenoot is Willem Lucas Salomons, winkelier, schipper, geb. op 23-12-1815 te Gasselte, overl. op 19-6-1887 te Gasselternijveen, zn. van Lucas Willems Salomons, schipper, en Trijntje Klasens Salomons.

3.

 v 

Willemtien Hidding, geb. op 3-6-1820 te Anloo, overl. op 30-3-1905 te Zuidlaarderveen.
Tr. op 1-6-1844 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Koops Bentum, geb. op 31-1-1822 te Zuidlaren, overl. op 11-2-1903 te Zuidlaarderveen, zn. van Jacobus Bentum en Roelofje Croese.

4.

 v 

Roelfien Hidding, geb. op 23-2-1823 te Anloo, overl. op 18-1-1894 te Gasselternijveen.
Tr. op 12-6-1851 te Gasselte.
Echtgenoot is Harm Jan Hogenesch, landbouwer, geb. op 24-1-1822 te Gasselte, overl. op 27-3-1906 te Gasselternijveen, zn. van Hindrik Berents Hogenesch, landbouwer, en Marchien Homan.


XIVd Herman Hidding, landbouwer, geb. op 3-8-1795 te Gasselte, ged. op 9-8-1795 te Gasselte, overl. op 11-7-1868 te Gasselte, zn. van Harm Hidding (zie XIIIb) en Janna Harms Huising.
Tr. op 8-9-1836 te Gasselte.
Echtgenote is Aaltje Aling, geb. op 23-7-1815 te Ees, overl. op 11-4-1855 te Gasselte, dr. van Roelof Willems Aling, arbeider, landbouwer, en Geesje Willems Klooster.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Hinderkien Hiddingh, geb. op 4-9-1853 te Gasselte, overl. op 27-11-1918 te Gieten.
Tr. op 6-5-1881 te Gieten.
Echtgenoot is Harm Engelsman, bakker, landbouwer, geb. op 17-1-1855 te Gieten, overl. op 4-11-1936 te Gieten, zn. van Jan Ottens Engelsman, bakker, en Suzanna Zwiers.


XIVe Willem Hidding, landbouwer, geb. op 13-2-1798 te Gasselte, ged. op 18-2-1798 te Gasselte, overl. op 5-10-1859 te Gasselte, zn. van Harm Hidding (zie XIIIb) en Janna Harms Huising.

Handtekeningen huwelijksakte Willem Hidding[98]Grafsteen Willem Hiddingh.jpg


Tr. op 24-6-1819 te Gasselte.
Echtgenote is Grietje Baving, geb. op 25-10-1793 te Zuidlaren, ged. op 3-11-1793 te Zuidlaren, overl. op 6-8-1866 te Gasselte, dr. van Jan Baving, landbouwer, en Lammegien Baving.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Otto Hiddingh, ged. op 22-5-1820 te Gasselte (zie XVb).

2.

 m 

Jan Hidding, geb. op 22-10-1823 te Gasselte, overl. op 26-9-1825 te Gasselte.

3.

 v 

Janna Hidding, geb. op 25-4-1826 te Gasselte, overl. op 26-5-1878 te Bronneger.
Tr. op 16-11-1858 te Borger.
Echtgenoot is Harmannus Nijenhuis, landbouwer, geb. op 14-1-1816 te Bronneger, ged. op 28-1-1816 te Borger, overl. op 21-10-1911 te Bronneger, zn. van Willem Nijenhuis, landbouwer, en Geesien Dunning.

4.

 v 

Lammechien Hidding, geb. op 27-3-1828 te Gasselte, overl. op 16-1-1830 te Gasselte.

5.

 v 

Lammechien Hidding, geb. op 9-10-1831 te Gasselte, overl. op 13-1-1837 te Gasselte.

6.

 v 

Heildina Roelina Hidding, geb. op 20-4-1834 te Gasselte, overl. op 27-5-1911 te Ees.
Tr. op 30-5-1862 te Borger.
Echtgenoot is Hindrik Beuling, landbouwer, geb. op 7-3-1820 te Ees, overl. op 7-4-1898 te Ees, zn. van Willem Beuling, landbouwer, en Geesje Dilling.

7.

 v 

Lammechien Hidding, geb. op 24-5-1837 te Gasselte, overl. op 24-6-1837 te Gasselte.

8.

 m 

Jan Hidding, geb. op 27-6-1838 te Gasselte, overl. op 19-8-1838 te Gasselte.


XVa Remmelt Hidding, geb. op 23-11-1816 te Annerveen, overl. op 1-7-1882 te Annerveensche Kanaal, zn. van Jan Hidding (zie XIVc) en Hindrikje Steenge.
Tr. op 20-5-1842 te Anloo.
Echtgenote is Jantje Niemeijer, geb. op 1-11-1818 te Anloo, overl. op 5-3-1849 te Annerveensche Kanaal, dr. van Geert Hindriks Nijmeijer en Geesje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Geert Hidding, landbouwer, geb. op 3-3-1849 te Annerveensche Kanaal, overl. op 6-1-1894 te Eexterveensche Kanaal.
Tr. op 18-5-1876 te Gieten.
Echtgenote is Willemina Jobing, geb. op 4-9-1847 te Gieten, overl. na 1894, dr. van Hindrik Homan Jobing, landbouwer te Gieten, wethouder van Gieten vanaf 1851-1872, en Jantien Zegering.


XVb Otto Hiddingh, landbouwer, ged. op 22-5-1820 te Gasselte, overl. op 31-5-1889 te Gasselte, zn. van Willem Hidding (zie XIVe) en Grietje Baving.

Otto Hiddingh en Jantje Rosing, 1870[99]Gezin Otto Hiddingh ca. 1865[100]


Tr. op 12-11-1844 te Gasselte.
Echtgenote is Jantien Rosing Aling, geb. op 9-12-1822 te Gasselte, overl. op 30-8-1897 te Gasselte, dr. van Willem Aling, wethouder te Gasselte, en Anna Abbing.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Hiddingh, geb. op 18-2-1845 te Gasselte, overl. op 28-11-1865 te Gasselte.

2.

 m 

Warmolt Hiddingh, landbouwer, geb. op 29-5-1847 te Gasselte, overl. op 2-6-1880 te Gasselte.
Tr. op 23-11-1870 te Gasselte.
Echtgenote is Marchien Meijeringh, geb. op 16-6-1848 te Gasselte, overl. op 19-3-1927 te Gasselte, dr. van Jan Alberts Meijeringh, landbouwer; lid gemeenteraad Gasselte, en Geesje Braams.

3.

 v 

Grietje Hiddingh, geb. op 8-4-1850 te Gasselte, overl. op 22-9-1890 te Bonnen.
Tr. op 30-6-1871 te Gasselte.
Echtgenoot is Albert Meijeringh, landbouwer, geb. op 7-5-1845 te Gasselte, overl. op 2-3-1908 te Bonnen, zn. van Jan Alberts Meijeringh, landbouwer; lid gemeenteraad Gasselte, en Geesje Braams.

4.

 m 

Rudolph Willem Hiddingh, geb. op 4-12-1852 te Gasselte, overl. op 20-3-1883 te Gasselte.

5.

 m 

Jan Hiddingh, geb. op 20-7-1855 te Gasselte, overl. op 2-5-1897 te Gasselte.

6.

 v 

Anna Wilmina Hiddingh, geb. op 22-10-1858 te Gasselte, overl. op 19-4-1887 te Gasselte.

7.

 v 

Lammechien Hiddingh, geb. op 10-12-1861 te Gasselte, overl. op 19-4-1934 te Gasselte.

8.

 m 

Willem Hiddingh, landbouwer, geb. op 5-2-1866 te Gasselte, overl. op 12-10-1937 te Gasselte.
Tr. op 13-7-1900 te Gasselte.
Echtgenote is Harmanna Aleida Meijeringh, geb. op 10-11-1878 te Gasselte, overl. op 1-2-1952 te Gasselte, dr. van Jan Meijeringh, landbouwer, en Henderika Klazina van Tarel.Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] Leenprotocollen Overijssel BB folio 66

[2] Ordelen van de Etstoel 1339-1447 no. 1455

[3] Ordelen van de Etstoel 1339-1447 no. 1591

[4] Ordelen van de Etstoel 1339-1447 no. 1624

[5] Ordelen van de Etstoel 1339-1447 no. 1770

[6] Ordelen van de Etstoel 1339-1447 no. 1847

[7] Ordelen van de Etstoel 1339-1447 no. 1903

[8] Leenprotocollen Overijssel BC folio 98, BD folio 21

[9] Leenprotocollen Overijssel BD folio 132

[10] Ordelen van de Etstoel 1339-1447 no. 2168

[11] Ordelen van de Etstoel 1339-1447 no. 2240

[12] Ordelen van de Etstoel 1339-1447 no. 2415

[13] Ordelen van de Etstoel 1339-1447 no. 2416

[14] Archief Mensinge inv. no. 1738

[15] Ordelen van de Etstoel 1450-1504 no. 4951

[16] Ordelen van de Etstoel 1450-1504 no 4979

[17] Arch. Abdij Assen, inv. no. 52, reg. 71

[18] Ordelen van de Estoel, Joosting, pg. 297

[19] Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 4, 5, 111, 187, 249

[20] Drents Genealogisch Jaarboek 1996, Het Geslacht Hidding, H. Pol pg. 108

[21] Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 297

[22] Goorspraken 1572-1577 pg. 5 d.d. 10-3-1572

[23] Goorspraken 1572-1577 pg. 48 d.d. 19-3-1572

[24] Goorspraken 1572-1577 pg. 288 d.d. 19-3-1576

[25] Goorspraken 1577-1579 pg. 105 d.d. 6-4-1579

[26] Heringa, Drentse rechtsbronnen, pg. 360 en 376

[27] CBG jaarboek 1972

[28] RA Kerspelen en Marken no. 376

[29] Etstoel 14 deel 1 folio 7 d.d. 26-4-1609

[30] OSA 841

[31] Etstoel 14 deel 7 folio 316 d.d. 4-10-1630

[32] GrA HJK 843 folio 6 d.d. 15-1-1607

[33] OSA 621

[34] Etstoel 14 deel 9 folio 314 d.d. 6-9-1636

[35] Etstoel 14 deel 10 folio 279 d.d. 10-12-1639

[36] Etstoel 14 deel 11 folio 50 d.d. 17-6-1640

[37] Etstoel 14 deel 11 folio 171 d.d. 18-6-1641

[38] Etstoel 14 deel 212 folio 292 d.d. 15-6-1646

[39] Etstoel 14 deel 13 folio 93 d.d. 16-6-1647

[40] Etstoel 14 deel 13 folio 94 d.d. 16-6-1647

[41] Etstoel 14 deel 13 folio 167 d.d. 24-11-1647

[42] Etstoel 14 deel 11 folio 89 d.d. 8-12-1640

[43] Etstoel 14 deel 12 folio 35 d.d. 23-6-1645

[44] Etstoel 14 deel 1 folio 23v d.d. 26-4-1609

[45] Diaconiearchief Gasselte

[46] Etstoel 14 deel 9 folio 36 d.d. 27-10-1634

[47] Archief Mensinge

[48] Etstoel 14 deel 9 folio 77 d.d. 15-6-1635

[49] Etstoel 14 deel 9 folio 36 d.d. 27-10-1634

[50] Archief Mensinge

[51] Etstoel 14 deel 13 folio 167 d.d. 24-11-1647

[52] Etstoel 9 dossier 3a

[53] Etstoel 14 deel 22 folio 393 d.d. 6-6-1676

[54] Etstoel 14 deel 27 folio 261 d.d. 8-6-1686

[55] NH Archief Gasselte 1662

[56] Schultenprotocol 264 deel 2 folio 236 d.d. 23-1-1695

[57] GrA Toegang 730 Gerecht Selwerd inv. no. 1493 pg. 119 d.d. 3-11-1693

[58] NH Archief Gasselte 1662

[59] Leenprotocollen Overijssel OE folio 441v

[60] Archief Boonstra

[61] Etstoel 14 deel 22 folio 488 d.d. 21-11-1676

[62] GrA HJK 884, Fol. 114, Martis d.d. 14-2-1654

[63] GrA HJK 912 folio 321 d.d. 8-10-1684

[64] Etstoel 14 deel 16 folio 2 d.d. 24-10-1665

[65] OSA 1785 pg. 1722 d.d. 5-8-1716

[66] Met dank aan E. Linthorst Homan

[67] Etstoel 14 deel 37 folio 340 d.d. 1-5-1647

[68] Etstoel 14 deel 37 folio 340, 359, 413 en 435

[69] Etstoel 14 deel 22 folio 188 d.d. 8-12-1674

[70] Etstoel 14 deel 22 folio 318 d.d. 6-6-1676

[71] Etstoel 14 deel 32 folio 302 d.d. 16-11-1697

[72] Etstoel 14 deel 32 folio 302 d.d. 16-11-1697

[73] Etstoel 14 deel 35 folio 7 d.d. 29-11-1701

[74] Etstoel 14 deel 37 folio 9 d.d. 16-6-1705

[75] GrA Gerecht Selwerd, inv. no. 124 d.d. 15-6-1694

[76] Etstoel 14 deel 264 deel 3 folio 377 d.d. 5-5-1721

[77] Etstoel 14 deel 264 deel 3 folio 377 d.d. 20-8-1722

[78] Leenprotocollen Overijssel

[79] Schultenprotocol 264 deel 3 folio 369 d.d. 6-5-1735

[80] Etstoel 14 deel 264 deel 3 folio 418 d.d. 19-4-1737

[81] Etstoel 14 deel 264 deel 4 folio 326 d.d. 10-6-1746

[82] Etstoel 14 deel 264 deel 4 folio 514 d.d. 11-11-1745

[83] OSA 1785 pg. 4610 d.d. 1-12-1753

[84] OSA 1785 pg. 4659 d.d. 15-6-1754

[85] Etstoel 14 deel 23 folio 284 d.d. 12-11-1678

[86] Etstoel 14 deel 25 folio 230 d.d. 6-6-1682

[87] Etstoel 14 deel 26 folio 153 d.d. 13-11-1683

[88] Etstoel 14 deel 39 folio 49 d.d. 21-11-1713

[89] OSA 1785 pg. 4424 d.d. 3-1-1752

[90] Leenprotocollen Overijssel OL folio 136

[91] Etstoel 14 deel 49 folio 221v d.d. 30-6-1750

[92] Schultenprotocol 312 deel 2 folio 253 d.d. 14-12-1771

[93] Schultenprotocol 312 deel 2 folio 107 d.d. 1-5-1777

[94] Schultenprotocol 312 deel 2 folio 152 d.d. 1-5-1780

[95] Schultenprotocol 312 deel 2 folio 394 d.d. 12-6-1792

[96] Schultenprotocol 312 deel 2 folio 396 d.d. 9-6-1793

[97] OSA 1785 pg. 3821 d.d. 14-12-1745

[98] Burgelijke Stand

[99] Hiddinghs in Gasselte, A. Huizingh

[100] Hiddinghs in Gasselte, A. Huizingh