drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie HOGENESCH

laatste update: 1-10-2017


Voor deze genealogie zijn o.a. de volgende bronnen gebruikt:

Het Veenkoloniale geslacht Brouwer, A. Brouwer, boek

Genealogie Hogenesch, Drents Genealogisch Jaarboek 2005, C. de Graaf/H. Homan Free
Kwartierstaat Thie Brouwer, A. Brouwer, Gens Nostra 1986
DTB Gieten/Gasselte


 

 

I Hindrik Hindriks Hogenesch, schoolmeester te Gasselte, overl. op 4-3-1675 te Gasselte.
Hindrik Hindriks Hoochenesch, schoolmeester te Gasselte krijgt een tractement van 15 gulden op 22-3-1650.[1]
De naam van zijn vrouw is niet zeker. Op 6-12-1646 is er een doopinschrijving te Gasselte: "Arentijn, dochter van Hijnderijck Hijnderijcks en Jan Aren....beroep vader: schoolmeester".

Tr.
Partner is Ermeken N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Johan Hindriks Hogenesch, geb. circa 1640 (zie II).

2.

 v 

Jantje Hindriks, geb. circa 1645 te Gasselte, overl. op 22-4-1654 te Gasselte.

3.

 v 

Arentje Hindriks, ged. op 6-12-1646 te Gasselte.


II Johan Hindriks Hogenesch, schoolmeester te Gieten 1664-1684. Geb. circa 1640, overl. op 11-7-1684 te Gieten, zn. van Hindrik Hindriks Hogenesch (zie I) en Ermeken N.N.
Hij volgt Marisse Caspers, die in 1666 schulte wordt, op als schoolmeester te Gieten.[2]
Op 2-12-1667 leent Roelof Willems te Annen van Jan Hendricks, schoolmeester en diens vrouw Jantien Hendricks een bedrag van 119 daalder. De schuld is afkomstig van geleverde waren door wijlen Hendrik Everts en zijn vrouw, de ouders van de comparant Jantje Hendriks, bij scheiding ten deel gevallen.[3] Jantjes moeder leefde toen nog, evenals een zuster van Jantje. Deze zuster is waarschijnlijk Grietje Hindriks, getrouwd met Jan Schuiling van Annen, zoon van Jan Schuiling en Geertje Aalderts.
Boele Harmens als man en voogd van zijn huisvrouw Engeltien Hindrichs voor zich en als voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Bonnen en over Lambert Hindrichs kind en Jan Kars nom. ux. te samen erfgenamen van wijlen Jantien Claesens zijn op 8-11-1687 klagert tegen de weduwe van mr. Jan HogenEsch voor haar en haar kinderen, erfgenamen van wijlen Hindrich Everts. Het betreft een geschil over landhuur. De voorzaten van verweerder zouden in huur genomen hebben van Jantien Claesens stukken land. Daarvan zou een deel door Hindrich Everts aan Jan Schuilinck, mede erfgenaam betaald zijn. Volgens verweerder is het land gekocht.[4]

handtekening Jan Hendriks Hogenesch[5]


Tr. kerk voor 1667.
Echtgenote is Jantje Hindriks, geb. circa 1645, overl. op 17-9-1718 te Gieten, dr. van Hindrik Everts.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Jans Hogenesch, geb. circa 1670 te Gieten (zie IIIa).

2.

 m 

Evert Jans Hogenesch, geb. circa 1670 te Gieten (zie IIIb).


IIIa Hindrik Jans Hogenesch, koster, schoolmeester te Gieten 1688-1735, geb. circa 1670 te Gieten, begr. op 21-9-1735 te Gieten, zn. van Johan Hindriks Hogenesch (zie II) en Jantje Hindriks.
Hindrik Jans HogenEsch wordt in de haardstedenregisters te Gieten genoemd als koster en keuter van 1692 tot 1694. In een andere bron uit 1694 wordt hij vermeld als schoolmeester, met zijn moeder. In de collecte voor de vluchtelingen uit Frankrijk en de Paltz van 1699 wordt hij Mr. Hindrik Coster genoemd. Hij schonk 11 stuivers. Een Jantje Costers schonk een bedrag van drie stuivers, naar alle waarschijnlijk is dit zijn al eerder genoemde moeder.[6]

Hindrik Jans HogenEsch handtekening[7]


Tr. kerk op 8-11-1690 te Gieten.
Echtgenote is Geesje Udding, geb. circa 1665, overl. op 14-4-1748 te Gieten, dr. van Willem Udding en Geesje Roelofs Rebbers.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Hogenesch, koopman te Rotterdam, geb. circa 1690 te Gieten, begr. op 13-1-1753 te Rotterdam.
Maria de Windt was eerder gehuwd op 19-9-1703 te Rotterdam met Abraham du Bois gedoopt Rotterdam 12-11-1679, zoon van Samuel du Bois en Corenlia Versluis.[8]
Jan Hogenesch is lidmaat te Gieten in 1713
Op 22-7-1721 testeerden Jan HoogenEsch en Maria de Windt en benoemden Pieter de Wirrdt, kapitein, tot voogd over hun minderjarige erfgenamen.[9]
Op 27-3-1723 testeerde Samuel du Bois en benoemde zijn moeder Maria de Windt tot universele erfgename en bij haar vooroverlijden zijn stiefvader Jan Hoogenesch.[10]
Op 19-12-1725 verkopen Jan Hogenesch, koopman, en Maria de Wint een huis aan de noordzijde van de Nieuwe Haven voor f 6000 aan Arij Redelijkheyt, mr. metselaar; het huis is haar aangekomen uit de boedel van haar vader Cornelis de Winnt.[11]
Op 24-9-1759 testeert Maria de Wind, weduwe van Jan Hogenesch.[12]
Op 15-1-1773 wordt de boedel van Maria de Windt beschreven en gedeeld, waarbij Hendrik Blankenbijl, apostheker, en Jan Loncq, med. doet., executeurs zijn; de baten zijn f 2346.1.8, de lasten f 664.3.8, zodat het saldo f 1681.18 is; van de zijde van wijlen haar man, Jan Hogenesch, treden op Johanna, Hendrik, Gesina en Willemina Hogenesch, van haar zijde Hendrik Blankenbijl, Maria de Clercq, weduwe van Jan Merveille, Tanna Pijl, Cornelia Pijl en Jacobus, Paulus en Huijbregt Johannes Blommaart, kinderen van wijlen Catharina Pijl bij Anthony Bloemaart, Cornelis en Dirk de Wind, Mathijs (apotheker), Daniel (mr. borstelmaker) en Dina Jongeling.

Otr. op 4-5-1721 te Rotterdam, tr. kerk op 21-5-1721 te Rotterdam.
Echtgenote is Maria de Windt, ged. op 3-3-1679 te Rotterdam, begr. op 6-5-1772 te Rotterdam, dr. van Cornelis de Windt en Maria Huybregts.

2.

 v 

Jantje Hogenesch, geb. circa 1700 te Gieten.
Tr. kerk circa 1720.
Echtgenoot is Roelof Egberts, timmerman, geb. circa 1695 te Gieten, zn. van Egbert Berents, timmerman, en Geesje Roelofs.
Roelof Egberts wordt aangenomen als lidmaat te Gieten op 15-6-1714. Ook in 1718 komt hij voor op de lidmatenlijst.
In de haardstedenregisters wordt hij in 1742 en 1754 genoemd als keuter en timmerman.
Op 2-9-1747 is er een lening van 200 gulden door Roelof Egberts als hoofdmomber over de minderjarige dochter van wijlen mr. Jacob Hindriks van de pupil d.d. 11-12-1741. Ondertekening door Hindrik Jacobs; Roelof Jacobs; K. Sloots. Meerten Jans is borg. Onder de akte staat dat Hindrik Luichjens en Hindrikje Jacobs het recht van eigendom van deze obligatie overgeven aan Hindrik Hogenesch. Op 3-5-1773 zijn Jan Roelofs en zijn vrouw Trijntje Claassen van Gieten borg.[13]

3.

 m 

Hindrik Hogenesch, geb. circa 1705 te Gieten (zie IVa).

4.

 v 

Geesje Hogenesch, geb. circa 1710 te Gieten, begr. op 21-9-1794 te Gieten.
Geesje Hogenesch wordt aangenomen als lidmaat te Gieten op 19-4-1737.
Tr.
Partner is Meerten Jans, timmerman, geb. circa 1712, begr. op 2-4-1776 te Gieten.
Hij wordt lidmaat te Gieten op 5-7-1744.
Hij wordt genoemd in het haardstedenregister van Gieten in 1742, 1754, 1764 en 1774: 2, keuter en timmerman. In 1749 te Gieten genoemd.[14]
In een getuigenverklaring van 1752 wordt hij als 40 jaar oud omschreven.[15] Zijn vrouw is dan ruim 40 jaar.

5.

 v 

Willemtje Hindriks Hogenesch, geb. circa 1715, overl. na 1784.
Tr. kerk (1) voor 1739.
Echtgenoot is Pieter Huising, ette Oostermoer 1723-1738; diaken te Gieten 1713-1715, geb. circa 1671 te Gieten, overl. voor 1739, zn. van Harm Huising, kerkvoogd te Gieten 1666, 1683; diaken 1681-1683, en Lammegien Hilbing.
Pieter Huising is markegenoot Gieten in 1702; lidmaat te Gieten 1705, vermeld te Bonnen 1706 en 1732.[16]
Op 21-6-1707 klaagt Elisabeth van Holle, weduwe van Otto Ottens en haar zoon Claas Ottens tegen Pieter Huising van Bonnen wegens het verplaatsen van scheidspalen.[17]
Ette Hendrik Huising voor hem en zijn broeder Peter Huising en dr. Steenbergen als volmacht van Elisabeth Wildervank, weduwe Hidding voor haar en haar minderjarige zoon zijn op 12-6-1708 eisers tegen Harmen Tamelte voor hem en zijn dochters. De eisers willen betaling van 149 gulden wegens restant kooppenningen.[18]
Op 14-7-1722 klaagt Peter Huisingh te Bonnen tegen Lucas Berents Elinge te Gasselte. De verweerder zou hem ten huize van schulte Hammink hebben aangevallen en gebeten. Lucas ontkent.[19]
Op 1-12-1722 wordt hij in plaats van zijn overleden broer Henderik Harms Huisingh tot ette benoemd.[20] Op 24-11-1739 is hij overleden en wordt hij opgevolgd door Claas Tamming.[21]
Hij is overleden voor 24-11-1739.[22] Hij was kinderloos, en laat 12.500 gulden na.

Tr. kerk (2) op 5-3-1741 te Gieten.
Echtgenoot is Tonnis Braam, landbouwer, winkelier, diaken te Zuidlaren, geb. te Bonnen, ged. op 2-8-1716 te Gasselte, overl. circa 1780, zn. van Jacob Braam en Hindrikje Tonnis Camphuijs.
Op 1-5-1742 is er een verkoop door Tonnis Braam en Willemtje Hogenesch van Zuidlaren aan hun zwager en zuster Roelof Egberts en Jantje Hogenesch van Gieten een kamer ten oosten van behuizing van Roelof, in 1740 gebouwd voor 150 gulden.[23]
Op 9-12-1742 geeft Teunis Braam aan dat zijn vrouw Willemtien Hindriks, voormaals gehuwd met Pieter Huisinge een morgengave heeft ontvangen van 1500 gulden van wijlen Pieter Huisinge.[24]
Tonnis Braam en Willemtje Hogenesch van Zuidlaren lenen 400 gulden van schulte Jan Homan en broer Bernier Homan en zuster Jeigje Homan op 18-9-1743.[25]
Tonnis Braam van Zuidlaren leent op 8-1-1750 736 gulden uit aan mevr. J.G.W.B. Goedeus[26] en op 12-1-1752 nogmaals 700 gulden.[27] Ook in latere jaren leent Tonnis nog diverse malen geld uit, voor de laatste maal op 17-2-1779.[28]
Tonnis Braam en Willemtje Hindriks van Zuidlaren lenen van R. Strating en Jeigje Tamming van Zuidlaren 200 gulden op 17-9-1756.[29]
Tonnis Braam wordt in het haardstedenregister van Zuidlaren genoemd in 1743, 1764 en 1774 als keuter, koopman en winkelier. In 1784 wordt zijn weduwe genoemd met 2 paarden en nering.


IIIb Evert Jans Hogenesch, schoolmeester te Anloo 1692-1722, geb. circa 1670 te Gieten, zn. van Johan Hindriks Hogenesch (zie II) en Jantje Hindriks.
Jantje Jans was eerder gehuwd met Harm Jans Koiter. Uit dit huwelijk een zoon Jan Harms Koiter geboren circa 1700 te Annerveen.
Evert Jans wordt genoemd als Mr. Evert Jans, koster in de haardstedenregisters van Anloo van 1691, 1692 en 1693 en 1742. Op 19-11-1722 wordt de staat en inventaris opgemaakt van de goederen van Evert Jansen en wijlen Geesje Hillebrants.[30] De pupillen zijn Jan Everts en Heijltje Everts. Als mombers treden op Willem Meinders van moederszijde als hoofdmomber en Hindrik Everts als medemomber en Jan Schuiling van Seijen en Mr. Hindrik Jansen van Gieten, als mombers van vaderszijde.
Uit de akte volgt dat D. Potthoff nomine uxoris Jantje Everts de schoonzoon is van Evert Jansen. Op 12-9-1729 wordt een momberrekening opgemaakt.[31] Uit deze akte volgt dat de grootmoeder van de pupillen Bougje Eppens is.
Onder de uitgaven in de momberrekening een betaling aan Evert Hindriks van Eext twee derde deel van een obligatie; een betaling aan Lammegje Hamming van Gasselte de "halfscheit" van een obligatie en betaling van Jan Meijering van Eext de "halfscheit" van een obligatie. De pupil Heiltje Everts is over 25 jaar oud en dus meerderjarig.
Op 3-1-1732 tenslotte wordt de laatste momberrekening gemaakt.[32] De pupil Jan Everts is dan getrouwd met Swaantje Hindriks en derhalve meerderjarig.
Op 20-11-1754 verkopen de mombaren over de kinderen van Derk Pothof en Jantje HogenEsch goederen, mandelig met Jan Egberts, nomine uxoris Geesje Jans HogenEsch. Het betreft enige akkers bouwland en een klein schooltje of keuterijtje te Anloo. Blijkbaar was het schooltje in bezit van Evert HogenEsch.[33]

Tr. kerk (1) circa 1696.
Echtgenote is Geesje Hilbrants, geb. te Anloo, ged. op 26-11-1676 te Anloo, overl. circa 1721, dr. van Berent Roelofs Hilbrants en Bouchje Eppens.
Tr. kerk (2) op 6-12-1722 te Anloo.
Echtgenote is Jantje Jans, geb. circa 1670 te Annerveen.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Eppe Everts, geb. te Anloo, ged. op 10-1-1697 te Anloo, overl. op 4-2-1697 te Anloo.

2.

 v 

Jantje Everts Hogenesch, ged. op 26-2-1699 te Anloo.
Tr. kerk 7-1718 te Anloo.
Echtgenoot is Derk Pothoff, organist en verwalter-schulte, geb. circa 1690 te Wetzinge, zn. van Jan Pothoff en Aeilke Lamberts.
Mombers over zijn minderjarige kinderen zijn op 1-6-1761: H. Hillebrants, Hindrik Hogenesch, Berent Steringa en Jan Hendriks van Bruggen.

3.

 v 

Geesje Everts, ged. op 20-10-1701 te Anloo, overl. voor 1722.

4.

 v 

Heiltje Everts, ged. op 14-12-1704 te Anloo.
Zij is getuige bij de doop van haar nicht Bougje in 1734 en haar neef Berend in 1735. Op 8-11-1745 leent zij een bedrag van 100 gulden van Jan Pieters van Zuidlaren.[34]

5.

 m 

Jan Everts, geb. circa 1708 te Anloo (zie IVb).

6.

 m 

Sijne Hogenesch, ged. 1714 te Anloo.


IVa Hindrik Hogenesch, schatbeurder, landbouwer, schoolmeester te Gieten 1736-1775, koster, herbergier, geb. circa 1705 te Gieten, zn. van Hindrik Jans Hogenesch (zie IIIa) en Geesje Udding.
Hij wordt aangenomen als lidmaat te Gieten op 14-9-1734: Hindrik Hindriks schoolmeester te Gieten.
Als Hindr. HogenEs genoemd als "Rotmeester en Schut" in de lijst van de wolvenjacht van 1739 te Gieten.[35] Hij wordt in de haardstedenregisters van Gieten genoemd in 1742 als koster en herbergier en aangeslagen voor 1 paard (= 1 gulden). In de liberale gift van 1749 wordt hij vermeld als Hindrik HoogenEsch, koster.[36] Het haardstedenregister van 1754 noemt hem weer koster en herbergier, maar nu is hij aangeslagen voor 3 paarden. In 1764 is hij naast de beide eerdere ambten eveneens vermeld als schatbeurder. Desondanks betaalde hij slechts 2 gulden aangeslagen. Met dezelfde ambten betaalde hij volgens het register van 1774 3 gulden.
Op 31-10-1750 geven koster Hindrik Hogenesch en consorten te Gieten de erfenis de erfenis aan van de broer van zijn vrouw, Barelt Berents, die te Bonnerveen is overleden.[37]
Grietjen Berens Noordhorn en H. Hogenesch gehuwd met Lammegien Berens te Gieten volle moeien en dus voor 2/3 erfgenamen van wijlen Willem Jobinge in de laatste winter te Eext overleden zijn op 7-8-1775 eisers tegen Frerikje Julsinge weduwe Willem Jobinge en de diakenen van Anloo. De eisers willen annulering van een testament d.d. 9-12-1774 van Willem ten voordele van de verweerder. De eisers krijgen echter ongelijk.[38]

Handtekening Hindrik Hogenesch[39]


Tr. kerk voor 1738.
Echtgenote is Lammigje Berents, ged. op 16-3-1710 te Gasselternijveen, dr. van Berent Tonnis en Jantje Barelts Meijers.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Hindriks Hogenesch, geb. te Gieten, ged. op 5-10-1738 te Gieten, overl. voor 1744 te Gieten.

2.

 v 

Jantje Hindriks Hogenesch, geb. te Gieten, ged. op 13-5-1742 te Gieten, overl. op 6-4-1816 te Gieten.
Bij overlijden wordt de moeder Lammigje Meijering genoemd.
Tr. kerk (1) op 26-10-1766 te Gieten.
Echtgenoot is Roelof Sloots, geb. te Bonnen, ged. op 12-3-1741 te Gieten, overl. voor 1804, zn. van Cornelis Sloots en Jantje Bronniger.
Lambert Woutman van Meppel, Jan Mensing; Hindrik HogenEsch de oude; Hindrik HogenEsch de jonge worden op 14-5-1777 als hoofd en medemombers aangesteld over Jantje Sloots, minderjarige dochter van wijlen Roelof Sloots en Jantje HogenEsch.[40]
De momber Lambert Woutman/Woltman was getrouwd met Heiltje Frijman, dochter van Jan Frijman en Jantje Barelts Mensing. Jantje Barelts Mensing was een halfzuster van Roelof Sloots. De momber Jan Mensing was gehuwd met Hindrikje Sloots, de zuster van Roelof Sloots.
Onder de inventaris goederen die voor 2/3 in het bezit zijn van de weduwe van Cornelis Sloots en voor 1/3 van Jantje HogenEsch en haar kinderen.
Genoemd in het haardstedenregister te 1784 Gieten met 2 paarden.

Otr. (2) op 1-6-1777 te Zuidlaren, tr. kerk op 8-6-1777 te Gieten.
Echtgenoot is Roelof Wiering, ged. op 17-8-1755 te Gasselte, overl. op 7-5-1814 te Gieten, zn. van Jan Roelofs Wiering en Aaltje Homan.
Op 20-12-1791 is er een lening van 100 gulden door Roelof Wiering van Gieten van Hindrik Hommes.[41]
Hij wordt genoemd in de haardstedenregisters te Gieten in 1784, 1794 en 1804 met 2 paarden. In 1797 wordt Roelof Wiering genoemd te Gieten op huisnr. 58: 42, boer, gehuwd, 2 kinderen, schutter.[42]
In 1807 woont hij te Gieten op no. 60.[43]

3.

 m 

Hindrik Hindriks Hogenesch, geb. te Gieten (zie Va).

4.

 v 

Aaltje Hindriks Hogenesch, geb. te Gieten, ged. op 4-12-1746 te Gieten.
Tr. kerk (1) op 25-10-1778 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Hindriks, geb. circa 1750 te Gieten, begr. op 28-10-1782 te Gieten.
Tr. kerk (2) op 27-4-1783 te Gieten.
Echtgenoot is Hindrik Meijering, landbouwer, geb. te Gieten, ged. op 10-9-1752 te Gieten, overl. op 4-10-1825 te Gieten, zn. van Jan Meijering en Aaltje Freriks.
In 1797 worden er mombers benoemd over de kinderen van Hindrik Meijering en wijlen Lammigje Meijering. De kinderen zijn Jan Meijering, 6 jaar oud en Hindrik Meijering 2 jaar oud. De mombers zijn Jacob Meijering van Eext, Geert Braams van Bonnen, Harm Ottens van Bonnen en Willem Harms van Bonnerveen. Hindrik Meijering is hertrouwt met Roelofje Hindriks Weitering op 21-4-1797.[44] De goederen zijn deels mandelig met Willem Harms en Harm Ottens. Andere goederen mandelig met Harm Ottens en Jan Meijering van Gasselte.
Hindrik Meijering wordt in 1797 genoemd te Bonnen op huisnummer 72, 46 jaar oud, landbouwer, gehuwd met drie kinderen.[45] In 1807 wordt hij te Bonnen genoemd op huisnummer 74.[46] In de kadastrale atlas van 1832 sectie E no. 613 wordt de weduwe van Hendrik Meijering genoemd.

5.

 m 

Berend Hogenesch, geb. te Gieten (zie Vb).

6.

 v 

Geesje Hogenesch, geb. te Gieten, ged. op 15-10-1752 te Gieten.


IVb Jan Everts, geb. circa 1708 te Anloo, zn. van Evert Jans Hogenesch (zie IIIb) en Geesje Hilbrants.
SP 266 Deel 5 Folio 471; dd 13-6-1750; Staat en inventaris
Ouders:wijlen Jan Everts en Swaantje Hindriks van Anloo
Kinderen:Geesje Jans
h.m.:D. Pothof van Anloo
m.m.:Mr. Hindrik Hogenesch van Gieten; Jan Hindriks van Eelde; Berent Hindriks van Eelde
Swaantje is getrouwd met Lucas Hindriks van Gasselte
.
Tr. kerk op 9-4-1730 te Anloo.
Echtgenote is Swaantje Hindriks, geb. circa 1705 te Eelde, overl. op 4-8-1753 te Gasselternijveen.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Geesje Jans Hogenesch, ged. op 11-2-1731 te Anloo, overl. voor 1760.
Tr. kerk op 9-6-1754 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Egberts, geb. circa 1725 te Zuidlaren.

2.

 m 

Hindrik Jans, geb. te Anloo, ged. op 28-9-1732 te Anloo.

3.

 v 

Bougje Jans, geb. te Anloo, ged. op 4-4-1734 te Anloo (get.: Heiltien Everts).


Va Hindrik Hindriks Hogenesch, geb. te Gieten, ged. op 3-5-1744 te Gieten, overl. voor 1790, zn. van Hindrik Hogenesch (zie IVa) en Lammigje Berents.
Lammegien Hindriks hertrouwt op 9-5-1790 met Harm Harms Moek, gedoopt 27-12-1767 te Gieten, zoon van Harm Jans Moek en Geesje Hindriks. Uit dit huwelijk een kind, Harm Harms Moek, gedoopt te Gieten op 7-10-1790, dus tamelijk vroeg na het huwelijk.
In het haardstedenregister van 1784 te Gieten genoemd voor 3 paarden, met nering.
Op 22-2-1790 worden de mombers aangesteld over Hindrik HogenEsch, zoon van Hindrik Hindriks HogenEsch en Lammegien Hindriks.[47] Tevens wordt een inventaris van de bezittingen gemaakt. De mombers zijn Harm Meertens van Gieten als hoofdmomber en Jacob Braam; Harm Meijers; Roelof Hindriks als medemomber. Tevens wordt in de akte de boedel van wijlen Mr. H. HogenEsch en Aaltje HogenEsch wordt verdeeld. De daarop volgende momberrekeningen geven een groot aantal bezittingen weer, en vele uitstaande leningen.
Op 19-5-1796 worden er nieuwe mombers benoemd. Berent HogenEsch van Gieten wordt de nieuwe hoofdmomber i.p.v. Harm Meertens. Harm Meertens zelf wordt medemomber i.p.v. Jacob Braam van Zuidlaren.[48]
Lammegje Hindriks wordt te Gieten genoemd in 1798 op huisnummer 48, 40 jaar oud als arbeidster, weduwe met 1 kind.[49]

Otr. op 29-4-1784 te Anloo, tr. kerk op 2-5-1784 te Gieten.
Echtgenote is Lammigje Hindriks, geb. te Bonnen, ged. op 5-8-1759 te Gieten, overl. op 12-8-1832 te Gieten, dr. van Hindrik Roelofs, keuter en schoenmaker, snijder, en Annigje Harms.
OSA 1383 Gieten huisnr. 48: 40, arbeidster, weduwe, 1 kind.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Hendriks Hogenesch, geb. te Gieten (zie VIa).


Vb Berend Hogenesch, schatbeurder, landbouwer, geb. te Gieten, ged. op 22-3-1750 te Gieten, overl. op 8-12-1828 te Gieten, zn. van Hindrik Hogenesch (zie IVa) en Lammigje Berents.
Berent HogenEsch wordt in het haardstedenregister te Gieten genoemd in 1794 en 1804 als herbergier en aangeslagen voor 3 paarden. In 1798 wordt hij te Gieten op huisnummer 46 vermeld als schatbeurder, gehuwd met vijf kinderen.[50] In 1814 wordt hij als een van de hoogst aangeslagenen te Gieten vermeld voor 12 gulden. Zijn neef Hindrik Hindriks HogenEsch wordt hier genoemd voor 8 gulden.[51]

Handtekening Berend Hogenesch[52]


Otr. op 29-4-1785 te Gasselternijveen, tr. kerk op 26-6-1785 te Gieten.
Echtgenote is Jantje Jans, geb. op 18-10-1761 te Gasselternijveen, overl. op 26-8-1807 te Gieten, dr. van Jan Egberts, brouwer, en Jantien Joling.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Berents Hogenesch, geb. op 8-4-1786 te Gieten (zie VIb).

2.

 v 

Jantje Berends Hogenesch, geb. te Gieten, ged. op 23-12-1787 te Gieten, overl. op 23-9-1829 te Gieten.
Otr. op 4-11-1806 te Gieten, tr. kerk op 15-1-1807 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Braams, schulte van Gieten; herbergier, landbouwer; burgemeester van Gieten, geb. op 14-1-1762 te Eext, ged. op 24-1-1762 te Anloo, overl. op 3-3-1839 te Gieten, zn. van Tonnis Braams, diaken, korenmolenaar, belastingpachter, schatbeurder te Eext, en Margje Alberts Meursing.
Hij wordt in de haarstedenregisters te Gieten genoemd in 1784 3, nering), 1794 3, stoker), 1804 (2, nering)
In 1797 wordt hij genoemd als zijnde 36 jaar oud, wonende op huis nummer 20, lid van het bestuur, gehuwd, 2 kinderen.[53] In 1807 wordt hij ook op huis nummer 20 te Gieten genoemd.[54]
Jan Braams werd in 1795 de eerste door de mensen zelf gekozen schulte. Op zondag 8 maart 1795 werd hij unaniem door de kerspellieden gekozen. Drie jaar later werd Jan Braams benoemd tot lid van het Intermediair Adminstratief Bestuur, waarbij hij tijdelijk afstand diende te doen van het schultambt. Zijn broer Albert Braams, de schulte van Anloo, werd dan ook op 3-3-1798 tot geauthoriseerd schulte benoemd. Bij de opheffing van het Intermediair Administratief Bestuur in 1799 werd Jan Braams weer gewoon schulte. Op 1 augustus 1811 werd hij benoemd tot maire van Gieten, welke functie hij tot 1825 uitoefende. Verder was hij nog lid van de Provinciale Staten van Drenthe. In zijn huis annex herberg was tevens het ´gemeentehuis´ gevestigd. Dit verschijnsel (gemeentehuis in een herberg) is overigens niet uniek in Drenthe. Veel gemeentehuizen zijn op dezelfde wijze begonnen. Zijn boerderij, later eigendom van de nakomelingen van Marchien Braams en Willem Zegering, is in 1989 helaas door de bliksem getroffen.
Mombers over de kinderen Braams werden in 1807 Harm Ottens (hoofdmomber), de oud-ette Louwert Niewolt alsmede de schulte en ette Albert Braams en Jan Meursing Braams, allen ooms van de kinderen.

Zegel Jan Braams[55]

3.

 v 

Lammegien Hogenesch, geb. op 1-6-1790 te Gieten, ged. op 6-6-1790 te Gieten, overl. op 30-10-1862 te Annerveenschekanaal.
Tr. op 9-11-1815 te Anloo.
Echtgenoot is Lucas Steenge, landbouwer, geb. te Eexterveen, ged. op 1-11-1795 te Anloo, overl. op 4-5-1871 te Eexterveensche Kanaal, zn. van Willem Steenge, ette Rolde 1776-1790, en Metje Everts.

4.

 m 

Jan Berends Hogenesch, geb. op 3-12-1792 te Gieten (zie VIc).

5.

 v 

Aaltje Berents Hogenesch, geb. te Gieten, ged. op 5-2-1797 te Gieten, overl. op 5-4-1845 te Gieten.
Tr. op 16-11-1815 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Harms Ottens, grutter, landbouwer, geb. te Bonnen, ged. op 20-10-1793 te Gieten, overl. op 13-6-1855 te Bonnen, zn. van Harm Ottens en Rolina Rosing.
Bewoners 1825 Bonnen no. 72.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 226.

6.

 m 

Thie Berends Hogenesch, geb. op 27-5-1801 te Gieten (zie VId).


VIa Hendrik Hendriks Hogenesch, landbouwer, geb. te Gieten, ged. op 2-5-1784 te Gieten, overl. op 28-5-1858 te Gieten, zn. van
Hindrik Hindriks Hogenesch (zie Va) en Lammigje Hindriks.
Bewoners 1825 Bonnen no. 82.
Kad. Atlas 1832 sectie E no. 245.
Kad. Atlas 1832 Sectie B no. 561.

Otr. op 6-10-1805 te Anloo, tr. kerk op 30-10-1805 te Gieten.
Echtgenote is Harmtien Harms Hamming, geb. op 22-6-1784 te Eext, ged. op 27-6-1784 te Anloo, overl. op 28-9-1836 te Bonnen, dr. van Harm Jans Hamming, landbouwer, en Wennigje Jans Meursing.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Hendriks Hogenesch, geb. op 21-3-1806 te Gieten (zie VIIa).

2.

 m 

Harm Hogenesch, geb. te Gieten (zie VIIb).

3.

 m 

Lambert Hogenesch, schoolmeester, geb. op 22-1-1812 te Gieten, overl. op 14-1-1856 te Bonnen.

4.

 v 

Wennechien Hogenesch, geb. op 8-4-1815 te Gieten, overl. op 17-2-1853 te Gieten.
Tr. op 21-7-1843 te Gieten.
Echtgenoot is Jacob Geerts Westerhuis, landbouwer, geb. op 13-9-1811 te Gieten, ged. op 15-9-1811 te Gieten, overl. op 10-10-1898 te Gieten, zn. van Geert Jacobs Westerhuis, knecht, landbouwer, en Marchien Willems Ensing.

5.

 v 

Lammegien Hendriks Hogenesch, geb. op 8-1-1818 te Bonnen, overl. op 9-3-1901 te Gieten.
Tr. op 24-5-1839 te Gieten.
Echtgenoot is Hendrik Speelman, timmerman, landbouwer, geb. op 26-11-1813 te Gieten, overl. op 5-12-1884 te Gieten, zn. van Jannes Berends Speelman, timmerman, en Hillechien Jans Schiphouwer.

6.

 v 

Jantje Hogenesch, geb. op 20-2-1822 te Gieten, overl. op 14-1-1894 te Gieten.

7.

 v 

Hendrikje Hogenesch, geb. op 23-1-1825 te Gieten, overl. op 17-4-1884 te Bonnen.
Tr. (1) op 12-5-1859 te Gieten.
Echtgenoot is Geert Meursing, landbouwer, geb. op 5-2-1831 te Anloo, overl. op 7-12-1867 te Gieten, zn. van Jacob Meursing, landbouwer, en Roelofje Geerts Cremers.
Tr. (2) op 13-11-1869 te Gieten.
Echtgenoot is Heerke Kuipers, onderwijzer, geb. op 24-8-1848 te Borger, overl. op 5-10-1920 te Gieten, zn. van Tjaard Kuipers en Jantien Hindriks Ensing.


VIb Hindrik Berents Hogenesch, landbouwer, geb. op 8-4-1786 te Gieten, ged. op 17-4-1786 te Gieten, overl. op 1-6-1866 te Gasselternijveen, zn. van
Berend Hogenesch (zie Vb) en Jantje Jans.

Grafsteen Hindrik Hogenesch[56]


Tr. op 1-5-1817 te Gasselte.
Echtgenote is Marchien Homan, geb. op 17-11-1792 te Rolde, ged. op 18-11-1792 te Rolde, overl. op 6-3-1854 te Gasselternijveen, dr. van Harm Jan Homan, landbouwer, en Jantje Jans Assies.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Hogenesch, geb. op 10-4-1820 te Gasselte, overl. op 25-11-1888 te Gasselte.
Tr. op 2-6-1847 te Gasselte.
Echtgenoot is Jan Jans Meijeringh, landbouwer, geb. op 3-5-1818 te Gasselte, overl. op 18-6-1887 te Gasselte, zn. van Jan Jans Meijeringh, landbouwer, en Margje Westenbrink.

2.

 m 

Harm Jan Hogenesch, geb. op 24-1-1822 te Gasselte (zie VIIc).

3.

 v 

Lammegien Hogenesch, geb. op 9-12-1823 te Gasselte, overl. op 24-11-1904 te Gasselte.
Tr. op 10-2-1843 te Gasselte.
Echtgenoot is Roelof Hoving Wichers, geb. op 18-2-1818 te Gasselte, overl. op 19-3-1900 te Gasselte, zn. van Hindrik Hoving Wichers en Jacobje Kars Reiling.

4.

 v 

Johanna Hogenesch, geb. op 21-1-1826 te Gasselte, overl. op 11-11-1902 te Stadskanaal.
Tr. op 9-5-1851 te Gasselte.
Echtgenoot is Rense Oostinjer, geb. op 15-4-1821 te Nieuwe Pekela, overl. op 15-10-1914 te Stadskanaal, zn. van Jacob Harms Oostinjer en Jantje Renses Sjoertsema.

5.

 v 

Berentdina Hogenesch, geb. op 1-11-1828 te Gasselte, overl. op 8-7-1905 te Gasselte.
Tr. op 4-5-1854 te Gasselte.
Echtgenoot is Roelof Bakker, geb. op 10-8-1822 te Gasselte, overl. op 20-12-1900 te Gasselte, zn. van Harmannus Wijbens Bakker, landbouwer, en Roelina Boelken.

6.

 m 

Berend Hogenesch, geb. op 27-3-1831 te Gasselte, overl. op 2-12-1833 te Gasselte.

7.

 m 

Jan Hogenesch, geb. op 4-10-1833 te Gasselte (zie VIId).


VIc Jan Berends Hogenesch, landbouwer te Eexterveen, geb. op 3-12-1792 te Gieten, ged. op 9-12-1792 te Gieten, overl. op 21-6-1857 te Eexterveen, zn. van
Berend Hogenesch (zie Vb) en Jantje Jans.
Tr. op 2-11-1815 te Gieten.
Echtgenote is Jantje Willems Steenge, geb. te Eexterveen, ged. op 26-5-1793 te Anloo, overl. op 12-11-1840 te Eexterveen, dr. van
Willem Steenge, ette Rolde 1776-1790, en Metje Everts.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Berend Hogenesch, geb. op 6-2-1817 te Gieten, overl. op 15-7-1892 te Anloo.

2.

 m 

Willem Hogenesch, geb. op 27-4-1818 te Anloo, overl. op 4-7-1901 te Eexterveenschekanaal.

3.

 v 

Jantien Hogenesch, geb. op 27-3-1820 te Anloo, overl. op 11-7-1878 te Anloo.
Tr. op 7-10-1841 te Anloo.
Echtgenoot is Roelof Sloots, geb. op 20-11-1807 te Eexterveen, ged. op 29-11-1807 te Anloo, overl. op 23-7-1880 te Anloo, zn. van Roelof Roelofs Sloots en Roelofje Geerts Hebeling.

4.

 m 

Lucas Hogenesch, geb. op 19-12-1822 te Anloo (zie VIIe).

5.

 v 

Metje Hogenesch, ged. op 2-8-1825 te Anloo, overl. op 21-6-1901 te Wildervank.
Tr. op 2-8-1854 te Wildervank.
Echtgenoot is Hergen Hendriks Schuringa, verlaatsmeester, zn. van Hindrik Tjakkes Schuringa en Roelfien Hergens Fekken.

6.

 m 

Hindrik Hogenesch, geb. op 23-2-1828 te Anloo, overl. op 24-2-1907 te Eexterveensche Kanaal.

7.

 v 

Lammechien Hogenesch, geb. op 3-4-1830 te Eexterveen, overl. op 4-11-1907 te Eexterveen.
Tr. op 28-6-1856 te Anloo.
Echtgenoot is Jacob Julsing, geb. op 27-4-1827 te Eext, overl. op 8-6-1880 te Eexterveen, zn. van Hindrik Lamberts Julsing, landbouwer, en Grietje Croese.

8.

 m 

Evert Jans Hogenesch, geb. op 7-4-1832 te Anloo (zie VIIf).

9.

 m 

Jan Hogenesch, geb. op 6-5-1839 te Anloo (zie VIIg).


VId Thie Berends Hogenesch, landbouwer, geb. op 27-5-1801 te Gieten, ged. op 7-6-1801 te Gieten, overl. op 20-6-1867 te Gieten, zn. van Berend Hogenesch (zie Vb) en Jantje Jans.
Hij wordt genoemd in de Kadastrale Atlas van 1832 onder sectie E no. 234.

Thie Hogenesch


Tr. op 15-6-1826 te Gieten.
Echtgenote is Jantien Buiting, geb. op 10-3-1802 te Veenhof, ged. op 14-3-1802 te Gieten, overl. op 17-7-1868 te Gieten, dr. van Jan Buiting, landbouwer, en Hillechien Willems Meijering.

Jantje BuitingJantje Buiting

 

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Berend Hogenesch, landmeter, geb. op 23-5-1827 te Gieten, overl. op 1-4-1861 te Gieten.

2.

 v 

Hilligje Hogenesch, geb. op 29-8-1829 te Gieten, overl. op 3-12-1906 te Nieuw Annerveen.
Tr. op 3-5-1853 te Gieten.
Echtgenoot is Gezinus Margus Lambers, landbouwer, geb. op 21-8-1826 te Gieten, overl. op 27-11-1880 te Anloo, zn. van Jan Lambers, rijksontvanger, en Margaretha Gezina Rikkers.

3.

 v 

Jantien Hogenesch, geb. op 24-5-1832 te Gieten, overl. op 22-3-1857 te Gieten.

4.

 v 

Harmtje Hogenesch, geb. op 27-1-1835 te Gieten, overl. op 25-3-1869 te Gieterveen.
Tr. op 3-5-1859 te Gieten.
Echtgenoot is Harm Groenwold, landbouwer, geb. op 3-12-1829 te Bonnerveen, overl. op 10-1-1903 te Gieterveen, zn. van Remmelt Groenwold, landbouwer te Bonnerveen, en Jantien Harms Meijering.

5.

 m 

Jan Hogenesch, geb. op 30-12-1837 te Gieten (zie VIIh).

6.

 m 

Willem Hogenesch, geb. op 24-11-1840 te Gieten (zie VIIi).

7.

 v 

Lammigje Hogenesch, geb. op 24-11-1840 te Gieten, overl. op 29-6-1910 te Eelderwolde.
Tr. op 16-6-1871 te Gieten.
Echtgenoot is Egbert Brands, geb. op 16-1-1839 te Noordlaren, overl. op 12-3-1902 te Noordlaren, zn. van Willem Brands, landbouwer, kastelein, en Jantien Homan.


VIIa Hendrik Hendriks Hogenesch, landbouwer, geb. op 21-3-1806 te Gieten, ged. op 30-3-1806 te Gieten, overl. op 9-10-1893 te Anloo, zn. van Hendrik Hendriks Hogenesch (zie VIa) en Harmtien Harms Hamming.
Tr. op 5-10-1832 te Gieten.
Echtgenote is Zwaantje Willems Zegering, geb. op 15-4-1809 te Exloo, overl. op 10-7-1848 te Eext, dr. van Willem Zegering, landbouwer, en Marchijn Braams.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Willem Hogenesch, geb. op 22-9-1832 te Gieten (zie VIIIa).

2.

 v 

Harremtien Hogenesch, geb. op 15-3-1835 te Eext, overl. op 15-6-1881 te Anloo.

3.

 m 

Hendrik Hogenesch, landbouwer, geb. op 2-4-1838 te Eext, overl. op 25-5-1916 te Gieten.

4.

 v 

Marchien Hogenesch, geb. op 17-3-1841 te Eext, overl. op 24-5-1910 te Eext.

5.

 m 

Harm Hogenesch, landbouwer, geb. op 29-1-1845 te Eext, overl. op 2-6-1908 te Eext.
Tr. op 18-6-1897 te Anloo.
Echtgenote is Trientien Harders, geb. op 13-10-1840 te Gasselte, overl. op 8-3-1919 te Eext, dr. van Willem Jacobs Harders, timmerman, en Henderkien Hamming.

6.

 v 

Zwaantien Hogenesch, geb. op 17-6-1848 te Eext, overl. op 11-4-1850 te Eext.


VIIb Harm Hogenesch, landbouwer, geb. te Gieten, ged. op 12-3-1809 te Gieten, overl. op 18-12-1855 te Gieten, zn. van Hendrik Hendriks Hogenesch (zie VIa) en Harmtien Harms Hamming.
Tr. op 19-4-1838 te Gieten.
Echtgenote is Hilligje Freerks Adams, geb. op 27-1-1811 te Gieten, ged. op 10-3-1811 te Gieten, overl. op 18-10-1886 te Gieten, dr. van Frederik Adams, landbouwer, en Geesje Jacobs Westerhuis.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Hogenesch, geb. op 10-11-1838 te Gieten, overl. op 11-3-1840 te Gieten.

2.

 m 

N.N. Hogenesch, geb. op 1-10-1840 te Gieten, overl. op 1-10-1840 te Gieten.

3.

 v 

Geesje Hogenesch, geb. op 21-9-1841 te Gieten, overl. op 28-10-1841 te Gieten.

4.

 m 

Freerk Hogenesch, landbouwer, geb. op 14-11-1842 te Gieten, overl. op 4-12-1918 te Bonnen.

5.

 v 

Harmtien Hogenesch, geb. op 15-5-1847 te Gieten, overl. op 13-11-1886 te Gieten.
Tr. op 19-5-1880 te Gieten.
Echtgenoot is Willem Meertens, landbouwer, geb. op 10-2-1847 te Gieten, overl. op 21-2-1899 te Gieten, zn. van Harm Meertens, timmerman, en Aaltje Udding.

6.

 m 

Hendrik Hogenesch, geb. op 29-1-1850 te Gieten, overl. op 2-2-1850 te Gieten.

7.

 v 

Geesje Hogenesch, geb. op 9-3-1852 te Gieten, overl. op 25-12-1906 te Bonnen.
Tr. op 4-5-1877 te Gieten.
Echtgenoot is Willem Pepping, landbouwer, geb. op 25-5-1844 te Gieten, overl. op 31-1-1923 te Bonnen, zn. van Jacob Harms Pepping, landbouwer, en Albertje Danker.


VIIc Harm Jan Hogenesch, landbouwer, geb. op 24-1-1822 te Gasselte, overl. op 27-3-1906 te Gasselternijveen, zn. van Hindrik Berents Hogenesch (zie VIb) en Marchien Homan.
Tr. op 12-6-1851 te Gasselte.
Echtgenote is Roelfien Hidding, geb. op 23-2-1823 te Anloo, overl. op 18-1-1894 te Gasselternijveen, dr. van Jan Hidding, landbouwer, en Hindrikje Steenge.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hindrik Hogenesch, geb. op 29-5-1852 te Gasselte, overl. op 27-7-1900 te Gasselternijveen.

2.

 v 

Hinderkien Hogenesch, geb. op 16-7-1854 te Gasselte, overl. op 17-3-1858 te Gasselte.

3.

 m 

Jan Hogenesch, geb. op 22-6-1857 te Gasselternijveen (zie VIIIb).

4.

 m 

Berend Hogenesch, geb. op 1-1-1861 te Gasselternijveen, overl. op 21-5-1942 te Stadskanaal.


VIId Jan Hogenesch, geb. op 4-10-1833 te Gasselte, overl. op 15-9-1912 te Gasselte, zn. van Hindrik Berents Hogenesch (zie VIb) en Marchien Homan.
Tr. op 28-4-1869 te Gasselte.
Echtgenote is Marchien Oosting, geb. op 29-6-1842 te Nieuw Buinen, overl. op 21-8-1927 te Gasselternijveen, dr. van Hindrik Oosting en Fenna Copinga.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Hendrik Hogenesch, geb. op 30-6-1871 te Gasselte, overl. op 30-7-1873 te Gasselternijveen.

2.

 m 

Hendrik Hogenesch, geb. op 9-10-1874 te Gasselte (zie VIIIc).


VIIe Lucas Hogenesch, geb. op 19-12-1822 te Anloo, overl. op 14-5-1875 te Eexterveen, zn. van Jan Berends Hogenesch (zie VIc) en Jantje Willems Steenge.
Tr. op 9-5-1866 te Anloo.
Echtgenote is Grietje Hoving, geb. op 5-9-1839 te Eexterveen, overl. op 28-9-1912 te Eexterveen, dr. van Harm Egberts Hoving, landbouwer, en Marchien Egberts Hoving.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Hogenesch, geb. op 9-2-1867 te Eexterveen, overl. op 9-3-1947 te Eexterveen.

2.

 m 

Harm Hogenesch, geb. op 12-8-1870 te Eexterveen, overl. op 8-9-1872 te Eexterveen.

3.

 m 

Harm Hogenesch, geb. op 21-12-1873 te Eexterveen, overl. op 21-12-1957 te Eexterveen.


VIIf Evert Jans Hogenesch, geb. op 7-4-1832 te Anloo, overl. op 7-9-1908 te Gasselte, zn. van
Jan Berends Hogenesch (zie VIc) en Jantje Willems Steenge.
Tr. op 23-5-1862 te Anloo.
Echtgenote is Jeigje Hoving, geb. op 22-6-1836 te Eexterveen, overl. op 19-12-1900 te Eexterveen, dr. van
Harm Egberts Hoving, landbouwer, en Marchien Egberts Hoving.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Jan Hogenesch, geb. op 27-6-1864 te Anloo (zie VIIId).

2.

 m 

Harm Hogenesch, geb. op 13-10-1866 te Anloo, overl. op 30-4-1875 te Eexterveen.

3.

 m 

Berend Hogenesch, geb. op 10-7-1869 te Anloo, overl. op 11-1-1957 te Groningen.

4.

 v 

Marchien Hogenesch, geb. op 3-12-1871 te Anloo, overl. op 18-11-1934.

5.

 v 

Jantje Hogenesch, geb. op 2-5-1874 te Anloo, overl. op 29-3-1940.

6.

 v 

Harmtien Hogenesch, geb. op 20-7-1878 te Anloo, overl. op 22-12-1972 te Assen.


VIIg Jan Hogenesch, geb. op 6-5-1839 te Anloo, overl. op 27-2-1923, zn. van Jan Berends Hogenesch (zie VIc) en Jantje Willems Steenge.
Tr. op 8-7-1868 te Zuidlaren.
Echtgenote is Roelofje Pot, geb. 1838 te Zuidlaarderveen, dr. van Klaas Pot en Roelofje Bentum.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Jantje Hogenesch, geb. op 23-11-1869, overl. op 13-4-1940.

2.

 v 

Jantiena Hogenesch, geb. op 6-6-1874, overl. op 28-6-1897.


VIIh Jan Hogenesch, landbouwer, geb. op 30-12-1837 te Gieten, overl. op 14-6-1931 te Gieten, zn. van Thie Berends Hogenesch (zie VId) en Jantien Buiting.

Jan Hogenesch


Tr. op 3-9-1873 te Gieten.
Echtgenote is Marchje Jobing, geb. op 9-9-1842 te Gieten, overl. op 20-7-1916 te Gieten, dr. van Hindrik Homan Jobing, landbouwer te Gieten, wethouder van Gieten vanaf 1851-1872, en Jantien Zegering.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Thie Hogenesch, geb. op 23-5-1874 te Gieten (zie VIIIe).

2.

 m 

Hendrik Jan Hogenesch, geb. op 26-4-1876 te Gieten.

3.

 m 

Jan Hogenesch, geb. op 18-3-1878 te Gieten, overl. op 9-9-1956.

4.

 v 

Jantien Hogenesch, geb. op 30-3-1880 te Gieten, overl. op 19-7-1881 te Gieten.

5.

 m 

Willem Hogenesch, geb. op 2-8-1882 te Gieten, overl. op 2-10-1882 te Gieten.

6.

 m 

Willem Hogenesch, geb. op 1-9-1884 te Gieten.

7.

 v 

Jantien Hogenesch, geb. op 27-6-1886 te Gieten.
Tr. op 3-6-1915 te Gieten.
Echtgenoot is Harm Steenge, landbouwer, geb. op 7-10-1886 te Annerveen, zn. van Berend Harms Steenge, landbouwer, en Margaretha Gezina Lambers.

8.

 v 

Henderika Jantina Hogenesch, geb. op 15-7-1889 te Gieten.
Tr. op 3-6-1915 te Gieten.
Echtgenoot is Luitje Bolhuis, geb. op 7-11-1890 te Haren.


VIIi Willem Hogenesch, landbouwer, veehouder, geb. op 24-11-1840 te Gieten, overl. op 9-12-1921 te Eext, zn. van Thie Berends Hogenesch (zie VId) en Jantien Buiting.

Willem HogeneschWillem Hogenesch


Tr. op 25-5-1871 te Anloo.
Echtgenote is Aaltien Julsing, geb. op 11-1-1835 te Eext, overl. op 31-1-1877 te Eext, dr. van Jan Lamberts Julsing, landbouwer, en Heiltien Dilling.

Aaltje JulsingAaltje Julsing2Aaltje Julsing

 

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Heiltien Hogenesch, geb. op 25-4-1872 te Eext, overl. op 28-3-1959 te Eext.

Heiltje Hogenesch


Tr. op 19-5-1897 te Anloo.
Echtgenoot is Hendrik Buiter, landbouwer, geb. op 2-11-1867 te Zuidlaren, overl. op 20-8-1948 te Eext, zn. van Freerk Buiter, landbouwer, en Margje Timmerman.

Hendrik BuiterHendrik BuiterBoerderij Hendrik Buiter te Eext in 1922[57]Boerderij Hendrik Buiter te Eext[58]Familie Buiter


Boven vlnr.: Marchiene Buiter, Willem Buiter
Onder Albertus, Heiltje Hogenesch, Hendrik, Jan Klaas en Frederik
.

2.

 m 

Thie Hogenesch, geb. op 22-6-1874 te Gieten (zie VIIIf).


VIIIa Willem Hogenesch, landbouwer, geb. op 22-9-1832 te Gieten, overl. op 4-11-1888 te Gieten, zn. van Hendrik Hendriks Hogenesch (zie VIIa) en Zwaantje Willems Zegering.
Tr. op 22-6-1870 te Gieten.
Echtgenote is Roelfje Wertien, geb. op 29-5-1849 te Haren, overl. op 17-1-1948 te Eesergroen, dr. van Nicolaas Wertien en Hillegonda Fokje Schuring.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Zwaantje Hogenesch, geb. op 6-9-1870 te Gieten, overl. op 25-9-1872 te Gieten.

2.

 m 

Hendrik Hogenesch, landbouwer, geb. op 4-3-1872 te Gieten, overl. op 16-5-1945 te Gieten.
Tr. op 9-5-1903 te Gieten.
Echtgenote is Aaltje Venema, geb. op 13-4-1879 te Bonnen, overl. op 1-8-1942 te Gieten, dr. van Egbert Venema, landbouwer, en Jantje Huting.

3.

 v 

Marchien Hogenesch, geb. op 15-3-1876 te Gieten, overl. op 16-2-1961 te Gieten.
Tr. op 10-5-1902 te Gieten.
Echtgenoot is Reinder Lokhorst, arbeider, geb. op 18-2-1875 te Gasselte, overl. op 6-12-1959 te Gieten, zn. van Gerrit Jan Lokhorst, arbeider, en Grietje Kors.

4.

 v 

Hillechien Hogenesch, geb. op 7-8-1878 te Gieten, overl. op 7-9-1951 te Borger.
Tr. op 5-12-1903 te Gieten.
Echtgenoot is Harm Pomp, dienstknecht, geb. op 18-5-1879 te Eexterveen, zn. van Gerberdina Pomp.

5.

 v 

Wemelina Hogenesch, geb. op 4-11-1880 te Zandvoort, Gieten.

6.

 m 

Klaas Hogenesch, geb. op 9-4-1883 te Gieten.

7.

 v 

Betje Hogenesch, geb. op 10-4-1883 te Gieten.

8.

 v 

Harmtje Hogenesch, geb. op 14-8-1886 te Gieten, overl. op 2-3-1890 te Gieten.


VIIIb Jan Hogenesch, landbouwer, geb. op 22-6-1857 te Gasselternijveen, overl. op 12-2-1915 te Gasselternijveen, zn. van Harm Jan Hogenesch (zie VIIc) en Roelfien Hidding.
Tr. op 19-3-1891 te Gasselte.
Echtgenote is Aaltje Pomp, geb. op 6-10-1869 te Bonnerveen, overl. op 24-2-1905 te Gasselte, dr. van Harm Pomp, arbeider, en Aaltien Poelman.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Henderika Hogenesch, geb. op 14-7-1898 te Gasselterboerveen, overl. op 27-6-1979.
Tr. op 11-4-1917 te Gieten.
Echtgenoot is Jan Meijeringh, landbouwer, geb. op 6-10-1888 te Bonnen, overl. op 5-9-1944 te Gieten, zn. van Albert Meijeringh, landbouwer, en Grietje Hiddingh.


VIIIc Hendrik Hogenesch, geb. op 9-10-1874 te Gasselte, zn. van Jan Hogenesch (zie VIId) en Marchien Oosting.
Tr.
Partner is Roelfien te Velde, geb. op 27-2-1881 te Borger, dr. van Berend te Velde en Margien Strating.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Marchien Hogenesch, geb. op 28-3-1902 te Gasselternijveen, overl. op 4-10-1994 te Assen, begr. te Eext.
Tr. op 3-1-1929 te Gasselte.
Echtgenoot is Otto Kluiving, landbouwer, geb. op 4-3-1893 te Eext, overl. op 14-12-1960 te Eext, zn. van Reinder Kluiving en Fennechien Boois.


VIIId Jan Hogenesch, geb. op 27-6-1864 te Anloo, overl. op 19-6-1938, zn. van Evert Jans Hogenesch (zie VIIf) en Jeigje Hoving.
Tr. op 20-7-1895 te Anloo.
Echtgenote is Jantien Trip, geb. op 31-3-1871 te Eexterveen, dr. van Hendrik Trip, landbouwer, en Grietje Rossing.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Grietje Hogenesch, geb. op 9-2-1898 te Eexterveen.
Tr. op 14-5-1923 te Anloo.
Echtgenoot is Harm Trip, landbouwer, geb. op 4-7-1895 te Bonnerveen, zn. van Berend Trip, landbouwer, en Pietertien Trip.


VIIIe Thie Hogenesch, directeur zuivelfabriek, geb. op 23-5-1874 te Gieten, overl. op 16-6-1949 te Gieten, zn. van Jan Hogenesch (zie VIIh) en Marchje Jobing.
Tr. op 25-11-1899 te Gieten.
Echtgenote is Annechiena Brongers, onderwijzeres, geb. op 20-9-1875 te Veendam, overl. op 11-1-1967, dr. van Bronger Brongers, hulponderwijzer, hoofd der school, en Angenieta Prins.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Bronger Hogenesch, geb. op 18-2-1900 te Gieten.

2.

 m 

Jan Hogenesch, geb. op 18-2-1900 te Gieten.


VIIIf Thie Hogenesch, landbouwer, geb. op 22-6-1874 te Gieten, overl. op 4-12-1949 te Glimmen, zn. van Willem Hogenesch (zie VIIi) en Aaltien Julsing.

Thie Hogenesch en Frederika Homan[59]Thie hogenesch


Tr. op 4-5-1900 te Anloo.
Echtgenote is Frederika Homan, geb. op 7-11-1877 te Eext, overl. op 8-3-1959 te Glimmen, dr. van Willem Homan, landbouwer te Eext, en Alberdina Dieters.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Hogenesch, geb. op 14-8-1901 te De Punt, overl. op 9-8-1977 te Groningen, begr. op 12-8-1977 te Haren.

2.

 v 

Alberdina Hogenesch, geb. op 18-6-1903 te De Punt.

3.

 m 

Willem Hogenesch, geb. op 3-3-1905 te Glimmen, overl. op 28-5-1987.

4.

 v 

Willemina Hogenesch, geb. op 11-1-1907 te Glimmen, overl. op 8-11-1927.

5.

 m 

Jacobus Albertus Hogenesch, geb. op 16-12-1908 te Glimmen, overl. op 10-3-1980 te Bennekom.

6.

 m 

Jan Heilidus Hogenesch, dierenarts, geb. op 16-11-1910 te Glimmen, overl. op 16-3-1974 te Zuidlaren.E-mail[1] OSA 6 deel 3 Blad 290/291 nr 1 d.d. 22-3-1650

[2] Drents Genealogisch Jaarboek 1994, Schoolmeesters in Noord-Drenthe, Frits Ebbens

[3] Schultenprotocol 264 deel 1 folio 33 d.d. 2-12-1667

[4] Etstoel 14 deel 28 folio 113 d.d. 8-11-1687

[5] Drents Genealogisch Jaarboek 2005

[6] Diaconiearchief N.H. gemeente Gieten, inv. no. 1 folio 38 d.d. 1699

[7] Drents Genealogisch Jaarboek 2005

[8] M.R.H. Calmeyer en O. Schutte, `De Wind, De Windt, De Wint, in: Nederlandse Leeuw 1981, p. 162

[9] Notarieel archief Rotterdam, inv. no. 2095, 302

[10] Notarieel archief Rotterdam, inv. no. 2098, 423

[11] Notarieel archief Rotterdam, inv. no. 2103, 960; een verklaring daaromtrent in id., inv. no. 2104, 409

[12] Notarieel archief Rotterdam, inv. no. 1769, 814

[13] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 562 d.d. 2-9-1747

[14] OSA 1110

[15] Etstoel dossier 134 d.d. 24-3-1752

[16] Schulteprotocol Anloo 3de C, fol 323

[17] Etstoel 14 deel 37 folio 360 d.d. 21-6-1707

[18] Etstoel 14 deel 38 folio 10 d.d. 12-6-1708

[19] Etstoel 14 deel 41 folio 138 d.d. 14-7-1722

[20] Etstoel 14 deel 41 folio 177v d.d. 1-12-1722

[21] Etstoel 14 deel 46 folio 105 d.d. 24-11-1739

[22] Archief Mensinge

[23] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 530 d.d. 1-5-1742

[24] OSA 1785 pg. 3663 d.d. 9-12-1742

[25] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 179 d.d. 18-9-1743

[26] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 421 d.d. 8-1-1750

[27] Schultenprotocol 264 deel 4 folio 476 d.d. 12-1-1752

[28] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 294 d.d. 17-2-1779

[29] Schultenprotocol 264 deel 6 folio 176 d.d. 17-9-1756

[30] Schultenprotocol 266 deel 1 folio 347 d.d. 19-11-1722

[31] Schultenprotocol 266 deel 2 folio 206 d.d. 12-9-1729

[32] Schultenprotocol 266 deel 2 folio 322 d.d. 3-1-1732

[33] Etstoel 14 deel 51 folio 134 d.d. 20-11-1754

[34] Schultenprotocol 264 deel 5 folio 161 d.d. 8-11-1745

[35] OSA 1737 no. 944

[36] OSA 1110

[37] OSA 1785 pg. 4330 d.d. 31-12-1750

[38] Etstoel 14 deel 60 folio 9 d.d. 7-6-1775

[39] Drents Genealogisch Jaarboek 2005

[40] Schultenprotocol 266 deel 8 folio 539 d.d. 14-5-1777

[41] Schultenprotocol 264 deel 7 folio 59 d.d. 20-12-1791

[42] OSA 1383

[43] OSA 1513

[44] Schultenprotocol 282 deel 1 folio 70 d.d. 21-4-1797

[45] OSA 1383

[46] OSA 1513

[47] Schultenprotocol 266 deel 10 folio 279 d.d. 22-2-1790

[48] Schultenprotocol 282 deel 1 folio 18 d.d. 19-5-1796

[49] OSA 1383

[50] OSA 1383

[51] OSA 1706

[52] Drents Genealogisch Jaarboek 2005

[53] OSA 1383

[54] OSA 1807

[55] Drents Genealogisch Jaarboek 2001

[56] Drents Genealogisch Jaarboek 2005

[57] De ´E-s´ van Eext, H.J. Homan

[58] De ´E-s´ van Eext, H.J. Homan

[59] Met dank aan Hendrik Jan Homan