drent2.gif (4653 bytes)home.gif (4432 bytes)Genealogie TEBINGE

laatste update: 1-10-2017


Voor deze genealogie zijn o.a. de volgende bronnen gebruikt:

Tebing te Gasselte, Dhr Robaard, Genealogische Aantekeningen Drentse Families, manuscript RAD


 

 

I Thy Tebinge, geb. circa 1530 te Gasselte, overl. na 1576 te Gasselte.

Kind:

1.

 m 

Luitjen Tebinge, geb. circa 1560 te Gasselte (zie II).


II Luitjen Tebinge, kerkvoogd 1603, geb. circa 1560 te Gasselte, overl. op 5-8-1634 te Gasselte, zn. van Thy Tebinge (zie I).
Op 26-4-1609 wordt op de Goorsprake aangebracht dat Luitje Tebine een dufslag gegeven heeft aan een schuitenschuiver.[1] Op 19-8-1611 heeft Luitje weer een dufslag gegeven aan Focke Fockens, een schuitenschuiver.[2]
Luitje Tebinge wordt genoemd met 35 mud te Gasselte in 1612.[3] In 1603 is hij kerkvoogd te Gasselte, blijkens een inscriptie op de kerkklok.

Tr. (1).
Partner is N. N.
Tr. (2).
Partner is N. N.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Thy Luitjens Tebinge, geb. circa 1585, overl. op 18-8-1659 te Gasselte.
Aanwezig bij de ondertrouw is voor haar Jan Betinck, haar zwager.
Otr. op 27-12-1635 te Groningen, tr. kerk op 25-1-1636 te Groningen.
Echtgenote is Annetje Jans, geb. circa 1610 te Groningen, dr. van Jan van Winsum.

2.

 m 

N.N. Tebinge, geb. circa 1585 te Gasselte (zie IIIa).

Uit het tweede huwelijk:

3.

 m 

Harm Tebinge, geb. circa 1590 te Gasselte (zie IIIb).

4.

 m 

Jan Tebinge, geb. circa 1600 te Gasselte (zie IIIc).

5.

 v 

N.N. Tebinge.


IIIa N.N. Tebinge, geb. circa 1585 te Gasselte, zn. van Luitjen Tebinge (zie II) en N. N.

Kinderen:

1.

 v 

Harmtje Tebinge, geb. circa 1600.
Tr.
Partner is Lambert Hachting, geb. circa 1600.
Lambert Hachtinge als man van zijn huisvrouw Harmentje Tebinge, en als momber van Grietje Teenge, dochter van Arent Teenge en Grietje Tebinge eisers ter ener, en Claes en Luitien Tebinge, verweerders hebben op 7-11-1660 een geschil voor de Etstoel betreffende de erfenis van wijlen Thije Tebinge. De eisers zijn volle broeders kinderen van Thije Tebinge, de verweerders halve broers of zusters kinderen. De verweerder beroepen zich op een eenkindscontract.[4]
Claes en Luitje Tebinge met consorten zijn op dezelfde datum eisers, en Lambert Hachtinge in qualite en Tijman Dillinge met consorten verweerders betreffende de erfenis van wijlen Tije Tebinge. De eisers denken voor 3/4 deel gerechtigd te zijn in de erfenis, verweerders willen de gehele erfenis behouden.[5]

2.

 v 

Grietje Tebinge, geb. circa 1610 te Gasselte.
Tr.
Partner is Arent Teenge, geb. circa 1610, zn. van Willem Teenge.
Waarschijnlijk is hij voor de tweede keer gehuwd met een dochter van Johannes Dortman.
Albert Scheper te Zeijen is op 13-6-1631 eiser tegen Arent Teenge. Hij wil betaling van 6-10- wegens geleverde wol.[6]
Willem Oldt Eitinge te Drouwen is op 24-11-1647 eiser tegen Arent Teenge te Drouwen. De eiser wil betaling van 100 daalder wegens de huwelijkse voorwaarden van de eisers moeder d.d. 15-12-1619, met 22 jaar rente, met korting van 32 ½ daalder die al betaald zijn. De verweerder is niet op komen dagen.en de eiser krijgt gelijk.[7]
Lambert Hachtinge als man en voogd van zijn vrouw Harmentje Tebinge, en als momber van Grietje Teenge, minderjarige dochter van Arent Teenge en wijlen Grietje Tebinge zijn op 22-5-1660 eisers tegen Claes en Luitjen Tebinge en consorten, betreffende de erfenis van wijlen Tije Tebinge.[8]
De erfenis blijft de gemoedern bezig houden. Claes Tebinge en Luitjen Tebinge en consorten zijn op 7-11-1660 opnieuw eisers tegen Lambert Hachtinge in qualiteit en Tijman Dillinge en consorten. De eisers zijn van mening gerechtigd te zijn tot 3/4 deel van de erfenis van wijlen Tije Tebinge, de verweerders zijn van mening gerechtigd te zijn in de volle erfenis. Partijen moeten hun geschil op schrift zetten.[9]


IIIb Harm Tebinge, geb. circa 1590 te Gasselte, overl. voor 1645 te Gasselte, zn. van Luitjen Tebinge (zie II) en N. N.
Tr. kerk circa 1608.
Echtgenote is Hille N.N. Geb. circa 1585, overl. -2-1655 te Gasselte.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

N.N. Tebinge, geb. 1612 te Gasselte, overl. 1612 te Gasselte.

2.

 m 

Claas Harms Tebinge, geb. circa 1614 te Gasselte (zie IVa).

3.

 v 

Jeije Tebinge, ged. op 10-3-1616 te Gasselte, overl. op 5-11-1679 te Gasselte.
Tr. kerk op 14-10-1638 te Gasselte.
Echtgenoot is Arent Aling, geb. circa 1610 te Gasselte, overl. op 24-5-1675 te Gasselte, zn. van Herman Aling, kerkvoogd in 1630, en Wubbe N.N.
In 1657 is hij 47 jaar oud.
[10]
Op 19-6-1662 verzoeken Arent Alinge en Jeije zijn huisvrouw om goedkeuring van een testament die zij als echtelieden zonder kinderen d.d. 30 9 1655 gemaakt.
[11]

Handtekening Arent Aling[12]

4.

 v 

Frerikje Tebinge, ged. op 29-3-1619 te Gasselte.

5.

 m 

Frerik Tebinge, geb. circa 1620 te Gasselte? (zie IVb).

6.

 v 

Harmtje Tebinge, geb. circa 1620 te Gasselte.
Tr.
Partner is Jan Smijt.


IIIc Jan Tebinge, geb. circa 1600 te Gasselte, overl. op 5-1-1655 te Gasselte, zn. van
Luitjen Tebinge (zie II) en N. N.
Op 9-10-1637 is Jan Tebinge te Gasselte eiser tegen de weduwe Jantjen Brants en haar zoon Harmen Brants en consorten als kopers van Schenken ofte Brants goed te Gasselte. Het betreft het onderhoud van een dijk.
[13]
Tr. kerk (1) voor 1630.
Echtgenote is Lamme N.N. Overl. 1634 te Gasselte.
Tr. kerk (2) op 11-12-1636 te Gasselte.
Echtgenote is Warmoltje Hamming, geb. circa 1616 te Bonnen, overl. 2-1673 te Gasselte, dr. van Johan Hamming en Lutgertje Bronnigers.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

Luichje Tebinge, geb. circa 1627 te Gasselte (zie IVc).

2.

 v 

Geesje Tebinge, ged. op 6-1-1633 te Gasselte, overl. 1688 te Zuidlaren.
Op 22-5-1660 is er voor de etstoel een process tussen Bastiaan Bastiaans Vogelinge te Anloo enerzijds en Geesje Tebinge, weduwe van Jan Freriks in de Veenhof, dan de echtgenote van Peter Lamberts te Zuidlaren, inzake een lening van 100 gulden.
Tr. kerk (1) voor 1650.
Echtgenoot is Jan Freriks, geb. circa 1620.
Op 22-5-1660 is er voor de Etstoel een proces tussen Bastiaan Bastiaans Vogelinge te Anloo enerzijds en Geesje Tebinge. weduwe van Jan Freriks in de Veenhof, dan de echtgenote van Peter Lamberts te Zuidlaren, inzake een
lening van 100 gulden, waarvan de helft nog moet worden terugbetaald. Geesje verklaart onder ede niet te weten dat haar eerste man het geld had geleend, waardoor de eis ´van onwaerde´ wordt verklaard.
[14]
Luichien Bronniger nom. ux. Lammechien Tebinge en Thij Tebinge, halfzuster en broer van wijlen Gesien Tebinge, huisvrouw van Peter Lamberts te Zuidlaren zijn op 3-10-1688 eisers tegen Jan Tebinge en Peter Tebinge te Anloo. De eisers willen scheiding van goederen. De verweerders zouden de goederen en kleren van Gesien Tebinge gescheiden hebben, en zich de nalatenschap toegekend hebben, zonder daar de eiser in te kennen. Volgens verweerders zijn zij familie in de tweede graad, en de beklaagden in de derde graad. De verweerder zijn volle broers kinderen. Er volgt een lange verhandeling over volle broers en halve broers.
[15]
Tr. kerk (2) na 1651.
Echtgenoot is Peter Lamberts Sissing, geb. circa 1630 te Zuidlaren, zn. van Lambert Sissing.
Peter Sissinge en Geesje Tebinge zijn lidmaat te Zuidlaren in 1652.
Etstoel Deel/folio/datum17/271/22-5-1660
Eiser:Bastiaen Bastiaens Voegelinge te Anloo
Verweerder:Peter Lambers te Zuidlaren wegens zijn huisvrouw Geesjen Albers weduwe Jan Frerijx in de Veenhof
Onderwerp:panding
Inhoud:50 gulden de helft van 100 gulden die Jan Frerix van de eiser geleend heeft, en waarvan Frerik Barels en Lammetjen Grootjans de andere helft betaald hebben. Geesjen moet een eed afleggen.

Uit het tweede huwelijk:

3.

 m 

Jan Tebinge, ged. op 19-11-1637 te Gasselte, overl. op 10-12-1679 te Gasselte.

4.

 v 

Lammigje Tebinge, ged. 1641 te Gasselte.
Tr. kerk op 6-9-1668 te Gasselte.
Echtgenoot is Luichjen Oldenbronniger, geb. circa 1640 te Drouwen.
Etstoel deel/bladzijde/datum 23/293/12-11-1678
Eiser:Luytien Oldenbronniger namens zijn vrouw
Verweerder: Jan Tebinge en Tye Tebinge, broers
Onderwerp: afboedeling
Inhoud:ouderlijke goederen
Volgens een getuigenverklaring (Archief Mensinge 1413) is hij in 1690 50 jaar oud.

5.

 m 

Thy Tebinge, ged. op 19-7-1646 te Gasselte (zie IVd).


IVa Claas Harms Tebinge, eigenerfde Gasselte, geb. circa 1614 te Gasselte, begr. op 2-12-1672 te Gasselte, zn. van
Harm Tebinge (zie IIIb) en Hille N.N.
In 1657 43 jaar oud, als hij getuige is bij een zaak van de brandstichting bij Pieter Hamminck te Bonnerveen door Thij Arents.
[16]
Op 18-11-1645 is Allert Allart Sickens burger te Groningen eiser tegen Jan Tebinge en Claes Tebinge te Gasselte. De eiser wil betaling van twee maal 54-5 wegens boekschulden.
[17]
Lambert Hachtinge als man van zijn huisvrouw Harmentje Tebinge, en als momber van Grietje Teenge, dochter van Arent Teenge en Grietje Tebinge eisers ter ener, en Claes en Luitien Tebinge, verweerders hebben op 7-11-1660 een geschil voor de Etstoel betreffende de erfenis van wijlen Thije Tebinge. De eisers zijn volle broeders kinderen van Thije Tebinge, de verweerders halve broers of zusters kinderen. De verweerder beroepen zich op een eenkindscontract.
[18]
Claes en Luitje Tebinge met consorten zijn op dezelfde datum eisers, en Lambert Hachtinge in qualite en Tijman Dillinge met consorten verweerders betreffende de erfenis van wijlen Tije Tebinge. De eisers denken voor 3/4 deel gerechtigd te zijn in de erfenis, verweerders willen de gehele erfenis behouden.
[19]
Tr. kerk op 14-10-1638 te Gasselte.
Echtgenote is Wubbeltje Aling, geb. circa 1613 te Gasselte, begr. op 11-2-1704 te Gasselte, dr. van
Herman Aling, kerkvoogd in 1630, en Wubbe N.N.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Harm Claassen Tebinge, ged. op 6-9-1640 te Gasselte (zie Va).

2.

 v 

Jantje Tebinge, geb. circa 1644 te Gasselte, begr. op 23-5-1704 te Gasselte.
Tr. kerk op 17-12-1665 te Gasselte.
Echtgenoot is Jan Meijering, brouwer en tapper, ged. op 16-4-1637 te Gasselte, begr. op 22-1-1695 te Gasselte, zn. van Jan Willems en Jantje Hamming.

3.

 v 

Grietje Tebinge, ged. op 20-9-1646 te Gasselte, overl. voor 1674.
Tr. kerk op 8-4-1672 te Gasselte.
Echtgenoot is Heino Hamming, geb. circa 1630 te Veenhof, overl. op 14-2-1684 te Veenhof, zn. van Jan Hamming en Jantje Hilbing.
In 1676 wordt voor de Etstoel een
accoord gevraagd voor het huwelijkscontract tussen Heijno Hamming en zijn vrouw Hillegien Hidding. Hierbij zijn tevens de mombers over de kinderen uit beide echtelieden eerdere huwelijken present. Namens de beide kinderen van Heino Hamming bij Aeltje Oldenbanning traden Boele Hamming, en de broers Lambert en Meerten Oldenbanning op,[20] terwijl namens de kinderen van Hylle Hidding bij wijlen Arent Hilbing Laurens Hidding als hoofdmomber en Pieter Hamming, Harm Huising en Jan Hidding als medemombers optreden. Laurens is een broer van Hylle en is tevens gehuwd met Arent Hilbing´s zuster Grietien. Jan Hidding is de grootvader van de kinderen, terwijl de beide anderen van de zijde van de overleden Arent Hilbing zijn benoemd. Pieter Hamming is gehuwd met Marchien Hilbing, de zuster van Arents vader Roelf. Harm Huising tenslotte is gehuwd geweest met een nicht van Arent, te weten Lammechien Hilbing.

4.

 v 

Harmtje Tebinge, ged. op 17-8-1656 te Gasselte.
Harmtje Tebinge, huisvrouw van Jan Cruise wordt lidmaat te Zuidlaren in 1676.
Tr. kerk 1675 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Warmolts Cruisen, geb. circa 1645 te Zuidlaren, zn. van Warmolt Cruisen en Lutgertje Berents Sissing.

5.

 v 

Hille Tebinge, ged. op 13-5-1660 te Gasselte.


IVb Frerik Tebinge, geb. circa 1620 te Gasselte? Overl. op 19-2-1672 te Gasselte, zn. van
Harm Tebinge (zie IIIb) en Hille N.N.

Handtekening Frerik Tebinge[21]


.
Tr. kerk (1) op 25-9-1642 te Gasselte.
Echtgenote is Aelheidt Aling, ged. op 30-12-1621 te Gasselte, overl. op 1-2-1647 te Gasselte, dr. van Johan (de Jonge) Aling en Gijssel N.N.
Tr. kerk (2) op 3-11-1650 te Gasselte.
Echtgenote is Lamme Alberts, geb. circa 1625 te Gasselte, overl. op 28-9-1690 te Gasselte, dr. van Albert Hachting en Gretha Kistemakers.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Jacobje Tebinge, ged. 1645 te Gasselte.
Tr. kerk (1) op 1-10-1665 te Gasselte.
Echtgenoot is Harm Coops Hoenderken, geb. na 1621 te Anderen, overl. circa 1668, zn. van Albert Harms en Roelofje Hoenderken.
Tr. kerk (2) 1-1676 te Gasselte.
Echtgenoot is Helprich Hilbrants, geb. circa 1640.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 m 

Harm Freriks Tebinge, ged. op 21-12-1651 te Gasselte (zie Vb).

3.

 v 

Aaltje Tebinge, geb. op 16-4-1654 te Gasselte, overl. op 2-6-1726 te Gasselte, begr. op 12-6-1726 te Gasselte.
Tr. kerk op 25-10-1674 te Gasselte.
Echtgenoot is Willem Aling, ged. circa 1649 te Gasselte, overl. op 10-1-1696 te Gasselte, zn. van Albert Aling en Luichje Jans Willems.


IVc Luichje Tebinge, geb. circa 1627 te Gasselte, begr. op 13-1-1685 te Anloo, zn. van
Jan Tebinge (zie IIIc) en Lamme N.N.
In 1657 30 jaar oud.
[22]
Albertus Conradus Fabritius, predikant te Gasselte is op 6-6-1676 eiser tegen Luitje Tebinge te Gasselte. De eiser wil annulering van een testament door Luijtien Tebinge de schoonvader van eiser en Wennichjen zijn huisvrouw d.d. 8-4-1670 hebben gemaakt. Volgens eiser is het testament niet behoorlijk ondertekend. De eiser krijgt gelijk.
[23]
Op 8-6-1686 wordt aan de weduwe van Luichje Tebinge de helft van 135 gulden betaald wegens achterstallige koopschatten uit de boedel van Harm Willems te Eext.
[24]

Hantekening Luitje Tebinge[25]


Tr. kerk (1) op 17-10-1652 te Gasselte.
Echtgenote is Aaltje Hidding, ged. op 8-3-1635 te Gasselte, overl. 1665 te Anloo, begr. op 13-1-1665 te Gasselte, dr. van Harm Hidding en Willemtje Hamming.
Tr. kerk (2) op 23-9-1666 te Gasselte.
Echtgenote is Wennigje Ottens, geb. circa 1638 te Anloo, overl. op 22-6-1688 te Anloo, dr. van Bastiaan Ottens en Hindrikje Meijering.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 v 

Lammigje Tebinge, geb. op 21-8-1653 te Gasselte, overl. op 17-9-1681 te Gasselte.
Tr. kerk op 2-5-1674 te Gasselte.
Echtgenoot is Ds. Albertus Conradus Fabricius, predikant Gasselte 1674-1715, geb. op 6-12-1646 te Gasselte, overl. -3-1715, zn. van Ds. Bernhardus Fabricius, predikant Gasselte, en Hasijntje Jans Heling.

Uit het tweede huwelijk:

2.

 m 

Jan Tebinge, ged. op 30-6-1667 te Gasselte (zie Vc).

3.

 m 

Peter Meijering Tebinge, ged. op 14-12-1673 te Gasselte (zie Vd).


IVd Thy Tebinge, ruiter, ged. op 19-7-1646 te Gasselte, zn. van
Jan Tebinge (zie IIIc) en Warmoltje Hamming.
Bij zijn eerste huwelijk wordt hij ruiter onder Ritmeester Renghers genoemd. Getuige voor Aaltje Berents is Arent Reininck als halve broer.
Hij wordt als oom genoemd bij het huwelijk van Claes Jans x Luichien Harms van Helpman (Groningen 16-4-1681)
Bij zijn tweede huwelijk geen getuigen
.
Tr. kerk (1) op 19-11-1673 te Groningen.
Echtgenote is Aaltje Berents, geb. voor 1653 te Wedde? Overl. voor 1677.
Tr. kerk (2) op 27-4-1677 te Groningen.
Echtgenote is Hindrikje Koiter, geb. voor 1657 te Balloo.

Uit het tweede huwelijk:

1.

 v 

Warmeltje Tebinge, ged. op 21-11-1682 te Groningen.


Va Harm Claassen Tebinge, ged. op 6-9-1640 te Gasselte, overl. op 3-1-1706 te Gasselte, zn. van
Claas Harms Tebinge (zie IVa) en Wubbeltje Aling.
Op 25-12-1681 belooft hij op zijn ziekbed de armen van Gasselte een bedrag van 10 daalders na te laten. Hij geneest echter, waarna de armvoogden nog tot tien jaar na zijn dood moesten wachten tot de uitbetaling.
Overigens wordt hij grote Harmen Tebing genoemd ter onderscheid van zijn gelijknamige neef lutke Harmen (Frericks) Tebing. Over Lutgertiens erfenis is veel te doen geweest. In 1707 eisen Popke Datema, Jacob Daterna als hoofdmomber over Jantien Datema, Thij Lussinge als man van Aaltien Hamming en Johanna Hamming, weduwe Van Essen, geld terug van Willemtien Hidding, de tweede echtgenote van Lutgertiens man Harmen Tebing. Reden was, dat er geen nakomelingen van Lutgertien in leven waren, waardoor volgens de eisers de bij huwelijk ingebrachte goederen naar de boezem van de familie Hamming
terugmoesten. Het verweer is, dat er uit het huwelijk Tebing/Hamming twee kinderen waren geboren, waarvan de zoon nog bij het leven van beide echtelieden is overleden. De dochter daarentegen overleed na de moeder, waardoor (volgens de verweerders) de vader erfgenaam zou zijn geworden. Hierdoor zouden de kinderen uit Harmen Tebings tweede huwelijk gewoon alle goederen (dus ook de Hamminggoederen) hebben gekregen. Uiteindelijk kregen de eisers gelijk.
[26]
Tr. kerk (1) op 13-11-1664 te Gasselte.
Echtgenote is Lutgertje Hamming, geb. circa 1630 te Veenhof, overl. op 15-6-1669 te Gasselte, dr. van
Jan Hamming en Jantje Hilbing.
Tr. kerk (2) op 11-10-1674 te Gasselte.
Echtgenote is Willemtje Hidding, geb. op 9-4-1648 te Bonnen, overl. op 12-6-1708 te Gasselte, dr. van Willem Hidding en Lammegien Hilbing.

Uit het eerste huwelijk:

1.

 m 

N.N. Tebinge, ged. circa 1665 te Gasselte, overl. voor 1668 te Gasselte.

2.

 v 

Hille Tebinge, ged. op 10-2-1667 te Gasselte, overl. op 24-3-1680 te Gasselte.

Uit het tweede huwelijk:

3.

 v 

Lutgertje Tebinge, geb. op 22-9-1675 te Gasselte, ged. op 3-10-1675 te Gasselte, overl. circa 1745 te Buinen.
Tr. kerk op 12-2-1699 te Gasselte.
Echtgenoot is Albert Willems Heling, geb. circa 1680 te Buinen, zn. van Willem Heling.
Op 27-6-1747 worden de kinderen van Albert Helinge en Lutgertien Tebinge genoemd: Roelof, Hendrik, Margien, Willem en Harm, Lutgertien Tebinge heeft zusters Jantien en Hillegien.
[27]
Lammechien Meijering, weduwe van Willem Rosing eist van Roelof en Hindrik Heeling, bezitters van de boedel van hun vader en moeder Albert Helinge en Lutgertijn Tebinge, terugbetaling van een obligatie in 1755.
[28]:
Albert Willems Heling en de weduwe van Bastiaan Heling (geassisteerd door Jan Rosting) verkopen op 9-2-1728 aan Jan Jans en huisvrouw op Gasselter persiparten (Gasselternijveen) mandelige goederen.
[29]
Albert Willems Heling en zijn huisvrouw verkopen op 3-5-1729 aan Jan Jans Velink van Gasselternijveen een veenplaats te Buinermoeras.
[30]
Lammechijn Meijeringe weduwe van Willem Rosinge voor zich en als boedelhoudster van haar kinderen en Hinricus Rosinge te Valthe zijn op 1-7-1755 eisers tegen Roelof Heling en Hindrik Heling van Buinen als bezitters van de boedel van hun vader Albert Heling en hun moeder Lutgertijn Tebinge. De eisers willen betaling van 200 gulden die de verweerders aan de eisers als erfgenamen van hun moeder en schoonmoeder Roelofjen Rosinge schuldig zijn wegens een lening van 1-5-1700. Volgens de verweerder heeft Willem Helinge van 1721 tot 1725 als dienstknecht bij de vader van Willem Rosinge gewoond en daar per jaar 40 gulden verdiend. Dit zou gekort moeten worden op het bedrag. De eisers krijgen gelijk.
[31]

4.

 v 

Lammigje Tebinge, ged. op 2-9-1677 te Gasselte, overl. op 20-11-1725 te Gasselte.
Tr. kerk op 6-12-1705 te Gasselte.
Echtgenoot is Jan Aling, ged. op 25-12-1679 te Gasselte, overl. na 1733, zn. van Luichje Aling, kerkvoogd en armvoogd, en Roelofje Hindriks Hachting.

5.

 v 

Wubbigje Harms Tebinge, geb. circa 1680 te Gasselte.
Tr. kerk circa 1695.
Echtgenoot is Willem Everts Oosting, zn. van Evert Oosting en Jantje Hachting.

6.

 v 

Hilligje Tebinge, ged. op 29-1-1682 te Gasselte, overl. op 17-1-1754 te Gasselte.
Tr. kerk op 19-11-1714 te Gasselte.
Echtgenoot is Frederik Aling, ged. op 16-11-1679 te Gasselte, overl. op 14-12-1732 te Gasselte, zn. van
Willem Aling en Aaltje Tebinge.
Roelof Helinge, Henderik Helinge en Jan Hagtinge namens zijn vrouw Marregien Helinge voor zich en hun absente broers Willem Helinge en Harm Helinge te Amsterdam, kinderen van wijlen Lutgertien Tebinge en Albert Helinge van Buinen en dus voor een derde deel erfgenamen van wijlen de zuster van hun moeder Jantien Tebinge zijn op 27-6-1747 eisers tegen Hillegien Tebinge weduwe van Frerik Alingh te Gasselte als boedelbezitter van de goederen van Jantien Tebinge. De eisers willen staat en inventaris en deling van de erfenis. Volgens de verweerder had Jantien drie zusters waarvan er twee waren afgekocht.
[32]

7.

 v 

Jantje Tebinge, geb. op 26-10-1684 te Gasselte, begr. op 30-4-1742 te Gasselte.

8.

 m 

Claas Tebinge, ged. op 30-9-1688 te Gasselte, begr. op 19-3-1729 te Gasselte.


Vb Harm Freriks Tebinge, ged. op 21-12-1651 te Gasselte, overl. op 25-8-1716 te Gasselte, begr. op 4-9-1716 te Gasselte, zn. van
Frerik Tebinge (zie IVb) en Lamme Alberts.
Genoemd Lutke Harmen.
Tr. kerk op 18-4-1675 te Gasselte.
Echtgenote is Wubbigje Aling, ged. op 28-9-1656 te Gasselte, overl. op 12-5-1731 te Gasselte, begr. op 22-5-1731 te Gasselte, dr. van Hindrik Aling en Adelheit Jans Willems.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Aaltje Aling Tebinge, ged. op 14-10-1676 te Gasselte.
Tr. kerk op 1-5-1698 te Gasselte.
Echtgenoot is Jan Harms, schoenmaker, geb. circa 1675 te Gasselte.

2.

 m 

Frerik Tebinge, ged. op 3-9-1679 te Gasselte, begr. op 7-1-1728 te Gasselte.
Op 11-8-1729 geeft Hendrik Tebinge de erfenis aan van zijn broer Frerik Tebinge.

3.

 v 

Jantje Tebinge, geb. circa 1680 te Gasselte.
Tr. kerk op 27-11-1731 te Gasselte.
Echtgenoot is Geert Buining, ged. op 29-10-1693 te Gasselte, zn. van Jan Buining, kistemaker, en Egbertje Schuiling Meijering.

4.

 v 

Grietje Tebinge, ged. op 26-2-1682 te Gasselte.
Tr. kerk op 22-5-1712 te Emmen.
Echtgenoot is Willem Segers, ged. op 30-11-1679 te Emmen, begr. op 2-5-1760 te Emmen, zn. van Jan Segers en Margje Huising.

5.

 m 

Hendrik Tebinge, geb. circa 1685 te Gasselte (zie VI).

6.

 v 

Jeigje Tebinge, ged. op 23-6-1689 te Gasselte.
Zij is de moeder van Harm Willems Hoving, aangezien Arend Hilbing en Jan Buining neven genoemd worden van Harm Willems Hoving.
Ze vertrekt 1715 met attestatie van Gasselte. Er wordt niet vermeld waar naar toe.

Tr.
Partner is Willem Hoving, geb. circa 1695 te Buinen? Zn. van Roelof Hoving en Jantje Buiting.
Op 26-2-1738 worden er mombers benoemd over de kinderen van Willem Hoving en wijlen Jeigje Tebinge. De hoofdmomber is Hendrik Tebinge, de medemombers zijn Willem Seegers, Jan Hoving en Klaas Hoving. De kinderen zijn: Harm Hoving, Roelof Hoving en Wubbechien Hoving. Er is een nalatenschap van Frerick Tebing, de oom van de pupillen.
[33] Op 16-5-1744 wordt er een momberrekening opgemaakt. Roelof Hoving, door zijn huwelijk met Trijntien Toonis is mondig, Jacob Reynders Cuipers is in 1741 gehuwd met Wubbechien Hovinge. Harm Hoving is nog minderjarig.[34]

7.

 v 

Lummichje Tebinge, overl. op 12-12-1701 te Gasselte.


Vc Jan Tebinge, ged. op 30-6-1667 te Gasselte, overl. na 1694 te Anloo, zn. van
Luichje Tebinge (zie IVc) en Wennigje Ottens.
Tr.
Partner is Aaltje Coops, geb. circa 1667 te Anderen, overl. na 1721, dr. van
Harm Coops Hoenderken en Jacobje Tebinge.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Wennigje Tebinge, geb. te Anloo, ged. op 30-11-1690 te Anloo, overl. na 1759 te Eext.
Tr. kerk 1713 te Anloo.
Echtgenoot is Otto Boeles Meursing, geb. te Eext, ged. op 7-8-1687 te Anloo, overl. na 1734 te Eext, zn. van Boele Meursing en Frerikje Harms Sloots.

2.

 v 

Jacobje Tebinge, geb. te Anderen, ged. op 25-3-1694 te Anloo, overl. na 1749.
Tr. kerk (1) op 13-9-1716 te Anloo.
Echtgenoot is Bartelt Meursing, geb. te Eext, ged. op 22-10-1691 te Anloo, overl. voor 1721, zn. van Frederik Julsing en Hindrikje Meursing.
Tr. kerk (2) op 20-4-1721 te Anloo.
Echtgenoot is Jan Jans Meijering, geb. te Eext, ged. op 9-2-1690 te Anloo, overl. circa 1735 te Eext, zn. van Jan Meijering en Grietje Harms Meijers.
In 1739 worden er mombers benoemd over de kinderen van wijlen Jan Jans Meijering en
Jacobje Jans Tebing en een staat en inventaris van de goederen opgemaakt. De kinderen zijn Jan Meijering en Harmen Meijering. De mombers aan vaderszijde zijn Jacob Jans Meijering als hoofdmomber en Helperich Westenbrink van Midlaren. De mombers van moederszijde zijn Pieter Tebing en Otto Meursing. Jacobje hertrouwt met Roelof Jans.[35]
Tr. kerk (3) op 22-3-1739 te Anloo.
Echtgenoot is Roelof Jans, geb. circa 1710 te Annen.


Vd Peter Meijering Tebinge, ged. op 14-12-1673 te Gasselte, overl. voor 1749 te Anloo, zn. van
Luichje Tebinge (zie IVc) en Wennigje Ottens.
Peter Tebinge en zijn huisvrouw Lammigje Meijers worden lidmaat te Anloo op 17-4-1710.
Pieter Tebinge geeft op 30-12-1739 de lijftucht van zijn vrouw Lammigje Meijering aan. De goederen worden begroot op 2800 gulden.
[36]
Hij zal kort voor 10-12-1749 overleden zijn, aangezien zijn geschatte erfenis van 3000 gulden door de erfgenamen op deze datum wordt aangegeven. Erfgenaam waren: Wennechien Tebinge en Jacobje Tebinge, beiden dochters van Jan Tebinge en Aaltien Coops, alsmede Hillechien Fabritius, dochter van Lammechien Tebinge en Albertus Conradus Fabritius. De erflater was een oom van de kinderen; een broer van Jan Tebinge, een halfbroer van Lammechien Tebinge.
Kinderen uit dit huwelijk zijn Wennigje en twee maal een Luichje Tebinge, allen jong overleden.

Tr.
Partner is Lammigje Meijering, geb. te Eext, ged. op 7-7-1678 te Anloo, overl. voor 1739, dr. van
Jan Meijering en Grietje Harms Meijers.

Uit dit huwelijk:

1.

 v 

Wennigje Tebinge, geb. te Eext, ged. op 23-9-1703 te Anloo.

2.

 m 

Luichje Tebinge, geb. te Anloo, ged. op 16-9-1714 te Anloo, overl. voor 1718 te Eext.

3.

 m 

Luichje Tebinge, geb. te Anloo, ged. op 20-11-1718 te Anloo.


VI Hendrik Tebinge, geb. circa 1685 te Gasselte, overl. op 7-5-1756 te Gasselte, zn. van Harm Freriks Tebinge (zie Vb) en Wubbigje Aling.
SP 319 Deel 3 Folio 242
Datum:26-6-1756
Momberbenoeming
Ouders:wijlen Hindrik Tebing en Heiltje Hidding
Kinderen:Wubbigje Tebing
h.m.:Geert Buining
m.m.:ette Frerik Hidding; Roelof Hilbing; Helprich Buining
.
Tr. kerk op 15-11-1733 te Gasselte.
Echtgenote is Heiltje Hidding, ged. op 17-1-1706 te Gasselte, overl. op 15-2-1743 te Gasselte, dr. van Roelof Hidding, ette Oostermoer 1713-1734, en Lutgertje Hamming.

Uit dit huwelijk:

1.

 m 

Frerik Tebinge, ged. op 31-10-1734 te Gasselte, overl. op 21-1-1736 te Gasselte.

2.

 v 

Lutgertje Tebinge, ged. op 4-11-1736 te Gasselte, overl. op 13-2-1742 te Gasselte.

3.

 v 

Wubbigje Tebinge, ged. op 13-9-1739 te Gasselte, begr. op 21-1-1798 te Gasselternijveen.
Tr. kerk op 3-12-1760 te Gasselte.
Echtgenoot is Arent Hilbing, ged. op 22-2-1722 te Gasselte, overl. voor 1777 te Gasselternijveen, zn. van Bastiaan Hilbing en Grietje Hidding.

4.

 m 

Harm Tebinge, ged. op 3-1-1743 te Gasselte, overl. voor 1756.E-mail[1] Etstoel 14 deel 1 folio 6 d.d. 26-4-1609

[2] Etstoel 14 deel 2 folio 139 d.d. 19-8-1611

[3] OSA 621

[4] Etstoel 14 deel 17 folio 361 d.d. 7-11-1660

[5] Etstoel 14 deel 17 folio 362 d.d. 7-11-1660

[6] Etstoel 14 deel 8 folio 63 d.d. 13-6-1631

[7] Etstoel 14 deel 13 folio 174 d.d. 24-11-1647

[8] Etstoel 14 deel 17 folio 279 d.d. 22-5-1660

[9] Etstoel 14 deel 17 folio 361 d.d. 7-11-1660

[10] Etstoel 9 dossier 3

[11] Etstoel 14 deel 18 folio 149 d.d. 19-6-1662

[12] NH Archief Gasselte 1662

[13] Etstoel 14 deel 10 folio 58 d.d. 9-10-1637

[14] Etstoel 14 deel 17 folio 319 d.d. 22-5-1660

[15] Etstoel 14 deel 28 folio 297 d.d. 3-10-1688

[16] Etstoel 9 dossier 3a

[17] Etstoel 14 deel 12 folio 126 d.d. 18-11-1645

[18] Etstoel 14 deel 17 folio 361 d.d. 7-11-1660

[19] Etstoel 14 deel 17 folio 362 d.d. 7-11-1660

[20] Etstoel 14 deel 22 folio 488 d.d. 21-11-1676

[21] NH Archief Gasselte 1662

[22] Etstoel 9 dossier 3a

[23] Etstoel 14 deel 22 folio 393 d.d. 6-6-1676

[24] Etstoel 14 deel 27 folio 261 d.d. 8-6-1686

[25] NH Archief Gasselte 1662

[26] Etstoel 14 deel 37 folio 340, 359, 413 en 435

[27] Etstoel 14 deel 49 folio 36 d.d. 27-6-1747

[28] Etstoel 14 deel 51 folio 176 d.d. 1755

[29] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 42 d.d. 9-2-1728

[30] Schultenprotocol 312 deel 1 folio 49 d.d. 3-5-1729

[31] Etstoel 14 deel 51 folio 176 d.d. 1-7-1755

[32] Etstoel 14 deel 49 folio 36v d.d. 27-6-1747

[33] Schultenprotocol 319 deel 1 folio 93 d.d. 26-2-1738

[34] Schultenprotocol 319 deel 1 folio 401 d.d.16-5-1744

[35] Schultenprotocol 266 deel 3 folio 359 d.d. 28-2-1739

[36] OSA 1785 plz. 3351 d.d. 30-12-1739